Działania Izby

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego


We wtorek, 15 września 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

Dokument opisuje ok. 50 różnych czynników zagrożenia zidentyfikowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, które zostały sformułowane w raportach cząstkowych. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa raporty te opracowano w postaci jednego, zbiorczego dokumentu. To swoista „inwentaryzację najważniejszych zagrożeń, które mogą godzić w interesy bezpieczeństwa państwa polskiego, zagrażać życiu, zdrowiu i również tych zagrożeń, które występują poza granicami kraju, a mogą odnosić się do obywateli Polski” – powiedział dyrektor RCB, Janusz Skulich, prezentując Raport Radzie Ministrów.

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego jest jedynym tak przekrojowym dokumentem opracowywanym na poziomie krajowym. Ponieważ jest dokumentem opracowywanym przez wielu autorów (ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów), pokazuje, jaka jest percepcja zagrożeń zarówno na poziomie centralnym, jak również wojewódzkim. Zawiera nie tylko różne rodzaje zagrożeń: naturalne, cywilizacyjne, spowodowane intencjonalną działalnością człowieka, związane z terroryzmem czy o charakterze militarne, ale też pokazuje ich możliwe, negatywne skutki. Odpowiada więc na pytanie, co nam grozi i na ile jest to poważne. Raport, poprzez tzw. cele strategiczne, wskazuje długofalowe działania, które powinny zostać podjęte, aby móc zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożeń lub ograniczyć ich skutki. Ponadto, dla każdego celu strategicznego, wskazuje przedsięwzięcia, które należy zrealizować oraz niezbędne siły i środki, aby cel osiągnąć.

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego jest dokumentem niejawnym.

Czy jednak Raport odnosi się w jakikolwiek sposób do sygnalizowanych przez nas, organizacje branży paliwowej problemów, takich jak: przestępczość w obrocie paliwowym [patrz: Rzeczpospolita 2015-09-20 Rzeczpospolita: „Szara strefa” w obrocie paliwami wciąż negatywnie wpływa na gospodarkę] i związana z tym ekspansja/ infiltracja zagranicznych firm paliwowych z wykorzystaniem luk w polskim/unijnym systemie legislacyjnym [patrz: Gazeta wyborcza 2015-08-12: „Estońscy” oszuści wciąż okradają firmy paliwowe] czy konkurencyjność rynku energetycznego jako element bezpieczeństwa narodowego?


- Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego jest dokumentem sporządzanym na podstawie informacji dostarczonych przez wojewodów, kierowników urzędów centralnych oraz ministrów – wszystkie zawarte w nim informacje zależą od zagrożeń wskazanych przez wykonawców tzw. raportów cząstkowych, na podstawie których sporządzany jest Raport. Ww. kwestie w pewnym stopniu znajdują odzwierciedlenie w Raporcie, szczególnie w części dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego państwa. Raport zawiera również rozdziały dotyczące przestępczości zorganizowanej, przestępczości ekonomicznej oraz korupcji, które także mają wpływ na bezpieczeństwo rynku paliwowego. Z racji tego, że jest to dokument niejawny, nie jestem w stanie udzielić więcej informacji - informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

- Urząd Regulacji Energetyki nie uczestniczył w pracach nad przygotowaniem przedmiotowego raportu - informuje Agnieszka Dębek, p.o. Naczelnika Wydziału ds. Komunikacji Społecznej, Departament Strategii i Komunikacji Społecznej, Urząd Regulacji Energetyki.

- Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa znajduje się w ustawowych zadaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlatego też ABW uczestniczyła w pracach nad wspomnianym przez Pana raportem i m.in. wskazała na zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kwestie sektora energetycznego są jednym z najbardziej wrażliwych segmentów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Z tego względu rozpoznawanie zagrożeń w tej dziedzinie gospodarki i zapobieganie im stanowi niezmiennie jeden z priorytetów aktywności ABW. Jednak Agencja, z uwagi na niejawny charakter raportu, nie może podawać do publicznej wiadomości szczegółów związanych z treścią dokumentu - mówi Rzecznik Prasowy ABW, płk Maciej Karczyński.

 

 

[opr.zp]

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na:

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016

11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie

od ćwierć już wieku organizowane pod tym znakiem:

Wróć