Strefa przedsiębiorcy

Rekordowa sprzedaż UNIMOT SA - wystawcy XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017


UNIMOT SA raportuje w marcu 2017 najwyższe przychody dla tego miesiąca w historii spółki oraz zwołuje NWZA celem rozliczenia ceny zakupu udziałów w spółce Tradea i rozszerzenia przedmiotu działalności.

Zarząd Spółki UNIMOT opublikował przychody ze sprzedaży netto za marzec 2017 w ujęciu jednostkowym w wysokości 257 803 tys. zł. Przychody te są wyższe o ponad 60% od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (marzec 2016 r. – 160 912 tys. zł) i wyższe o ok. 52 % od osiągniętych w miesiącu poprzednim (luty 2017 r. – 169 543 tys. zł.) Wartość przychodów netto narastająco za 3 miesiące 2017 r. wynosi 642 287 tys. zł i jest większa o ok. 70% od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń – marzec 2016 r. – 378 099 tys. zł).

- Na tak wysoki poziom miało wpływ kilka czynników, m.in. bardzo dobre wyniki sprzedażowe oleju napędowego oraz nowe kontrakty naszego działu biopaliw. Na uwagę zasługują utrzymujące sie dobre wyniki sprzedaży w segmencie LPG. Osiągnięty poziom przychodów dobrze prognozuje na dalszą część roku, szczególnie że zazwyczaj w I kwartale mamy do czynienia ze zmniejszeniem obrotów wynikającym z sezonowości sprzedaży paliw oraz lepszym zbilansowaniem rynku przez rodzimych producentów. – komentuje Robert Brzozowski Prezes UNIMOT S.A.

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. zwołuje także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się 18 maja 2017 r. o godz. 11:00 w Częstochowie przy ulicy ul. Dekabrystów 41B. Na zgromadzeniu Zarząd Spółki zwróci się do Akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o następujący zapis: „77.40.Z. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.” Podjęcie takiej uchwały umożliwi Spółce sprawne budowanie nowej sieci stacji paliw pod marką AVIA, co było jednym z celów emisyjnych podczas debiutu na głównym parkiecie GPW w marcu bieżącego roku.

Kolejnym ważnym powodem zwołania NWZA jest zbliżający się termin rozliczenia się Spółki z zakupu podmiotu zależnego Tradea Sp. z o.o. zajmującego się handlem energią elektryczną, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym 23/2017. Zakup Spółki Tradea umożliwił GK UNIMOT wzmocnienie i utrwalenie pozycji na rynku, a także był istotnym krokiem w stworzeniu multienergetycznej oferty całej Grupy Kapitałowej.

Podczas NWZA Zarządu UNIMOT poprosi Akcjonariuszy o zgodę na emisję warrantów subskrypcyjnych i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, skierowanej do dotychczasowego wspólnika Tradea Sp. z o.o. – Marcina Kapkowskiego. Dzięki temu UNIMOT wypełni zobowiązanie wynikające z zawartej umowy zakupu, bez konieczności zaciągania zewnętrznego zadłużenia na rynku finansowym. Zarząd spółki UNIMOT liczy na trwałą współpracę z Marcinem Kapkowskim, który obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Tradea Sp. z o.o., z Grupą Kapitałową UNIMOT i realizację celów strategicznych związanych ze wzrostem wartości akcji Spółki

***

UNIMOT S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: transport, logistyka, usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. UNIMOT S.A. jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, zrzeszającego 90 firm z 14 krajów Europy, które zajmują się produktami petrochemicznymi i energetycznymi. UNIMOT ma prawo sprzedawać takie produkty na polskim rynku pod marką AVIA. Nowoczesne technologie, fachowa wiedza oraz najwyższa jakość produktów pozwalają Spółce dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów krajowych i zagranicznych.

Źródło: UNIMOT SA, fot. Robert Brzozowski, Prezes UNIMOT SA, oprac. zp

WIĘCEJ czytaj w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"; Z pełną ofertą UNIMOT SA i sieci AVIA zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017, w dniach 17-19 maja 2017 r., na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć