Konsultacje

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"

Przedstawiamy poniżej informację otrzymaną od Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

Uprzejmie proszę o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030" (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ID231)

Dokumentacja jest dostępna pod adresem: 

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html
 

Wg Projektodawcy mając na uwadze niewystarczający stan zasobów wodnych oraz poziom retencji wodnej Polski, istnieje potrzeba opracowania planu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Konieczność zwiększenia retencji wodnej jest niezaprzeczalna i została powszechnie uznana za niezbędną przez administrację rządową i samorządową, społeczność naukową oraz organizacje pozarządowe. Zwiększenie ilości zatrzymywanej wody do 15-20% zostało wskazane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju na rok 2020 (z perspektywą do 2030 r.) jako jeden z głównych oczekiwanych rezultatów realizacji strategii.

Dotychczasowe starania o opracowanie strategicznego podejścia do magazynowania wody w Polsce, w tym identyfikacji problemów i szans z tym związanych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Powodem były niewystarczające środki finansowe przeznaczone na gospodarkę wodną oraz brak ciągłości w ich pozyskiwaniu, rozproszone kompetencje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, jak również niska świadomość społeczna w zakresie potrzeby retencjonowania wody. Podejmowane inicjatywy i działania w zakresie retencji wodnej w większości obejmowały tylko jeden sektor lub tylko jeden rodzaj retencji wodnej. Brak spójnego dokumentu, który zapewniałby strategiczne i systemowe podejście, spowodował, że działania podejmowane przez różne podmioty nie były synergiczne.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października  2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej, plany gospodarowania wodami w dorzeczach mogą być uzupełnione poprzez opracowanie bardziej szczegółowych programów i planów gospodarowania dla zlewni, sektora, zagadnienia lub typu wód, celem zajęcia się poszczególnymi aspektami gospodarki wodnej. Opracowanie programu rozwoju retencji, stanowiącego program dedykowany zagadnieniu retencji wodnej i zasobów wodnych, stanowi wypełnienie delegacji określonej w ww. art. 13 ust. 5 RDW.

Z uwagi na potrzebę zwiększenia stopnia retencji wody oraz w związku z faktem, iż dotychczas nie opracowano dokumentów na poziomie krajowym kompleksowo omawiających możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej, istnieje pilna potrzeba opracowania i wdrożenia programu rozwoju retencji (PRR). Realizacja działań ujętych w PRR pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Realizacja programu rozwoju retencji przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia stopnia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu.

Z uwagi na międzyresortowy charakter zarówno problemu ograniczonych zasobów wodnych oraz niewystarczającej retencji wodnej w Polsce, jak i samego programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, celowe jest, aby założenia do programu przyjęte zostały uchwałą Rady Ministrów. 

Informacje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 21 czerwca 2019 r.

18.06.2019

Konsultacje w zakresie kontroli małych i średnich przedsiębiorców

W związku z przygotowywaną w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców analizą dotyczącą prowadzonych przez uprawnione organy kontroli wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

 1. przekazanie informacji, które urzędy prowadzą kontrole najbardziej uciążliwe dla przedsiębiorców;
 2. wskazanie znanych Państwu przypadków nieprzestrzegania przez urzędy kontrolne praw przedsiębiorców wynikających z przepisów.

Ponadto prosimy o przedstawienie ewentualnych sugestii co do potrzebnych zmian prawa w zakresie kontroli małych
i średnich przedsiębiorców.

Informacje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 24 czerwca 2019 r.

17.06.2019

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych
w ramach konsultacji publicznych - 2019 r.

 • rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (tzw. SENT LOO) jest już w Sejmie (druk 3474). W przyszłym tygodniu będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów Publicznych

LINK do projektu >>> >>>>

Projekt dotyczy objęcia systemem monitorowania przewozu i obrotu olejów opałowych (bez względu na jego objętość w przesyłce) oraz umożliwienia podmiotom dokonującym sprzedaży i podmiotom zużywającym składania w tym systemie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 11 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (nr 286)

LINK do projektu >>> >>>>

Wg Projektodawcy nowy wzór zaświadczenia ma umożliwić uznawanie dokumentu przez państwa członkowskie w przypadku przerejestrowania pojazdu już zarejestrowanego w innym państwie członkowskim pod warunkiem, że zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu jest ważne w granicach częstotliwości ustanowionych dla okresowych badań technicznych przez państwo członkowskie, które dokonuje przerejestrowania oraz pozwoli na użytkowanie pojazdu.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 14 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (UC140)

LINK do projektu >>> >>>>

Wg Projektodawcy Projektowane zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wynikają z konieczności:
a) dostosowania polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE,
b) wzmocnienia pozycji instytucjonalnej Prezesa UOKiK, poprzez wprowadzenie (przywrócenie) kadencyjności tego organu oraz ulepszenie dotychczasowego systemu wyboru Prezesa i Wiceprezesów UOKiK,
c) umożliwienia Prezesowi UOKiK bardziej elastycznego, w stosunku do stanu obecnego, kształtowania struktury wewnętrznej UOKiK - w szczególności w odniesieniu do delegatur Urzędu,
d) poprawy skuteczności wykrywania naruszeń ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez umożliwienie wymiany informacji z KNF dotyczących prowadzonych postępowań oraz dostęp do tajemnic prawnie chronionych, takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa,
e) dostosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi do aktualnego stanu prawnego poprzez m.in. usunięcie odesłań do nieobowiązujących przepisów (np. art, 113 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 30 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (RCL druk nr 950)

LINK do projektu >>> >>>>

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Projekt rozporządzenia został opracowany z uwagi na utratę mocy z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązującego rozporządzenia, które zostało czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864). Projekt określa:

1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, określonych w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanych dalej „wyrobami”;

2) ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów, wyrażone w mg/l wyrobu, po których dodaniu wyrób uważa się za prawidłowo oznaczony i zabarwiony.

W ww. rozporządzeniu wyroby akcyzowe podlegające barwieniu i znakowaniu zostały określone w oparciu o klasyfikację kodów CN co wynika z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Nowe rozporządzenie opiera się na dotychczasowych regulacjach i nie ulega zmianie w stosunku do zastępowanego rozporządzenia z wyjątkiem zaktualizowanego zakresu kodów CN tak aby kody CN wyrobów akcyzowych w nim zawarte odpowiadały tym wymienionym w znowelizowanej ustawie o podatku akcyzowym:

-olejów opałowych z „od 2710 19 51 do 2710 19 69” na „od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39”,

-olejów napędowych z „od 2710 19 41 do 2710 19 49” na „od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19”

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 5 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

*********

 • projekt nowelizacji ustawy- Prawo własności przemysłowej (UD311)

LINK do projektu >>> >>>>

Wg Projektodawcy potrzeba dokonania niniejszej nowelizacji podyktowana jest przede wszystkim potrzebą usprawnienia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, w tym jego skrócenia, koniecznością wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych powstałych na tle części przepisów obecnej ustawy i dodania przepisów o charakterze porządkującym oraz potrzebą ujednolicenia przepisów ustawy z treścią Konwencji o patencie europejskim, Układu o współpracy patentowej (PCT) w związku z uzyskaniem przez Urząd Patentowy RP statusu międzynarodowego organu poszukiwań oraz rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, a także uzasadniona jest postulatami zgłoszonymi do Białej Księgi Innowacji przez środowiska związane z własnością przemysłową.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 29 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

*********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Druk nr UA45)

LINK do projektu >>> >>>>

Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 3 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności bezgotówkowych POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych (Druk nr UD329)

LINK do projektu >>> >>>>

Celem projektu jest upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych i zastąpienie części transakcji gotówkowych transakcjami bezgotówkowymi (również z użyciem innowacyjnych instrumentów i usług płatniczych, płatności mobilnych i zbliżeniowych, przelewów itp.) oraz zagwarantowanie konsumentom prawa do płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.

Nowa regulacja nałoży ponadto na przedsiębiorców stosujących kasy rejestrujące online, obowiązek zapewnienia akceptacji przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej (czyli mi.in. płatność transakcją elektroniczną, kartą płatniczą, płatność za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, czy za pomocą Blika itp.).

Dzięki wprowadzeniu projektowanych zmian konsument otrzyma prawo do decydowania o metodzie płatności bezgotówkowej, a przedsiębiorca, zobowiązany do używania kasy fiskalnej on-line, zobowiązany będzie do akceptacji przynajmniej jednego instrumentu bezgotówkowego. Rynek zdecyduje, z których instrumentów konsumenci najchętniej będą korzystać.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 24 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3379)

LINK do projektu >>> >>>>

Projekt dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegającego w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych i uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz zawiera rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 6 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD117)

LINK do projektu >>> >>>> (UD 117)

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 6 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (UD 516)

LINK do projektu >>> >>>> (UD 516)

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 2 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (UC121)

LINK do projektu >>> >>>> (UC121)

Wg Projektodawcy nowelizacja ma na celu:

  • zapewnienie uczestnictwa Inspekcji Transportu Drogowego, co najmniej raz w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej drogowych kontrolach technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów,
  • wyznaczenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego jako punktu kontaktowego w zakresie drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów dotyczącej powiadamiania o wynikach kontroli państwa członkowskie Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu,
  • wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej,
  • rozszerzenie stosowania systemu oceny ryzyka w zakresie liczby i wagi usterek wykrytych w pojazdach,
  • wprowadzenie obowiązku by kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów obejmowały co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wprowadzenie możliwości przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 29 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

LINK do projektu >>> >>>> (UD 507)

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy: „Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pózn. zm.) wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W celu uczynienia bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji, w projektowanych przepisach przewiduje się podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci, sprawi, że wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Ponadto przewiduje się, iż podział projektu budowlanego spowoduje zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z projektowaną regulacją, zmieniającą zakres projektu budowlanego oraz jego poszczególnych części konieczne jest równoczesne wprowadzenie zmian dostosowawczych do nowej koncepcji projektu budowlanego w innych aktach prawnych. Dodatkowo, projekt ustawy zawiera szereg innych ważnych zmian."

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 25 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekty Ministra Energii:

- w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321455

- w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321456

- w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321457

- w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321458

- w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321460

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 12 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 i 1356) został przygotowany, między innymi w związku z koniecznością wprowadzenia do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przepisów umożliwiających podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (dalej: „NCW”) urealnienie zakresu obowiązków związanych z realizacją NCW w najbliższych, kluczowych dla branży latach.

Projekt:

1. Wprowadza przepisy wykonawcze, które umożliwiają wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW od 2020 r. oraz umożliwiające zaliczenie do NCW biowodoru zawartego w paliwach ciekłych przy produkcji których wykorzystano biometan.

2. Wprowadza zmiany, których celem jest umożliwienie zaliczenia do NCW innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych we wszystkich paliwach stosowanych w transporcie.

3. Modyfikuje mechanizm obowiązkowego dodawania biokomponentów do paliw ciekłych, tzw. obligatoryjnego blendingu.

4. Wprowadza zmiany mające na celu uszczegółowienie procedur oraz wymagań dotyczących certyfikacji jakościowej biokomponentów.

5. Uchyla przepisy w zakresie obowiązku oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych używanych na stacjach paliw oraz obowiązku zamieszczania czytelnych informacji o dostępności biopaliw ciekłych na tych stacjach.

6. Wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (dalej: „Funduszu”).

7. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654, 1669 i 2348) – wprowadzające przepisy regulujące obowiązek oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych.

8. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. 2 poz. 1356) – określające zasady dotyczące stosowania mechanizmów wsparcia w ramach Funduszu związane z pomocą publiczną.

9. Wprowadza zmiany porządkowe i dostosowawcze.

Link (RCL nr UD506) >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321453

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 12 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

W projekcie m.in.:

- określono warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online,

- określono sposób dokonania odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online,

- określono, że w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, zwrot kwoty wydanej na zakup kasy online dokonywany jest na wniosek takiego podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

- określono przypadki, w których podatnicy są obowiązani do zwrotu kwoty, którą odliczyli w deklaracji lub która została im zwrócona na podstawie wniosku.

Link (RCL nr 633) >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321436/katalog/12580417#12580417

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 5 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

- towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (RCL nr 856); LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321388

- dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (RCL nr 891); LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321390

- zgłoszeń przewozu towarów (RCL nr 893) LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321389

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 3 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, w szczególności o charakterze administracyjnym. Stanowi realizację formułowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapowiedzi zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów.

Projekt jest dostępny na stronie >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 3 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 103.1.19) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321255/katalog/12571433#12571433

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 20 marca 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 887) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321278

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 11 marca 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030"

Projekt dokumentu znajduje się na stronie Ministerstwa Energii w zakładce Co robimy ...

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 8 lutego 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 96.2.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319953

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 24 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 97.2.18) 

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 29 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 89.1.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319454

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologiihttps://mpit.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-ministra-przedsiebiorczosci-i-technologii.html

oraz na stronie RCL (nr wykazu 49) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319451

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

*********

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi konsultacje dot. pokonywania barier dla rozwoju rynku kolejowego.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie Państwa doświadczeń w zakresie współpracy z przewoźnikami kolejowymi towarów poprzez wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do 25 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl 

Ankieta - kolejowy transport towarów - do pobrania

Ankieta_UTK.pdf (804.1 KiB)

 

 

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych w ramach konsultacji publicznych - 2018 r.:

 • projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce Programy i Projekty: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" (PEP2040):

Projekt został udostępniony https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 14 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (772):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317160

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 26 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

*******************

 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (769):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317158

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 22 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (784):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317000

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 18 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UD 429):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111/katalog/12535092#12535092

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UA 37):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701

Projekt był już przedmiotem konsultacji w wersji z dnia 13 lutego 2018 r. W efekcie zgłoszonych uwag zmianie uległy niektóre przepisy w szczególności związane z tzw. pakietem paliwowym.

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 1 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl