Prawo

31 grudnia 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych


Celem ustawy jest dokonanie zmiany w art. 7 pkt 2 ustawy  z 6 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1356), który dokonuje zmiany w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2018 r. poz. 799).

Zmieniany przepis dotyczy opłaty emisyjnej i odwołuje się do nieaktualnych kodów CN. Ustawa odwołuje się natomiast do klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 282 z 31.10.2017, str. 1), które weszło w życie 1 stycznia 2018 r.

Uchwalenie ustawy usuwa wątpliwość co do możliwości  poboru  opłaty emisyjnej od dnia 1 stycznia 2019 r. Zmiana ma charakter wyłącznie techniczny i nie spowoduje żadnych dodatkowych obciążeń po stronie podatników.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Źródło: prezydent.pl

Wróć