Wiadomości

Zawarcie umów pomiędzy Grupą LOTOS a spółkami z grupy Petraco

Zarząd Grupy LOTOS  poinformował, że w okresie od 29.01.2015 r. do 27.01.2016 r., Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółkami z grupy Petraco umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 759 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

17.07.2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Petraco Oil Company LLP z siedzibą w Lugano zawarły umowę typu spot na dostawę ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS S.A. (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 17.07.2015 r. wynosiła ok 149 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

(opr.pb)

Wróć