Konsultacje

Konsultacje RMSP - projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował o procedowaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego).

Projekt przewiduje ograniczenie do dnia 1 lipca 2021 r. liczby toreb na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, które nie są przydatne do odzysku przez kompostowanie i biodegradację, do 50% liczby toreb przeznaczonych do pakowania produktów oferowanych w prowadzonej jednostce handlu oraz od dnia 1 stycznia 2022 r wprowadzenie obowiązku, aby przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferowali tylko torby biodegradowalne i kompostowalne.

W odniesieniu do mniejszych jednostek handlowych, których powierzchnia sprzedaży nie przekracza 250 m2 przewidziano, by ten obowiązek wszedł w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.

Projekt przewiduje wprowadzenie kar administracyjnych za złamanie powyższych obowiązków, w wysokości od 10 000 zł do 250 000 zł w wypadku nieograniczenia liczby toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, które nie są przydatne do odzysku przez kompostowanie i biodegradację, do 1 lipca 2021 r. oraz od 20 000 zł do 500 000 zł w wypadku oferowania toreb na zakupy z tworzywa sztucznego innych niż przydatne do odzysku przez kompostowanie i biodegradację po 1 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy znajduje się poniżej.

Członkowie Izby - zapraszamy do przesyłania uwag, komentarzy i wniosków na adres izba@paliwa.pl do 8 kwietnia br.

6.04.2021

.

Konsultacje RMSP - Projekt nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska
(druk senacki 286)

Aktualnie procedowany jest senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki 286).

Projekt dostępny jest pod adresem: https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,152.html

Projektowana ustawa ma na celu zmianę ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym powoływania wybranych organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej „wojewódzkich funduszy”), polegającej na przyznaniu samorządom kompetencji do kształtowania składów organów (rad nadzorczych i zarządów) oraz wewnętrznego ustroju wojewódzkich funduszy.

Członkowie Izby - termin nadsyłania uwag, komentarzy i wniosków na adres izba@paliwa.pl upływa 30 grudnia.

29.12.2020

Konsultacje RMSP - Projekt nowelizacji ustawy Prawo celne
(druk sejmowy 833)

Aktualnie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 833).

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=833

Według projektodawcy celem wprowadzenia nowych regulacji jest:

 1. wyznaczenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce ministra właściwego do spraw finansów publicznych do prowadzenia wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych oraz odformalizowanie procedury wpisu do wykazu;
 2. odformalizowanie wpisu osoby na listę agentów celnych;
 3. doprecyzowanie przepisów w zakresie postępowania w sprawach celnych;
 4. usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów;
 5. wyznaczenie naczelnika urzędu celno-skarbowego, w miejsce naczelnika urzędu skarbowego, jako organu właściwego do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych;
 6. doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie dotyczącym importu towarów;
 7. odformalizowanie, uproszczenie i skrócenie procedury prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych (m.in. elektronizacja w zakresie przekazywania informacji wymaganych ustawą o grach hazardowych);
 8. ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi;
 9. zapewnienie możliwości uzyskania numeru PESEL (identyfikatora podatkowego) tym wszystkim podatnikom (nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług), którzy są zobowiązani do posługiwania się identyfikatorem podatkowym numer PESEL, aby mogli go uzyskać, w tym na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, z późn. zm.);
 10. umożliwienie dochodzenia opłaty emisyjnej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w trybie egzekucji administracyjnej;
 11. zmianę przepisów ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, z późn. zm.), w zakresie regulacji dotyczących opłaty paliwowej w celu osiągnięcia pełnej spójności przepisów regulujących opłatę paliwową z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.), dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.) oraz dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państwa trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007, str. 6).

Członkowie Izby - termin nadsyłania uwag, komentarzy i wniosków na adres izba@paliwa.pl upływa 30 grudnia.

29.12.2020

Prośba Ministerstwa Klimatu skierowana do podmiotów sektora energetycznego

W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem Funduszu Modernizacyjnego, mającym finansować inwestycje w transformację energetyczną, poniżej przedstawiamy prośbę Ministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego skierowaną do podmiotów sektora energetycznego:

"W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad wdrożeniem Funduszu Modernizacyjnego mającym wspierać inwestycje w zakresie transformacji niskoemisyjnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o informację w sprawie obszarów i projektów, które Państwa zdaniem powinny być wspierane w ramach ww. mechanizmu. Państwa sugestie pomogą odpowiednio ukierunkować działania i przyczynią się do zmaksymalizowania efektów wsparcia. Byłbym wdzięczny za przesłanie informacji, w miarę możliwości, zgodnie z załączoną tabelą."

Prosimy o przesyłanie informacji i tabel na adres izba@paliwa.pl do dnia 24 września br. (włącznie).

Tabela do pobrania znajduje się poniżej.

17.09.2020

Pobierz tabelę skierowaną do podmiotów sektora energetycznego.

Tabela FM.xlsx (8.5 KiB)

.

  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu
w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

(RCL 35)

LINK do projektu rozporządzenia >>> >>>>

W uzasadnieniu czytamy m.in.:

"Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411), zwanej dalej „ustawą o zapasach”.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany definicji paliw zawartej w art. 2 ustawy o zapasach w zakresie ich dostosowania do nowego brzmienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie statystyki energii”, które zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2010 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii. Przedmiotowy projekt rozporządzenia dostosowuje zatem nazwy poszczególnych grup paliw ciekłych zawartych we wzorze deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych do nowej definicji paliw ciekłych zawartej już w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 1517), zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy o zapasach oraz ustawy – Prawo energetyczne”

Prosimy o przesyłanie ew. uwag do ww. projektu na adres izba@paliwa.pl do dnia 2 września br. (włącznie).

26.08.2020

  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu
w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych
(RCL 6)

LINK do projektu rozporządzenia >>> >>>>

W uzasadnieniu czytamy m.in.:

"Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 43f ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086), zwanej dalej „Prawem energetycznym”, który został wprowadzony ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 568, 875), zwaną dalej „ustawą deregulacyjną”.

Ustawa deregulacyjna wprowadziła w Prawie energetycznym uproszczoną formułę sprawozdawczości przedsiębiorstw działających na rynku paliw ciekłych. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorstwa energetyczne oraz podmioty przywożące składały sprawozdania o tej samej treści do różnych organów administracji publicznej. Ustawa deregulacyjna wprowadziła zasadę, że od dnia 1 stycznia 2020 r. sprawozdania składane są do jednego organu – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”. W celu cyfryzacji ww. procesów konieczne stało się wprowadzenie systemu teleinformatycznego, który umożliwi od dnia 1 lipca 2023 r. składanie elektronicznych sprawozdań oraz przetwarzanie i udostępnianie danych, co ułatwi przedsiębiorcom wykonywanie ustawowych obowiązków i przyspieszy proces przetwarzania danych przez Prezesa URE, a także usprawni dostęp do danych określonym w Prawie energetycznym organom administracji.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wydania przez ministra właściwego do spraw energii rozporządzenia w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa URE oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych. Rozporządzenie reguluje sposób prowadzenia przez Prezesa URE systemu teleinformatycznego oraz sposób składania oraz wzory sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz informacji, o której mowa w art. 43e ust. 1 Prawa energetycznego. Administratorem systemu oraz danych w nim zawartych jest Prezes URE.

Jako dane systemu określono wszystkie informacje, które będą wprowadzane za pomocą umieszczonych w nim formularzy, oraz informacje powstałe w wyniku ich przetworzenia przez administratora danych – Prezesa URE, w tym zestawień tworzonych na podstawie art. 4ba ust. 8 oraz art. 43d ust. 5 Prawa energetycznego. Zestawienia, o których mowa w art. 4ba ust. 8 oraz art. 43d ust. 5 Prawa energetycznego będą tworzone automatycznie przez system."

Prosimy o przesyłanie ew. uwag do ww. projektu na adres izba@paliwa.pl do dnia 27 sierpnia br. (włącznie).

18.08.2020

  Projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe
(RCL UD118)

LINK do projektu rozporządzenia >>> >>>>

W uzasadnieniu czytamy m.in.:

"Celem dla którego jest proponowane wprowadzenie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT jest wprowadzenie:

1)      rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);

2)      rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;

3)      zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym ( TAX FREE).”

Prosimy o przesyłanie ew. uwag do ww. projektu na adres izba@paliwa.pl do dnia 3 września br. (włącznie).

20.08.2020

  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu
w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
(RCL 16)

LINK do projektu rozporządzenia >>> >>>>

W uzasadnieniu czytamy m.in.:

"Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych(Dz. U. z 2020 r. poz. 1233), zwanej dalej „ustawą” zgodnie, z którym minister właściwy do spraw energii został zobowiązany do określenia wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów – uwzględniając stan wiedzy technicznej oraz postanowienia właściwych norm w tym zakresie. Głównym celem wydania rozporządzenia jest potrzeba zastąpienia rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów(Dz. U. z 2017 r. poz. 506), zwanego dalej „rozporządzeniem z 2010 r.”. Wynika to ze zmian w treści upoważnienia ustawowego w art. 22 ust. 6 dokonanych w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1527),zwaną dalej „ustawą z 2019 r.” Zgodnie z art.15 ustawy z 2019 r. dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy zachowują moc nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 2019 r. Ponadto w projekcie rozporządzenia dodano przepisy określające wymagania jakościowe, metody badań jakości oraz sposób pobierania próbek dla kolejnego rodzaju biokomponentu, tj. bio propanu-butanu. Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia co zatem do zasady są tożsame z treścią rozporządzenia z 2010 r. a zmiany, w stosunku do rozporządzenia z 2010 r. obejmują jedynie określenie wymagań jakościowych, metod badań oraz sposób pobierania próbek dla bio propanu-butanu. Parametry określające wymagania jakościowe dla bio propanu-butanu zostały zaproponowane w oparciu o stan wiedzy technicznej w tym zakresie pozyskany na podstawie przeprowadzonych doświadczeń oraz w wyniku zrealizowanych projektów inwestycyjnych."

Prosimy o przesyłanie ew. uwag do ww. projektu na adres izba@paliwa.pl do dnia 20 sierpnia br. (włącznie).

10.08.2020

  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu
w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego
(RCL 5)

LINK do projektu rozporządzenia >>> >>>>

Jak czytamy w uzasadnieniu do ww. projektu:

"Sporządzony projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego jednolitych zasad dotyczących sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazujący na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego."

"Wejście w życie projektu rozporządzenia nałoży na przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych, producentów pojazdów, a także na właścicieli placówek handlowych prowadzących sprzedaż pojazdów silnikowych obowiązek oznakowania zgodnego z przepisami rozporządzenia opracowanego na podstawie normy PN-EN 16942."

Prosimy o przesyłanie ew. uwag do ww. projektu na adres izba@paliwa.pl do dnia 24 czerwca br. (włącznie).

19.06.2020

  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (RCL 1)

LINK do dokumentu >>> >>>>

Jak czytamy w OSR: Projektowane rozporządzenie dokonuje nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, dostosowując je do brzmienia obowiązującej w 2020 r. Nomenklatury Scalonej oraz nowej wartości progowej zawartości siarki w paliwach żeglugowych.

Prosimy o przesyłanie uwag na adres izba@paliwa.pl do dnia 17 czerwca br. (włącznie).

15.06.2020

  Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań
jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (RCL 9.1.20 )

LINK do dokumentu >>> >>>>

Rozporządzenie dotyczy bio propan-butanu zaliczanego NCW, jako dodatku do LPG - określenia wymagań jakościowych, metod badań jakości oraz sposobu pobierania próbek.

Prosimy o przesyłanie uwag na adres izba@paliwa.pl do dnia 13 marca br. (włącznie).

4.03.2020

Konsultacje 5G

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy prośbę Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego:

"Zapraszamy do współpracy w realizacji projektu badawczego „Wdrażanie sieci 5G w gospodarce polskiej 5G@PL” realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, Departament Telekomunikacji (Lider projektu) i Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (Partner), który przeprowadza konsultacje.

Projekt 5G@PL, ma na celu uaktualnienie, w oparciu o wykonane prace badawcze, i wprowadzenie w życie nowej, opracowywanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, Departament Telekomunikacji, polityki regulacyjnej i inwestycyjnej dotyczącej 5G (nazwanej Polityką 5G), umożliwiającej szybkie i efektywne wdrożenie sieci 5G w Polsce. Polityka ta będzie obejmowała działania związane z usuwaniem barier prawnych, technologicznych i ekonomicznych, skutkujące wprowadzeniem nowych przepisów i regulacji usprawniających wdrożenie 5G. Istotnym elementem Polityki 5G będą również czynności popularyzujące technologię 5G, szczególnie wśród przedsiębiorstw w pierwszym rzędzie z sektora MŚP oraz startup’ów, mogących zostać kreatorami i dostawcami innowacyjnych usług i aplikacji 5G.

Jednymi z działań podejmowanych w ramach projektu będą:

1.analiza wpływu, jaki będą miały nowe usługi i rozwiązania technologiczne na użytkowników sieci 5G, w porównywaniu do wcześniejszych generacji sieci mobilnych (w szczególności 4G,

2.diagnoza potencjału oraz identyfikacja barier wdrożenia 5G dla kluczowych rynków wertykalnych i środowisk implementacji, wraz z analizą potencjalnego zysku i przewidywanych przeszkód w implementacji nowych usług i aplikacji w sieci 5G.

Pomocne do wypełnienia ankiety mogą być informacje na stronach internetowych:

- Obszary zastosowań sieci 5 G opisane https://www.gov.pl/web/5g

- Branże wertykalne w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju  

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju "

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej do dnia 14.02.2020 r. na adres mailowy ankiety-z2@il-pib.pl W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 512 84 86

Kopię ankiety prosimy przesłać do wiadomości PIPP na adres izba@paliwa.pl

ANKIETA - do pobrania - znajduje się poniżej.

11.02.2020

.

Konsultacje Rzecznika MSP - RODO 2020

Kierując się poniższą prośbą Rzecznika MSP prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do rozporządzenia RODO.

"W związku z terminem przedłożenia oceny i przeglądu Rozporządzenia RODO Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję do dnia 25 maja 2020 r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie wszelkich kwestii problematycznych dla firm MŚP w tym zakresie.

Dodatkowo prosimy o nadsyłanie:

 • praktycznych przykładów, w których MŚP dotykają przepisy RODO,
 • postulowanych zmian legislacyjnych w zakresie Rozporządzania RODO.

Materiały są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/legislacja

Prosimy o przesyłanie uwag na adres izba@paliwa.pl do dnia 14 lutego br. (włącznie).

3.02.2020

Konsultacje - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (RCL nr 108)

LINK do dokumentu >>> >>>>

Jak czytamy w OSR:

"Projektowaną zmianą, z uwagi na to, że kody transakcyjne mogą być wykorzystywane nie tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej wspierającej PUESC, ale również w samym PUESC, zaproponowane zostało nowe brzmienie § 3 ust. 2 rozporządzenia. W proponowanym brzmieniu, w przypadku przewozu paliw opałowych uzupełnienie zgłoszenia przez podmiot odbierający o informacje, o odbiorze towarów, może odbywać się z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC. Taki zapis pozwoli na uzupełnianie zgłoszenia o informacje o odbiorze paliwa z wykorzystaniem kodów transakcyjnych nie tylko gdy podmiot odbierający korzysta z aplikacji mobilnej, ale również gdy potwierdza odbiór paliwa z wykorzystaniem kodów transakcyjnych w PUESC (bez korzystania z aplikacji mobilnej).

Zaproponowano również aby od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będących ZPO nie wymagać 17-znakowego numeru identyfikacyjnego (uzyskiwanego w wyniku rejestracji z wykorzystaniem usługi „e-Klient”), jeżeli podmioty te będą potwierdzać odbiór paliwa opałowego, z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC. W ten sposób zużywające podmioty olejowe, do których przewożone jest paliwo opałowe będą mogły uniknąć rejestracji do dwóch systemów będących w dyspozycji Krajowej Administracji Skarbowej.

Przepisy projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej."

Prosimy o przesyłanie uwag na adres izba@paliwa.pl do dnia 27 stycznia br. (włącznie).

23.01.2020

Konsultacje - akty prawne pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych

Kierując się prośbą Ministra Cyfryzacji, poniżej publikujemy treść pisma otrzymanego z resortu cyfryzacji:

"Szanowni Państwo,
w przestrzeni prawnej nadal obowiązują przepisy, które nie uwzględniają możliwości realizacji procedur cyfrowo lub wręcz ją uniemożliwiają, wprost wskazując na ich realizację jedynie „tradycyjną drogą” czyli papierową (np. konieczność przedłożenia papierowych wersji dokumentów) lub poprzez obowiązek osobistego stawienia się obywatela w urzędzie.

W związku z tym w Ministerstwie Cyfryzacji zainicjowany został przegląd aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w identyfikacji takich obszarów oraz:

 • wskazanie procedur, które są realizowane lub prowadzone papierowo bądź, w których można wprowadzić ułatwienia albo zmniejszyć obciążenia prawne;
 • wskazanie przepisów, które wymagają zmian pod kątem umożliwienia cyfrowej realizacji procedur i budowy e-usług wraz z propozycjami nowego brzmienia tych przepisów.


Powyższe działanie wpisuje się w realizację zaktualizowanego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, przewidzianego na lata 2019 – 2022, w szczególności jest związane z kierunkiem interwencji 5.1 - Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela zakładającym m. in.:

 • domyślną cyfrowość: procedury administracyjne niezbędne do obsługi obywateli oraz realizujące je usługi publiczne powinny być z założenia cyfrowe (co obejmuje informacje nadające się do przetwarzania automatycznego), przy jednoczesnym zachowaniu innych kanałów dla osób nieposiadających dostępu do Internetu z wyboru lub z konieczności. Powinny być one świadczone w ramach pojedynczych punktów kontaktowych lub punktów kompleksowej obsługi i za pośrednictwem różnych kanałów
 • zasadę jednorazowości: organy administracji publicznej powinny zadbać o jednorazowość podawania tych samych danych przez obywateli i przedsiębiorców, do czego są zobowiązane prawnie; jeżeli jest to dozwolone, powinny ponownie wykorzystywać wewnętrznie te dane (w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych), eliminując w ten sposób dodatkowe obciążenia dla obywateli i przedsiębiorstw realizowanego w ramach celu szczegółowego 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem, zakładającego przemodelowanie procesów w relacjach państwa z obywatelem w sposób minimalizujących obciążenia obywateli."

W związku z powyższą prośbą resortu, prosimy Państwa o przesyłanie propozycji i informacji w ww. zakresie na adres izba@paliwa.pl do dnia 5 lutego br. (włącznie).

16.01.2020

Konsultacje Rzecznika MSP - e-sprawozdania finansowe

Kierując się poniższą prośbą Rzecznika MSP prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do sporządzanych i składanych e-sprawozdań finansowych.

"W związku z rozpoczętym sezonem sporządzania i składania e-sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie wszelkich kwestii problematycznych w tym zakresie, zwłaszcza odniesienie się do tego:

 • czy za uzasadniony można uznać pojawiający się postulat przywrócenia możliwości składania sprawozdań finansowych w formie papierowej (obok formy elektronicznej),
 • czy informacje o narzędziach informatycznych do sporządzania i składania e-sprawozdań finansowych oraz wymaganych procedurach, są udostępnione w sposób czytelny dla przedsiębiorców (prośba o konkretne przykłady i ewentualne wnioski jeśli tak nie jest) na rządowych stronach internetowych:

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany "

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 27 stycznia br. (włącznie).

14.01.2020

Konsultacje rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zmieniające rozporządzenie w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (RCL nr 128.2.19)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Jak czytamy w Uzasadnieniu:

"Projektowane rozporządzenie rozszerza listę zawierającą wartości opałowe poszczególnych rodzajów biokomponentów i paliw ciekłych o dwa nowe rodzaje biokomponentów, tj. bio propan-butan (powstający m.in. przy produkcji biowęglowodorów ciekłych) oraz bio propan (powstający w procesie współuwodornienia). Wartości energetyczne dla tych rodzajów biokomponentów zostały wyznaczone w oparciu o stan wiedzy technicznej w tym zakresie, pozyskany na podstawie przeprowadzonych doświadczeń oraz w wyniku zrealizowanych projektów inwestycyjnych.

Projekt rozporządzenia wprowadza następujące zmiany w rozporządzeniu z 2014 r.:

1) w § 1 w ust. 1 dodaje dwa punkty, w których określone zostały wartości opałowe według wagi dla bio propan-butanu (pkt 12) oraz bio propanu (pkt 13);

2) w § 1 w ust. 2 dodaje dwa punkty, w których określone zostały wartości opałowe według objętości dla bio propan-butanu (pkt 12) oraz bio propanu (pkt 13).

Planowanym efektem wprowadzenia zmian jest stworzenie podstaw prawnych dla wykorzystania nowych rodzajów biokomponentów, tj. bio propan-butanu oraz bio propanu. W trakcie prac nad rozporządzeniem z 2014 r. w uzasadnieniu wskazano m.in., że z uwagi na niewystarczający w tamtym czasie stan wiedzy technicznej oraz brak zastosowania w paliwach transportowych, ówczesne rozporządzenie nie określało wartości opałowych dla niektórych rodzajów biokomponentów wymienionych w ustawie o biokomponentach, w tym m.in. dla bio propan-butanu. Jednocześnie wskazywano, że wraz z rozwojem technicznym, w szczególności związanym z opracowaniem stosownych parametrów jakościowych dla nowych rodzajów biokomponentów, rozporządzenie z 2014 r. będzie sukcesywnie rozszerzane.

Szerszemu wykorzystaniu nowych rodzajów biokomponentów sprzyjają również zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie o biokomponentach w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1527). Należą do nich w szczególności:

- zmiana definicji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o biokomponentach,

- doprecyzowanie przepisów dotyczących wykorzystania produktów współuwodornienia, w tym rozszerzenie katalogu biokomponentów o bio propan.

Pierwsza z ww. zmian pozwala na zaliczenie na poczet obowiązku NCW, przez podmioty zobowiązane, innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych we wszystkich paliwach stosowanych w transporcie, zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o biokomponentach, a nie tylko w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. Wprowadzana zmiana jest korzystna dla podmiotów realizujących NCW, ponieważ zwiększa możliwości w zakresie stosowania biokomponentów do wszystkich rodzajów paliw stosowanych we wszystkich rodzajach transportu. Daje to m.in. możliwość efektywnego zaliczenia do NCW bio propan-butanu dodawanego do propan-butanu.

Druga z ww. zmian dotyczy rozszerzenia katalogu biokomponentów o bio propan, który oprócz biowęglowodorów ciekłych, również powstaje w procesie współuwodornienia i jest związana z rozwojem tej technologii w ostatnich latach oraz planowanym szerszym jej wykorzystywaniem na potrzeby realizacji NCW w przyszłości.

Projekt rozporządzenia stanowi odpowiedź na postulaty podmiotów funkcjonujących w sektorze wytwarzania biokomponentów oraz produkcji paliw ciekłych, zmierzające do umożliwienia rozszerzenia katalogu biokomponentów o kolejne rodzaje, aktualnie pojawiające się na rynku. Wprowadzenie wymagań jakościowych dla bio propan-butanu oraz bio propanu jest uzasadnione również koniecznością stałego rozszerzania katalogu biokomponentów do realizacji NCW

Wejście w życie projektu rozporządzenia może również stanowić pozytywny impuls dla rozwoju produkcji bio propan-butanu oraz bio propanu, który ze względu na skład chemiczny może być łączony z propan-butanem, przyczyniając się do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. Bio propan-butan może umożliwić dotychczasowym użytkownikom propan-butanu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji technicznych w istniejących instalacjach zasilających, co sprawia, że rozwiązanie takie nie niesie za sobą dodatkowych kosztów po  stronie konsumenckiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji programu pomocowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.).

Brak wpływu na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw."

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 20 stycznia br. (włącznie).

13.01.2020

Konsultacje rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (RCL nr 1071)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Jak czytamy w OSR:

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu olejami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych określa sposób dokumentowania oraz wzory dokumentów stosowanych podczas kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów ustawy. W związku z faktem posiadania przez Krajową Administrację Skarbową wystarczającego zapasu druków ścisłego zarachowania (14 570 kpl. druku POKWITOWANIE pobrania kaucji w formie gotówkowej – wartość 3 395 zł, 18 250 kpl. druku POKWITOWANIE zatrzymania środka transportu – wartość 4 612 zł, 18 150 kpl. druku POKWITOWANIE zatrzymania towaru – wartość 4 540 zł, 20 100 kpl. druku POTWIERDZENIE usunięcia zamknięć urzędowych – wartość 3 205,50 zł), które mogą być stosowane w kolejnych latach, zachodzi potrzeba określenia nowego terminu, do którego mogą być stosowane druki zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 1624).

Projektowane rozporządzenie zmieni rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów. W stosunku do obowiązującej regulacji zmianie ulega termin, do którego mogą być stosowane aktualnie obowiązujące druki ścisłego zarachowania, o których mowa w § 5-8 wyżej wskazanego rozporządzenia. Zmiana polega na określeniu nowego terminu ich stosowania tzn. 31 grudnia 2021 r. a tym samym umożliwi wykorzystanie posiadanych egzemplarzy druków ścisłego zarachowania w kolejnych latach (do końca 2021 r.) bez uszczerbku dla dokumentowania przeprowadzonych kontroli.

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 13 grudnia br. (włącznie).

12.12.2019

Konsultacje rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (RCL nr WPL MF 1059)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Jak czytamy w OSR:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne wprowadziła przepisy, którymi dotychczasowy papierowy dokument dostawy został zastąpiony dokumentem „e-DD” w postaci elektronicznej. Jednocześnie w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. podmiot dokonujący na terytorium kraju przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, może do tego przemieszczania stosować przepisy dotychczasowe (papierowy dokument dostawy). Obecnie podjęta została inicjatywa legislacyjna w zakresie przedłużenia możliwości stosowania papierowego dokumentu dostawy po 31 grudnia 2019 r. Projektowaną zmianą zostanie przedłużony okres, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie papierowego dokumentu dostawy.Zmiana ta winna znaleźć odzwierciedlenie w aktach normatywnych uwzględniających ten termin.

Projektowana zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1585), do zmian polegających na przedłużeniu okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie papierowego dokumentu dostawy.

Mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1585), od 1 grudnia 2019 r. systemem monitorowania przewozu towarów zostaną objęte towary z pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu (gaz LPG). W rozporządzeniu tym, w § 2 wyłączono z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy – dokumentu możliwego do stosowania do 31 grudnia 2019 r. W związku z projektowaną zmianą przedłużenia okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie papierowego dokumentu dostawy organizacja zrzeszająca gazowe podmioty gospodarcze wniosła o przedłużenie wyłączenia z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy, dopóki ten będzie możliwy do stosowania. Kierując się zasadnością przedstawionego wniosku, konsekwentnie, niniejszym rozporządzeniem przedłużone zostaje wyłączenie z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy, którego przewóz rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r.

Przepisy projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 12 grudnia br. (włącznie).

11.12.2019

Konsultacje rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (RCL nr 1009)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 6 grudnia br. (włącznie).

4.12.2019

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym (RCL nr 89.1.18)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 20 listopada br. (włącznie).

13.11.2019

Konsultacje publiczne prowadzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Polityki energetycznej Polski do 2040

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 25 listopada br. (włącznie).

12.11.2019

Ponowne konsultacje - projekt rozporządzenia ME w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych
(nr w RCL 124.2.19)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 6 listopada br. (włącznie).

31.10.2019

Konsultacje - projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (nr w RCL 342)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 6 listopada br. (włącznie).

30.10.2019

Konsultacje - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 563)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 24 października br. (włącznie).

21.10.2019

Konsultacje - projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji:

"Celem projektowanej interwencji jest poprawa sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorców i przeżywalności ich firm, szczególnie po zakończeniu okresu „preferencyjnego” poprzez ograniczenie obciążeń z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i powiązanie ich wysokości z dochodem. W związku z tym, że są one ustalane w drodze ustawy, realizacja celu nie może zostać osiągnięta w drodze działań pozalegislacyjnych. Proponowane rozwiązanie realizuje założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w obszarze „małe i średnie przedsiębiorstwa”, w zakresie znoszenia barier w funkcjonowaniu niewielkich podmiotów.

Z proponowanego w niniejszym projekcie ustawy rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których wysokość przychodu w roku ubiegłym nie przekroczyła kwoty 120 tys. zł. W ich przypadku wysokość podstawy wymiaru składek będzie uzależniona od połowy przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, skorygowanych o liczbę dni prowadzenia działalności. 

Na gruncie nowych przepisów dochód rozumiany będzie w taki sam sposób jak w przypadku ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.). za wyjątkiem obowiązku uwzględnienia w dochodzie składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych za przedsiębiorcę i osoby z nim współpracujące jeżeli zostały uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

Za dochód osób rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uważany będzie roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomnożony przez współczynnik 0,5. Wynika to faktu, że dla celów podatkowych, przedsiębiorcy ci nie obliczają dochodu; opodatkowaniu podlega przychód.

W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej i niekorzystających ze zwolnienia z VAT, za przychód przyjmować się będzie jak w dotychczasowym „Małym ZUS-ie” wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku. Natomiast ich dochodem będzie tenże roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5. Jest to związane z faktem, że przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób, są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych i składania zeznań podatkowych PIT; wysokość podatku w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

Wyłączenia uniemożliwiające skorzystanie z projektowanej ulgi będą analogiczne jak w dotychczasowym „Małym ZUSie”. Należeć będą do nich m.in.:

 • rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i jednoczesne korzystanie ze zwolnienia z VAT[1];
 • możliwość skorzystania z preferencyjnych składek (tj. możliwość skorzystania z opłacania składek od 30% minimalnego wynagrodzenia w ciągu 24 miesięcy prowadzenia działalności);
 • prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez mniej niż 60 dni;
 • ubezpieczenie społeczne również z innych tytułów niż prowadzenie działalności gospodarczej;
 • wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy,
 • osiągnięcie przychodu za ubiegły rok powyżej 120 tys. zł.

Obniżone składki będą mogły być opłacane maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

W efekcie proponowanej zmiany zwiększy się liczba przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z proporcjonalnych składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji poprawi się rentowność niskoprzychodowych działalności gospodarczych. Jednocześnie powiązanie wysokości składek z dochodami w bardziej sprawiedliwy niż dotychczas sposób, odzwierciedlać będzie realne możliwości finansowe mniejszych firm. Zakłada się, że ustawa wpłynie pozytywnie na przeżywalność przedsiębiorstw oraz przyczyni się do rozwoju polskiego biznesu.

Rozważana była możliwość ustalenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w oparciu o dochód bieżący, tj. każdorazowo na dany miesiąc. Okazało się to jednak niemożliwe ze względów praktycznych, w szczególności:

 • powstałyby trudności w ustaleniu prawidłowej podstawy wymiaru składek zarówno przez przedsiębiorcę jak i ZUS. Biorąc bowiem pod uwagę terminy, w których przedsiębiorca jest zobowiązany obliczyć dochód dla celów zaliczki miesięcznej albo kwartalnej oraz opłacenia składek na ubezpieczenia, nie są one ze sobą kompatybilne, co oznacza, że w momencie, gdy powinien on dokonać opłaty składek, zazwyczaj nie zna on jeszcze dokładnie wysokości swojego przychodu;
 • podatnicy, którzy wybrali wpłacanie zaliczek w sposób uproszczony nie obliczają bieżącego dochodu dla celów zaliczki;
 • w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, co do zasady, dochód obliczany w trakcie roku dla celów zaliczkowych, nie uwzględnia różnic remanentowych. Zatem kwota stanowiąca sumę dochodów wykazanych w dokumentach przekazanych przez podatnika do ZUS za okres od stycznia do grudnia danego roku, oraz kwota dochodu wykazana w zeznaniu rocznym za cały rok podatkowy uwzględniająca różnice remanentowe mogą się różnić;
 • powyższe implikowałoby konieczność wielokrotnych korekt dokumentów rozliczeniowych, co z kolei wiązałoby się z dodatkowymi obowiązkami dla korzystających z ulgi;
 • w przypadku ewentualnej niedopłaty, pojawiłaby się konieczność jej uregulowania wraz z odsetkami;
 • istniałoby zagrożenie, że różnorodność rozłożenia dochodów na przestrzeni miesięcy mogłaby w skali rocznej skutkować drastycznie różniącymi się od siebie wysokościami składek.

Dodatkowo proponuje się aktualizację przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dot. art. 4 pkt 13 oraz art. 47 ust. 5 i 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mówiących o terminach i sposobie realizacji obowiązków przez płatnika składek), które – czytane literalnie – nie dopuszczają realizacji przelewów składkowych za pomocą systemu Express Elixir. Przedmiotowy przepis definiuje międzybankowy system elektroniczny jako system Elixir w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. Wskazane przepisy nie uwzględniają zmian jakie nastąpiły w systemie płatniczym w ostatnim czasie, tj. wprowadzenie nowych systemów płatności, takich jak płatności kartowe, natychmiastowe czy mobilne oraz nowych podmiotów prowadzących systemy jak np. Polski Standard Płatności sp. z o.o. (system płatności mobilnych BLIK) czy Blue Media S.A. (system płatności BlueCash). Zaproponowane zostało zastąpienie dotychczasowego pojęcia „międzybankowy system elektroniczny” na „system płatności”, tak aby uwzględnić istniejące rozwiązania oraz ewentualne przyszłe zmiany w systemie płatniczym. Takie rozwiązanie pozwoli na uwzględnienie wszystkich metod płatności funkcjonujących na rynku, również w planowanej do wdrożenia przez Zakład aplikacji mobilnej dla płatników składek.

[1]Jest to uzasadnione tym, że te osoby nie przekazują informacji o przychodach do Krajowej Administracji Skarbowej."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 30 października br. (włącznie).

18.10.2019

Konsultacje - planowana zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Ministerstwo Energii poinformowało, że rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853, z późn. zm.) traci moc 22 sierpnia 2021 r. Niezbędne będzie zatem ponowne wydanie rozporządzenia.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie do Biura Izby propozycji zmian obowiązujących przepisów obecnie wynikających z "rozporządzenia technicznego". Prosimy o wskazywanie problemów, które napotykacie Państwo realizując zapisy tego rozporządzenia. Co, jak i dlaczego należałoby zmienić w kolejnym rozporządzeniu?

Bardzo prosimy, aby każda zaproponowana zmiana zawierała krótkie merytoryczne uzasadnienie oparte w szczególności na wiedzy technicznej oraz postępie technologicznym.

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 17 września br (włącznie).

LINKI do rozporządzeń technicznych:

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. ... Dziennik Ustaw nr 282 ->>> >>>>

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, ... Dziennik Ustaw nr 1853 >>> >>>>

19.08.2019

Konsultacje - projekt ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (UC163)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji:

"Projektowana ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008, zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/515”. Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać 19 kwietnia 2020 roku, ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym i w Polsce.

Celem rozporządzenia 2019/515 jest wzmocnienie funkcjonowania Rynku Wewnętrznego UE, jego stosowanie powinno przyczynić się do znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów poprzez poprawę i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w obszarze niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym, tj. w obszarze, w którym prawo europejskie nie określa wymagań dla towarów lub określa je częściowo. Dobrze funkcjonująca zasada wzajemnego uznawania stanowi uzupełnienie harmonizacji przepisów na poziomie UE.

Aby rozporządzenie 2019/515 było efektywnie stosowane w Polsce i zapewniało skuteczną eliminację barier w swobodnym przepływie towarów celowe jest przygotowanie i przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Ustawa ma służyć wykonalności Rozporządzenia 2019/515. Ustawa ma określić krajowe organy właściwe odpowiedzialne za wykonanie rozporządzenia oraz określić sankcje na wypadek naruszenia postanowień rozporządzenia. Brak takiej ustawy może prowadzić do sytuacji, w której zasada wzajemnego uznawania nie będzie stosowana skutecznie."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 11 października br. (włącznie).

4.10.2019

Zespół Ekspertów do przeprowadzenia analizy w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) wykorzystywanych w transporcie

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy prośbę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

"W maju br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powołało Zespół Ekspertów do przeprowadzenia analizy w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) wykorzystywanych w transporcie. Zespół Ekspertów NCBR został powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum w odpowiedzi na pismo otrzymane od Ministerstwa Energii. 

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Ekspertów NCBR spotkaliśmy się z przedstawicielem Ministerstwa Energii, które zwróciło się do NCBR z prośbą o opracowanie ww. analizy. W toku dyskusji na forum Zespołu zidentyfikowaliśmy potrzebę przeprowadzenia konsultacji z podmiotami branżowymi, środowiskiem naukowym w zakresie biopaliw ciekłych, gazowych oraz energii elektrycznej. Możliwość zapoznania się z Państwa opinią w powyższym temacie wydaje się nam bardzo ważna i niezbędna dla opracowania rzetelnego raportu z prac. ww. Zespołu.

Mając powyższe na względzie zwracam się z uprzejmą prośbą o współpracę i kieruję w załączeniu listę pytań ankietowych, opracowanych przez ww. Zespół Ekspertów, wraz z pismem przewodnim."

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do dnia 30 września br. (włącznie) na adres Wioletta.Kotkowska@ncbr.gov.pl z kopią do wiadomości PIPP na adres izba@paliwa.pl

ANKIETA i list przewodni - do pobrania - znajdują się poniżej.

24.09.2019

.

Konsultacje - nowelizacja ustawy o PIT, CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD566)

W imieniu Rzecznika MSP prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu rozporządzenia.

Jak czytamy w otrzymanej informacji:

"Wg Projektodawcy celem projektu jest wdrożenie aktualnie obowiązującej PKWiU 2015 do przepisów o podatku dochodowym z dniem 1 stycznia 2020 r. Zmieniane są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które wymagają dostosowania do nowo wprowadzonej PKWiU 2015. Zmiany mają charakter dostosowawczy. Ich celem jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 24 września br. (włącznie).

20.09.2019

Konsultacje - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (RCL nr UD557)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do ww. projektu rozporządzenia.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 20 września br. (włącznie).

17.09.2019

Konsultacje - Zielona księga poświęcona fundacji rodzinnej

Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat rozwiązań prawnych o mechanizmie ułatwiającym wielopokoleniową sukcesję.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków. Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 4 października br. (włącznie).

17.09.2019

Konsultacje - rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (RCL nr 1007)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (RCL nr 1007).

W OSR czytamy m.in.:

"Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1520) w art. 6 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym m.in. w zakresie objęcia opodatkowaniem akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403. W konsekwencji koniecznym stało się określenie wzoru deklaracji podatkowej mającego zastosowanie do preparatów smarowych. Dodatkowo, ze względu na wprowadzone w art. 109a ust. 1i 163a ustawy o podatku akcyzowym zwolnienie dla samochodów osobowych stanowiących pojazd elektryczny, napędzanych wodorem oraz samochodów hybrydowych(typu plug-in),w rozumieniu ustawy o elektromobilności, w formularzu szczegółowym o podatku akcyzowym od samochodów osobowych AKC-4/E wprowadzono w części B. zmiany polegające na dodaniu poz. 7a „Zwolnienia i obniżenia” i poz. 7b. „Ogółem podatek”. Zmiany te umożliwią podatnikom wykazanie w składanej deklaracji podatkowej przysługującego zwolnienia. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w systemie ZEFIR2 obsługującym ww. deklaracje nowy wzór deklaracji dla samochodów osobowych wprowadzany jest razem ze zmianą związaną z opodatkowaniem preparatów smarowych, co pozwoli na jednokrotne dostosowanie powyższego systemu do zmiany wzoru deklaracji AKC-4/AKC-4zo."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 25 września br. (włącznie).

16.09.2019

Konsultacje - projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (RCL nr 1005)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (RCL nr 1005).

W OSR czytamy m.in.:

"Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych został sporządzony w związku z koniecznością dostosowania treści dotychczasowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2543) do zmian przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019r.poz. 864, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520). Powyższa nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, wprowadza rozwiązanie prawne, zgodnie z którym w przypadku wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, które są nabywane wewnątrzwspólnotowo w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie: dokonanie przez podatnika zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, obejmującego w szczególności dane dotyczące ilości nabywanych wyrobów akcyzowych i kwotę akcyzy podlegającej zawieszeniu oraz złożenie zabezpieczenia akcyzowego, przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju, a także dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 20 września br. (włącznie).

13.09.2019

Konsultacje - projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego (RCL nr 1004)

Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego (RCL nr 1004).

W OSR czytamy m.in.:

"Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego wynika ze zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn.zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520). Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym, jako warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wprowadza obowiązek składania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym ww. wyrobów akcyzowych. W związku z powyższym konieczne jest określenie wzoru powyższego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, celem umożliwienia podmiotom wywiązywania się z ustawowego obowiązku jego składania.."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 20 września br. (włącznie).

13.09.2019

Konsultacje - projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w
sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (RCL nr 1010)


Prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (RCL nr 1010).

W uzasadnieniu czytamy m.in.:

" Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego został sporządzony w związku z koniecznością dostosowania treści dotychczasowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U.poz.2525), zwanego dalej „rozporządzeniem” do przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1520).

Powyższa ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizująca ustawę o podatku od towarów i usług przewiduje również m.in. zmianę ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.z2019r. poz.864, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, poprzez wprowadzenie m.in. opodatkowania akcyzą olejów smarowych o kodzie CN27102090 oraz preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN3403 na podobnych zasadach, na jakich są obecnie opodatkowane akcyzą oleje smarowe klasyfikowane do poz.CN2710. W związku z powyższym został zmieniony m.in. art. 89 ust.1pkt11 ustawy poprzez dodanie w tym przepisie olejów smarowych o kodzie CN27102090 oraz preparatów smarowych objętych pozycją CN3403.

Zmiana w art. 89 ust.1pkt11 ustawy polega na wprowadzeniu stawki akcyzy w wysokości 1.180,00zł/1000litrów dla olejów smarowych o kodzie CN27102090 oraz dla preparatów smarowych objętych pozycją CN3403, które w obecnym stanie prawnym nie były opodatkowane.

Celem zmiany rozporządzenia jest wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN27102090 oraz dla preparatów smarowych objętych pozycją CN3403, analogicznego jak dla innych olejów smarowych. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UEL283 z 31.10.2003, str.51,z późn. zm.) w art.2ust.4lit.b tiret pierwsze przewiduje, że dyrektywa ta nie ma zastosowania do produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania. Z uwagi na powyższe, mając na względzie opodatkowanie pozytywną stawką podatku akcyzowego olejów smarowych o kodzie CN27102090 oraz preparatów smarowych objętych pozycją CN3403, konieczne stało się określenie zwolnienia od akcyzy dla tych wyrobów, analogicznie jak przy innych olejach smarowych."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 20 września br. (włącznie).

13.09.2019

Konsultacje - ustawa o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (UD462)


W imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (UD462).

W otrzymanej informacji czytamy m.in.:

"Wprowadzenie efektywnych e-usług publicznych stanowi jeden z celów Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), stanowiącego załącznik do uchwały nr 11/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, zmienionej uchwałą 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r.
 
Wyjściem naprzeciw potrzebom obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych jest wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna)."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 16 września br. (włącznie).

Konsultacje publiczne ws. projektu rozporządzenia ME w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu procesu konsultacji publicznych projektu rozporządzenia ME w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Przedmiotowy projekt znajduje się tutaj:

LINK do dokumentu >>> >>>>

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 5 września br. (włącznie).

Konsultacje - Dyrektywa RED II

Przedstawiamy poniżej treść pisma otrzymanego z Ministerstwa Energii ws. Dyrektywy RED II.

"Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 1 1 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dalej: dyrektywa REDII) do dnia 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym celem Komisji Europejskiej jest zapewnienie jasności podczas transpozycji wyżej wymienionej dyrektywy, którą państwa członkowskie podejmują do połowy 2021 r. W związku z tym, że dyrektywa REDII jest złożonym dokumentem prawnym, wydaje się konieczne wydanie wytycznych w sprawie jej interpretacji. Prawidłowe interpretowanie poszczególnych przepisów musi zapewnić ścisłe poszanowanie ducha prawa przyjętego przez współustawodawców w następstwie szerokiej i otwartej debaty, która miała miejsce w Radzie, jak i w Parlamencie Europejskim.

Niezwykle istotne z perspektywy przyszłego funkcjonowania sektora paliw ciekłych jest zidentyfikowanie ewentualnych części dyrektywy REDII, które budzą wątpliwości interpretacyjne i mogą w przyszłości utrudnić spełnienie wytycznych wynikających z unijnej polityki. Przykładem rodzaju działalności, którą czekają istotne zmiany w zakresie funkcjonowania jest sektor magazynowy i bazy paliw - rosnące wymagania względem tzw. obligatoryjnego blendingu oraz zwiększenie udziału biopaliw zaawansowanych (ang. Advanced biofuels) będzie stanowiło wyzwanie dla wielu przedsiębiorców działających na polskim rynku paliw."

W związku z powyższym prosimy o przedstawianie problemów interpretacyjnych, które zidentyfikowali Państwo w związku z dyrektywą RED II.

Celem działań Ministerstwa jest przygotowanie właściwych narzędzi interpretacyjnych już na początku 2020 r., tak aby ułatwić proces związany z transpozycją. Niezgłoszenie problemów zostanie uznane za brak potrzeby wytycznych od Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do Dyrektywy RED II na adres izba@paliwa.pl do 29 sierpnia br.

19.08.2019

Konsultacje podatkowe w sprawie propozycji nowej struktury JPK_VAT

W imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców informujemy, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie propozycji nowej struktury JPK-VAT.

W otrzymanej informacji czytamy m.in.:

"Przedmiotem konsultacji jest poprawność merytoryczna i logiczna udostępnionej do konsultacji struktury JPK-VAT odrębnie w wersji dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK_V7M) jak i podatników rozliczających się kwartalnie (JPK_V7K)."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 16 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

14.08.2019

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (RCL nr wykazu 990)

Na stronie RCL-u został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (RCL nr wykazu 990)

LINK do dokumentu >>> >>>>

W Ocenie Skutków Regulacji czytamy m.in.:

"Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nowe rozwiązanie pozwoli na stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas mających postać oprogramowania, co ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących. Kasy te mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących. Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych. System kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców."

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 23 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

14.08.2019

Konsultacje - Czarna Księga Barier na Jednolitym Rynku


w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zachęcamy do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dane te posłużą do opracowania Czarnej Księgi Barier na Jednolitym Rynku dotyczących bezprawnych praktyk, barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału, np. utrudniających delegowanie pracowników.

Poniżej do pobrania następujące dokumenty:

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na załączonym formularzu na adres Izby: izba@paliwa.pl w terminie do 19 sierpnia 2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych


LINK do dokumentu 768 >>> >>>>

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 8 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2019 – 2024

Projekt z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024, zwaną dalej „Strategią Cyberbezpieczeństwa”, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Członkowie Rady Ministrów oraz organy i jednostki organizacyjne im podległe lub przez nich nadzorowane współpracują z ministrem właściwym do spraw informatyzacji przy realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa.

§ 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 września danego roku, informację o realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa.

§ 4.  Pierwszą informację o realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 października 2019 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 14 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (12)

W imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (12) w terminie do dnia 5 sierpnia br.

LINK do dokumentu >>> >>>>

W informacji otrzymanej od Rzecznika MSP czytamy m.in.:

Wg Projektodawcy główny problem dotyczy pojawiających się przypadków fałszowania wpisów uprawnień do książki operatora, a także fałszowania całych książek operatora. Od początku 2015 r. do ok. połowy 2019 r. Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS) poinformował o 69 przypadkach wszczęcia postępowania o sfałszowanie książek operatorów.


W związku z tym proponuje się następujące zmiany:
1) nowy wzór książki operatora, który będzie miał formę karty plastikowej,

2) nowe brzmienie nazwy Instytutu zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


Rezultatem zmian będzie nowy wzór książki operatora w postaci karty trudnej do podrobienia. Forma takiej karty pozwoli na łatwiejsze posługiwanie się nią przez operatorów maszyn i urządzeń. Karta ta będzie bardziej odporna na zniszczenie niż dotychczasowa papierowa książeczka. Ponadto poprzez zmianę załącznika nr 2 jednocześnie spełniony zostanie wymóg deregulacji „obowiązku pieczątkowego”, określonego w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Dotychczasowy załącznik nr 2 zawiera bowiem obowiązek opatrywania książki operatora pieczęcią. Nowy wzór książki operatora, w postaci karty, nie będzie zawierał takiego obowiązku.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 5 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

24.07.2019

Projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

- wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów  (nr 985);

- zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (nr 983)

LINK do dokumentu 985 - >>> >>>>

LINK do dokumentu 983 - >>> >>>>

 

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 29 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

23.07.2019

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (nr w wykazie RCL 971)

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji. (nr w wykazie RCL 971)

LINK do dokumentu >>> >>>>

W uzasadnieniu do ww. projektu czytamy m.in. :

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego(Dz. U. poz. 2442) wynika z konieczności dostosowania formularza stosowanego w sprawach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego do zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 4.07. 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3499).

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym powodujące konieczność dokonania zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego(Dz. U. poz. 2442) dotyczą wprowadzenia opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710 oraz wprowadzenia zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie używanych do statków powietrznych preparatów smarowych do silników lotniczych.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 25 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

16.07.2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Projekt ustawy w Sejmie - Druk nr 3622

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy m.in.:

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, w szczególności o charakterze administracyjnym. Stanowi realizację formułowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapowiedzi zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów.

Zmiany obejmują m.in.

1. Zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 1 projektu).

2. Zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2 projektu).

3. Zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3 projektu), ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 4 projektu), ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (art. 7 pkt 2 i 3 projektu), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 10 projektu), w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 12 projektu), ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 13 projektu), w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (art. 14 pkt 3 lit. a projektu), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 15 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 18 projektu), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 19 projektu), ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 20 projektu), ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 26 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 66 pkt 1 lit. a projektu), ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 28 pkt 2 projektu), ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 29 pkt 1 lit. a i pkt 2 projektu), ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 30 pkt 7 projektu), ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 31 projektu), ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 33 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (art. 34 projektu), ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 37 projektu), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 44 projektu), ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo‑kredytowych (art. 47 projektu), ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 48 projektu), ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (art. 58 projektu), ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 60 pkt 2 projektu), ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 61 pkt 1 i 4 projektu).

4. Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 5 projektu), w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 8 projektu), w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (art. 24 projektu), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 27 projektu), w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 49 projektu), ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 59 projektu).

5. Zmiany w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (art. 6 projektu).

6. Zmiany w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (art. 7 pkt 1 i 4-6 projektu).

7. Zmiana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 projektu).

8. Zmiana w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (art. 11 projektu).

9. Zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 12 pkt 2 i 3 projektu).

10. Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (art. 14 projektu).

11. Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (art. 14 pkt 3 lit. b projektu), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 15 pkt 2 projektu), ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 26 pkt 2 projektu), ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 66 pkt 1 lit. b projektu), ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 28 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 29 pkt 1 lit. b projektu).

12. Zmiana w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 16 projektu).

13. Zmiana w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 17 projektu).

14. Zmiana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21 pkt 2 projektu).

15. Zmiana w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 22 projektu).

16. Zmiany w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (art. 23 projektu).

17. Zmiana w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (art. 25 projektu).

18. Zmiany w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 30 projektu).

19. Zmiany w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 32 projektu).

20. Zmiana w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 33 pkt 2 i 3 projektu).

21. Zmiana w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 35 projektu).

22. Zmiana w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 36 projektu).

23. Zmiana w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (art. 38 projektu).

24. Zmiana w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 39 projektu).

25. Zmiana w ustawie z dnia16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 40 projektu).

26. Zmiana w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 41 projektu).

27. Zmiana w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (art. 42 projektu).

28. Zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 43 projektu).

29. Zmiana w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (art. 45 projektu).

30. Zmiana w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (art. 46 projektu).

31. Zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 50 projektu).

32. Zmiana w ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (art. 51 projektu).

33. Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (art. 52 projektu).

34. Zmiana w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 53 projektu).

35. Zmiany w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (art. 54 projektu).

36. Zmiana w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 55 projektu).

37. Zmiana w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 56 projektu).

38. Zmiany w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 57 projektu).

39. Zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 60 projektu).

40. Zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 61 projektu).

41. Zmiana w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 62 projektu).

42. Zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (art. 63 projektu)

43. Zmiany w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (art. 64 projektu).

44. Zmiany w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (art. 65 projektu).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy oraz pełną treścią uzasadnienia.

LINK do druku 3622 >>> >>>>

15.07.2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ww. ustawy jest już w Sejmie - Druk nr 3626

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy m.in.:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „projekt ustawy”) został przygotowany, między innymi w związku z koniecznością wprowadzenia do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 i 1210) (dalej: „ustawa”) przepisów umożliwiających podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (dalej: „NCW”) urealnienie zakresu obowiązków związanych z realizacją NCW w najbliższych, kluczowych dla branży latach.

Ponadto niniejszy projekt ustawy:

1. Wprowadza przepisy, które umożliwiają wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW od 2020 r. oraz umożliwiające zaliczenie do NCW biowodoru zawartego w paliwach ciekłych przy produkcji których wykorzystano biometan.

2. Wprowadza zmiany, których celem jest umożliwienie zaliczenia do NCW innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych we wszystkich paliwach stosowanych w transporcie.

3. Modyfikuje mechanizm obowiązkowego dodawania biokomponentów do paliw ciekłych, tzw. obligatoryjnego blendingu.

4. Wprowadza zmiany mające na celu uszczegółowienie procedur oraz wymagań dotyczących certyfikacji jakościowej biokomponentów.

5. Uchyla przepisy w zakresie obowiązku oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych używanych na stacjach paliw oraz obowiązku zamieszczania czytelnych informacji o dostępności biopaliw ciekłych na tych stacjach.

6. Zawiera propozycje zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przedłożone przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: „KOWR”) w zakresie dotyczącym funkcjonowania podmiotów zarejestrowanych w rejestrach prowadzonych przez Dyrektora Generalnego KOWR.

7. Wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

8. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660) – wprowadzające przepisy regulujące obowiązek oznakowania paliw ciekłych.

9. Zawiera propozycje zmian do ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317, 1356 i 2348), m.in. w zakresie zmiany terminów obowiązywania odpowiedniego udziału procentowego pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, terminu wygasania umów na wykonanie zadania publicznego oraz zmiany redakcyjnej przepisów dotyczących oznakowania paliw alternatywnych.

10. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1356 i 2533 oraz z 2019 r. poz. 412) – określające zasady dotyczące stosowania mechanizmów wsparcia w ramach Funduszu związane z pomocą publiczną.

11. Zawiera propozycje zmiany w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. poz. 1361) – terminu wydania rozporządzeń wykonawczych dotyczących innych paliw odnawialnych oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

12. Wprowadza zmiany porządkowe i dostosowawcze.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy oraz pełną treścią uzasadnienia.

LINK do druku 3626 >>> >>>>

15.07.2019

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji publicznych opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (w wykazie RCL - prace legislacyjne Ministra Finansów, nr 963).

LINK do ww. dokumentu oraz jego uzasadnienia i oceny skutków regulacji >>> >>>>

W uzasadnieniu czytamy m.in.:

"Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy został sporządzony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów z dniem 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”, dalej zwanej „Informacją”. Członkowie Rady Ministrów zostali zobowiązani m.in. do przeprowadzenia, w terminie 1 roku od dnia przyjęciaInformacji, działań w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców, w tym w odniesieniu do aktów prawnych wymienionych w załączniku do Informacji. Wśród wymienionych w dokumencie aktów prawnych znalazło się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 843).

Projekt rozporządzenia uwzględnia ponadto zmiany wynikające ze znowelizowanych przepisów art. 2 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi z pojęcia ubytków wyrobów akcyzowych wyłączone zostały straty powstałe podczas produkcji piwa i wina. Nowelizacja ta została dokonana na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz.U. poz. 1697 i 2511).

W ramach deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez przedsiębiorców w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1–9 oraz 14 i 15 do rozporządzenia. We wzorach dokumentacji, wskazanych w ww. załącznikach, odstąpiono od obowiązku stosowania pieczątki nagłówkowej podmiotu na rzecz informacji zawierającej dane podmiotu tj. jego nazwę i adres. Ponadto w § 8 w ust. 1 ww. rozporządzenia, określającym ogólne zasady postępowania z dokumentacją prowadzoną w formie papierowej, oraz w załączniku nr 14 zrezygnowano z obowiązku stosowania pieczątki podmiotu prowadzącego dokumentację."

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 18 lipca br. na adres izba@paliwa.pl

11.07.2019

Na stronie sejmowej pojawił się Druk nr 3602

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy:

Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. 

Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Wprowadza się również zmiany w zakresie zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy oraz pełną treścią uzasadnienia.

LINK do druku 3602 >>> >>>>

10.07.2019

Badanie potrzeb przedsiębiorstw w związku z transferem technologii

Poniższą informacje zamieszczamy na prośbę rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

Na wniosek Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego zwracam się z  uprzejmą prośbą o zaproponowanie małych lub średnich przedsiębiorców będących członkami Państwa organizacji, którzy posiadają doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi lub pośredniczącymi w transferze technologii, i którzy zgodziliby się na udział w prowadzonym przez Ośrodek na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego badaniu.

Poniżej przesyłam link do materiału informacyjnego o badaniu.

link: https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/52411d6d-3970-477a-b8d7-f61881290e14/Koncepcja_badania_serwis_Pstryk.docx

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi do dnia 10 lipca 2019 r

8.07.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (UC158)

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz tabelami zbieżności. (nr w wykazie UC158)

LINK do dokumentu >>> >>>>

Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, mających na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, co ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r. Ponadto projekt ustawy przewiduje dostosowanie przepisów ustawy o VAT do zmian wynikających z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, które stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. Dodatkowo projekt ustawy realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski.Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o VAT projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie z dnia z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem zmiany dostosowującej przepisy do ww. wyroku, która wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 5 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

28.06.2019

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (nr w wykazie 132)

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 5 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

28.06.2019

Projekty rozporządzeń dot. gazów cieplarnianych

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajdują się projekty:

 1. Rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (nr w wykazie 119.1.19)
 2. Rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (nr w wykazie 120.1.19)

Projektowane akty prawne stanowią wypełnienie obowiązków nałożonych treścią art. 30i ust. 3 oraz art. 30g ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660).

Projekty rozporządzeń zostały wpisane do Wykazu prac legislacyjnych dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2019 r. pod numerami:

LINK do dokumentu Sprawozdawczość indywidualna - 119.1.19,

LINK do dokumentu Sprawozdawczość zbiorcza - 120.1.19.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 2 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

27.06.2019

Raport z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD 507)

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się raport z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD 507)

Dokument jest dostępny pod adresem: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551/katalog/12583607#12583607

25.06.2019

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"

Przedstawiamy poniżej informację otrzymaną od Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

Uprzejmie proszę o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030" (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ID231)

Dokumentacja jest dostępna pod adresem: 

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html
 

Wg Projektodawcy mając na uwadze niewystarczający stan zasobów wodnych oraz poziom retencji wodnej Polski, istnieje potrzeba opracowania planu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Konieczność zwiększenia retencji wodnej jest niezaprzeczalna i została powszechnie uznana za niezbędną przez administrację rządową i samorządową, społeczność naukową oraz organizacje pozarządowe. Zwiększenie ilości zatrzymywanej wody do 15-20% zostało wskazane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju na rok 2020 (z perspektywą do 2030 r.) jako jeden z głównych oczekiwanych rezultatów realizacji strategii.

Dotychczasowe starania o opracowanie strategicznego podejścia do magazynowania wody w Polsce, w tym identyfikacji problemów i szans z tym związanych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Powodem były niewystarczające środki finansowe przeznaczone na gospodarkę wodną oraz brak ciągłości w ich pozyskiwaniu, rozproszone kompetencje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, jak również niska świadomość społeczna w zakresie potrzeby retencjonowania wody. Podejmowane inicjatywy i działania w zakresie retencji wodnej w większości obejmowały tylko jeden sektor lub tylko jeden rodzaj retencji wodnej. Brak spójnego dokumentu, który zapewniałby strategiczne i systemowe podejście, spowodował, że działania podejmowane przez różne podmioty nie były synergiczne.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października  2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej, plany gospodarowania wodami w dorzeczach mogą być uzupełnione poprzez opracowanie bardziej szczegółowych programów i planów gospodarowania dla zlewni, sektora, zagadnienia lub typu wód, celem zajęcia się poszczególnymi aspektami gospodarki wodnej. Opracowanie programu rozwoju retencji, stanowiącego program dedykowany zagadnieniu retencji wodnej i zasobów wodnych, stanowi wypełnienie delegacji określonej w ww. art. 13 ust. 5 RDW.

Z uwagi na potrzebę zwiększenia stopnia retencji wody oraz w związku z faktem, iż dotychczas nie opracowano dokumentów na poziomie krajowym kompleksowo omawiających możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej, istnieje pilna potrzeba opracowania i wdrożenia programu rozwoju retencji (PRR). Realizacja działań ujętych w PRR pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Realizacja programu rozwoju retencji przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia stopnia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu.

Z uwagi na międzyresortowy charakter zarówno problemu ograniczonych zasobów wodnych oraz niewystarczającej retencji wodnej w Polsce, jak i samego programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, celowe jest, aby założenia do programu przyjęte zostały uchwałą Rady Ministrów. 

Informacje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 21 czerwca 2019 r.

18.06.2019

Konsultacje w zakresie kontroli małych i średnich przedsiębiorców

W związku z przygotowywaną w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców analizą dotyczącą prowadzonych przez uprawnione organy kontroli wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

 1. przekazanie informacji, które urzędy prowadzą kontrole najbardziej uciążliwe dla przedsiębiorców;
 2. wskazanie znanych Państwu przypadków nieprzestrzegania przez urzędy kontrolne praw przedsiębiorców wynikających z przepisów.

Ponadto prosimy o przedstawienie ewentualnych sugestii co do potrzebnych zmian prawa w zakresie kontroli małych
i średnich przedsiębiorców.

Informacje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 24 czerwca 2019 r.

17.06.2019

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych
w ramach konsultacji publicznych - 2019 r.

 • rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (tzw. SENT LOO) jest już w Sejmie (druk 3474). W przyszłym tygodniu będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów Publicznych

LINK do projektu >>> >>>>

Projekt dotyczy objęcia systemem monitorowania przewozu i obrotu olejów opałowych (bez względu na jego objętość w przesyłce) oraz umożliwienia podmiotom dokonującym sprzedaży i podmiotom zużywającym składania w tym systemie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 11 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (nr 286)

LINK do projektu >>> >>>>

Wg Projektodawcy nowy wzór zaświadczenia ma umożliwić uznawanie dokumentu przez państwa członkowskie w przypadku przerejestrowania pojazdu już zarejestrowanego w innym państwie członkowskim pod warunkiem, że zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu jest ważne w granicach częstotliwości ustanowionych dla okresowych badań technicznych przez państwo członkowskie, które dokonuje przerejestrowania oraz pozwoli na użytkowanie pojazdu.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 14 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (UC140)

LINK do projektu >>> >>>>

Wg Projektodawcy Projektowane zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wynikają z konieczności:
a) dostosowania polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE,
b) wzmocnienia pozycji instytucjonalnej Prezesa UOKiK, poprzez wprowadzenie (przywrócenie) kadencyjności tego organu oraz ulepszenie dotychczasowego systemu wyboru Prezesa i Wiceprezesów UOKiK,
c) umożliwienia Prezesowi UOKiK bardziej elastycznego, w stosunku do stanu obecnego, kształtowania struktury wewnętrznej UOKiK - w szczególności w odniesieniu do delegatur Urzędu,
d) poprawy skuteczności wykrywania naruszeń ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez umożliwienie wymiany informacji z KNF dotyczących prowadzonych postępowań oraz dostęp do tajemnic prawnie chronionych, takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa,
e) dostosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi do aktualnego stanu prawnego poprzez m.in. usunięcie odesłań do nieobowiązujących przepisów (np. art, 113 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 30 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (RCL druk nr 950)

LINK do projektu >>> >>>>

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Projekt rozporządzenia został opracowany z uwagi na utratę mocy z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązującego rozporządzenia, które zostało czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864). Projekt określa:

1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, określonych w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanych dalej „wyrobami”;

2) ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów, wyrażone w mg/l wyrobu, po których dodaniu wyrób uważa się za prawidłowo oznaczony i zabarwiony.

W ww. rozporządzeniu wyroby akcyzowe podlegające barwieniu i znakowaniu zostały określone w oparciu o klasyfikację kodów CN co wynika z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Nowe rozporządzenie opiera się na dotychczasowych regulacjach i nie ulega zmianie w stosunku do zastępowanego rozporządzenia z wyjątkiem zaktualizowanego zakresu kodów CN tak aby kody CN wyrobów akcyzowych w nim zawarte odpowiadały tym wymienionym w znowelizowanej ustawie o podatku akcyzowym:

-olejów opałowych z „od 2710 19 51 do 2710 19 69” na „od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39”,

-olejów napędowych z „od 2710 19 41 do 2710 19 49” na „od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19”

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 5 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

*********

 • projekt nowelizacji ustawy- Prawo własności przemysłowej (UD311)

LINK do projektu >>> >>>>

Wg Projektodawcy potrzeba dokonania niniejszej nowelizacji podyktowana jest przede wszystkim potrzebą usprawnienia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, w tym jego skrócenia, koniecznością wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych powstałych na tle części przepisów obecnej ustawy i dodania przepisów o charakterze porządkującym oraz potrzebą ujednolicenia przepisów ustawy z treścią Konwencji o patencie europejskim, Układu o współpracy patentowej (PCT) w związku z uzyskaniem przez Urząd Patentowy RP statusu międzynarodowego organu poszukiwań oraz rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, a także uzasadniona jest postulatami zgłoszonymi do Białej Księgi Innowacji przez środowiska związane z własnością przemysłową.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 29 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

*********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Druk nr UA45)

LINK do projektu >>> >>>>

Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 3 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności bezgotówkowych POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych (Druk nr UD329)

LINK do projektu >>> >>>>

Celem projektu jest upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych i zastąpienie części transakcji gotówkowych transakcjami bezgotówkowymi (również z użyciem innowacyjnych instrumentów i usług płatniczych, płatności mobilnych i zbliżeniowych, przelewów itp.) oraz zagwarantowanie konsumentom prawa do płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.

Nowa regulacja nałoży ponadto na przedsiębiorców stosujących kasy rejestrujące online, obowiązek zapewnienia akceptacji przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej (czyli mi.in. płatność transakcją elektroniczną, kartą płatniczą, płatność za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, czy za pomocą Blika itp.).

Dzięki wprowadzeniu projektowanych zmian konsument otrzyma prawo do decydowania o metodzie płatności bezgotówkowej, a przedsiębiorca, zobowiązany do używania kasy fiskalnej on-line, zobowiązany będzie do akceptacji przynajmniej jednego instrumentu bezgotówkowego. Rynek zdecyduje, z których instrumentów konsumenci najchętniej będą korzystać.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 24 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3379)

LINK do projektu >>> >>>>

Projekt dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegającego w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych i uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz zawiera rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 6 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD117)

LINK do projektu >>> >>>> (UD 117)

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 6 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (UD 516)

LINK do projektu >>> >>>> (UD 516)

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 2 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (UC121)

LINK do projektu >>> >>>> (UC121)

Wg Projektodawcy nowelizacja ma na celu:

  • zapewnienie uczestnictwa Inspekcji Transportu Drogowego, co najmniej raz w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej drogowych kontrolach technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów,
  • wyznaczenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego jako punktu kontaktowego w zakresie drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów dotyczącej powiadamiania o wynikach kontroli państwa członkowskie Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu,
  • wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej,
  • rozszerzenie stosowania systemu oceny ryzyka w zakresie liczby i wagi usterek wykrytych w pojazdach,
  • wprowadzenie obowiązku by kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów obejmowały co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wprowadzenie możliwości przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 29 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

LINK do projektu >>> >>>> (UD 507)

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy: „Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pózn. zm.) wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W celu uczynienia bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji, w projektowanych przepisach przewiduje się podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci, sprawi, że wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Ponadto przewiduje się, iż podział projektu budowlanego spowoduje zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z projektowaną regulacją, zmieniającą zakres projektu budowlanego oraz jego poszczególnych części konieczne jest równoczesne wprowadzenie zmian dostosowawczych do nowej koncepcji projektu budowlanego w innych aktach prawnych. Dodatkowo, projekt ustawy zawiera szereg innych ważnych zmian."

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 25 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekty Ministra Energii:

- w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321455

- w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321456

- w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321457

- w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321458

- w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321460

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 12 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 i 1356) został przygotowany, między innymi w związku z koniecznością wprowadzenia do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przepisów umożliwiających podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (dalej: „NCW”) urealnienie zakresu obowiązków związanych z realizacją NCW w najbliższych, kluczowych dla branży latach.

Projekt:

1. Wprowadza przepisy wykonawcze, które umożliwiają wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW od 2020 r. oraz umożliwiające zaliczenie do NCW biowodoru zawartego w paliwach ciekłych przy produkcji których wykorzystano biometan.

2. Wprowadza zmiany, których celem jest umożliwienie zaliczenia do NCW innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych we wszystkich paliwach stosowanych w transporcie.

3. Modyfikuje mechanizm obowiązkowego dodawania biokomponentów do paliw ciekłych, tzw. obligatoryjnego blendingu.

4. Wprowadza zmiany mające na celu uszczegółowienie procedur oraz wymagań dotyczących certyfikacji jakościowej biokomponentów.

5. Uchyla przepisy w zakresie obowiązku oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych używanych na stacjach paliw oraz obowiązku zamieszczania czytelnych informacji o dostępności biopaliw ciekłych na tych stacjach.

6. Wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (dalej: „Funduszu”).

7. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654, 1669 i 2348) – wprowadzające przepisy regulujące obowiązek oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych.

8. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. 2 poz. 1356) – określające zasady dotyczące stosowania mechanizmów wsparcia w ramach Funduszu związane z pomocą publiczną.

9. Wprowadza zmiany porządkowe i dostosowawcze.

Link (RCL nr UD506) >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321453

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 12 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

W projekcie m.in.:

- określono warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online,

- określono sposób dokonania odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online,

- określono, że w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, zwrot kwoty wydanej na zakup kasy online dokonywany jest na wniosek takiego podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

- określono przypadki, w których podatnicy są obowiązani do zwrotu kwoty, którą odliczyli w deklaracji lub która została im zwrócona na podstawie wniosku.

Link (RCL nr 633) >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321436/katalog/12580417#12580417

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 5 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

- towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (RCL nr 856); LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321388

- dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (RCL nr 891); LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321390

- zgłoszeń przewozu towarów (RCL nr 893) LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321389

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 3 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, w szczególności o charakterze administracyjnym. Stanowi realizację formułowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapowiedzi zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów.

Projekt jest dostępny na stronie >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 3 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 103.1.19) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321255/katalog/12571433#12571433

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 20 marca 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 887) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321278

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 11 marca 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030"

Projekt dokumentu znajduje się na stronie Ministerstwa Energii w zakładce Co robimy ...

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 8 lutego 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 96.2.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319953

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 24 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 97.2.18) 

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 29 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 89.1.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319454

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologiihttps://mpit.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-ministra-przedsiebiorczosci-i-technologii.html

oraz na stronie RCL (nr wykazu 49) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319451

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

*********

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi konsultacje dot. pokonywania barier dla rozwoju rynku kolejowego.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie Państwa doświadczeń w zakresie współpracy z przewoźnikami kolejowymi towarów poprzez wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do 25 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl 

Ankieta - kolejowy transport towarów - do pobrania

Ankieta_UTK.pdf (804.1 KiB)

 

 

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych w ramach konsultacji publicznych - 2018 r.:

 • projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce Programy i Projekty: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" (PEP2040):

Projekt został udostępniony https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 14 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (772):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317160

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 26 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

*******************

 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (769):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317158

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 22 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (784):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317000

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 18 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UD 429):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111/katalog/12535092#12535092

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UA 37):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701

Projekt był już przedmiotem konsultacji w wersji z dnia 13 lutego 2018 r. W efekcie zgłoszonych uwag zmianie uległy niektóre przepisy w szczególności związane z tzw. pakietem paliwowym.

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 1 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl