Wiadomości

Zawarcie aneksu do umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Rosneft Oil Company a Grupą LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował, że dnia 22.01.2016 Grupa LOTOS S.A. oraz Rosneft Oil Company z siedzibą w Moskwie zawarły aneks do umowy typu term z dnia 20.12.2013 r. na dostawy dla Grupy LOTOS S.A. ropy naftowej.

Aneks został zawarty dla dostaw realizowanych w latach 2016 -2017 i przewiduje dostawy w ilości od 5,4 do 6,0 mln ton ropy naftowej. Zgodnie z Aneksem dostawy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń” lub drogą morską. Szacunkowa wartość dostaw objętych Aneksem na dzień jego podpisania wynosi ok. 5,0 mld zł.

Umowa przewiduje odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lub nieodebrania, którego wysokość nie przekracza około 2,8 mln PLN w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości rocznych. Zapłata ww. kwot nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kwot.

Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

(opr.pb)

 

 

Wróć