Wiadomości

Udaremniona próba wyłudzenia ponad 11 mln zł VAT


W wyniku działań rozpoznawczych podjętych przez analityków podlaskiej Kontroli Skarbowej wytypowano do przeprowadzenia postępowania kontrolnego podmiot, który dokonał nabycia nieruchomości zabudowanej o znacznie zawyżonej wartości.

W toku postępowania kontrolnego w ewidencji i dokumentacji księgowej Kontrolowanej Spółki ujawniono oryginał faktury VAT oraz akt notarialny, które miały dokumentować nabycie ww. nieruchomości o wartości 50 mln zł. Kontrolowany podmiot na podstawie faktury VAT odliczył wykazany w niej podatek naliczony w wysokości 11,5 mln zł, który z budżetu państwa miał trafić na jego rachunek.

Ustalono również, że nieruchomość ta była przedmiotem kilku następujących po sobie transakcji, w których brały udział również dwie inne powiązane osobowo Spółki, przy czym ani pierwsza ze Spółek w łańcuchu transakcji, która podwyższyła wartość nieruchomości z kwoty ok. 3,7 mln zł do kwoty 50 mln zł, ani druga nie odprowadziły należnego podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego. Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawę do stwierdzenia, że transakcje pomiędzy ww. podmiotami nie znajdują uzasadnienia ekonomicznego czy finansowego, a przeprowadzone zostały w celu pozorowania rzeczywistego obrotu gospodarczego, mającego służyć wyłącznie do wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT. W tym stanie faktycznym zakwestionowano prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowej faktury.

Kontrolowana Spółka, godząc się z ustaleniami postępowania kontrolnego, skorzystała z przysługującego jej uprawnieniai skorygowała uprzednio złożone deklaracje na łączną kwotę blisko 13 mln zł.

W wyniku podjętych działań analitycznych oraz kontrolnych udało się ukrócić ww. proceder i zapobiec w przyszłości możliwości wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT, zarówno przez Kontrolowaną Spółkę, jak i kolejnych nabywców przedmiotowej nieruchomości.

Wróć