Konsultacje

Wybrane konsultacje 2023 r

Konsultacje - projekty rozporządzeń  Ministra Rozwoju i Technologii ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz Ministra Klimatu i Środowiska ws. wykazu paliw ciekłych.

LINK DO PROJEKTU MRiT >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376550

LINK DO PROJEKTU MKiŚ >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376602

Prosimy o zapoznanie się z tymi projektami i zgłoszenie ewentualnych uwag do piątku, 15 września br. do godziny 12.00 na adres izba@paliwa.pl.

Konsultacje - projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej

>>>PROJEKT DO POBRANIA PONIŻEJ<<<

Prosimy o zapoznanie się z tym projektem i zgłoszenie ewentualnych uwag do czwartku, 24 sierpnia br. do godziny 12.00 na adres izba@paliwa.pl.

 

Konsultacje - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej

>>> PROJEKT PONIŻEJ (Connect VII.2023.pdf)<<<

Prosimy o zapoznanie się z tym projektem i zgłoszenie ew. uwag do poniedziałku 17 lipca br. do godziny 12.00 na adres izba@paliwa.pl

Biuro Izby

______________________________________________

Wybrane konsultacje 2022 r

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - UC 110

 

Szanowni Państwo, Członkowie Izby,

uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (nr 110 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Jak czytamy w OCS - proponowane zmiany w ww. ustawie m.in.obejmują:

 • określenie poziomów NCW do roku 2030 oraz w okresie przejściowym,
 • określenie limitów dla zastosowania biopaliw produkowanych z surowców spożywczych i paszowych (biopaliw I generacji) do rozliczenia celu w transporcie,
 • określenie minimalnego udziału biopaliw zaawansowanych w realizacji NCW w roku 2030, w tym biometanu wykorzystywanego w  procesie produkcji paliw węglowodorowych,
 • uwzględnienie możliwości realizacji NCW z wykorzystaniem innych niskoemisyjnych nośników energii, w tym energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł OZE, paliw węglowych pochodzących z recyklingu, paliw odnawialnych niebiologicznego pochodzenia,
 • umożliwienie zaliczenia energii elektrycznej ze źródeł OZE zawartej w energii wykorzystywanej w transporcie oraz określenie zasad jej rozliczania w ramach realizacji NCW,
 • modyfikację mechanizmu funkcjonowania współczynnika redukcji określonego w art. 23 ustawy w odniesieniu do zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych stosowanych w transporcie oraz możliwości realizacji NCW za pomocą opłaty zastępczej,
 • modyfikację zasad wykorzystania technologii współuwodornienia w procesie realizacji NCW przez podmioty zobowiązane,
 • określenie zasad poświadczania KZR w podziale na biomasę rolniczą i leśną,
 • wprowadzeniu okresu przejściowego w funkcjonowaniu mechanizmów monitoringu spełniania KZR w tym między innymi: określenie momentu pełnego wygaszenia mechanizmów działających na podstawie dyrektywy RED,
 • zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do celów transportowych,
 • zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopłynów i paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do określonych w dyrektywie RED II celów OZE w sektorach innych niż transport.

LINK do projektu >>> >>>>

 

Prosimy o przesyłanie uwag na adres izba@paliwa.pl do 24 lutego br. (czwartek) włącznie.

Biuro Izby

Konsultacje: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawa o odpadach (RCL nr UC98)

Opis projektodawcy:
"W projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych oraz opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l - projekt określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego. Wprowadzający napoje w opakowaniach, w ramach systemu kaucyjnego, będą zobowiązani do sfinansowania co najmniej:
a) selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w celu osiągania wymaganych poziomów wskazanych w załączniku nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
b) odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych,
c) transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania, d) kosztów prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdawczości.

Wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą obowiązani do uzyskania, w ramach systemu kaucyjnego, określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Butelki po napojach objęte systemem kaucyjnym, które zostaną zebrane poza tym systemem, nie będą wliczane do uzyskiwanych poziomów. Nieuzyskanie wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez wprowadzających oraz podmiot reprezentujący opłaty produktowej.
Wprowadzający lub grupa wprowadzających napoje w opakowaniach będą zobowiązani do ustanowienia podmiotu, który będzie ich reprezentował, nazwany w projekcie „podmiotem reprezentującym”. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za utworzenie i prowadzenie systemu kaucyjnego. Wprowadzający napoje w opakowaniach będą mogli na równych zasadach przystępować do utworzonych i funkcjonujących już systemów kaucyjnych. Dopuszcza się możliwość utworzenia kilku takich podmiotów i tym samym dwóch lub więcej systemów kaucyjnych. Projektowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze jednostki handlowe moją móc odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.
Każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową zostanie zobowiązany do zawarcia umowy z podmiotem reprezentującym, która określi, w zależności od zaangażowania danej jednostki handlowej w system kaucyjny, m.in. zasady rozliczania kaucji oraz zasady odbierania i przekazywania opakowań i odpadów opakowaniowych. Jednostki handlowe zostały także obowiązane do prowadzenia ewidencji obejmującej:
a) liczbę nabytych i sprzedanych napojów w opakowaniach, objętych systemem kaucyjnym,
b) liczbę zwróconych przez konsumentów opakowań i odpadów opakowaniowych,
c) wysokość pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji.

Projektowana ustawa przewiduje na utworzenie systemów kaucyjnych okres 24 miesięcy od dnia ustanowienia podmiotu reprezentującego przez wprowadzającego lub grupę wprowadzających napoje w opakowaniach.

W ramach równolegle prowadzonych prac w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC81, zwany powszechnie ustawą o ROP), zwolnienie z obowiązków związanych z systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) dla wprowadzających napoje w opakowaniach, którzy przystąpili do systemu kaucyjnego, w zakresie wnoszenia opłaty opakowaniowej, w celu uniknięcia podwójnego obciążenia tych wprowadzających. Zwolnienie będzie obliczane na podstawie różnicy pomiędzy masą wprowadzonych do obrotu opakowań wraz z produktami i masy selektywnie zebranych opakowań (wyłącznie pierwsza rotacja) i odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym."

LINK DO PROJEKTU >>> kliknij <<<

Zapraszamy do przesyłania uwag i propozycji na adres izba@paliwa.pl do 15 lutego br. włącznie.

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Projekt rozporządzenia określa: sposoby realizacji przez podmioty paliwowe obowiązku efektywnościowego wprowadzonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw; uaktualniony sposób określenia ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej; współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wodoru oraz gazu ziemnego, dostarczanego do odbiorcy końcowego z sieci gazowej.

Podmioty paliwowe będą realizowały swój obowiązek w zakresie efektywności energetycznej między innymi przez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Dla tych przedsięwzięć w sektorze transportu przedstawiono w projekcie rozporządzenia metody obliczania oszczędności energii finalnej wynikające z realizacji tych przedsięwzięć. Dla większości przedsięwzięć opisano metodę bilansową a dla wybranych do obliczania oszczędności energii finalnej zaproponowano metody uproszczone.

Projektowane rozwiązania pozwolą na pełne uczestnictwo wszystkich podmiotów zobowiązanych w systemie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów). Dla przedsięwzięć, dla których zaproponowano metody uproszczone obliczania oszczędności energii finalnej projektowane rozwiązania przyczynią się do skrócenia czasu potrzebnego na weryfikację takich audytów efektywności energetycznej, co oznacza usprawnienie procesu wydawania świadectw efektywności energetycznej.

W polskim porządku prawnym nie istnieją podobne rozwiązania, w związku z tym cele projektu zostaną osiągnięte przez nowelizację przedmiotowego rozporządzenia.

Członkowie Izby - zapraszamy do przesyłania uwag, komentarzy i wniosków na adres izba@paliwa.pl do 19 stycznia br. włącznie.

Projekt dostępny jest pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355450/katalog/12847608#12847608