Wiadomości

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r.


Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2024 r. wyniosło:

 • dochody 146,4 mld zł, tj. 21,5%
 • wydatki 170,9 mld zł, tj. 19,7%
 • deficyt 24,5 mld zł, tj. 13,3 %

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r.

W okresie styczeń – marzec 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 146,4 mld zł i były wyższe o ok. 21,8 mld zł (tj. 17,4%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (124,7 mld zł, tj. 20,7% planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 131,4 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2023 r. o ok. 22,2 mld zł (tj. 20,3%), w tym:

 • dochody z podatku VAT wyniosły 75,3 mld zł i były wyższe o ok. 16,1 mld zł ( 27,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r.,
 • dochody z podatku akcyzowego wyniosły 19,5 mld zł i były wyższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 3,5%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r.,
 • dochody z podatku PIT wyniosły 13,9 mld zł i były wyższe o ok. 2,5 mld zł (tj. 22,0%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r.,
 • dochody z podatku CIT wyniosły 18,0 mld zł i były wyższe o ok. 2,9 mld zł (tj. 19,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r.

W okresie styczeń - marzec 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 15,0 mld zł i było niższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 2,4%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – marzec 2023 r.

W przypadku dochodów z tytułu podatku CIT należy zwrócić uwagę, że w 2023 r. termin rozliczenia rocznego został przedłużony do końca czerwca, natomiast w 2024 r. termin ten upłynął z końcem marca, co wpływa na porównania miesięczne między tymi latami.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r. wyniosło ok. 170,9 mld zł tj. 19,7% planu, jednocześnie było wyższe o ok. 34,2 mld zł (tj. o 25,0%) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (136,7 mld zł, tj. 19,7% planu).

W okresie styczeń – marzec 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

 • Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 40,8 mld zł tj. 34,6% planu,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 31,0 mld zł tj. 17,2% planu,
 • Obrona Narodowa – w wysokości 18,1 mld zł tj. 15,4% planu,
 • Budżety Wojewodów - w wysokości 12,8 mld zł tj. 28,5% planu,
 • Sprawy wewnętrzne – w wysokości 9,9 mld zł tj. 23,1% planu,
 • Środki własne UE- w wysokości 9,1 mld zł tj. 26,3% planu,
 • Szkolnictwo wyższe i nauka – w wysokości 7,3 mld zł tj. 23,4% planu,
 • Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 7,2 mld zł tj. 10,9 % planu.

Porównując wykonanie wydatków w okresie styczeń – marzec 2024 r. z okresem styczeń – marzec 2023 r. wyższe wykonanie odnotowano w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 8,5 mld zł) co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 r., wysokość świadczenia na dzieci wzrosła z 500 zł do 800 zł. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 9,4 mld zł i było wyższe od wykonania w pierwszym kwartale 2023 r. o 0,7 mld zł tj. o ok. 7,7%.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 11,2 mld zł w związku ze wzrostem wydatków w części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podwyżki płac dla nauczycieli o 30% i dokonaniem rozliczenia środków należnych i już przekazanych. Ponadto w 2024 r. po raz pierwszy przekazano również środki na części rozwojową subwencji ogólnej dla JST.

W części 84 – Środki własne UE w okresie styczeń – marzec 2024 r. przekazano do budżetu UE więcej o 3,0 mld zł, (r/r). Było to spowodowane przede wszystkim rozliczeniem w marcu br. niedopłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie w kwocie 2 mld zł poprzez zwiększenie raty składki za ten miesiąc.

W części 85 – Budżety wojewodów wykonanie było wyższe o ok. 3,1 mld zł, głównie w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych oraz środków przekazanych dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej a także środków na staże i specjalizacje medyczne.

Natomiast, w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano mniej środków na wydatki o 0,9 mld zł, co wynika z rozkładu obsługi długu w ciągu roku.

Więcej informacji nt. wykonania budżetu państwa.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć