Strefa przedsiębiorcy

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz interweniuje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii


w sprawie konieczności zwrotu subwencji finansowej z Tarczy Finansowej 2.0 PFR przez przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić działalności w kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. ze względu na obowiązujące ówcześnie restrykcje covidowe
Regulamin PFR przewiduje, że środki z subwencji mogą być rozliczone wyłącznie z uwzględnieniem strat za I kwartał 2021 r. Niestety rząd, pomimo wielokrotnych pism Rzecznika MŚP, aby nie blokować działalności firm i pozwolić im zarabiać na swoje utrzymanie, utrzymał lockdown dla części branż w II kwartale 2021 r. Wiele z firm utrzymało pracowników i uniknęło bankructwa, wykorzystując nadwyżkę środków przyznanych im przez PFR do wykorzystania w I kwartale 2021 r, licząc na to, że ponieważ są zamknięte w II kwartale, to regulamin się zmieni i będzie możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu subwencji także strat za czas zamknięciapo 31 marca 2021 r. Nie miały zresztą wyjścia, ponieważ jako zamknięte nie mogły generować przychodów, z których mogłyby pokrywać koszty stałe, więc gdyby nie użyły nadwyżki, musiałyby się zamknąć i zwolnić pracowników. Zbliża się termin zwrotu nadwyżki do PFR, a problem nie został rozwiązany. Jeżeli regulamin PFR nie zostanie zmieniony, to firmy te nie będą miały pieniędzy na zwrot, co pociągnie za sobą falę bankructw. Po co zatem wydano publiczne środki, aby ratować firmy w I kwartale, jeżeli nie zaplanowano pieniędzy na rekompensaty za cały okres zamknięcia?

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców napływają liczne wnioski przedsiębiorców, m.in. z branż dotkniętych restrykcjami covidowymi po 31 marca 2021 r. (m.in. gastronomia, teatry, branża eventowa, siłownie, kluby fitness), którzy w świetle postanowień Regulaminu Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do zwrotu „nadwyżki” otrzymanej subwencji w terminie do 30 czerwca 2022 r. jednorazowo, pod rygorem obowiązku zwrotu całej kwoty subwencji finansowej.

Dostrzegając problem braku wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami w maju i czerwcu 2021 r., Rzecznik MŚP wielokrotnie występował w tej sprawie do organów władzy publicznej. Niestety, przedmiotowy problem wciąż nie został rozwiązany w sposób kompleksowy, w związku z czym Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy z postulatem udzielenia pomocy przynajmniej tym przedsiębiorcom, którzy otrzymali środki z Tarczy finansowej 2.0 i obecnie muszą liczyć się z ryzkiem zobowiązania do zwrotu całości uzyskanej subwencji w razie braku rozliczenia nadwyżki we wspomnianym wyżej terminie do 30 czerwca 2022 r.

Mając na uwadze, że pomoc oferowana w ramach Tarczy Finansowej 2.0 miała na celu ochronę rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku z falą pandemii COVID-19, Rzecznik MŚP zaapelował o wprowadzenie możliwości zwolnienia z obowiązku zwrotu nadwyżki przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach dotkniętych restrykcjami covidowymi w drugim kwartale 2021 r. w zakresie proporcjonalnym do czasu obowiązywania tych restrykcji.

Rzecznik MŚP zaproponował dwa rozwiązania, które mogłyby być wdrożone:

Wprowadzenie możliwości zwolnienia z obowiązku zwrotu nadwyżki w części odpowiadającej stratom poniesionym w drugim kwartale 2021 r. przez przedsiębiorców działających w branżach dotkniętych restrykcjami w tym okresie – na zasadach analogicznych do zasad zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej przyznanej w oparciu o straty poniesione w pierwszym kwartale 2021 r.
Wprowadzenie możliwości korekty wysokości Subwencji Finansowej, do uzyskania której przedsiębiorcy byli uprawnieni zgodnie z obecnymi postanowieniami Regulaminu Tarczy finansowej 2.0, poprzez podwyższenie jej kwoty o straty poniesione przez tych przedsiębiorców w drugim kwartale 2021 r. w związku z obowiązywaniem restrykcji nałożonych na ich branże w tym okresie. W efekcie wysokość ewentualnej nadwyżki do zwrotu uległaby odpowiedniemu zmniejszeniu.

Źródło: Rzecznik MŚP 

Wróć