Wiadomości

Spotkanie ministrów finansów i prezesów banków centralnych z udziałem ministra Kościńskiego


  • Polityka fiskalna w dobie wychodzenia z kryzysu, globalny system podatkowy i nowoczesne technologie w sektorze finansowym – to główne tematy nieformalnego spotkania ministrów finansów, w którym udział wzięli też prezesi banków centralnych.
  • Posiedzenie Rady ECOFIN odbyło się 10-11 września 2021 r. na Słowenii.

Nowoczesne technologie w finansach

Ministrowie omówili zastosowanie nowoczesnych technologii typu blockchain i innych z zakresu DLT (distributed ledger technology) w obszarze usług finansowych. Podkreślali rosnące znaczenie tych technologii oraz szanse i potencjalne zagrożenia związane z ich wykorzystaniem. Ponadto omówili wyzwania wynikające ze zmian klimatu pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie rynków finansowych i biznesu.

Zgodzili się z potrzebą włączenia rynków finansowych w działania zmierzające do ograniczenia zmian klimatycznych m.in. poprzez odpowiednie zachęty i korzystniejsze możliwości finansowania zrównoważonych projektów.

Ministrowie rozmawiali także o możliwościach wspierania państw o niskich dochodach i tych znajdujących się w trudnej sytuacji makroekonomicznej poprzez tzw. specjalne prawa ciągnienia (Special Drawing Rights, SDR) w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Polityka fiskalna w okresie wychodzenia z kryzysu

Ministrowie podkreślali znaczenie polityki fiskalnej pod kątem wspierania inwestycji w celu wzmocnienia odporności gospodarek i ich potencjału. Rozmawiali także o wyzwaniach związanych m.in. z zieloną i cyfrową transformacją.

Polska popiera reformę unijnych reguł fiskalnych w celu ułatwienia realizacji inwestycji publicznych. Utrzymanie niezmienionych reguł wymusiłoby tak znaczące wysiłki konsolidacyjne, że zagrożona byłaby szybka odbudowa gospodarcza po kryzysie – wskazał minister Kościński.

Dodał, że ta dyskusja nie powinna ograniczyć się tylko do korekt i uproszczeń.

Wydatki na obronność państw członkowskich UE, które służą wspólnemu dobru, w naszej ocenie wymagają specjalnego traktowania i nie powinny być ujmowane w regułach unijnych  – podkreślił Tadeusz Kościński.

Nowoczesny globalny system podatkowy

Ministrowie omówili też postęp w zakresie unowocześnienia globalnego systemu podatkowego i stworzenia sprawiedliwych reguł opodatkowania międzynarodowych korporacji.

Widać wolę ustanowienia nowego systemu, który będzie skuteczniej przeciwdziałał szkodliwym praktykom podatkowym, co jest kluczowe dla PolskiTrwa nadal dyskusja w sprawie stawki minimalnego opodatkowania oraz wskaźników procentowych dla prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej, czyli tzw. substance-based carve-out. Ta ostatnia kwestia jest bardzo istotna dla Polski  – poinformował minister.

Wróć