Prawo

Nowa opłata za sprawdzanie kwalifikacji osób


W związku z ogłoszeniem  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. od dnia 11 lutego 2019 r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 171,94 zł.

Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł.

Źródło: UDT (op.pb)

Wróć