Wiadomości

Przejazdy nienormatywne, czyli duże gabaryty na drogach krajowych


Jak przetransportować na kołach ładunek o masie powyżej 100 ton, szerokości 6 metrów i długości 50 metrów? Te wymiary zdecydowanie przekraczają dopuszczalne gabaryty. Nie wystarczy więc dysponować odpowiednim pojazdem. Należy jeszcze uzyskać specjalnie zezwolenie na przejazd. Czasem taki transport będzie wymagał demontażu infrastruktury drogowej.

Drogą kołową transportowane są przeróżne ponadgabarytowe ładunki. Najczęściej takie transporty odbywają się w godzinach nocnych, ale czasem można je też spotkać w ciągu dnia. Zespoły pojazdów przewożą np. elementy konstrukcji stalowych, zbiorniki, filtry przemysłowe czy elementy maszyn do wiercenia tuneli wraz z tarczami, których szerokość na pojeździe sięga do 7 m. Na drogach pojawiają się również transporty elementów do budowy elektrowni wiatrowych, o długości nawet do 70 m lub masie powyżej 100 ton.

Prawo i teoria

Jakie pojazdy lub zespoły pojazdów mogą poruszać się po polskich drogach bez specjalnych zezwoleń? Wszystkie dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W dużym skrócie wymiary nie mogą przekroczyć:

  • 16,5 m długości w przypadku ciągnika z naczepą,
  • 18,75 m długości dla pojazdu silnikowego i przyczepy,
  • 2,55 m szerokości pojazdu,
  • 4 m wysokości pojazdu,
  • 40 t masy całkowitej,
  • 11,5 t nacisku pojedynczej osi. 

Jeśli pojazd lub zespół pojazdów przekracza dopuszczalny nacisk osi dla danej drogi, jego wymiary lub rzeczywista masa całkowita z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, mamy do czynienia z pojazdem nienormatywnym.

Przejazd tylko z zezwoleniem

Ruch pojazdu nienormatywnego jest możliwy pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd odpowiedniej kategorii - od I do V. Wydawane jest ono przez właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu. Wszystko to w oparciu i zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Kategorie wydawanych zezwoleń

W zależności od parametrów pojazdu nienormatywnego, a także dróg, po których będzie się poruszał, zezwolenia wydaje starosta (kat. I), starosta i naczelnik urzędu celno-skarbowego (kat. II), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i naczelnik urzędu celno-skarbowego (kat. III) oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (kat. IV i V). Zezwolenie kat. V może wydać również prezydent miasta na prawach powiatu, jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach administracyjnych tego miasta i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową.

Dokładny opis kategorii zezwoleń, parametrów pojazdu nienormatywnego, dróg po których mogą poruszać się pojazdy nienormatywne na podstawie zezwolenia, terminów ważności oraz wysokość opłat znajduje się w tej tabeli. Na stronie GDDKiA można też znaleźć wszelkie informacje i formularze potrzebne do rozpoczęcia procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Koszty, procedury, terminy

GDDKiA wydaje zezwolenia kategorii III-V, na wniosek złożony w jednym z szesnastu oddziałów lub centrali GDDKiA. Szczegóły w informacji. Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

W terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wydajemy zezwolenia kategorii III i IV.
Zezwolenie kategorii V wydajemy w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku wymogu określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu. Każdy złożony wniosek na przejazd rozpatrywany jest indywidualnie, a trasa przejazdu wyznaczana jest z uwzględnieniem parametrów pojazdu. Szczegóły opisujemy w  informacji o przejazdach nienormatywnych.

Przed wydaniem zezwolenia GDDKiA musi uzyskać zgodę wszystkich zarządców dróg, po których będzie się odbywał przejazd. W zależności od trasy przejazdu uzyskujemy zgodę od zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, koncesjonariuszy autostrad, a w granicach miast na prawach powiatu - za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad - prezydentów miast (np. Warszawy).

Przy ustalaniu trasy przejazdu pod uwagę branych jest wiele czynników. Pamiętajmy, że mówimy o transportach nietypowych, wielkogabarytowych, wymagających nadzwyczajnej logistyki. Nie da się na mapie wytypować najkrótszej drogi z punktu A do punktu B. Wielokrotnie kierujący takim pojazdem musi jechać dłuższą drogą. Może to być spowodowane na przykład niskim wiaduktem albo małym mostem o niskiej nośności na potencjalnie najkrótszej trasie. Brane są pod uwagę również aktualne warunki panujące na drodze, takie jak roboty drogowe lub inne utrudnienia uniemożliwiające przejazd takiego nienormatywnego transportu. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia przy zezwoleniach kategorii V, gdzie każdorazowo wyznaczana jest indywidualna trasa umożliwiająca transport nienormatywnego ładunku. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem zezwolenia na przejazd nienormatywny. Jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości w wymaganych do wniosku dokumentach, ubiegający się o przejazd niezwłocznie otrzymuje taką informację.

Zmiany w przepisach

W marcu 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy o ruchu drogowym. Skorygowała ona m.in. definicję pojazdu nienormatywnego. Zmieniły się również klasyfikacje zezwoleń - z siedmiu (I-VII) do pięciu (I-V) kategorii. Tym samym polskie prawo zostało dostosowane do regulacji unijnych.

Garść statystyk - liczba wydanych zezwoleń i wpływy

Poniżej prezentujemy liczbę wydanych przez GDDKiA zezwoleń w ciągu ostatnich ośmiu lat oraz wpływy z tytułu uiszczonych opłat:

 

Kategoria

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

IV

414

427

409

401

364

V

2 420

2 593

2 469

2 727

2 663

VI

983

1 137

1 317

1 464

1 646

VII

8 169

9 341

6 913

7 312

7 080

Razem wydano

 

11 986

 

13 498

 

11 108

 

11 904

 

11 753

Wpływy z tytułu uiszczonych opłat (zł)

 

15 193 910

 

18 197 710

 

14 550 440

 

15 701 210

 

16 198 490

 

Rozpatrzone wnioski

 

13 762

 

15 589

 

13 544

 

15 294

 

15 880

 

 

Kategoria

2019 r.

2020 r.

2021 r.
(do 12 marca)

Zmiana UPRD

w zakresie kategorii zezwoleń

2021 r.

(od 13 marca)

IV

369

321

64

-

-

V

2 644

2 558

629

III

445

VI

1 799

1 923

481

IV

3 472

VII

8 040

8 390

2 702

V

7 512

Razem wydano

 

12 852

 

13 192

 

3 876

Razem wydano

 

11 429

 

15 305

Wpływy z tytułu uiszczonych opłat (zł)

 

18 230 100

 

20 444 890

 

6 461 690

Wpływy z tytułu uiszczonych opłat (zł)

 

 

 

19 158 210

 

25 619 900

Rozpatrzone wnioski

 

19 445

 

22 945

 

6 445

Rozpatrzone wnioski

 

25 074

Potrzebne zmiany w procedurach

Przytoczone liczby pokazują skalę wydawanych zezwoleń. Obecna procedura, ze sztywnymi wzorcami blankietów o ograniczonej funkcjonalności, wymagającymi jednostkowego wypełnienia i podpisania, jest biurokratyczna i czasochłonna.

Przewoźnicy składają wiele wniosków na różne konfiguracje pojazdów, a każdy wniosek wszczyna nowe, odrębne postępowanie administracyjne. Ten tryb wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Często z różnych powodów związanych z przewożonym ładunkiem wybierana jest ostatecznie tylko jedna konfiguracja pojazdów i przewoźnicy anulują pozostałe wniosków. To zaś skutkuje wydawaniem kolejnych decyzji administracyjnych, tym razem o umorzeniu postępowania.

Usprawnieniem wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych byłoby niewątpliwie wyłączenie tej procedury z postępowania administracyjnego i wprowadzenie nowej formuły uwzględniającej elektroniczne metody składania wniosków oraz wystawiania zezwoleń. Takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno dla wnioskodawców, jak i organów wydających zezwolenia.

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wróć