Wiadomości

Zarząd LOTOSU rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto spółki za 2016 rok, przeznaczając kwotę w wysokości 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy. Oznacza, to że proponowana dywidenda na jedną akcję spółki wynosi 1 zł brutto.

Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. zaproponował ustalenie dnia 12 września 2017 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 29 września 2017 roku jako dnia wypłaty dywidendy.Powyższa propozycja wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej, a następnie Walnemu Zgromadzeniu spółki. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok.

Warto przypomnieć, że ostatnim razem LOTOS wypłacił dywidendę w 2007 roku. 

Źródło: Lotos (op.pb)

Wróć