Redakcja

"Paliwa Płynne" - magazyn rynku paliwowego

Oficjalne pismo Międzynarodowych Targów STACJA PALIW

Redaktor naczelny:

Reklama i marketing:

Prenumerata:

Adres redakcji: ul. Zygmunta Słomińskiego 19, lokal 521, 00–195 Warszawa, tel./fax (22) 637 50 77, e–mail: redakcja[at]paliwa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by Polska Izba Paliw Płynnych

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz ma prawo odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk tylko za zgodą wydawcy