Prawo

Umowy cywilnoprawne w świetle kontroli PIP


Problematyka zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych była wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na plenarnym posiedzeniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Sejmu. Swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podkreślił w czasie obrad, że kontrole przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy są od wielu lat jednym z priorytetowych zadań PIP. Dotyczą bowiem bardzo istotnego problemu naszego rynku pracy: unikania przez przedsiębiorców spełniania obowiązków wynikających z prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych.

Dzięki wysiłkom inspektorów pracy każdego roku tysiące osób wykonujących wcześniej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub bez żadnej umowy otrzymuje umowy o pracę. Tylko w 2017 r. zawarto ponad 17 tys. takich umów o pracę.

Szczegółowe wyniki kontroli PIP przybliżyła członkom ROP dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Halina Tulwin. Jak poinformowała, w 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad blisko18 tys. kontroli przestrzegania art. 22 § 1 Kp., zakazującego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną, a w I półroczu 2018 r. takich kontroli było przeszło 7 tys. Nieprawidłowości w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych stwierdzono w przeszło 13% kontroli przeprowadzonych w roku ubiegłym i w 12% kontroli przeprowadzonych w I półroczu roku bieżącego. W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem inspektorzy pracy zastosowali przysługujące im środki prawne: polecenia i wnioski w wystąpieniach, wnioski o ukaranie do sądów, kary grzywny w drodze mandatów karnych, środki oddziaływania wychowawczego.

Źródło: PIP (op.pb)

Wróć