Wiadomości

Wynik GK PGNiG na plusie

W komunikacie omawiającym wyniki finanswe PGNiG informuje: Dobre wyniki finansowe GK PGNiG w IV kwartale 2009 r. to przede wszystkim efekt poprawy rentowności sprzedaży gazu wysokometanowego w II połowie roku. W 2009 roku. GK PGNiG osiągnęła lepszy wynik na sprzedaży gazu wysokometanowego niż rok wcześniej, nadal jednak w skali roku nie uzyskano dodatniej marży na tej działalności. Na wynikach GK PGNiG zarówno w IV kwartale jak i w całym 2009 roku zaważyły również trzy odpisy, tj. na należności z tytułu dostaw gazu do Zakładów Chemicznych Police, aktualizację majątku kopalnianego, a także rozwiązanie części odpisu związanego z utratą wartości środków trwałych w trzech spółkach gazownictwa.
W całym roku 2009 GK PGNiG zanotowała prawie 40-proc. wzrost zysku netto do 1.204 mln zł w porównaniu z 866 mln zł w 2008 roku. Zysk operacyjny wzrósł o 67 proc. do 1.334 mln zł w 2009 r. w porównaniu z 801 mln PLN w 2008 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 5 proc. do 19.290 mln zł w 2009 r. z 18.432 mln zł w 2008 r. Umocnienie pozycji finansowej GK PGNiG nastąpiło głównie za sprawą poprawy rentowności sprzedaży gazu wysokometanowego w drugiej połowie 2009 roku. Średni roczny wzrost cen sprzedaży przewyższył poziom wzrostu kosztów pozyskania gazu, w związku z czym Grupa odnotowała znaczne zmniejszenie strat na sprzedaży gazu wysokometanowego w porównaniu do roku 2008. Istotną rolę odegrała również zmiana struktury pozyskania gazu wysokometanowego. Wobec ograniczonych możliwości pozyskania gazu z importu, spółka zwiększyła pobór surowca z podziemnych magazynów gazu oraz własną produkcję w odazotowniach. Marża na sprzedaży tego surowca w całym 2009 roku wyniosła ok. minus 3 proc. w porównaniu do minus 7 proc. w roku 2008. Duże wahania marży wynikają z modelu konstruowania taryf na dłuższe okresy, który nie sprawdza się przy obecnej dynamice zmian na rynku. To pokazuje jak ważny jest mechanizm konstruowania taryfy i jego elastyczność. Niezbędna wydaje się więc modyfikacja tego mechanizmu by móc szybciej reagować na zmienną sytuację rynkową.
Wynik osiągnięty przez GK PGNiG w 2009 roku został ograniczony przez mniejszą o 600 mln m3 sprzedaż gazu ziemnego w porównaniu do 2008 roku. Sami klienci przemysłowi odebrali w minionym roku o ponad 700 mln m3 gazu mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż gazu ziemnego w całym 2009 roku zmniejszyła się o 4 proc. do 13,284 mld m3. Największy spadek sprzedaży nastąpił w II i III kwartale 2009 roku, kiedy to sprzedaż gazu ziemnego była niższa o 656 mln m3 niż w analogicznym okresie 2008 roku. Zmniejszenie popytu przemysłu na gaz ziemny to rezultat spowolnienia gospodarczego. Największe zmniejszenie popytu na gaz miało miejsce w zakładach azotowych, które zakupiły o 17 proc. gazu ziemnego mniej niż w 2008 roku. Również w IV kwartale 2009 roku największy spadek wolumenu sprzedanego gazu zaobserwowano wśród tej grupy odbiorców, do których sprzedano o 7 proc. gazu mniej niż w IV kwartale 2008 roku. Jednak wyniki IV kwartału pozwalają na stwierdzenie, że klienci przemysłowi wychodzą powoli ze spowolnienia gospodarczego..
Natomiast w 2009 roku wśród odbiorców indywidualnych zużycie gazu było wyższe o 3 proc. w porównaniu do roku 2008. W IV kwartale 2009 roku sprzedaż gazu wzrosła o 2 proc. do 4,001 mld m3 z powodu niższych temperatur w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku. Przyczyniły się one do zwiększonego zużycia gazu do celów grzewczych ze strony klientów indywidualnych, co pozwoliło na pokrycie zmniejszonego zapotrzebowania na surowiec ze strony zakładów przemysłowych. W 2009 roku wydobycie gazu ziemnego wyniosło 4,105 mld m3, co oznacza poziom nieznacznie wyższy niż osiągnięty w 2008 roku. Również w IV kwartale 2009 roku wydobycie było zbliżone do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniosło 1,099 mld m3.
Wzrost wydobycia w IV kwartale 2009 roku był nieco niższy w stosunku do III kwartału 2009 r. i wynikało to z wielkości wolumenu przetwarzanego gazu zaazotowanego w odazotowni w Grodzisku Wielkopolskim. Odazotownia jest w trakcie procesu inwestycyjnego i w pracuje w trybie eksploatacji próbnej, co wiąże się z nierównomiernym harmonogramem pracy. PGNiG jest w trakcie czasochłonnego procesu rozbudowy możliwości wydobywczych, które znacząco wzrosną za dwa lata, kiedy otwarta zostanie kopalnia gazu Lubiatów-Międzychód-Grotów. Natomiast sukcesywnie zagospodarowywane są mniejsze złoża. W 2009 roku rozpoczęto wydobycie m.in. na złożach: Żołynia, Łukowa, Grodzisko Dolne, Pilzno czy Roszków. Analiza dotychczasowego oraz planowego przebiegu eksploatacji wskazuje, iż w 2010 oraz 2011 roku wydobycie gazu ziemnego wyniesie ok. 4,3 mld m3 rocznie.
W 2009 roku produkcja ropy naftowej i kondensatu wyniosło 504 tys. ton, czyli o 2 proc. więcej niż w 2008 roku. W samym IV kwartale 2009 roku produkcja była identyczna jak w analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniosła 138 tys. ton. W wyniku załamania się notowań ropy naftowej na przełomie 2008 i 2009 roku, w całym 2009 roku średnia jednostkowa cena sprzedaży ropy naftowej wyrażona w polskiej walucie była niższa o 249 zł/tonę (16 proc.) w porównaniu z 2008 rokiem. W efekcie przychody ze sprzedaży spadły o 115 mln zł (15 proc.) i wyniosły 664 mln zł.
W IV kwartale 2009 roku średnia notowań cen ropy naftowej była wyższa o 19 USD/boe (33 proc.) rok do roku. Niewielkie umocnienie złotego oraz zmniejszenie różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a cenami rynkowymi spowodowało wzrost średniej jednostkowej ceny sprzedaży ropy naftowej w tym okresie o 442 zł/tonie (42 proc.). W efekcie w IV kwartale 2009 roku przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu wzrosły o 65 mln zł (45 proc.) i wyniosły 210 mln zł.
W 2010 r. GK PGNiG planuje przeznaczyć ok. 5 mld PLN na realizację celów określonych w Strategii na lata 2008-2015. Jest to kolejny rok znacznych wydatków na inwestycje istotne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i jeden z najbardziej intensywnych pod względem inwestycji w sektorze upstreamu w historii PGNiG. Spółka kontynuuje rozbudowę kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów, a obecne tempo realizacji tej inwestycji wskazuje, że kopalnia zostanie oddana do użytku w 2012 r., o rok wcześniej niż planowano. Lata 2010-2011 będą więc okresem największych wydatków na tym złożu. Mówimy o kwocie około 1 mld zł łącznie. Na poszukiwania złóż w kraju i za granicą - podobnie jak w 2009 roku - zamierzamy wydać 850-900 mln zł. W 2010 r. PGNiG kontynuuje również rozbudowę podziemnych magazynów gazu, m.in. kawernowych podziemnych magazynów gazu Kosakowo i Mogilno oraz największego podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach.
***
Osiągnięte wyniki finansowe GK PGNiG w 2009 roku, dzięki nadrobieniu strat z pierwszej połowy minionego roku, spowodowanych nieprzystającą do realiów rynkowych taryfą gazową, dają podstawę do realizacji wszystkich planowanych inwestycji, szczególnie ważnych w powiększaniu wartości rynkowej spółki.
Część środków na ich wykonanie będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych. W półroczu 2010 roku PGNiG skieruje do polskich banków ofertę objęcia obligacji na kwotę ok. 3 mld zł. W II półroczu 2010 roku planowana jest emisja euroobligacji. Środki z obligacji zostaną wykorzystane głównie do spłaty linii kredytowej, która wygasa w połowie roku, natomiast euroobligacje przeznaczone będą na dalsze projekty inwestycyjne. Na koniec 2009 roku całkowite zadłużenie GK PGNiG wyniosło ponad 2 mld zł i było o 1,1 mld zł wyższe niż na koniec 2008 roku.
źródło: www.pgnig.pl

Wróć