Prawo

Rząd przyjął zmiany organizacyjne Inspekcji Transportu Drogowego


Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez ujednolicenie równolegle funkcjonujących struktur terenowych. Ponadto proponowane rozwiązania pozwolą na sprawniejszą egzekucję przepisów UE, w szczególności w zakresie wspólnych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym.

- Obecnie wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego funkcjonują w ramach struktur wojewódzkiej administracji zespolonej. Chcemy dokonać ujednolicenia równolegle funkcjonujących struktur terenowych Inspekcji i znieść dualizm ich podległości, tak aby podlegały wyłącznie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego - powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego. Inspekcja funkcjonuje na szczeblu terenowym w oparciu o struktury z uwzględnieniem podziału administracyjnego państwa, tj. 16 wojewódzkich inspektorów, wchodzących w skład administracji zespolonej w województwach.

Najważniejsze rozwiązania

  • Wyłączenie wojewódzkich inspektorów transportu drogowego ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej.
  • Zorganizowanie całej Inspekcji w ramach administracji niezespolonej podległej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, co umożliwi szybką i skuteczną reakcję na lokalnie powstające negatywne zjawiska związane z ruchem samochodów ciężarowych oraz okresowe prowadzenie działań kontrolnych na szerszą skalę.
  • Likwidację 10 delegatur terenowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
  • Ustanowienie jednego budżetu dla całej Inspekcji, co umożliwi przejrzyste, elastyczne i sprawne zarządzanie środkami finansowymi w zależności od potrzeb. Rozwiązanie to stworzy możliwość rozliczania środków budżetowych przekazywanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym Inspekcji w powiązaniu z osiągniętymi przez nie wynikami kontrolnymi i zrealizowanymi zadaniami.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Wróć