Prawo

Rozporządzenia ME w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych


Polska Izba Paliw Płynnych informuje, iż dnia 23 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 945).

Akt wykonawczy jest uzupełnieniem obowiązku, wynikającego z art. 4ba ust. 4 w zw. z ust. 1 Prawa energetycznego. Przepisy te wskazują, iż przedsiębiorstwo energetyczne, świadczące ściśle określone usługi. przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających te usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Przez usługi w tym zakresie rozumie się magazynowanie, przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych.

Powyższe oznacza, że nowym obowiązkiem zostali objęci wyłącznie Ci koncesjonariusze, którzy usługowo, na rzecz innych podmiotów, zajmują się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych.

UWAGA! Dystrybucja i obrót paliwami ciekłymi to dwa różne rodzaje działalności koncesjonowanej. Obowiązek nie obciąża przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie obrotem paliwami ciekłymi, posiadających koncesję OPC, np. stacji paliw.

Koncesjonariusze, zobowiązani do realizacji nowych obciążeń sprawozdawczych, będą zobowiązani do przedstawienia pierwszej informacji do dnia 14 lipca 2017 r. za miesiąc czerwiec 2017 r. Wynika to z brzmienia art. 29 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1165 – Pakiet energetyczny), który stanowi, iż przedsiębiorstwa energetyczne rozpoczynają realizację obowiązków, o których mowa w art. 4ba ust. 4 Prawa energetycznego, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym weszły w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 Prawa energetycznego.

oprac. adw. Maksymilian Graś

Wróć