Strefa przedsiębiorcy

LOTOS z rekordowym zyskiem w 2017


Miniony rok to pierwszy okres realizacji nowej strategii rozwoju rozpisanej na lata 2017-2022. Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła najwyższy w historii spółki skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,7 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 65%. Skonsolidowany oczyszczony zysk EBITDA liczony wg metodologii LIFO wyniósł prawie 3,1 mld zł i był o 18% wyższy rdr. Przychody ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosły przeszło 24 mld zł.

wyniki finansowe 2018.jpg

LOTOS wygenerował w 2017 r. ponad 3,1 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (blisko 2,6 mld zł w 2016 r., co stanowi wzrost o 18%). Zadłużenie netto LOTOSU na koniec 2017 r. spadło z 4,8 mld zł do 2,5 mld zł. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,8x (rok wcześniej wskaźnik ten był na poziomie 1,9x).

Pozytywny wpływ na wyniki firmy miało w ubiegłym roku otoczenie makroekonomiczne. Średnioroczne notowania ropy naftowej oraz gazu ziemnego były wyższe od założeń Grupy LOTOS odpowiednio o 8% i 15%. Lepsze od oczekiwanych – o około 15% – były także cracki produktowe na olej napędowy oraz lekki olej opałowy. Crack produktowy na benzynę motorową kształtował się nieznacznie poniżej założeń strategii – odchylenie o 1%. Średnioroczny kurs dolara wyniósł 3,78 PLN/USD wobec zakładanego 4,09 PLN/USD.

lotos_2018-03-02_1-1

Segment wydobycia – większe zasoby i reorganizacja

W 2017 r. LOTOS zwiększył do 88,2 mln baryłek zasoby wydobywalne 2P. Jest to rezultat rozpoznania dodatkowych ok. 5 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) w ramach złóż obszaru Sleipner oraz przeniesienia ok. 13 mln boe zasobów złoża Yme z kategorii 2C do kategorii 2P. Średnie wydobycie wyniosło w 2017 r. niemal 22,9 tys. boe/d, co przełożyło się na oczyszczony EBITDA segmentu 864 mln zł, względem 688 mln zł w 2016.

Wszystkie wyżej wymienione wskaźniki są zgodne z ustaloną ścieżką strategiczną dla segmentu wydobywczego w strategii Grupy LOTOS na lata 2017-2022 , tj.: wydobycie na poziomie 22 tys. boe/dzień, rezerwy 2P o wartości 60 mln boe oraz roczny wynik EBITDA w przedziale 0,6-0,7 mld zł.

W 2017 r. LOTOS wydobył w sumie 8,4 mln boe węglowodorów. O 14% mniejsze rdr wydobycie spowodowane było naturalnym sczerpywaniem się złóż na Litwie i w Norwegii oraz przestojami remontowymi infrastruktury wydobywczej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Dla zapewnienia skutecznej realizacji strategii w segmencie wydobywczym LOTOS podjął w pierwszej połowie 2017 r. decyzję o restrukturyzacji tego obszaru poprzez przeniesienie kompetencji i aktywów do wyspecjalizowanej spółki holdingowej – LOTOS Upstream. Jej zadaniem jest sprawne zarządzanie międzynarodową działalnością wydobywczą LOTOSU, w tym decydowanie o kierunkach nowych inwestycji. Celem spółki jest również powiększanie portfela aktywów oraz maksymalizacja jego wartości. W grudniu 2017 r. LOTOS Upstream stało się właścicielem spółek LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, znajdujących się wcześniej w portfelu LOTOS Petrobaltic. Finalizowane jest również przejęcie udziałów w spółce realizującej projekt B4/B6. Podmioty te odpowiadają za 80% aktualnego wydobycia LOTOSU. Poprzez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS Upstream realizowana będzie większość inwestycji w tym segmencie, określonych w strategii Grupy LOTOS na poziomie minimum 3 mld zł.

W ramach realizacji projektu Yme, w październiku 2017 r. partnerzy koncesji zatwierdzili Plan Zagospodarowania Złoża (ang. PDO), który w dniu 19 grudnia 2017 r. został przekazany do zatwierdzenia przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii.

W ramach rozstrzygnięcia dorocznej rundy koncesyjnej APA 2017 (ang. Awards in Predefined Areas), 16 stycznia 2018 r. spółka LOTOS Norge otrzymała od władz norweskich dwie nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze na Szelfie Norweskim: PL918S oraz PL910. Po przyjęciu nowych koncesji przez władze spółki, łączna ich liczba w portfelu LOTOS Norge wzrośnie do 28. W chwili obecnej Grupa Kapitałowa LOTOS jest właścicielem lub współwłaścicielem 33 koncesji morskich (szelf norweski, Bałtyk) i 10 lądowych (Polska, Litwa).

lotos_2018-03-02_2-1.jpg
Segment produkcji i handlu – dobre wyniki pomimo postoju remontowego

W ubiegłym roku rafineria w Gdańsku przerobiła ponad 9,6 mln ton ropy naftowej. Na nieco niższy przerób, w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem 10,4 mln ton, wpłynął planowany, 6-tygodniowy postój remontowy. Prace remontowe przebiegły zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu w całym 2017 r. było optymalne.

Dywersyfikacja surowcowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku i poprawy efektywności przerobu surowca, jak również krajowego bezpieczeństwa w sektorze energii. Po raz pierwszy w historii rafineria LOTOSU przerabiała surowiec kanadyjski i amerykański. Poziom dywersyfikacji zakupu surowców w 2017 r. wyniósł blisko 22%. Pod koniec ub. r. Grupa LOTOS podpisała pierwszą w historii polskich rafinerii umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej. W wyniku realizacji umowy w pierwszym kwartale bieżącego roku rafineria w Gdańsku osiągnęła w przerobie aż 40-procentowy udział gatunków ropy naftowej z kierunków innych niż wschodni.

Warto podkreślić, iż 2017 r. był drugim z kolei, w którym rynek odczuwał pozytywne efekty wdrożonego pakietu paliwowego. Wg danych POPiHN-u po trzech latach spadków rejestrowanej konsumpcji, spowodowanej intensywnym rozwojem szarej strefy, w 2017 r. konsumpcja paliw wzrosła o 12% (o 2,82 mln m3), osiągając poziom 26,3 mln m3, przy produkcji krajowej na poziomie 20,5 mln m3 i imporcie 7 mln m3.

W segmencie produkcji i handlu w 2017 r. Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedała 10,9 mln ton. produktów. Nieznaczny spadek sprzedaży rdr (o 1,3%) wynikał głównie z ograniczenia sprzedaży eksportowej i postoju remontowego.

Sprzedaż krajowa LOTOSU w 2017 r. wzrosła o 19%. Głównym motorem jej wzrostu była sprzedaż paliw silnikowych (olejów napędowych oraz benzyn), związana ze skutecznymi działaniami sprzedażowymi zarówno w kanale detalicznym, jak i hurtowym. Wzrost sprzedaży olejów napędowych oraz benzyn wyniósł 19% w obu kategoriach produktowych. Grupa Kapitałowa LOTOS w 2017 r. osiągnęła udział w krajowym rynku paliw na poziomie 31,6%.

Znaczący wzrost sprzedaży nastąpił również w segmencie asfaltów. Wysoka dynamika sprzedaży wynikała zarówno z pokrycia popytu wewnętrznego związanego z realizacją projektów budowlanych jak również z ograniczeniem sprzedaży asfaltów z krajowych i zagranicznych rafinerii.

W 2017 r. spółka LOTOS-Air BP, która operuje na pięciu lotniskach – w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie i Olsztynie-Mazurach – odnotowała rekordowy, bo aż 42% wzrost sprzedaży paliwa lotniczego.

Handel detaliczny – standaryzacja oferty i inwestycje

Jednym z kluczowych celów w obszarze handlu detalicznego była standaryzacja oferty pozapaliwowej. Od połowy 2017 r. karty programu premiowego Navigator są już honorowane w całej sieci LOTOS. Oprócz tego zwiększono dostępność paliw premium Dynamic, wprowadzając je do oferty wybranych stacji segmentu ekonomicznego (LOTOS Optima). Od 2017 r. priorytetem LOTOSU będzie rozwój segmentu stacji premium.

Na koniec 2017 r. w sieci LOTOS działało 493 stacji paliw, w tym 305 obiektów własnych (CODO) i 188 obiektów franczyzowych (DOFO). Przez ub. r. sieć powiększyła się o 6 placówek (5 stacji CODO, 1 stacja DOFO). Wzrosła o 6,2% średnia dobowa sprzedaż paliw i o 8,5% średnia miesięczna sprzedaż sklepowa. O 14% rdr LOTOS zwiększył sprzedaż produktów i usług pozapaliwowych w segmencie detalicznym, który — dzięki optymalizacji kosztów — uzyskał 23% dynamikę wzrostu marży. W ub. r. LOTOS umocnił swoją pozycję w segmencie stacji tranzytowych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na koniec 2017 r. LOTOS dysponował 20 Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowanymi przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7. W latach 2018-2020 sieć LOTOSU powiększy się o kolejne 6 MOP-ów przy S3, S7 i S8.

Od połowy 2017 r. karty flotowe LOTOS Biznes są honorowane na stacjach sieci Shell Polska. W ten sposób klienci biznesowi sieci LOTOS mogą tankować paliwa w ponad 80 nowych miejscowościach.

Spółka jest w trakcie przygotowań do uruchomienia, w drugiej połowie 2018 r., pilotażowego projektu LOTOS Electro Mobility, czyli „elektryfikacji” trasy pomiędzy Trójmiastem a stolicą Polski. W Gdyni, Gdańsku, Warszawie oraz na stacjach paliw przy autostradach A1 i A2 powstanie 12 punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

lotos_2018-03-02_1-2.jpg

Projekt EFRA

Na koniec 2017 r. zaawansowanie Projektu EFRA wyniosło niemal 90%. Do końca roku zmodernizowano lub wybudowano, a następnie przekazano do prób i testów budynek zasilania elektrycznego dla nowych instalacji (GPZ4), chłodnie wentylatorowe układu wody chłodniczej, instalację odsiarczania oleju napędowego, instalację produkcji tlenu (OGU), instalację regeneracji aminy i stripera wód kwaśnych, instalacje odzysku siarki, instalację sprężonego powietrza oraz część rurociągów międzyobiektowych.

Innowacje

Innowacyjne projekty, w które Grupa Kapitałowa LOTOS systematycznie angażuje coraz większe środki, stanowią odpowiedź na wyzwania technologiczne i są warunkiem dalszego rozwoju LOTOSU. Poza kluczowymi inicjatywami z obszaru elektromobilności, prowadzi badania nad paliwami alternatywnymi (biopaliwa, wodór) oraz realizuje pierwsze wspólne projekty ze start-upami w ramach akceleratora Space3AC. Jest współzałożycielem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, wspiera Krajową Ligę Innowacji. Intensywnie pracuje nad zbudowaniem zespołu i uruchomieniem funduszu Corporate Venture Capital.

Po zmianie strategii, celów i rozszerzeniu zakresu działalności spółka LOTOS Lab przejęła  rolę nie tylko centrum badań i rozwoju, ale także lidera wdrożeń i komercjalizacji innowacyjnych projektów w Grupie Kapitałowej LOTOS, realizowanych w ramach zwiększonego o blisko 100 mln zł kapitału własnego oraz środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł.

LOTOS buduje również kulturę korporacyjną, wzmacniającą innowacyjność pracowniczą. W ramach programu LOTOS Inspiruje pracownicy czterech spółek grupy zgłosili w minionym roku blisko 300 nowatorskich projektów, z których kilkadziesiąt jest lub będzie wdrażanych.

lotos_2018-03-02_2-2.jpg

***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Dzierży też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Wszystkie grafiki widoczne powyżej w formacie pdf dostępne w linku: Podsumowanie 2017 roku w grafikach

Strategia 2017-2022


Źródło: Grupa LOTOS

Wróć