Prawo

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru


21 października 2022 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru (Dz. U. z 2022 r. poz. 2158).

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne, dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru, rodzaje badań technicznych stacji wodoru oraz sposób i terminy ich przeprowadzania, dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań oraz wysokość opłat za badania.

Powyższy akt prawny stanowi kolejny element budowy stabilnego otoczenia regulacyjnego, tworzącego ramy prawne dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki wodorowej. Zgodnie z treścią przyjętej przez Radę Ministrów 2 listopada 2021 r. „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” (PSW), celem szóstym strategii jest utworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. PSW wskazuje, że warunkiem koniecznym rozwoju gospodarki wodorowej jest stworzenie odpowiednich ram prawnych i normalizacyjnych. Regulacja jest odpowiedzią na oczekiwania rynku, aby w pierwszej kolejności uregulować wykorzystanie wodoru w transporcie.

PSW zakłada, że do 2025 roku powstaną w Polsce 32 stacje wodoru, zaś do 2030 roku nastąpi dalszy rozwój tej infrastruktury.

Niniejsze rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083).  

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono link do ww. rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2158  

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć