Działalność statutowa

Polska Izba Paliw Płynnych jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną w 1991 r. przez przedsiębiorców polskiego prywatnego sektora paliwowego. Obecnie zrzesza ponad 300 firm operujących w różnych segmentach rynku paliw, głównie handlu detalicznym i hurtowym.

Członkami Izby są także: usługodawcy, dostawcy urządzeń, projektanci. Przez cały okres funkcjonowania Polska Izba Paliw Płynnych zyskała opinię jednej z najważniejszych organizacji branżowych w Polsce.

Główne zadania i działania Izby:

 1. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w szczególności w zakresie, w jakim dotyczą one prowadzenia działalności gospodarczej oraz branży paliw płynnych,

 2. ocena wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz branży paliwowej,

 3. dążenie do stworzenia płaszczyzny równoprawnej współpracy wszystkich podmiotów sektora paliw płynnych,

 4. przyczynianie się do optymalizacji warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze paliw płynnych,

 5. ochrona i wspieranie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządowej,

 6. współpraca z organami państwowymi w zakresie kształtowania ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze paliw płynnych, w tym także polityki celnej i podatkowej,

 7. ochrona interesów zrzeszonych podmiotów przed działaniami monopolistycznymi, nieuczciwą konkurencją oraz wszelkimi działaniami mogącymi naruszać zasady wolnego rynku oraz dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym,

 8. kształtowanie dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym,

 9. upowszechnianie postępu technicznego i organizacyjnego, w tym organizacja targów branżowych,

 10. prowadzenie innej działalności na rzecz członków.

Izba realizuje swoje działania poprzez:

 1. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi,

 2. gromadzenie funduszów na wspieranie inicjatyw gospodarczych, tworzenie fundacji, funduszów i stypendiów,

 3. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

 4. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych,

 5. inicjowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawa oraz prezentowanie opinii w zakresie regulacji prawnych dotyczących polityki gospodarczej lub podatkowej,

 6. ułatwianie rozwoju życia gospodarczego, a w szczególności tworzenie, utrzymywanie lub popieranie odpowiednich instytucji, organizacji, organów i urzędów,

 7. delegowanie przedstawicieli Izby do organów doradczych administracji państwowej i innych instytucji, a w szczególności wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii na zaproszenie organów państwowych,

 8. wydawanie, na wniosek władz państwowych lub innych podmiotów, opinii i informacji o istniejących praktykach handlowych, cenach i innych kwestiach dotyczących obrotu gospodarczego,

 9. występowanie w interesie swoich członków, wobec organów administracji państwowej, lokalnej, sądów i innych organów celem ochrony interesów członków Izby przed działalnością monopolistyczną, krzywdzącym działaniem prawa, ograniczaniem swobody działalności gospodarczej oraz wszelkimi działaniami dokonywanymi z naruszeniem prawa, w zakresie dopuszczalnym literą prawa,

 10. nawiązywanie kontaktów poprzez współpracę, w szczególności z izbami i organizacjami w innych krajach,

 11. wspieranie zrzeszonych podmiotów gospodarczych w celu ochrony ich praw i interesów, w tym w zakresie organizacyjno-prawnym,

 12. organizowanie w miarę możliwości nieodpłatnych szkoleń dla członków Izby.

Organami Izby są:

 • Walne Zgromadzenie

 • Rada Izby

 • Zarząd Rady Izby

 • Komisja Rewizyjna

 • Sąd Koleżeński

Polska Izba Paliw Płynnych jest:

 • wydawcą magazynu „Paliwa Płynne”,

 • właścicielem portalu www.paliwa.pl, www.targi.paliwa.pl, www.zlotastacja.paliwa.pl

 • organizatorem Międzynarodowych Targów STACJA PALIW,

 • organizatorem:

- szkoleń,
- konferencji i debat,
- spotkań branżowych,
- spotkań regionalnych.