Prawo

Projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska

W ramach Tarczy Energetycznej, w 2023 r. rząd będzie kontynuował działania osłonowe dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu, w tym gospodarstw domowych. Oznacza to, że ceny gazu i usług dystrybucji nie wzrosną dla nich w 2023 r., w porównaniu z 2022 r. Dla przedsiębiorstw energetycznych wprowadzony zostanie natomiast mechanizm rekompensat.

Atak Rosji na Ukrainę spowodował zaburzenia na europejskim rynku gazu ziemnego. Państwa UE musiały zmierzyć się z bezprecedensową sytuacją, w której wywołany kryzys energetyczny doprowadził do destabilizacji dotychczasowych zasad na rynku paliw gazowych. Ceny zaczęły osiągać niespotykany dotychczas poziom, który jest kreowany przez działania rosyjskiego Gazpromu. Działania te są obliczone na wywarcie presji na UE, która okazała solidarność z Ukrainą.

Prowadzona przez Polskę polityka – oparta na rozbudowywanych połączeniach gazowych, budowie Baltic Pipe oraz dbaniu o odpowiedni stan napełnienia magazynów – pozwoliła uchronić Polaków przed niebezpieczeństwem związanym z brakiem surowca w obecnym sezonie grzewczym. Jednak krajowy rynek, jako część unijnego rynku energii, podlega ogólnoeuropejskiemu trendowi wzrostu cen gazu ziemnego.

Po ustawach dotyczących dodatku węglowego, cen ciepła i cen energii elektrycznej, rząd proponuje rozwiązania, które ochronią Polaków przed wzrostem cen gazu w 2023 r.

Najważniejsze rozwiązania:

 • W przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.
 • Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli:
  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach;
  • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.
 • Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy.
 • Cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi ok. 200 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy cen tegorocznych.
 • Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT
  • Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).
  • Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.
 • W zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wróć