Wiadomości

PKN Orlen redukuje zadłużenie o ponad 800 mln zł

PKN Orlen podpisał umowy, w ramach których zmienił sposób utrzymywania części obowiązkowych zasobów ropy naftowej i produktów naftowych poprzez ich sprzedaż - z jednoczesnym zleceniem ich utrzymywania - podmiotowi zewnętrznemu. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli Spółce zmniejszyć zadłużenie netto o ponad 800 mln zł - czytamy w komunikacie prasowym.

PKN Orlen poinformował o odsprzedaniu ponad 500 tys. ton ropy REBCO firmie zewnętrznej - stanowi to 13 proc. obowiązkowych rezerw ropy i produktów naftowych Koncernu. Równocześnie zlecił on utrzymywanie tych zapasów na rzecz Spółki na zasadach wynikających z przepisów polskiego prawa. Rozwiązanie takie jest zgodne z obowiązującą od 2007 roku Ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zmianę sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych zaakceptowała Agencja Rezerw Materiałowych sprawująca pieczę nad strategicznymi rezerwami paliw i ropy naftowej.
 Zarówno polskie, jak i unijne regulacje zezwalają na przekazanie obowiązku magazynowania zapasów stronie trzeciej. PKN Orlen wielokrotnie wskazywał, iż utrzymywanie rezerw bardzo poważnie obciąża bilans finansowy spółki i wpływa negatywnie na wskaźniki finansowe przez co ogranicza możliwości rozwoju. Na koniec 2009 roku wartość zapasów obowiązkowych ropy i paliw w bilansie skonsolidowanym wynosiła 6 mld zł, co stanowiło równowartość ponad połowy zadłużenia netto Spółki w tym czasie.
 
Od dłuższego czasu prowadzone są prace nad zmianą zasad utrzymywania rezerw w Polsce - zauważa koncern w komunikacie prasowym. - PKN Orlen uczestniczy więc w konsultacjach poświeconych poszukiwaniu nowych rozwiązań i wspiera ich wprowadzanie: "W oczekiwaniu na nowe uregulowania ustawodawcze, Zarząd PKN ORLEN podjął jeszcze w ubiegłym roku wyzwanie opracowania zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań operacyjno-finansowych zmierzających do odciążenia bilansu Spółki. Efektem tych prac są podpisane Umowy, dzięki którym zamiast zapasów w bilansie firmy pojawi się gotówka. - Cały proces odbywa się za aprobatą Agencji Rezerw Materiałowych, co gwarantuje jego zgodność z przepisami Ustawy. PKN ORLEN w dalszym ciągu ma zapewniony dostęp do wszystkich rezerw i w razie potrzeby może realizować działania interwencyjne. Umowa zawiera też opcję natychmiastowego odkupienia rezerw po ustalonej formule cenowej opartej o notowania rynkowe – podkreśla Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. finansowych. – Nasze rozwiązanie nie stanowi konkurencji dla przygotowywanych obecnie zmian ustawowych. Mamy nadzieję, że decyzje w sprawie nowej ustawy zapadną jeszcze w tym roku – dodaje Wiceprezes PKN ORLEN."
 
W nadesłanej informcji płocki koncern podkreśla, że jednym z jego priorytetów na 2010 rok jest redukcja długu.-  Podpisanie Umów jest wiec ważnym krokiem w realizacji tego celu, bo oznacza zmniejszenie zadłużenia netto Orlenu o ponad 800 mln zł. - Dzięki tej operacji uwalnia on część kapitału zaangażowanego w rezerwy strategiczne. Transakcja została zawarta ze spółką Lambourn Sp. z o.o. zależną od Deutsche Bank Polska S.A., trudniąca się działalnością z zakresu obrotu ropą naftową (partner transakcji został wyłoniony w drodze przetargu, w którym uczestniczyło 10 banków). Umowa została podpisana na jeden rok, z możliwością przedłużenia. Istotny jest fakt, iż podczas obowiązywania w/w umowy, Lambourn Sp. z o.o nie może wykorzystywać zapasów na jakiekolwiek własne cele, nie może ich sprzedać ani obciążać (np. używać jako zastawu przy innych transakcjach). Zapasy objęte powyższą umową będą nadal przechowywane w jednej z kawern należących do IKS Solino*, spółki z Grupy Kapitałowej PKN-u, która zaspokaja całkowicie potrzeby magazynowe koncernu w zakresie ropy naftowej.
 
* IKS Solino jest operatorem jedynego w Polsce podziemnego magazynu węglowodorów ciekłych. W ubiegłym roku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i wobec perspektywy wzrostu potrzeb magazynowych, została zatwierdzona tzw. Strategia Kawernowa, która zapewnia dalszy rozwój infrastruktury magazynowej Grupy Kapitałowej oraz zwiększa zdolności operacyjne IKS Solino.
 
(bp)


źródło: biuro prasowe PKN Orlen

Wróć