Prawo

Wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności


W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U z dnia 30 maja 2017, poz. 1043)

W wyniku nowelizacji ustawy prawo energetyczne (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2016 poz. 1165) art. 43e ust. 1 ustawy prawo energetyczne nałożył na podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązek przekazywania do Prezesa URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Do złożenia powyższych informacji (informacja lub aktualizacja informacji) jest zobowiązane: Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, oraz podmiot przywożący

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia tj. 07 czerwca 2017 r.

Oznacza to, że wszystkie podmioty posiadające na dzień 6 czerwca 2017 r. koncesje Prezesa URE, a także te wpisane do rejestru podmiotów przywożących są zobowiązane przekazać do Prezesa URE pierwszą informację o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejście w życie ww. rozporządzenia tj. do 7 lipca 2017 r.

Do tego dnia pisma można składać osobiście na biuro podawcze Prezesa URE, lub nadać za pośrednictwem operatora pocztowego – liczy się data stempla pocztowego.

Powyższy obowiązek dotyczy przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność polegającą na:

  1. Wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych,
  2. Przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych,
  3. Obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą,
  4. Podmioty wpisane do Rejestru Podmiotów Przywożących,

Odpowiadając na pytania członków Polskiej Izby Paliw Płynnych, wskazujemy, iż zgodnie z brzmieniem objaśnień szczegółowych do wzoru dokumentu Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia działalności (zał. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 maja 2017) również środki transportu należące do firm zewnętrznych (wykorzystywane w działalności prowadzonej przez koncesjonariuszy) podlegają zgłoszeniu do Prezesa URE. W takiej sytuacji należy wpisać nazwę i adres firmy transportowej świadczącej usługę transportu paliw ciekłych na terytorium RP.

Podstawa prawna:

Przypominamy, iż zgodnie z brzmieniem art. 31 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2016, poz. 1165) przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do złożenia informacji do Prezesa URE o eksploatowanej lub wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych.

Art. 31. 1. Przedsiębiorstwa energetyczne, którym przed wejściem w życie ustawy udzielono koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, zgłaszają do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszą informację o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w oparciu o informację, o której mowa w art. 43e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1

2. Przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, składają pierwszą informację o eksploatowanej lub wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Z uwagi na obszerność dokumentu zachęcamy do zapoznania się całością Rozporządzenia (plik pdf) wraz załącznikami oraz szczegółowym objaśnieniem jak należy prawidłowo wypełnić dokument.

Oprac. adw. Norbert Lenkiewicz

Wróć