Prawo

MFiRR informuje o CEF Blending Facility


Głównym celem programu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) jest dalszy i szybszy rozwój europejskiej sieci transportowej. Sfinansować z niego można m.in. punkty doładowania paliw alternatywnych dla transportu zbiorowego czy urządzenia do magazynowania energii. O fundusze mogą się ubiegać podmioty – zarówno publiczne, jak i prywatne – które planują inwestycje w tych dwóch obszarach.

CEF to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów - sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejskie przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji. 

5 grudnia 2019 roku odbył się wirtualny dzień informacyjny (ang. Virtual Info Day) organizowany przez Komisję Europejską i Agencję INEA. To ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych konkursem Transport Blending Facility. Nabór do konkursu rozpoczął się 15 listopada 2019 roku.

Prezentacje uszczegóławiające priorytety konkursu i określające kwalifikowalne projekty można znaleźć na stronie INEA. Polecamy również serwis Komisji Europejskiej oraz stronę dedykowaną konkursowi - to najlepsze adresy dla poszukujących informacji o konkursie.

- Pamiętajmy, że są to środki udostępnione dla wszystkich krajów UE. Dla nas będą one kluczowe z punktu widzenia dokończenia inwestycji w najważniejsze ciągi na sieci bazowej TEN-T przebiegające przez nasz kraj. Jestem pewien, że polscy beneficjenci przygotują dobre projekty, które uzyskają poparcie KE. Liczę, że polski sektor transportu będzie coraz aktywniej występował o fundusze puli ogólnej w ramach CEF, analizując również możliwości pozyskania finansowania w ramach tzw. Blendingu - powiedział Grzegorz Puda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej 26 listopada 2019 r. w Gdyni podczas konferencja Dzień Informacyjny CEF 2019.

W trakcie konferencji, przeprowadzonej z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej tj. Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA), a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiono zakres konkursów i warunki aplikowania.

Alokacja środków w ramach CEF Blending Facility wynosi 198 mln euro, ale nowe możliwości finansowania otworzą się wraz z kolejną unijną perspektywą na lata 2021–2027.

Podczas konferencji odbyło się oficjalne popisanie umowy pomiędzy KE a BGK, na mocy której bank otrzymał statut Partnera Wdrażającego w nowym mechanizmie przyznawania wsparcia w ramach CEF - CEF Transport Blending Facility. BGK jako Partner Wdrażający będzie identyfikował potencjalnych projektodawców, oceniał projekty pod kątem spełnienia celów programu i udzielał promesy dofinansowania zwrotnego. Dotacja z CEF będzie uzupełniała montaż finansowy projektu.

– Ten program jak na europejskie standardy jest bardzo wąsko sprofilowany. Dotyczy stosowania paliw alternatywnych, czyli gazu, elektryczności i wodoru. Drugi obszar tematyczny to Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. Tylko te dwa typy projektów są możliwe do realizacji z dofinansowaniem – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

BGK podpisał umowę z Komisją Europejską jako drugi bank w UE po EBI. Udział w wydarzeniu wzięła także delegacja Ministerstwa Infrastruktury Republiki Słowenii z prezentacją dot. budowy infrastruktury paliw alternatywnych.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Źródło: MFiPR, fot. arch. Międzynarodowych Targów STACJA PALIW

 

Wróć