Wiadomości

Ambitne plany inwestycyjne OLPP na 2017 rok


Tegoroczne, korzystne zmiany na rynku paliwowym, to wynik dobrej koniunktury oraz wprowadzenia nowych regulacji prawnych, m.in. „pakietu paliwowego” i „pakietu energetycznego”, które ograniczają działalność tzw. „szarej strefy” i mają odzwierciedlenie zarówno w działalności handlowej, jak również w planach inwestycyjnych OLPP na 2017 rok. W nadchodzącym roku Spółka planuje zwiększyć wartość inwestycji, przeznaczając na ten cel blisko 47 mln zł. W mijającym 2016 r. zrealizowano projekty o wartości ok. 30 mln zł.

- Mijający rok 2016 przebiegał pod znakiem dostosowania Spółki do zmian w prawie, a co za tym idzie obsługi większej liczby podmiotów, korzystających z naszych usług. To był rok wytężonej pracy całego Zespołu.Rok 2017 to dla nas rok jubileuszu 20-lecia funkcjonowania OLPP. Uczcimy go wieloma projektami inwestycyjnymi. Przyjęty Plan daje możliwość dalszego rozwoju Spółki. – oświadczył Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu. W strukturze Planu Inwestycyjnego na 2017 roku przeważają nowe zadania – w ujęciu wartościowym na poziomie 51 %. Inwestycje poczynione w latach poprzednich, których realizacja będzie kontynuowana w 2017 roku stanowią 49 %. – dodaje Paweł Stańczyk.

Struktura Planu Inwestycyjnego na rok 2017, uwzględnia zdecydowanie wyższe środki finansowe na zadania rozwojowe i modernizacyjne, w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2016 roku Struktura ta zakładała 23 % Planu na przedmiotowe zadania, w 2017 roku jest to już 36 %. Wśród planowanych na nadchodzący rok priorytetowych przedsięwzięć są m.in. instalacje dozowania estrów on-line, rozbudowa stanowisk nalewczych w najważniejszych bazach OLPP, kontynuacja programu rozbudowy systemu zabezpieczeń zbiorników magazynowych przed przepełnieniem, inwestycje w automatykę i IT skutkujące podniesieniem wydajności oraz zwiększeniem efektywności usług świadczonych na rzecz Klientów.

Dodatkowo należy zauważyć, że wzrost zapotrzebowania na pojemości magazynowe oraz większa aktywność Klientów, przełożyły się na znaczący wzrost wykorzystania infrastruktury OLPP. Tym samym konieczne były i będą w latach kolejnych większe wydatki na usługi remontowe i konserwacyjne. Plan remontowy w 2017 roku, przekraczający istotnie 30 mln zł, jest aż o 21 % wyższy niż w roku 2016. Znaczącą pozycję stanowią w nim wydatki na remont zbiorników i instalacji, a także bocznic kolejowych. Uwzględnione zostały również nakłady na bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej baz, gwarantujące możliwość świadczenia usług magazynowania i obrotu produktami, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska.

Nowym elementem wprowadzonym do Planu Finansowego na 2017, jest program dezinwestycji zbędnych, często zużytych, środków trwałych, tak aby odciążyć Spółkę od niepotrzebnych kosztów związanych z ich utrzymywaniem i tym bardziej ukierunkować Spółkę na rozwój.

Mijający rok można zaliczyć do bardzo udanych pod względem finansowym. O ostatecznej wysokości zysku netto Spółki za 2016 r., będzie można mówić po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organa statutowe. Jednakże już teraz można wskazać, że będzie to wynik zbliżony do najlepszych w historii Firmy. Na rok 2017 OLPP zaplanował poziom przychodów wyższy niż osiągnięty w roku 2016 i odpowiedni poziom zysku netto. Na osiągnięcie tak ambitnych celów Spółka liczy zarówno z uwagi na pozytywny efekt pakietów „paliwowego” i „energetycznego”, jak i z uwagi na bardziej aktywne, elastyczne i proklienckie funkcjonowanie organizacji.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku. Spółka posiada 19 Baz Paliw w całej Polsce, tym samym będąc największym w Polsce przedsiębiorstwem, specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. OLPP składuje paliwa do bieżącej dystrybucji na rynek oraz w ramach zapasów interwencyjnych. 100% udziałów w Firmie posiada PERN S.A.

Wróć