Redakcja

"Paliwa Płynne" - Magazyn rynku paliwowego

Adres redakcji:

ul. Zygmunta Słomińskiego 19, lokal 521, 00–195 Warszawa
tel./fax (22) 637 50 77
e–mail: redakcja[at]paliwa.pl

 

Redaktor naczelny:

Reklama i marketing:

Prenumerata i kolportaż:

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by Polska Izba Paliw Płynnych
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz ma prawo odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk tylko za zgodą wydawcy.

Informacje techniczne:

  • Format: 203 x 285 mm
  • Kolor: 4+4
  • Papier: Kreda matt - 100 g/m2