Aktualności prawne

Więcej informacji znajduje się w aktualnościach w dziale PRAWO

http://www.paliwa.pl/strona-startowa/prawo

Dane do rejestracji w zakresie podatku akcyzowego

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji widnieje projekt (aktualnie w fazie konsultacji), rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Projekt ten dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2046), w którym określił wzór:

1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R),

2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR),

3) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z),

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące ww. rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Jest wynikiem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wprowadzającym centralną, elektroniczną rejestrację podmiotów akcyzowych, rozszerzającym katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym o podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Oznacza ono rezygnację z papierowego zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym i w konsekwencji również rezygnację z papierowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ponadto wprowadza Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który prowadzony będzie w Systemie SZPROT (System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków) przez jeden wyznaczony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej organ - dyrektora izby administracji skarbowej.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowo: - dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym dotyczą: rodzaju podmiotu; statusu podmiotu; numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej; adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania; celu złożenia zgłoszenia; wskazania czy podmiot będzie składał deklaracje podatkowe lub deklaracje uproszczone i za jaki okres podmiot planuje złożyć pierwszą deklarację (miesiąc/kwartał/rok); określenia rodzaju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub określenia samochodu osobowego, będących przedmiotem prowadzonej działalności ; określenia rodzaju prowadzonej działalności w zakresie wyrobów węglowych dla pośredniczących podmiotów węglowych oraz w zakresie wyrobów gazowych dla pośredniczących podmiotów gazowych; określenia rodzaju wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej; adresów miejsc wykonywania działalności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych; adresów miejsc niszczenia wyrobów akcyzowych, określenia rodzaju i kodu CN niszczonych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia tych wyrobów; daty rozpoczęcia działalności w zakresie podatku akcyzowego; daty śmierci przedsiębiorcy w przypadku przedsiębiorstwa w spadku; określenia rodzaju i kodu CN zużywanych wyrobów oraz określenia przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie; numeru posiadanej koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.); numeru w rejestrze podmiotów przywożących wymagany przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; pouczenie o odpowiedzialności przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

W przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ustawy dotyczą: rodzaju podmiotu, statusu podmiotu określenia miejsc (adresów) zużywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz określenia przewidywanej ilości zużywanych w roku kalendarzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz pouczenie o odpowiedzialności przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Zgłoszenia, o których mowa w art. 19 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy zawierają dane dotyczące podmiotu, daty oraz przyczyny zaprzestania wykonywania działalności lub czynności, albo daty zaprzestania prowadzenia działalności, określenia rodzaju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, w zakresie których podmiot zaprzestaje wykonywania czynności, przyczyny zaprzestania wykonywania działalności lub czynności, albo przyczyny zaprzestania prowadzenia działalności oraz pouczenie o odpowiedzialności przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

 Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2021 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej centralną, elektroniczną rejestrację w zakresie podatku akcyzowego.

Rozporządzenie co do zasady nie wprowadza nowych rozwiązań, ale dostosowuje dotychczasowe regulacje do elektronizacji dokumentów i rejestracji podmiotów obowiązanych.

oprac. mec. Adam Toczyski

Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone

20.10.2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł (100 euro) za faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) . Tekst objaśnienia w linku poniżej:

Objaśnienia​_podatkowe​_paragony​_fiskalne​_uznane​_za​_faktury​_uproszczone​_15​_10​_2020​_1.pdf 0.16MB

Podwójne opodatkowanie spółki komandytowej

Podatek dochodowy od osób prawnych dla spółek komandytowych (Sp.K.) staje się faktem. Choć już od kilku miesięcy było głośno o planach Ministerstwa Finansów, tak 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą m.in. podatek CIT dla spółek komandytowych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., przy czym prawdopodobnie spółka będzie mogła zadecydować o stosowaniu nowych regulacji dopiero od maja.

Do tej pory spółki komandytowe były jedną z najpopularniejszych form prowadzenia biznesu. Ich atrakcyjność wynikała przede wszystkim z charakteru takiej spółki oraz z korzyści w rozliczeniach podatkowych. Spółka komandytowa jest jednostką, która nie posiada osobowości prawnej, przez co nie jest (a raczej nie była do tej pory) płatnikiem podatku dochodowego. W związku z czym jej dochody podlegały pojedynczemu opodatkowaniu - obowiązywał podatek od dochodu z działalności przypadającego na wspólnika. W jej dotychczasowym modelu, płatnikiem byli jedynie wspólnicy, czyli komplementariusze i komandytariusze. Popularność tego rodzaju działalności wiąże się także z wykluczeniem osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania.

Teraz, w myśl nowelizacji ustawy nakładającej podatek CIT na spółki komandytowe, dochody tych spółek będą opodatkowane według stawki 19%. albo według stawki preferencyjnej wynoszącej 9%. Efekt? Spółka komandytowa będąca płatnikiem CIT najpierw będzie musiała zapłacić podatek od swojego dochodu, a następnie wspólnicy będą musieli podzielić się swoim zyskiem z fiskusem. Oznacza to, że spółka ta będzie podwójnie opodatkowana, przez co prowadzenie działalności w takiej formie stanie się mało opłacalne.

Wprowadzenie podatku CIT uzasadniane jest uszczelnianiem systemu podatkowego i walką z optymalizacją. Posłowie wskazywali na wyrównanie obecnych nierówności oraz zwiększenie sprawiedliwości społecznej. Efektem jest jednak podwójne opodatkowanie, którym objęte zostaną spółki komandytowe. Szacuje się, że wprowadzenie podatku CIT dla spółki komandytowej uderzy w ok. 70 tys. działających w Polsce podmiotów, przede wszystkim w firmy rodzinne, średnie i małe przedsiębiorstwa.

Wcześniej przedsiębiorców uspokajano wizją wprowadzenia tzw. estońskiego CIT-u, co oznaczało, że podatek zostanie odroczony do momentu wypłaty zysku ze spółki. Posłowie sprzeciwili się jednak objęciem podatkiem tego typu spółek komandytowych. Proponuje się natomiast zwiększenie limitu przychodowego umożliwiającego skorzystanie z preferencyjnej stawki CIT, tj. z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Estoński CIT ma przysługiwać jedynie spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością przy spełnieniu określonych warunków. Co w sytuacji, gdy spółka komandytowa chciałaby przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności? Oczywiście będzie mogła to zrobić, ale pod pewnym warunkiem - będzie musiała zapłacić podatek od przekształcenia. Pozostaje zatem pytanie, czy to będzie opłacalne?

Według pierwotnych ustaleń, nowe opodatkowanie miało obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r. Ostatecznie jednak rząd chce ułatwić firmom przystosowanie się do nowych warunków i umożliwić uzyskanie spółkom komandytowym statusu płatnika podatku dochodowego dopiero od połowy roku.

Anna Rychlewska

2020-11-03

Szanowni Państwo
 
Trwający od kilku tygodni stan epidemii Covid-19 jest ogromnym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Wprowadzone ograniczenia bardzo często znacząco utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej.
Jako Kancelaria Prawna staramy się pomóc wszystkim. Odpowiadamy nie tylko na pytania i wątpliwości, ale również przygotowujemy konkretne rozwiązania, począwszy od koncepcji po jej prawne wdrożenie. Możemy wesprzeć Państwa we wszystkich obszarach działalności, w szczególności:
 
Tarcza Antykryzysowa - korzystanie z jej rozwiązań.
W ramach pomocy przedsiębiorcom rząd wprowadził rozwiązania objęte Tarczą Antykryzysową 1.0 oraz 2.0. Trwają prace nad kolejnym programami pomocowymi objętych tzw. Tarczą Antykryzysową 3.0 oraz aktualnie notyfikowaną w Komisji Europejskiej tzw. Tarczą Finansową, która w założeniach przewiduje bezzwrotne subwencje pomocowe dla przedsiębiorców. Pomagamy dobrać rozwiązania najkorzystniejsze dla Państwa, oceniamy spełnienie warunków ich udzielenia, ale również pomagamy w skompletowaniu odpowiednich dokumentów i w przygotowaniu wniosków.
 
Stosunki prawne, umowy, siła wyższa.
Stan epidemii ma ogromne konsekwencje dla realizacji zobowiązań umownych. Często wykonanie zobowiązań jest utrudnione bądź niemożliwe, a często ich wykonanie zobowiązań staje się nieopłacalne z uwagi obowiązujące ograniczenia i zakazy. Dlatego pomagamy renegocjować umowy oraz podjąć właściwe kroki zmierzające do dostosowania wiążących umów do aktualnej sytuacji. Oceniamy możliwość skorzystania z instytucji siły wyższej co do całości bądź części umowy. Pomagamy zebrać argumentację i dokumentację uzasadniającą jej zastosowanie.
 
Windykacja należności.
Aktualna sytuacja to nie tylko trudności ze ściągnięciem należności od kontrahentów. To także zobowiązania do spłacenia, umowy do wykonania. To często trudności w zebraniu środków na ich uregulowanie. W tym zakresie zapewniamy wsparcie w dochodzeniu należności (zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym), ale również bierzemy udział w procesach negocjacyjnych związanych ze stosunkami zobowiązaniowymi.
 
Praca i pracownicy.
Epidemia to wyzwania do każdego przedsiębiorcy związane z zatrudnieniem pracowników i ponoszeniem kosztów w czasie przestoju. Odpowiadamy na wszelkie pytania z tym związane, w tym uprawnieniami pracodawcy i pracowników, pracą zdalną oraz możliwość skorzystania z Tarczy Antykryzysowej.
 
W czym możemy Państwu pomóc?
Nasza codzienność to nie tylko sprawy związane z Covid-19. Każdy z przedsiębiorców w miarę możliwości stara się kontynuować działalność gospodarczą. Oferujemy prawne doradztwo również w zwykłej, bieżącej działalności takiej jak prawo spółek i związane z tym zagadnienia korporacyjne, doradztwo podatkowe, czy prowadzenie spraw sądowych, przy czym uwzględnimy aktualne rozwiązania antykryzysowe w tym zakresie.  
 
Zapraszamy wszystkich do kontaktu. Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania. j, pomożemy zebrać dokumentacje i przygotujemy niezbędne wnioski.
Adam Toczyski -radca prawny
+48 502 510 580; adam.toczyski@gmail.comwww.ltiw.pl
 
Adam Toczyski - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Autor licznych publikacji prasowych oraz prelegent szkoleń i konferencji branżowych w zakresie problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie koncesjonowanego rynku paliw płynnych.
 
Świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów prowadzenia działalności w sektorze paliwowym, osiągając na tych polach znaczące sukcesy. Posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych, w tym postępowań podatkowych i koncesyjnych.
 

 

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 87/2019 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych uprzejmie informuje, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany Komunikat Prezesa URE (nr 87/2019) w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych od dnia 1 grudnia 2019.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem komunikatu:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8566,Komunikat-nr-872019.html

Źródło: URE

2019-12-05

Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw ciekłych

Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych uprzejmie informuje, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (sekcja Biznes-Jak uzyskać koncesję-Paliwa ciekłe) zostały opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców prowadzących oraz zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z paliwami ciekłymi (wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, obrót, obrót z zagranicą oraz podmioty przywożące) oraz nowy wzór wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących.

W pakietach znajdują się również informacje dotyczące zmiany koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi pakietami informacyjnymi.

Źródło: URE

2019-12-05

MFipR informuje o CEF Blending Facility

Głównym celem programu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) jest dalszy i szybszy rozwój europejskiej sieci transportowej. Sfinansować z niego można m.in. punkty doładowania paliw alternatywnych dla transportu zbiorowego czy urządzenia do magazynowania energii. O fundusze mogą się ubiegać podmioty – zarówno publiczne, jak i prywatne – które planują inwestycje w tych dwóch obszarach.

WIĘCEJ TU: >>>

2019-12-05

Zmiany w VAT – czy będzie warto korzystać z magazynu konsygnacyjnego

W najbliższym czasie zmianie ulegną przepisy dotyczące magazynów konsygnacyjnych. Zmiany mają służyć ujednoliceniu podejścia do tego typu magazynów w całej UE. Jest nadzieja, że zwiększą one również atrakcyjność i dostępność tego rozwiązania wśród podatników.

Jak to działa obecnie?

Dotychczas magazyn konsygnacyjny mógł być prowadzony wyłącznie przez nabywcę w Polsce, który planował sprowadzenie towarów z innych krajów UE. W wyniku przywozu towarów do magazynu nie powstawał obowiązek wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia. Obowiązek ten powstawał dopiero po pobraniu towarów z magazynu konsygnacyjnego. Uproszczenie to miało pewne ograniczenia. Przede wszystkim do magazynu konsygnacyjnego nie można było sprowadzać towarów o charakterze handlowym, tj. w celu ich dystrybucji. Tylko towary wykorzystywane do działalności produkcyjnej lub usługowej mogły korzystać z tego uproszczenia. Ponadto towary musiał być też z niego pobrane w ciągu 24 miesięcy.

Co się zmieni?

Dyrektywa unijna wprowadza nowe zasady od stycznia 2020 r., a do państw członkowskich należy odpowiednia implementacja tych zasad do krajowej legislacji. Projekt nowelizacji ustawy VAT jest gotowy, jeśli tylko parlament zdąży go uchwalić, zmiany wejdą w życie już od początku nowego roku.

Zmianie ulegnie nazwa procedury na „magazyn typu call-off stock”, ale nie to jest najważniejsze. Przede wszystkim magazyn typu call-off stock będzie mógł być prowadzony zarówno przez dostawcę, przez nabywcę, ale także przez podmiot trzeci działający w charakterze usługodawcy. Ta zmiana może sprawić, że procedura stanie się bardziej dostępna dla podatników. Większą elastyczność w stosowaniu procedury ma również zapewnić możliwość zmiany nabywcy, nawet jeśli towary już się znajdują w magazynie.

Tak jak dotychczas, na moment przywozu towarów z innego kraju UE do magazynu w Polsce nie dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Ale inaczej jak to miało miejsce do tej pory, WNT nastąpi w momencie dostawy towarów na rzecz nabywcy (tj. przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel), a nie w momencie pobrania towarów z magazynu. Oznacza to, że do WNT może dojść wcześniej niż dotychczas, np. gdy towary już staną się własnością nabywcy, ale jeszcze nie zostaną pobrane z magazynu.

Nie będzie już ograniczenia dotyczącego towarów, które mogą być objęte procedurą. Podatnik, który sprowadza towary w celach handlowych (np. dystrybutor), również będzie mógł skorzystać z uproszczenia.

Skróceniu ulegnie natomiast termin, w jakim towar powinien być pobrany z magazynu. Obecnie, będzie on wynosił 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie towar nie zostanie sprzedany, uznaje się, że do WNT doszło następnego dnia.

Kto może skorzystać?

Na uproszczonej procedurze dla magazynu typu call-off stock będą mogli skorzystać przede wszystkim podatnicy, którzy regularnie nabywają towary z innych krajów UE na potrzeby swojej działalności. Dzięki temu rozwiązaniu, będą mogli tworzyć większe zapasy towarów, z możliwością odroczenia obowiązku rozliczenia VAT z tytułu WNT. Niezbędna będzie jednak zgoda dostawcy, gdyż to on pozostanie właścicielem towaru na czas składowania go w magazynie.

oprac. Magdalena Chmielewska-Cholewa, Doradca podatkowy, Kancelaria KDCP, tel. 519 404 970

13.11.2019

NOWE PRZEPISY - USTAWA O ZATORACH PŁATNICZYCH

W dniu 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ta długo wyczekiwana regulacja ma przede wszystkim ograniczyć opóźnienia w płatnościach, stosowanie nadmiernie długich terminów płatności, a przez to utrudnianie działalności gospodarczej.

Ustawa wprowadza wiele rozwiązań, które z jednej strony mają usprawnić rozliczenia pomiędzy podmiotami, z drugiej zaś wyeliminować złe nawyki i zjawiska, które w obrocie funkcjonują, choć źle na ten obrót wpływają, często wręcz zagrażając płynności i stabilności finansowej przedsiębiorców.

Z ważniejszych rozwiązań warto odnotować:        

 • ustalenie na 30 dni czasu na zapłatę dla podmiotów publicznych;
 • ustalenie na 60 dni czasu na zapłatę dla dużych firm w relacji z mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami;
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy, jeśli termin płatności przekracza 120 dni;
 • wprowadzenie, dla największych firm (grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro), corocznego raportowania ministrowi ds. gospodarki o swoich praktykach płatniczych;
 • przyznanie dodatkowych uprawnień Prezesowi UOKIK do karania firm, które najbardziej opóźniają swoje płatności i stosują nieuczciwe praktyki płatnicze;
 • uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji (praktyki takie staną się czynami karalnymi na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji);
 • wprowadzenie zasady, że w razie sporu, to dłużnik będzie musiał udowodnić, że termin zapłaty nie jest rażąco nieuczciwy;
 • określenie nowych zasad ulgi na złe długi. Wierzyciel, któremu nie zapłacono w ciągu 90 dni od terminu płatności, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę należności, a z kolei dłużnik będzie musiał podnieść podstawę opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił;
 • wzrost odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych z 9,5 % do 11,5 %;
 • uproszczenie procedur zabezpieczających w sądzie cywilnym (w sprawach do 75.000 PLN). Powód będzie musiał jedynie uprawdopodobnić roszczenie i okoliczność, że jego należność nie została uregulowana przez 3 miesiące.

Szerzej o ustawie o zatorach płatniczych i kwestiach związanych z regulowaniem płatności będziemy starali się przybliżyć m.in. na łamach najbliższego numeru "Paliw Płynnych".

oprac. mec. Adam Toczyski

31.10.2019

NOWE OBOWIĄZKI - OBRÓT PALIWAMI OPAŁOWYMI

Od dnia 1 września 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe uregulowania dotyczące obrotu olejami opałowymi. Zmiany są dwutorowe i śmiało można powiedzieć, że są bardzo szerokie, jeśli nie rewolucyjne.

Przepisy weszły w życie 1 września 2019 roku, ale do końca marca 2020 roku, podatników obowiązuje tzw. okres przejściowy, czyli podatnicy będą mieli możliwość wyboru, czy przejdą na nowe regulacje i nowy, elektroniczny system, czy też będą działać według starych zasad i zbierać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu oraz sporządzać i składać miesięczne zestawienia.

Pakiet opałowy to przede wszystkim zmiany ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i zastąpienie dotychczasowego systemu papierowych oświadczeń i miesięcznych zestawień, elektronicznymi zgłoszeniami w systemie SENT.

Po drugie zaś, to zmiany ustawy o  podatku akcyzowym, w szczególności zmiana systemu oświadczeń oraz konieczność rejestracji wszystkich nabywców (zużywających i pośredniczących podmiotów olejowych oraz podmiotów sprzedających i nabywających).

Istota nowego systemu to przede wszystkim powszechność i elektronizacja:

 • brak limitów 500 kg lub 500 litrów, jak w pozostałych paliwach;
 • objęcie wszystkich podmiotów/osób w transakcjach, bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej;
 • konieczność zgłoszeń wszystkich transakcji, w tym tzw. sprzedaży w pojemnościach – SENT bez przewozu
 • elektronizacja – zastąpienie dokumentów papierowych, elektronicznymi zgłoszeniami. Całość, w tym oświadczenia o przeznaczeniu, ma być obsługiwana z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Z innych ważnych kwestii zwracamy Państwa uwagę na:

 • konieczność dokonania uproszczonej rejestracji przez ZPO i PPO, w tym rejestracji urządzeń grzewczych stacjonarnych i niestacjonarnych (druki AKC RU);
 • wprowadzenie tzw. umów okresowych, zstępujących oświadczenia (też rejestrowanych);
 • nowe obowiązki dla nabywców – wprowadzono sankcje finansowe (1.000 PLN lub 5.000 PLN w zależności czy podmiot prowadzi działalność gospodarczą) za nieuzupełnienie zgłoszenia w tym samy dniu;
 • nowe warunki zastosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego (art. 89 ustawy akcyzowej);

Nowe obowiązki są bardzo szerokie. Jest ich wiele, a sankcje znaczące. Dlatego zwracamy Państwa uwagę na najważniejsze kwestie, a jednocześnie zachęcamy do, w miarę możliwości szybkiego, zapoznania z nowymi przepisami.

Ustawodawca wprowadził wprawdzie okres przejściowy do końca marca 2020 roku, ale trzeba mieć świadomość, że po tej dacie nie będzie możliwości sprzedaży paliw opałowych, jeśli nowe warunki (w tym przede wszystkim rejestracyjne i zgłoszeniowe) nie zostaną spełnione.

Zwracamy na to Państwa uwagę, ale także zwracamy uwagę na konieczności informowania o zmianach także Państwa klientów, bo to także od ich działań będzie uzależniona możliwość stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego.

oprac. mec. Adam Toczyski

30.10.2019

NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - BIAŁA LISTA PODATNIKÓW

Od dnia 1 września 2019 roku na zasadzie dobrowolności, a od dnia 1 stycznia 2020 roku już jako obowiązkowa, będzie obowiązywać tzw. biała lista podatników.  

To prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Wykaz zawiera wiele podstawowych danych identyfikujących i pozwalających na weryfikację przedsiębiorcy, ale najważniejszy jest umieszczony w tym wykazie numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy  będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

oprac. mec. Adam Toczyski

29.10.2019

NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - NIP NA PARAGONIE

Od dnia 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie zmiany ustawy od podatku od towarów i usług dotyczące konieczności umieszczania numerów NIP nabywcy na paragonach.

Wedle nowych regulacji, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawiać będzie można wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży, zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Wystawienie faktury z naruszeniem tych obowiązków skutkuje ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

W przypadku faktur sprzedaży zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kas rejestrujących, nowe regulacje wprowadzają obowiązek dołączania do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika, paragonu dokumentującego tę sprzedaż.

oprac. mec. Adam Toczyski

28.10.2019

NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - SPLIT PAYMENT

Od dnia 1 listopada 2019 roku wejdą w życie zmiany ustawy od podatku od towarów i usług dotyczące tzw. SPLIT PAYMENT czyli mechanizmu podzielonej płatności.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, zaś zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Do 31 października 2019 roku SPLIT PAYMENT był dobrowolny. Od 1 listopada mechanizm staje się obowiązkowy – jeśli transakcja przekracza 15.000 PLN i dotyczy towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (m.in. paliwa).

Najważniejsze obowiązki to – dla wystawcy faktury – konieczność umieszczenia na fakturze informacji o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności, zaś dla odbiorcy konieczność dokonania płatności z jego zastosowaniem. Naruszenie tych obowiązków jest obwarowane 30% sankcjami.

Załącznik nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług znajduje się poniżej.

oprac. mec. Adam Toczyski

25.10.2019

Załącznik nr 15 do ustawy o VAT

ZALACZNIK do ustawy o VAT.pdf (182.1 KiB)

.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wprowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2019 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Wbrew pozorom obowiązki wynikające z uruchomienia CRBR dotyczą nie tylko wielkich przedsiębiorstw kapitałowych, prowadzących transakcje transgraniczne, ale wszystkich przedsiębiorców, więc również małe, rodzinne firmy działające na rynku lokalnym.

czytaj więcej >>> >>>>

17.10.2019

Zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. [1]

Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę.

czytaj więcej >>> >>>>

28.09.2019

Kampania edukacyjno-informacyjna Bezpieczna transakcja

Jeden wykaz podatników VAT już dostępny

 • Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
 • Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji.
 • Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy  będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym.
 • Ministerstwo Finansów informuje przedsiębiorców o wykazie w kampanii edukacyjno-informacyjnej Bezpieczna transakcja.

Od 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) (link) dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT. To połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w biznesie. Przedsiębiorca uzyska wiedzę o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień oraz o tym, co działo się z jego kontrahentem na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na weryfikację przedsiębiorcy, m.in.:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
 • numer NIP,
 • status,
 • numer REGON,
 • numer w KRS,
 • adres firmy,
 • numer rachunku  rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Rachunki, które znajdują się w Wykazie, pobierane są z baz danych KAS. Są to numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,  które przedsiębiorca podaje przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Konsekwencje rozliczania transakcji na rachunki spoza wykazu

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy  będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas  nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Brak rachunku kontrahenta w wykazie

W Wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W Wykazie nie znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR).

Brak rachunku w Wykazie może więc oznaczać, że kontrahent korzysta w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie zgłosił rachunku rozliczeniowego, czy też rachunku imiennego w SKOK w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.

Aby uniknąć konsekwencji związanych z płatnościami za faktury powyżej 15 000 zł na rachunek spoza Wykazu, przedsiębiorca powinien poinformować urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza Wykazu, na który dokonał transakcji.

Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności powyżej 15 000 zł powinien sprawdzić w Wykazie, czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG są prawidłowe.

Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:

 • wpisać numer rachunku rozliczeniowego  przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG,
 • poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osobafizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG).

Wykaz podatników VAT a należyta staranność w biznesie

Bezpłatny i szybki dostęp do aktualnych danych o podatnikach VAT zwiększy bezpieczeństwo i pewność obrotu gospodarczego oraz w istotny sposób ograniczy ryzyko wplątania w oszukańczy proceder wyłudzenia VAT.

Wykaz to zbiór danych istotnych dla weryfikacji rzetelności kontrahentów, w tym dla dochowania należytej staranności w doborze partnerów biznesowych.

Kampania Bezpieczna transakcja

Ministerstwo informuje o wykazie w kampanii edukacyjno-informacyjnej Bezpieczna transakcja, prowadzonej we współpracy z organizacjami branżowymi i instytucjami państwowymi, których interesariuszami są przedsiębiorcy.

Jej celem jest m.in. zwrócenie uwagi na rolę dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym i podniesienie świadomości przedsiębiorców, aby mogli się uchronić przed nieświadomym wciągnięciem w „karuzelowy wir".

Jednocześnie Ministerstwo Finansów  informuje, że wyszukiwarka Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT (w tym interfejs API), będzie funkcjonowała do 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie usługa zostanie wyłączona.

oprac. MF

Jednym z partnerów kampanii edukacyjno-informacyjnej Bezpieczna transakcja została Polska Izba Paliw Płynnych.

3.09.2019

Termin dla podmiotów odbierających w SENT na uzyskanie ID SISC został przedłużony do 1 lutego 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów, w którym zmieniono termin na uzyskanie statusu zaawansowanego przez podmioty odbierające oraz wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2019 r. (poz. 1418).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem - które weszło w życie z dniem 31 lipca br. - termin wejścia w życie obowiązku uwierzytelnienia podmiotu odbierającego w celu uzupełniania zgłoszenia poprzez podanie unikalnego, 17‑znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC (status zaawansowany podmiotu odbierającego) został przesunięty na 1 lutego 2020 r. Drugą istotną zmianą jest zmiana wzoru dokumentu zastępującego zgłoszenie.

LINK do pełnego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów >>> >>>>

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1418

19.08.2019

SENT LPG od grudnia

więcej informacji >>> >>>>

MF przypomina: Zmiany w obrocie paliwami opałowymi od 1 września 2019 r.

więcej informacji >>> >>>>

http://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/nowy-certyfikat-klucza-publicznego-do-srodowiska-produkcyjnego-jpk

więcej informacji >>> >>>>

Wnioskowane przez Rzecznika MŚP przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych przedsiębiorców zostało przyjęte – Sejm uchwalił ustawę

więcej informacji >>> >>>>

Uwaga na urządzanie gier na automatach poza kasynami i salonami gier

więcej informacji >>> >>>>

SENT opałowy - informacje MF

więcej informacji >>> >>>>

Ustawa o zatorach płatniczych z podpisem prezydenta RP

więcej informacji >>> >>>>

Prezydent RP podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

więcej informacji >>> >>>>

Konkurs Poprawy Warunków Pracy pod auspicjami MPiT

więcej informacji >>> >>>>

Prezydent RP podpisał ustawę o zm. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

więcej informacji >>> >>>>

SENT opałowy - informacje MF

więcej informacji >>> >>>>

Uwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT

więcej informacji >>> >>>>

Przypomnienie: termin przeprogramowania kas fiskalnych minął 31 lipca

więcej informacji >>> >>>>

Monitorowanie jakości paliw stałych - na najczęstsze pytania odpowiada Ministerstwo Energii

więcej informacji >>> >>>>

Prezydent RP podpisał ustawę dot. Prostej Spółki Akcyjnej

więcej informacji >>> >>>>

Rafał Gawin nowym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

więcej informacji >>> >>>>

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE

więcej informacji >>> >>>>

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej

więcej informacji >>> >>>>

Bezgotówkowe opłaty za legalizację odmierzaczy paliw na stacjach

więcej informacji >>> >>>>

Sejm przyjął projekt ustawy o mechanizmie podzielonej płatności i nowej matrycy stawek VAT

więcej informacji >>> >>>>

Objaśnienie prawne dotyczące procedury uzyskiwania zaświadczeń A1 dla obywateli spoza UE, zatrudnianych przez pracodawców w Polsce, a następnie delegowanych do krajów członkowskich

więcej informacji >>> >>>>

System ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej

29 czerwca 2019 r. weszła w życie tzw. ustawa o cenach prądu.

19 lipca br. Minister Energii podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej - tzw. rozporządzenie do ustawy o cenach prądu.

Określono zasady, na jakich przedsiębiorcy zostaną objęci systemem ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 r. (stan w 2019 r.)

więcej informacji >>> >>>>

więcej informacji >>> >>>>

Nowa Ordynacja podatkowa i Ustawa o Rzeczniku Rzeczniku Praw Podatnika

28 maja br. Rada Ministrów przyjęła trzy projekty: nowej ordynacji podatkowej, ustawy ją wprowadzającej, a także ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

Więcej tu>>>

Wzory informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

23 maja 2019 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Energii z 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności [Dz.U. 2019 poz. 974].

Z aktem można zapoznać się tu>>>>

Wzór sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

23 maja 2019 r. Rozporządzenie Ministra Energii z 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu [Dz.U. 2019 poz. 971].

Z aktem można zapoznać się tu>>>>

Wzór sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

23 maja 2019 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Energii z 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych [Dz.U. 2019 poz. 973].

Z aktem można zapoznać się tu>>>>

Pracodawca ma obowiązek uzyskać od pracownika oświadczenie o obowiązkach wynikających z obsługi kas rejestrujących

30 kwietnia 2019 r. opublikowano Rozporządzenie MF z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących [Dz.U. 2019 poz. 816].

Rozporządzenie wprowadza obowiązek zapoznania osób prowadzących u podatnika ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z informacją o zasadach dotyczących prawidłowego prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkami nieprzestrzegania tych obowiązków.

Pracodawca ma obowiązek uzyskania od osoby prowadzącej u niego ewidencję (m.in. obsługującej kasę fiskalną) oświadczenia (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) o zapoznaniu się z ww. zasadami i konsekwencjami.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia zawiera wzór Oświadczenia osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.


Oświadczenie ma być składane podatnikowi przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez tę osobę (jeden egzemplarz dla podatnika, drugi dla osoby składającej oświadczenie. Nie ma wymogu przekazywania oświadczenia do urzędu skarbowego!).


W przypadku osób, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, takie oświadczenie będzie musiało zostać złożone do 31 maja 2019 r.

Tekst Rozporządzenia wraz ze wzorami dokumentów do wypełnienia >>>

Kasy online

10 kwietnia 2019 r. opublikowano Ustawę z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach [Dz.U. 2019 poz. 675].

Ustawa wprowadza obowiązek kas online dla stacji paliw od 1 maja 2019 r. Jednocześnie art. 145b. Ustawy mówi, że:

"1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:
1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakłada-nia, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;".

Z aktem można zapoznać się tu>>>>

O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

22 marca 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [Dz.U. 2019 poz. 542]

Z aktem można zapoznać się tu>>>>

Wyrok TSUE ws. odliczenia VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18 Grupa Lotos. TSUE rozpatrywał w nim zgodność z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do odliczenia kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych [1].

Więcej tu>>>

Korzystny dla Polski wyrok Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

Sąd UE 16 maja 2019 r. ogłosił wyrok w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej.

Więcej tu>>>

Parlament Europejski poparł wprowadzenie do 2021 r. zakazu sprzedaży plastikowych sztućców, słomek i mieszadełek

W środę, 27 mara 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki do uszu.

Więcej tu>>>

Prawo o miarach

22 marca 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach [Dz.U. poz. 541]

Z aktem można zapoznać się tu>>>>

MF: Uwaga na urządzanie gier na automatach poza kasynami gry i salonami gier!

Użytkowanie automatów do gier (takich jak np. FUTURA) poza kasynami gry i salonami gier na automatach, np. w lokalach gastronomicznych, może narażać przedsiębiorców na konsekwencje prawne.

Więcej tu>>>

Sieć Badawcza Łukasiewicz

18 marca 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz Dz.U. 2019 poz. 534

Więcej tu>>>

Kursy ADR

25 marca 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych [Dz.U. poz. 541]

Z aktem można zapoznać się tu>>>>

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło narzędzie umożliwiające odczyt sprawozdania podpisanego profilem zaufanym

Chodzi o roczne raporty sporządzone w innym formacie niż XML (np. w PDF). W ten sposób mogą je przygotowywać przedsiębiorcy stosujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (np. stowarzyszenia i fundacje).

Więcej tu>>>

Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

18 marca 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR [Dz.U. 2019 poz. 510]

Z tekstem ustawy można zapoznać się tu>>>>

SENT - Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC

Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC przez: podmioty wysyłające i podmioty odbierające, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT; oraz podmioty odbierające, które uzupełniają zgłoszenia w rejestrze SENT o informację o odbiorze towaru.

Więcej tu>>>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Więcej tu>>>

Tekst jedn. ustawy o ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

11 marca 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni [Dz.U. 2019 poz. 466]

Z tekstem ustawy można zapoznać się tu>>>>

Przepisy o cyberbezpieczeństwie w odpowiedzi na zagrożenia ze strony Chin

We wtorek Parlament Europejski przyjął unijny „akt ws. cyberbezpieczeństwa”. Projekt poparło 586 posłów, 44 było przeciw a 36 wstrzymało się od głosu. Przepisy wprowadzają pierwszy obowiązujący w całej Unii system certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego. Celem jest zapewnienie, że certyfikowane produkty, procesy i usługi sprzedawane w krajach UE spełniają standardy bezpieczeństwa cybernetycznego.

Więcej tu>>>

Wspólny komunikat na temat pierwszego posiedzenia dialogu strategicznego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w dziedzinie energii

11 marca br. w Houston delegacje rządu Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem Piotra Naimskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki pod przewodnictwem Ricka Perry’ego, Sekretarza do spraw Energii, zainaugurowały strategiczny dialog w dziedzinie energii, zapowiedziany w podpisanym dnia 9 listopada 2018 r. w Warszawie Memorandum o współpracy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Więcej tu>>>

MF Konferencja nt. raportowania niefinansowego

11 marca 2019 r. w Ministerstwie Finansów (MF) odbyła się konferencja nt. raportowania niefinansowego.

Więcej tu>>>

Uwaga na ogłoszenia sprzedam koszty VAT - sprzedam faktury

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa monitorują publikowane w Internecie ogłoszenia dotyczące sprzedaży kosztów firmowych. Wykorzystanie danych z JPK_VAT i STIR pozwala na wykrywane tzw. pustych faktur.

Więcej czytaj tu>>>

 

Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości o pilne opracowanie i udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania umożliwiającego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom składan

Oprogramowanie powinno zapewnić przedsiębiorcom autoryzowane i bezpieczne narzędzie do wygenerowania dokumentu elektronicznego w formacie wymaganym przez Ministra Finansów i podpisanie go nieodpłatnym profilem zaufanym ePUAP.

Więcej czytaj tu>>>

PIP: 70 tysięcy kontroli w 2019 r.

70 tysięcy kontroli w 2019 r. zapowiedział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy na spotkaniu z mediami 6 marca 2019 r. w Warszawie. Inspektorzy sprawdzą m.in. przestrzeganie przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzeń i BHP oraz prawidłowość tworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych.

Więcej czytaj tu>>>

Deklaracje importowe VAT

5 marca 2019 r.  opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług [Dzu.U. poz. 415]

Z tekstem ustawy można zapoznać się tu>>>

Upoważnienia KAS dotyczące blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

5 marca 2019 r.  opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego [Dzu.U. poz. 422]

Z tekstem ustawy można zapoznać się tu>>>

Profil zaufany i podpis zaufany

1 marca 2019 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2019 poz. 403). Z pełnym tekstem można zapoznać się tu >>>

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Test Rozporządzenia opublikowano 1 marca 2019 r. w Dz.U. 2019 poz. 404. Z pełnym tekstem można zapoznać się tu >>>

Opłata recyklingowa za torebki foliowe - do 15 marca

Do 15 marca 2019 r. operatorzy stacji paliw powinni dokonać opłaty za wydawane klientom torby z tworzyw sztucznych w ramach tzw. opłaty recyklingowej.Obowiązek wynika z nowego brzmienia art. 40c Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 150], które  weszło w życie 11 lutego 2019 r. Więcej czytaj tu>>>

Tekst jednolity Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

27 lutego 2018 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2019, poz. 382). Z jego pełnym tekstem można zapoznać się tu >>>

Po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców - komunikat MPiT

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane" wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. więcej tu>>>

Obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej - informacje niezbędne do prawidłowego obliczenia i wniesienia opłaty

15 kwietnia każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej oraz nadesłania formularza w sprawie tej opłaty. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2277). więcej tu>>>

O grach hazardowych

27 lutego 2018 r. opublikowana została Ustawa z 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2019, poz. 375). Z jej pełnym tekstem można zapoznać się tu >>>

Głos Przedsiębiorcy - aplikacja MPiT

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło aplikację Głos Przedsiębiorcy. więcej tu>>>

Ustawa ws. akcyzy od paliw rolniczych bez poprawek w Senacie

Na wtorkowym posiedzeniu Senatu (26 lutego 2019 r. 74. posiedzenie Senatu) nie wniesiono poprawek do projektu Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk sejmowy 3206). więcej tu>>>

Tekst jedn. Ustawy o UOKiK

26 lutego 2018 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 poz. 369). Z pełnym tekstem można zapoznać się tu >>>

Senat bez poprawek do specustawy ws. inwestycji w sektorze naftowym

26 lutego 2019 r., na 74. posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (druk sejmowy 3198). Wiecej tu >>>

Parlament zakończył prace nad nowelizacją prawa własności przemysłowej

Większa rozpoznawalność marki i większe możliwości konkurowania na rynkach zagranicznych – to spodziewane efekty zmian w prawie własności przemysłowej. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. więcej tu>>>

URE: Problemy odbiorców końcowych związane z brakiem ofert sprzedaży energii elektrycznej

Prezes URE zauważa problemy odbiorców końcowych związane z brakiem ofert sprzedaży energii elektrycznej na rynku, w tym również skutki uruchamiania sprzedaży rezerwowej dla tych odbiorców.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16/2019.

Nowa opłata za sprawdzanie kwalifikacji osób

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. od dnia 11 lutego 2019 r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 171,94 zł. Wiecej tu >>>

Komunikat Prezesa URE ws. arkusza kalkulacyjnego do sprawozdania NCR

W związku z obowiązkiem przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, w celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku, na stronie internetowej Urzędu w zakładce Biznes-Obowiązki sprawozdawcze-Paliwa ciekłe udostępniony został pomocniczy arkusz kalkulacyjny. Arkusz ten umożliwia przygotowanie sprawozdania w postaci papierowej, obejmującej komplet danych wymaganych przepisami prawa.

więcej tu>>>

op.zp

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym już w Sejmie

Projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

więcej tu>>>

op.pb

Prezydent podpisał ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Celem fundacji będzie działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0. To m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 30 dni od jej ogłoszenia.

więcej tu>>>

op.zp

Objaśnienia prawne Ministra Cyfryzacji dot. RODO

Minister Cyfryzacji - na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydał objaśnienia prawne dotyczące dalszego gromadzenia danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji. Objaśnienia prawne dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod linkiem >>>> https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/objasnienia-prawne.html

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych idzie do konsultacji

24 stycznia 2019 r. został skierowany do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt nowego Prawa zamówień publicznych. 

więcej tu>>>

op.pb

Projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

15 stycznia 2019 r. Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Uwagi do projektu KPEiK można składać do 18 lutego 2019 r.

więcej tu>>>

op.zp

Sprawozdanie podmiotu realizującego NCW za 2018 rok

11 stycznia 2019 r. na stronie URE zostały udostępnione elektroniczne wersje formularzy sprawozdania rocznego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy za 2018 r.

więcej tu>>>

op.zp

Zakaz anatocyzmu również dla instytucji kredytowych

8 stycznia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

więcej tu>>>

op.zp

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

14 stycznia 2019 r. Minister Energii skierował do konsultacji przygotował projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

więcej tu>>>

op.zp

Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

2019-01-11  Na stronie internetowej UOKiK działa nowy rejestr klauzul niedozwolonych. Teraz łatwiej wyszukasz konkretne postanowienie.

więcej tu>>>

op.zp

 

Parlament Europejski: Posłowie przyjęli nowe przepisy dotyczące transportu drogowego i kabotażu w UE

2019-01-10 Posłowie przyjęli poprawki dotyczące kabotażu, ale odrzucili te dotyczące delegowania i czasu odpoczynku kierowców. Walka z firmami-przykrywkami działającymi na zasadzie "skrzynki pocztowej". Wykorzystanie cyfryzacji do skuteczniejszego egzekwowania przepisów.

więcej tu>>>

op.zp

12-14.01.2019. przerwa serwisowa PUESC - Rejestracja SENT

W związku z zaplanowaną w dniach 12-14.01.2019 przerwą techniczną w działaniu usług Platformy PUESC Ministerstwo Finansów zaleca dokonywanie w miarę możliwości wcześniejszej rejestracji przewozów w systemie monitorowania przewozu towarów SENT, które mają rozpocząć się w trakcie zaplanowanej przerwy lub bezpośrednio po jej zakończeniu.

więcej tu>>>

op.zp

Webinarium MF nt. e-PIT

11 stycznia 2019 r. (piątek), o godz. 11:00 odbyło się webinarium dedykowane OPP i NGO - firmom paliwowym zwracamy tu na kontekst społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR).

więcej tu>>>

op.zp

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

31.12.2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów. Sczegóły na stronie dziennikustaw.gov.pl.

op.pb

Kontakt dla podatników ws. składania e-sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów poinformowało, kto ma obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w związku ze zmianami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie 1 października 2018 r.

więcej tu>>>

op.pb

Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza na szkolenie dla IOD

14 stycznia 2019 r. odbędzie się kolejne organizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych szkolenie dla inspektorów ochrony danych (IOD). Będzie ono poświęcone obowiązkowi zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, do czego administratorów zobowiązuje art. 33 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

więcej tu>>>

op.zp

31 grudnia 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Celem ustawy jest dokonanie zmiany w art. 7 pkt 2 ustawy  z 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1356), który dokonuje zmiany w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2018 r. poz. 799). Zmieniany przepis dotyczy opłaty emisyjnej i odwołuje się do nieaktualnych kodów CN.

więcej tu>>>

op.zp

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego

28.12.2018 r. Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym.

więcej tu>>>

op.zp

Akcyza i opłata paliwowa w 2019 r.

W Monitorze Polskim opublikowano Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019 [M.P. 2018 poz. 1194] oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019 [M.P. 2018 poz. 1189].

Więcej czytaj tu>>>

op.zp

Rzecznik MŚP przypomina:Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia mniejszych składek ZUS tylko do 8 stycznia!

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

więcej tu>>>

op.zp

NFOŚiGW wydłuża nabór wniosków o dotacje dla samorządów na rozwój elektromobilności

Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje mogą składać od 15 października 2018 r. do 4 lutego 2019 r. Inicjatywa wpisuje się w będący właśnie w konsultacjach publicznych projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (Kierunek 4. B) Rozwój rynku gazu ziemnego).

więcej tu>>>

op.zp

Towary i usługi, dla których obniża się stawkę VAT

18 grudnia 2018 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych [Dz.U. poz. 2350]

Pełen tekst Obwieszczenie Ministra Finansów z 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych [Dz.U. poz. 2350] - czytaj tu>>>

op.zp

Paragon przed zapłatą? - dla PIPP komentuje Novitus - Grupa Comp

"Pomysł Ministerstwa Finansów, aby wydawać paragony z kas fiskalnych klientom przed przyjęciem zapłaty miał na celu wprowadzenie jeszcze większego nacisku na sprzedawców, aby każdą sprzedaż rejestrowali w kasie fiskalnej i wydawali z niej paragon fiskalny" - informuje Polską Izbę Paliw Płynnych Piotr Chronowski, Novitus - Grupa Comp.

więcej tu>>>

op.zp

Cały czas czekamy na nowe przepisy - mówi Posnet

"Kasy online to obecnie najbardziej żywy temat w branży fiskalnej. Niestety, ciągle nie ma ostatecznych aktów prawnych dotyczących ich funkcjonowania" - informuje Polską Izbę Paliw Płynnych Piotr Ślęzak, Wiceprzewodniczący Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Dyrektor ds. Projektów w Posnet.

więcej tu>>>

op.zp

E-zwolnienia lekarskie

Od 1 grudnia 2018 r. nie mogą być już wystawiane zaświadczenia lekarskie w formie papierowej, na formularzu ZUS ZLA.

Więcej czytaj tu>>>

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Bezgotówkowe wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom będzie forma bezgotówkowa.

Więcej czytaj tu>>>

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Elektronizacja akt pracowniczych

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) od stycznia 2019 r. pracodawcy będą mogli wybrać elektroniczną lub papierową formę prowadzenia i przechowywania dokumentacji.

Więcej czytaj tu>>>

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Od 1 października 2018 r. zmienił się proces sporządzania i podpisywania Sprawozdań Finansowych. Ustawodawca odstąpił od wersji papierowej sprawozdań obowiązująca formą jest wyłącznie E-sprawozdanie.

Więcej czytaj tu>>>

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 2019 r.

Sejm uchwalił Ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Nowe przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Więcej czytaj tu>>>

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje rewolucyjną reformę planowania przestrzennego. Zespół doradczy przy MIiR ds. opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego proponuje likwidację studium i warunków zabudowy, a zamiast tego uchwalanie planu przeznaczenia, planu zabudowy oraz normatywu urbanistycznego. Mają zniknąć studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

Więcej czytaj tu>>>

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

14 grudnia 2018 r. Sejm  przyjął ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przygotowaną przez Ministerstwo Energii. Dokument trafi teraz pod obrady Senatu RP.

Więcej tu>>>

op.pb

Prezydencki projekt zmiany Kodeksu spółek handlowych

14 grudnia 2018 r. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych dotyczący możliwości udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Więcej czytaj tu>>>

op.zp

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne

12 grudnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

http://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-prawo-energetyczne

op.zp

Nowelizacja Ustawy o dozorze technicznym

12 grudnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 17 ustaw - w tym Nowelizację Ustawy o dozorze technicznym.

Więcej czytaj tu>>>

op.zp

Większe uprawnienia KAS

12 grudnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 17 ustaw m.in. Ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Więcej czytaj tu>>>

op.zp

Projekt ustawy o zmianie Ustawy Prawo własności przemysłowej

11 grudnia  2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Więcej tu>>>

op.pb

Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

Od nowego roku wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie, na właściwych wzorach formularzy (PIT-8C, PIT-11, PIT-R). Jest na to czas do 31 stycznia 2019 r.

Więcej czytaj tu>>

op. pb

Kasy online

"Przy obecnym stanie legislacyjnym nie ma możliwości wprowadzenia obowiązku używania kas online na stacjach paliw od 1 stycznia 2019 r." - specjalnie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych komentuje Piotr Chronowski, Novitus - Grupa Comp

Więcej czytaj tu>>>

op.zp

Badanie sprawności urządzeń VRS

07.12.2018 Polska Izba Paliw Płynnych przypomina o konieczności zgłaszania do wykonania badania sprawności urządzeń VRS.

Więcej czytaj tu>>>.

op.pb

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównowazonego Rozwoju Transportu do 2030 r

Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje prace związane z opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Więcej czytaj tu>>>>
op. zp

5 grudnia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Pakiet MŚP

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł.

więcej czytaj tu>>>>

op.pb

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

21 listopada 2018 r.  w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz.U. 2018 poz. 2177)

Szczegóły na stronie internetowej dziennika.

op.pb

Rozporządzenie MF w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy

23 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy.

Szczegóły na stronie internetowej Dziennika Ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2199).

op.pb

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. ME zaprasza do konsultacji

26 listopada 2018 r. Ministerstwo Energii przedłożyło do konsultacji projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040).

Więcej tu >>>

Źródło: ME (op.pb)

Nowelizacja ustawy o VAT

22 listopada 2018 r. sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT mającą na celu powiązanie poziomu stawek podatku ze stanem finansów publicznych oraz ogólną kondycją gospodarki. Teraz ustawa trafi do Senatu. Przyjęte przez sejm zmiany zakładają, że stawki w wysokości 23% i 8% będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu do PKB

Źródło: sejm.gov.pl

op.pb

Nowelizacja ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

22 listopada 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która przewiduje dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej.

Więcej tu>>>

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Zwolnienie z podatku dla spadkobierców przedsiębiorstwa

25 listopada 2018 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie od podatku z spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego.

Więcej tu>>>

op.pb

Prezydent RP podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

19 listopada 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

PPK to pierwszy kompleksowy program gromadzenia dodatkowych, długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo w okresie emerytalnym. Więcej czytaj tu>>>

op.pb

Akcja informacyjna MPiT ws. zdublowanych wpisów w CEIDG

Od listopada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Więcej czytaj tu>>>

op.pb

Praktyczny poradnik na temat sukcesji firm

25 listopada 2018 r. wchodzi w życie przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ustawa o sukcesji firm jednoosobowych.

MPiT przygotowało praktyczny poradnik (PDF 3 MB) na temat tego, jak korzystać z tej ustawy, by umożliwić swojej firmie funkcjonowanie przez pokolenia. Zachęcamy do lektury.

Źródło: MPIT (op.pb)

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego ws. czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t

8 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego pod pozycją 6224 opublikowano Rozporządzenie NR 4/18 Wojewody Śląskiego ws. czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze województwa śląskiego.

Szczegóły w załączniku >>>

op.zp

Ws. ewidencji automatów do gier

W Dzienniku Ustaw z dnia 14.11.2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji automatów do gier.

Szczegóły na stronie dziennikustaw.gov.pl

op.pb

Powstanie nowy Krajowy System Poboru Opłat

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęły prace nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy krajowy system ma zastąpić rozwiązanie funkcjonujące od 2011 roku. 14 listopada 2018 r. ministrowie Andrzej Adamczyk i Marek Zagórski przedstawili plany i założenia dotyczące nowego systemu na wspólnej konferencji, w której wzięli także udział dyrektor Instytutu Łączności Jerzy Żurek i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

więcej tu>>>>

op.pb

MF: Stawki VAT będą prostsze i łatwiejsze w użyciu

2018-11-13 Nowa klasyfikacja towarów i usług zwiększy pewność stosowania VAT w obrocie gospodarczym, co ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu - zapewnia minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Więcej tu>>>>

 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 9-11-2018 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Więcej informacji na dziennikustaw.gov.pl

op.pb

Sejm uchwalił pakiet MŚP

2018-11-09 - Uchwalenie pakietu MŚP to świetna wiadomość dla polskich przedsiębiorców. Pakiet wprowadza zmiany, które dadzą im realne oszczędności i kolejne ułatwienia – podkreśla minister Jadwiga Emilewicz.

Więcej tu>>>>

op.zp

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

30.10.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Więcej czytaj tu>>>

op.pb

Akcja "Stop szarej strefie"

2018-10-25 Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi działania kontrolne w obszarze prawidłowości ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, wydawania paragonów i wystawiania faktur.

Więcej czytaj tu>>>

op.pb

Informacje odnośnie wytycznych dla Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA)

Na stronie internetowej BIP UDT w zakładce Ogłoszenia zamieszczone zostały Informacje odnośnie wytycznych dla Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. op.pb

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt Ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest wynikiem realizacji projektu strategicznego Polska Platforma Przemysłu 4.0, ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia wskazuje reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski, a celem działań w tym obszarze jest wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji.

Więcej czytaj tu>>>>

op.zp

 

Rząd szykuje nowe zmiany dla kierowców

2018-10-19 Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury wspólnie przygotowały następne ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów - m.in. likwidację karty pojazdów.

Więcej tu>>>

op.pb

Bezpieczna transakcja II

II etap kampanii MF "Bezpieczna transakcja" ruszył w październiku 2018 r.

Więcej czytaj tu>>>>

op.zp

Polska pokazuje jak walczyć z oszustwami podatkowymi. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego

17.10.2018 r. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił raport opisujący dobre praktyki w uszczelnianiu VAT w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Publikacja będzie służyła promocji rozwiązań zaimplementowanych w Polsce w tych krajach, które zmagają się z problemem ściągalności VAT.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Zamówienia publiczne i projekt nowego Prawa zamówień publicznych

MPiT unowocześnia zamówienia publiczne – właśnie rusza ich elektronizacja, a niebawem projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Paliwa rolnicze

16.10.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Więcej czytaj tu>>>>

op.zp

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych - poinformowało we wtorek, 9 października 2018 r. Centrum Informacyjne Rządu.

Więcej czytaj tu >>>>

op.zp

„Dostępność Plus – Polska wolna od barier”

2018-10-17 „Dostępność Plus – Polska wolna od barier”. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rusza z kampanią promującą Program Dostępność Plus

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

10 października 2018 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1945)

Z tekstem tego aktu, istotnego dla każdego planującego inwestycje, można zapoznać się tu >>>

op.zp

PRZYPOMINAMY: Od 12 października 2018 r. nowe oznaczenia odmierzaczy paliwowych na wszystkich stacjach

Od 12 października 2018 r. wszystkie odmierzacze na stacjach paliw w całym kraju muszą być specjalnie oznaczone, nowymi etykietami, informującymi o zawartości biokomponentów [np. B7, E5] - zgodnie z polską implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

O uprawnieniach do kierowania pojazdami i kierowców

9 października 2018 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. (Dz.U. poz. 1938)

Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się tu >>>>

op.pb

O postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych - poinformowało we wtorek, 9 października 2018 r. Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii - poinformowało we wtorek, 9 października 2018 r. Centrum Informacyjne Rządu.

Więcej czytaj tu >>>>

op.zp

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów - poinformowało we wtorek, 9 października 2018 r. Centrum Informacyjne Rządu.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów - informuje we wtorek, 9 października 2018 r. Centrum Informacyjne Rządu.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Działalność nierejestrowa w pigułce

2018-10-08 Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań Konstytucji Biznesu, które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

E-akta - mniej obowiązków dla przedsiębiorców i większe bezpieczeństwo dla pracowników

04-10-2018 r. Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej oraz domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika – przewiduje ustawa dotycząca elektronizacji i krótszego okresu przechowywania akt pracowniczych (tzw. e-akta pracownicze), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. To część pakietu #100ZmianDlaFirm.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Cykl konferencji dla przedsiębiorców z udziałem MF i KAS

2018-10-04 Ministerstwo Finansów zaprasza na cykl konferencji „Polscy przedsiębiorcy mówią o …" w Gdańsku, Białymstoku, Katowicach i Rzeszowie.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Forum na rzecz prostego języka "Prosto i kropka"

3 października br. odbyło się Forum na rzecz prostego języka "Prosto i kropka", podczas którego przedstawiciele administracji rządowej podpisali deklarację współpracy w zakresie używania prostego języka.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Kampania KAS – „HAZARD? Nie, dziękuję”

Od października 2018 r. ruszyła ogólnopolska kampania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Od 1 października: Zmiany w SENT - Pilotaż aplikacji mobilnej SENT-GEO

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 października 2018 r. będą obowiązywać przepisy Ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz. 708, z późn. zm.) w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte systemem monitorowania przewozu.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

VII Ogólnopolska Konferencja Krajowej Izby Biopaliw - "Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania"

27 września 2018 w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Krajowej Izby Biopaliw - "Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania". Patronem medialnym wydarzenia był miesięcznik "Paliwa Płynne".

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Zwalczania Mechanizmów Finansowania tzw. Państwa Islamskiego

20-21 września br. w Warszawie Polska, jako członek Globalnej Koalicji do Walki z Daesh (tzw. Państwem Islamskim), zorganizowała  kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. Zwalczania Mechanizmów Finansowania tzw. Państwa Islamskiego (Counter-ISIL Finance Group - CIFG).

Maciej Kędzierski, Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej MF, zapytany, czy finansowanie daesh będzie tematem tzw. komisji VAT-owskiej w kontekście tzw. "szarej strefy" w branży paliwowej, odpowiedział, że zawsze gdy w grę wchodzi przestępczość gospodarcza na wielką skalę, nie jest wykluczone finansowanie terroryzmu.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Rady Ochrony Pracy o nadużywaniu umów zlecenia

2018-09-28 Członkowie Rady docenili działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ograniczenia stosowania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Od 1 października pojedziesz bez dowodu rejestracyjnego

Od 1 października 2018 r. dowód rejestracyjny i polisę OC można zostawić w domu.

Więcej czytaj tu >>>>
op.pb

UOKiK: II faza postępowania: BP - Arge

Pod koniec października 2018 r.  UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez BP Europe SE Oddział w Polsce części mienia spółek Arge Paliwa i Arge Nieruchomości. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania  rynku.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

25 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Ruszają konsultacje projektu nowelizacji prawa ws. ograniczenia zatorów płatniczych - komunikat MPiT

2018-09-21 Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany w propozycji przepisów, które mają ograniczać zatory płatnicze.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Ministerstwo Energii wprowadza instytucję awaryjnego sprzedawcy gazu ziemnego

20 września 2018 r. Minister energii Krzysztof Tchórzewski  podpisał nowelizację rozporządzenia systemowego gazowego, która wprowadza instytucję sprzedawcy awaryjnego. Przyjęta zmiana zabezpiecza ciągłość dostaw gazu ziemnego do odbiorców niezależnie od sytuacji ich sprzedawcy. Przepisy wejdą w życie 25 września 2018 r.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Filip Świtała wiceministrem finansów

Z dniem 24 września 2018 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Filipa Świtałę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

19 września 2018 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. poz 1794).

Z tekstem Rozporządzenia można zapoznać się tu >>>

op.pb

Ministerstwo Finansów zaprasza na kolejne wrześniowe spotkania poświęcone Konstytucji Biznesu

2018-09-24 Przedsiębiorcy będą mogli porozmawiać z ekspertami KAS, którzy będą dzielić się wiedzą i wyjaśniać przepisy prawa podatkowego związane z prowadzeniem firm.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

NIK o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Dziennie po polskich drogach kursuje ponad 20 tysięcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

NIK gospodarzem europejskiej grupy roboczej ds. VAT

Wpływy z podatku VAT są podstawowym źródłem (ponad 40%) dochodów budżetu państwa. W latach 2013-2015 występowało na szeroką skalę zjawisko fikcyjnych faktur  oraz tzw. karuzeli podatkowych. To tworzone przez oszustów struktury pozorujące przepływ towarów między państwami UE, służące do wyłudzeń VAT-u. Administracja skarbowa w tamtym okresie nie była dostatecznie skuteczna by przeciwdziałać temu zjawisku.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Bezpieczna transakcja - Badanie przedsiębiorców

W ramach prowadzonej kampanii Bezpieczna transakcja Ministerstwo Finansów wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadza badanie wśród przedsiębiorców.
 
Celem badania jest zbadanie:
• znajomości i korzystania z mechanizmu podzielonej płatności;
• świadomości zjawisk związanych z wyłudzaniem VAT; znajomości należytej staranności w prowadzeniu biznesu i okoliczności transakcji; jak i czy przedsiębiorcy sprawdzają nowego kontrahenta; świadomość istnienia rejestrów państwowych, które umożliwiają weryfikacje.
 
Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić anonimową ankietę, wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień odpowiedzi. Jej wypełnienie nie powinno zabrać więcej niż 10 minut. 
 
 
Ankieta będzie aktywna w terminie od 6 do 20 września 2018 r.

op.zp

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny

2018-09-20 Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

eUDT - internetowy portal do obsługi klientów UDT

19 września 2018 r. Urząd Dozoru Technicznego uruchomił internetowy portal do obsługi klientów

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Kierowco, tam nie wjedziesz. Czyli jakie ograniczenia czekają tirowców od nowego roku?

Europa wydaje wojnę zanieczyszczeniom powietrza. Coraz więcej metropolii przygotowuje się do wprowadzenia ostrzejszych przepisów regulujących normy emisji spalin, wprowadzając szereg ograniczeń dotyczących wjazdu do poszczególnych rejonów. Jak łatwo przewidzieć, znacząco utrudni to pracę kierowcom ciężarówek. W jaki sposób będą działać te regulacje oraz gdzie i na co powinni zwracać uwagę nasi tirowcy, jeżdżący do europejskich miast?

Porady ekspertów Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców: czytaj tu >>>>
op.zp

Śląscy urzędnicy zatrzymani za VAT

17 września 2018 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na terenie woj. śląskiego i małopolskiego kolejne cztery osoby w toczącym się śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT przez urzędników zatrudnionych w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Deklaracja regulatorów rynku gier

2018-09-20 Minister Finansów, jako regulator rynku gier hazardowych w Polsce oraz przedstawiciele europejskich państw i terytoriów (Łotwa, Czechy, Wyspa Man, Francja, Hiszpania, Malta, Jersey, Gibraltar, Irlandia, Portugalia, Norwegia, Holandia, Wielka Brytania, Austria), a także amerykańskiego stanu Waszyngton, podpisali deklarację, która wyraża zaniepokojenie przypadkami zacierającej się różnicy pomiędzy klasycznym hazardem a pozostałymi formami rozrywki w internecie, w szczególności grami komputerowymi.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

E- fakturowanie w zamówieniach publicznych

18 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.


Więcej czytaj tu >>>>

op.pb

Minimalne wynagrodzenie oraz stawka godzinowa w 2019 r.

19 września 2018 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.  (Dz.U. poz. 1794).

Z tekstem Rozporządzenia można zapoznać się tu >>> http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1794/1

op.pb

Wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

17 września 2018 r. opublikowano  Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U.poz.1783).

Szczegóły w załączniku: D2018000178301 (1).pdf (772.2 KiB)

op.pb

Konferencja KNA nt. sprawozdawczości finansowej firm

Znaczenie sprawozdawczości finansowej dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego to jeden z tematów konferencji organizowanej przez Komisję Nadzoru Audytowego (KNA) 11 października 2018 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Więcej pieniędzy z budżetu na drogi lokalne

2018-09-17 "Nowy mechanizm gromadzenia oraz dysponowania środkami sprawi, że zdecydowanie zwiększy się kwota, która z budżetu zostanie przekazana na lokalne inwestycje drogowe. Wiele w tej kwestii będzie zależało również od możliwości samorządów. Z tego względu szacujemy, że w 2019 roku dofinansowania sięgną co najmniej ok. 3,5 mld zł. Natomiast FDS będzie gotowy na wsparcie samorządów sięgające nawet 5,6 mld zł" – powiedział wiceminister finansów Leszek Skiba.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Jakość towarów: PE bierze na cel podwójne standardy

2018-09-17 Jeśli firma sprzedaje w całej UE, ale zmienia skład produktów w zależności od kraju, nie może używać tej samej marki oraz wyglądających identycznie opakowań, aby nie wprowadzać w błąd.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Kradzież powyżej 500 zł staje się przestępstwem

14.09.2018 r. Sejm przyjął zmiany w Kodeksie wykroczeń [tekst obowiązujący: Ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń Dz.U. 2018 poz. 911, tekst.jedn.: Dz.U. 2018 poz. 618].

Nowelizacja określa m.in. na poziomie 500 zł stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Nowelizację przygotował resort sprawiedliwości. Zaproponował zmianę zasady, według której określa się, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem. "To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem - nawet pięć lat więzienia" - zwracało uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości.

(op.pb)

Oświadczenie MF ws. zarzutów Ekopol Górnosląski Holding ws. aplikacji geolokalizacyjnej SENT GEO

2018-09-13 "W związku z bezpodstawnymi zarzutami Spółki Ekopol Górnosląski Holding, Ministerstwo Finansów informuje, że aplikacja geolokalizacyjna SENT GEO została stworzona na zlecenie MF od podstaw przez Instytut Łączności, który opracował cały system w oparciu o autorskie rozwiązania. Aplikacja mobilna służąca do przekazywania danych geolokalizacyjnych z urządzeń mobilnych, np. smartfonów stanowi jedynie niewielką część zbudowanego systemu umożliwiającego kontrolę przewozu towarów...
Więcej czytaj tu >>>>op.zp

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Od 11 września br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760).

Dokument określa warunki potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego, a także składania podpisu zaufanego. Szczegóły w załączniku.

GDDKiA opublikowała plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru

Zgodnie z Art. 32 ust. 5 Ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 6 września opublikował „Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru” (Plan) wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz podmiotów zarządzających Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP).

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

O rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych

14.08.2018 r. na stronie Urzędu opublikowana została informacja Prezesa URE nr 64/2018 w sprawie sprawozdawczości o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych oraz wytyczne w zakresie prawidłowego wypełniania tego sprawozdania.

Opublikowany został także  nowy wzór  załącznika do sprawozdania. Materiały dostępne są w sekcji „Obowiązki sprawozdawcze”.Na stronie BIP zaktualizowane zostały także dane dotyczące ilości wyprodukowanych i przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w III i IV kwartale 2017 r. oraz w I i II kwartale 2018 r.

op.zp

Jak przetrwać brexit – broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorców

2018-09-13 Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa oraz wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zaprezentowali broszurę „Brexit – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?”

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Pakiet informacyjny dla wytwórców biogazu rolniczego występujących o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty

2018-09-07 Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany pakiet informacyjny dla wytwórców biogazu rolniczego występujących o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Uwaga na fałszywe e-maile na temat rozliczenia rocznego i pliku JPK

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o niezgodności pomiędzy rozliczeniem rocznym w podatku dochodowym a plikiem JPK. Jako nadawca maila widnieje fikcyjny „Główny Urząd Kontroli Skarbowej", autor podpisuje się jako „Koordynator JPK".

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik może zawierać zainfekowany plik.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

4 września opublikowano tekst Ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. (Dz.U. poz. 1697)

[wiecej tu: http://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/id-7-sierpnia-2018-r-prezydent-rp-andrzej-duda-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-akcyzie-i-prawa-celnego]

op. pb

Umowy cywilnoprawne w świetle kontroli PIP

Problematyka zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych była wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na plenarnym posiedzeniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Sejmu. Swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Ministerstwo Energii przygotowało sprawozdanie dot. bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za rok 2017

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Rozporządzenie w sprawie dodatkowych badań tachografu

31.08.2018 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania. (Dz.U. 2018 poz. 1678). 

op.pb

Kanada i Unia Europejska. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA)

2018-09-03 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza na konferencję oraz Dialog Obywatelski „Kanada i Unia Europejska. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA): rok praktycznych doświadczeń” z udziałem Dyrektora Ignacio Garcia Bercero (Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska), Ministra Tadeusza Kościńskiego (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) oraz Chargé d’affaires Jeremy Wallace (Ambasada Kanady w Polsce).

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Nowe znaki drogowe

29 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”. Znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Przepisy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszły w życie

28 sierpnia weszła w życie ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. (Dz.U. 2018 poz. 1560.)

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Konto przedsiębiorcy - usługi online dla firm w jednym miejscu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że 11 września 2018 r. odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu: „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”.

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Informacja Prezesa URE nr 64/2018 w sprawie sprawozdawczości o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych

Na stronie Urzędu opublikowana została informacja Prezesa URE nr 64/2018 w sprawie sprawozdawczości o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych oraz wytyczne w zakresie prawidłowego wypełniania tego sprawozdania.

op.pb

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 5,9-procentowy wzrost ceny paliwa gazowego dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny

SENT-GO

9 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1539 opublikowano podpisaną 1 sierpnia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Ustawę z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Ustawa wchodzi w życie 1 października 2018 r., z wyjątkiem art. 1: 1) pkt 2 lit. c i f oraz pkt 12, które wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia; oraz 2) pkt 11, 13 i 14 , które wchodzą w życie z  dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa ma na celu zapewnienie, poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych, bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu „towarów wrażliwych”, czyli towarów do których stosuje się ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów – m. in. paliw silnikowych i ich pochodnych, paliw opałowych, olei smarowych i preparatów smarowych, wyrobów zawierających alkohol etylowy, alkoholu etylowego całkowicie skażonego oraz suszu tytoniowego, a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu aktu, przekazywanie danych geolokalizacyjnych odbywać się ma poprzez zastosowanie lokalizatorów lub zewnętrznych systemów lokalizacji.

Zakres przesyłanych danych geolokalizacyjnych, obejmować będzie współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora (numer urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji).

Okres przechowywania danych geolokalizacyjnych wynosić będzie 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia przewozu towaru, chyba że przed upływem tego terminu wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, w którym dane te są niezbędne, w takim przypadku dane geolokalizacyjne będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego.

W przypadku nieprzestrzegania zasad przewozu towarów w zakresie przesyłania danych geolokalizacyjnych na przewoźnika będzie nakładana kara pieniężna. Obowiązkiem kierującego będzie uruchomienie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu albo po wjeździe na terytorium kraju. Na kierującego nałożono również obowiązek wyłączenia lokalizatora po dokonaniu przewozu towarów i dostarczeniu ich do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z terytorium kraju. W przypadku gdy towary znajdujące się w jednym środku transportu będą miały być dostarczone do kilku miejsc przeznaczenia (jednego lub kilku podmiotów odbierających) na terytorium kraju, kierujący winien wyłączyć lokalizator dopiero z chwilą dostarczenia towarów do ostatniego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju.

Dodatkowo ustawa stanowi, iż w przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji trwającej dłużej niż jedną godzinę kierujący pojazdem samochodowym będzie obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. z pewnymi wyjątkami. Przepisy nakładające kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków nakładanych przedmiotową ustawą na przewoźnika albo kierującego pojazdem wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Natomiast regulacje wprowadzające: możliwość prowadzenia analizy danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń przez wyznaczone jednostki sektora finansów publicznych i instytuty badawcze, możliwość wcześniejszego bezpłatnego udostępnienia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oprogramowania służącego do monitorowania trasy przewozu towaru oraz ograniczenie przepisów wyłączających odpowiedzialność administracyjną przedsiębiorców w przypadku ujawnienia niedopełnienia obowiązków w późniejszym postępowaniu podatkowym - mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 Źródło: prezydent.pl

NIK o działaniach organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw

01.08.2018 r. Likwidacja firmy, utrata miejsc pracy, utrata wpływów do budżetu to tylko niektóre istotne dla życia społeczno-gospodarczego państwa konsekwencje dotychczasowego braku regulacji prawnych na wypadek śmierci przedsiębiorcy (osoby fizycznej).

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Zakończenie pierwszego etapu konsultacji ws. uproszczeń w VAT

7 sierpnia Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych ws. uproszczeń w VAT, w którym podatnicy przesłali do MF propozycje zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania VAT.

Zebrano 50 opinii od osób indywidualnych, firm, doradców podatkowych, a także organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które (po usunięciu danych wrażliwych i osobowych) zostaną opublikowane na stronie internetowej MF.

Przesłane uwagi są obecnie analizowane pod kątem przygotowania projektu zmian do ustawy o VAT. Jeżeli kolejny etap konsultacji okaże się niezbędny, poinformujemy o tym.

Źródło: MF

7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o akcyzie i Prawa celnego

Ustawa wprowadza zerową stawkę akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG), jeżeli zostaną one przeznaczone do napędu silników spalinowych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wprowadza zmiany w Ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039 i 1356) oraz w Ustawie z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167).

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

6 sierpnia 2018 r. na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowano komunikat ostrzegający przed fałszywymi kontrolerami UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami.

- Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności. Informujemy, że co do zasady uprzedzamy o naszych kontrolach - ostrzega dr Edyta Bielak–Jomaa, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotarły sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. W jednym ze znanych nam przypadków osoby takie okazały legitymację i upoważnienie do kontroli. Dokumenty te były oczywiście fałszywe.

- Rzeczywiście w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób - mówi dr Edyta Bielak–Jomaa.

Warto przypomnieć, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Prezesa UODO.

- Urząd co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. Ponadto w przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli. W tym celu można się kontaktować pod numer 22/531-07-71 - przypomina dr Edyta Bielak–Jomaa.

Odbierająca go osoba może zweryfikować:

 imię i nazwisko osoby,
 numer legitymacji,
 fakt wydania upoważnienia do prowadzenia kontroli w danym podmiocie.

Źródło: UODO, op.zp

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

31 lipca w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1460 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Z pełnym tekstem ustawy można zapoznać się tu >>>

1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Ustawa ma na celu zapewnienie, poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych, bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu „towarów wrażliwych”, czyli towarów do których stosuje się ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów – m. in. paliw silnikowych i ich pochodnych, paliw opałowych, olei smarowych i preparatów smarowych, wyrobów zawierających alkohol etylowy, alkoholu etylowego całkowicie skażonego oraz suszu tytoniowego, a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu aktu, przekazywanie danych geolokalizacyjnych odbywać się ma poprzez zastosowanie lokalizatorów lub zewnętrznych systemów lokalizacji.

Zakres przesyłanych danych geolokalizacyjnych, obejmować będzie współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora (numer urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji).

Okres przechowywania danych geolokalizacyjnych wynosić będzie 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia przewozu towaru, chyba że przed upływem tego terminu wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, w którym dane te są niezbędne, w takim przypadku dane geolokalizacyjne będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego.

W przypadku nieprzestrzegania zasad przewozu towarów w zakresie przesyłania danych geolokalizacyjnych na przewoźnika będzie nakładana kara pieniężna. Obowiązkiem kierującego będzie uruchomienie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu albo po wjeździe na terytorium kraju. Na kierującego nałożono również obowiązek wyłączenia lokalizatora po dokonaniu przewozu towarów i dostarczeniu ich do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z terytorium kraju. W przypadku gdy towary znajdujące się w jednym środku transportu będą miały być dostarczone do kilku miejsc przeznaczenia (jednego lub kilku podmiotów odbierających) na terytorium kraju, kierujący winien wyłączyć lokalizator dopiero z chwilą dostarczenia towarów do ostatniego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju.

Dodatkowo ustawa stanowi, iż w przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji trwającej dłużej niż jedną godzinę kierujący pojazdem samochodowym będzie obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. z pewnymi wyjątkami. Przepisy nakładające kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków nakładanych przedmiotową ustawą na przewoźnika albo kierującego pojazdem wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Natomiast regulacje wprowadzające: możliwość prowadzenia analizy danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń przez wyznaczone jednostki sektora finansów publicznych i instytuty badawcze, możliwość wcześniejszego bezpłatnego udostępnienia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oprogramowania służącego do monitorowania trasy przewozu towaru oraz ograniczenie przepisów wyłączających odpowiedzialność administracyjną przedsiębiorców w przypadku ujawnienia niedopełnienia obowiązków w późniejszym postępowaniu podatkowym - mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 Źródło: prezydent.pl, op.zp

1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Jak czytamy w uzasadnieniu aktu, celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zagwarantowania minimalnego poziomu zdolności krajowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez ustanowienie organów właściwych oraz pojedynczego punktu kontaktowego do spraw cyberbezpieczeństwa, powołanie zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CESIRT) oraz przyjęcia krajowych strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponadto dyrektywa formułuje obowiązki służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług mających kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społeczno–gospodarczej, a więc w energetyce, transporcie, bankowości, instytucjach finansowych, sektorze ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę i infrastrukturze cyfrowej.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że efektem regulacji będzie podniesienie odporności usług kluczowych świadczonych w wykorzystaniem technologii informatycznych na ataki pochodzące z cyberprzestrzeni. Ustawa ma przyczynić się do zapewnienia ciągłości działania tych usług, tak aby zarówno obywatele, jak i przedsiębiorstwa miały do nich stały i niezakłócony dostęp.

Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez ustanowienie regulacji, która w szczególności:

1) definiuje podstawowe pojęcia niezbędne dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ustawodawca zdefiniował m.in. pojęcie cyberbezpieczeństwa jako odporność systemów informacyjnych na wszelkie działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy informacyjne;

2) określa zasady wskazywania operatorów usług kluczowych. Zgodnie z ustawą operatorem usługi kluczowej będzie podmiot spełniający łącznie następujące warunki:

a) będzie jednym z podmiotów wymienionych w załączniku do ustawy,

b) będzie świadczył usługę kluczową wskazaną w wykazie usług kluczowych,

c) świadczenie tej usługi zależeć będzie od systemów informacyjnych,

d) incydent miałby istotny skutek zakłócający dla jej świadczenia.

W stosunku do podmiotu, który spełniał będzie łącznie wskazane powyżej przesłanki będzie wydawana decyzja administracyjna o uznaniu za operatora usługi kluczowej. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadził będzie rejestr operatorów usług kluczowych;

3) określa obowiązki dla operatorów usług kluczowych dotyczące wdrożenia efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmującego m.in. zarządzanie ryzykiem, procedury i mechanizmy zgłaszania i postępowania z incydentami czy organizację struktur na poziomie operatora;

4) precyzuje obowiązki nakładane na dostawców usług cyfrowych (osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie podsiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadczące usługi cyfrowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną czyli internetowe platformy handlowe, usługi przetwarzania w chmurze i wyszukiwarki internetowe). Obowiązki nakładane na dostawców usług cyfrowych związane są ze zgłaszaniem i obsługą incydentów istotnych i krytycznych oraz z informowaniem operatora usług kluczowych o incydencie istotnym mającym wpływ na ciągłość świadczenia usługi kluczowej;

5) określa system reagowania na incydenty i włącza w ten proces wszystkie zainteresowane podmioty;

6) określa zadania CSIRT (Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom cyberbezpieczeństwa o charakterze ponadsektorowym i transgranicznym, a także koordynację obsługi poważnych, istotnych i krytycznych incydentów. Ustawa sankcjonuje istniejące i działające trzy CSIRT:

a) CSIRT GOV – czyli Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe prowadzony przez Szefa ABW - do zadań którego należała będzie obsługa lub koordynacja obsługi incydentów zgłaszanych przez najistotniejsze dla ciągłości państwa jednostki sektora finansów publicznych, jednostki podległe Prezesowi Rady Ministrów i przez niego nadzorowane (m.in. RCB, KNF, UZP, URE, PGRP), Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz podmioty objęte ustawą o zarzadzaniu kryzysowym czyli podmioty, których systemy teleinformatyczne lub sieci teleinformatyczne wpisane są do jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej,

b) CSIRT MON – czyli Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe Resortu Obrony Narodowej – do zadań którego należała będzie obsługa incydentów zgłaszanych przez podmioty podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, w tym wpisane do jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym, w stosunku do których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest Minister Obrony Narodowej,

c) CSIRT NASK – czyli Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - do zadań którego należała będzie przede wszystkim koordynacja obsługi incydentów istotnych zgłaszanych przez dostawców usług cyfrowych, incydentów poważnych zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, którzy nie są objęci ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto do CSIRT NASK należała będzie obsługa incydentów zgłaszanych przez niektóre jednostki sektora finansów publicznych, jednostki podległe i nadzorowane przez organy administracji rządowej (z wyjątkiem jednostek podległych Prezesowi Rady Ministrów) oraz wybrane państwowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (UDT, PAŻP, PCA, NFOŚiGW). Co istotne do CSIRT NASK incydenty mogą zgłaszać inne, niewymienione podmioty oraz osoby fizyczne.

CSIRT mają informować się wzajemnie oraz RCB o incydencie krytycznym, który może spowodować wystąpienie sytuacji kryzysowej dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

7) przewiduje włączenie aspektów cyberbezpieczeństwa do sfery zarządzania państwem;

8) określa zasady dotyczące sposobu przekazywania do publicznej wiadomości komunikatów nt. cyberbezpieczeństwa. Komunikaty będą publikowane na stronie podmiotowej BIP odpowiednio MON, NASK lub ABW;

9) wskazuje organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru wobec operatorów usług kluczowych; organy te mają być elementem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa odpowiedzialnym również za opracowywanie we współpracy z CSIRT wytycznych bezpieczeństwa teleinformatycznego w wymiarze sektorowym;

10) nakłada nowe obowiązki na ministra właściwego do spraw informatyzacji związane z prowadzeniem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do wymiany informacji między podmiotami tworzącymi krajowy system cyberbezpieczeństwa, do dynamicznego szacowania ryzyka na poziomie krajowym oraz do ostrzegania o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa;

11) ustanawia Pojedynczy Punkt Kontaktowy prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji, realizujący funkcje „łącznika” pomiędzy organami właściwymi ds. cyberbezpieczeństwa, organami władzy publicznej i CSIRT; Pojedynczy Punkt Kontaktowy ma zapewnić odbieranie i przekazywanie zgłoszeń incydentów poważnych i incydentów istotnych z innych państw członkowskich, reprezentację RP w Grupie Współpracy, współpracę z Komisją Europejską, współpracę między organami właściwymi ds. cyberbezpieczeństwa w RP i organami właściwymi państw członkowskich Unii Europejskiej, współpracę między organami władzy publicznej w RP z odpowiednimi organami w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

12) określa zadania Ministra Obrony Narodowej związane z zakresem ustawy, zwłaszcza z zapewnieniem zdolności Siłom Zbrojnym RP do prowadzenia działań militarnych w przypadkach szczególnych zagrożeń, oceną wpływu incydentów na system obrony państwa oraz kierowaniem działaniami związanymi z obsługą incydentów w czasie stanu wojennego;

13) reguluje kwestie nadzoru i kontroli realizacji zadań określonych w ustawie;

14) określa zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa (nowego podmiotu zajmującego się koordynacją działań dotyczących zapewnienia cyberbezpieczeństwa w RP) oraz Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa (organu opiniodawczo-doradczego w sprawach cyberbezpieczeństwa), w celu zapewnienia koordynacji realizacji zadań na poziomie rządowym;

15) określa zasady realizacji i tworzenia Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zmiany wprowadzane w tych ustawach stanowią konsekwencje wynikające z wprowadzenia nowej regulacji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl, op.zp

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami

2018-08-06 Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności. Informujemy, że co do zasady uprzedzamy o naszych kontrolach - ostrzega dr Edyta Bielak–Jomaa, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej czytaj tu >>>>
op.zp

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

3 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1479 została opublikowana  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Z pełnym tekstem ustawy można zapoznać się tu >>>

Chrońmy zdrowie pracowników podczas upałów! - Apel Głównego Inspektora Pracy do pracodawców

Z uwagi na nadzwyczajną falę upałów Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy pracownikom, w szczególności tym, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin.

Główny Inspektor Pracy przypomina o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Przy pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Źródło: GIP, fot. XXV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2018

Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym

Na stronie Dziennika Ustaw, pod pozycją nr 1367, zostało opublikowane Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzone w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

czytaj więcej>>>

Źródło: dziennikustaw.gov.pl

SENT zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów - informacja MF

Opublikowana 30 maja 2018 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1039) wchodzi w życie 14 czerwca br. Poniżej informacja Ministerstwa Finansów o najważniejszych zmianach wprowadzanych tą ustawą.

18 kwietnia 2017 r. został uruchomiony system monitorowania drogowego na podstawie przepisów Ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138). Tym samym podmioty gospodarcze zostały zobligowane do zgłaszania do rejestru zgłoszeń SENT przewozów towarów tzw. „wrażliwych”, dokonywanych po drogach publicznych. Obowiązek ten dotyczy przewozu paliwa, alkoholu całkowicie skażonego, suszu tytoniowego oraz olejów roślinnych. Ustawą z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw [dalej: „ustawa zmieniająca”] do systemu monitorowania zostały wprowadzone zmiany, z których najistotniejsze zostały przedstawione niżej. Wejście w życie nowych przepisów jest spodziewane w czerwcu 2018 r.

Przewóz towarów dokonywany koleją

Systemem monitorowania są objęte również przewozy towarów dokonywane po krajowej sieci kolejowej. Tym samym na przewóz towarów wymienionych w ustawie niezbędne jest dokonanie zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienie, a także aktualizacja. W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, dokonanie zgłoszenia należy do obowiązków przewoźnika. W zgłoszeniach dotyczących przewozów towarów koleją przewoźnik jest zobowiązany do wskazania m.in. numeru pociągu oraz numeru pojazdu kolejowego bez napędu, tzn. wagonu. W przypadku towarów przewożonych koleją towar może zostać zatrzymany w miejscu dostarczenia towaru na terytorium RP. Kolejowy środek transportu nie będzie zatrzymywany, w przeciwieństwie do drogowego środka transportu, który wraz z towarem może zostać zatrzymany (art. 2 pkt 9, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 6 ust. 3 pkt 2, art. 7 ust. 2 pkt 2, art. 16 ust. 1b).

Określanie rodzaju towaru tylko w oparciu o CN

Odstąpiono od określania rodzaju towaru zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), pozostając przy stosowaniu tylko Nomenklatury Scalonej (CN). Rodzaj towaru jest określany na podstawie klasyfikacji do jednej pozycji CN, o której mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Pozwala to na uniknięcie wątpliwości, jaką stosować klasyfikację wobec danego towaru (art. 2 pkt 10).

Jedno zgłoszenie na różne towary

W przypadku przewozu od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru do jednego miejsca dostarczenia towaru jednym środkiem transportu zgłoszenie może obejmować różnego rodzaju towary, tzn. o różnych czterocyfrowych kodach CN, np. 2710 i 3403, jeśli ilość każdego z nich przekracza 500 kg lub 500 l. Poprzednio w takim przypadku na każdy rodzaj towaru dokonywane było odrębne zgłoszenie (art. 2 pkt 16).

Wywóz leków objęty systemem monitorowania

Systemem monitorowania został objęty wywóz poza terytorium RP produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia dotyczącym wykazu tych produktów, które są zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP. Dotyczy to w szczególności specjalistycznych lub nowoczesnych leków, zwłaszcza ratujących życie. Jeżeli w trakcie kontroli przewozu leków, objętego systemem monitorowania, zostanie ujawnione, że przewóz tych towarów odbywa się bez dokonania właściwego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu albo przewóz odbywa się przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec zamiaru wywozu lub zbycia tych leków albo przewóz dokonywany jest wbrew temu sprzeciwowi – obligatoryjnie zatrzymuje się towar. Zatrzymany towar albo drogowy środek transportu wraz z towarem jest kierowany do hurtowni farmaceutycznej, z którą Główny Inspektor Farmaceutyczny zawarł umowę o strzeżenie i przechowywanie tych towarów. Natomiast dokumenty z przeprowadzonej kontroli są przekazywane Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Przepisy dotyczące przechowywania i strzeżenia zatrzymanych leków, opłat za te czynności oraz przepadku, sprzedaży albo zniszczenia leków zostały określone w rozdziale 2c Ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 3 ust. 2 pkt 3a, art. 16 ust. 1a, art. 16 ust. 2a, art. 16 ust. 7-8, art. 17 ust. 6).

Towary z pozycji CN 2905 i 3824 tylko, jeśli są wyrobami akcyzowym

Zostały doprecyzowane dwa rodzaje towarów klasyfikowanych do kodów CN 2905 i 3824. Systemem monitorowania został objęty przewóz towarów z wyżej wskazanych kodów, jeżeli towary te są wymienione w załączniku nr 1 do Ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przy zastrzeżeniu, że nieważne jest przeznaczenie tego towaru. Ułatwi to interpretację przepisów w zakresie towarów, których przewóz należy zgłaszać do rejestru (art. 3 ust. 2a).

Maszynista nie odpowiada za wykroczenie

Przepisy dotyczące obowiązku odmowy rozpoczęcia przewozu towarów w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia albo dokumentu przesunięcia międzymagazynowego dotyczą wyłącznie kierujących pojazdami samochodowymi. Tym samym kara grzywny za brak jednego z tych dokumentów będzie wymierzana kierującym samochodami. Maszynista nie odpowiada za to wykroczenie (art. 10 ust. 4, art. 32 ust. 1).

Poinformowanie przewoźnika o kontroli towarów w określonym miejscu

W przypadku stwierdzenia w wyniku analizy danych w rejestrze, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, przewidziano możliwość wzywania przewoźnika do przedstawienia środka transportu do kontroli w określonym czasie i miejscu. W przypadku przewozów drogowych będzie to w miejscu dostarczenia towaru lub w oddziale celnym urzędu celnoskarbowego zlokalizowanym najbliżej miejsca zakończenia przewozu na terytorium RP. W przypadku zaś przewozów kolejowych będzie to w miejscu dostarczenia. Przewoźnik winien jest powiadomić organ KAS wskazany w wezwaniu o planowanym dostarczeniu towaru do tego miejsca. Nieprzekazanie przewoźnikowi wezwania przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający skutkuje nałożeniem na ten podmiot wysyłający albo podmiot odbierający kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł. Niedostarczenie przez przewoźnika zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia albo zakończenia przewozu na terytorium RP powoduje, że zostanie na niego nałożona kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł (art. 12a, art. 21 ust. 2a, art. 22a).

Usuwanie zamknięć urzędowych

W celu usunięcia zamknięć urzędowych przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu organowi KAS wskazanemu w protokole kontroli, w dacie zakończenia przewozu towarów, w miejscu dostarczenia towarów lub zakończenia przewozu na terytorium RP. W tym celu przewoźnik powiadamia telefonicznie ten organ KAS o dostarczeniu towarów do tego miejsca. Niewykonanie tych obowiązków skutkuje nałożeniem na przewoźnika kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł. (art. 15 ust. 3, art. 22 ust. 1 pkt 3).

Wartość brutto towaru podstawą do określenia wysokości kary pieniężnej

W przypadku niedokonania zgłoszenia przewozu towaru przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający, podstawą do określenia wysokości kary pieniężnej nakładanej na te podmioty jest wartość brutto przewożonego towaru (kara jest nakładana w wysokości 46% wartości brutto towaru). Przed zmianą przepisów była to wartość netto (art. 21 ust. 1 i 2).

Zmiana wysokości kary pieniężnej za nieuzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika

Została podniesiona wysokość kary pieniężnej do 10 tys. zł, nakładanej na przewoźnika za nieuzupełnienie zgłoszenia, wcześniej dokonanego przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający (art. 22 ust. 2).

Sankcja karna za niedostarczenie zgłoszonego towaru

W przypadku niedostarczenia zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia albo zakończenia przewozu na terytorium RP przez przewoźnika będzie nakładana na niego kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł, jeśli nie zostanie ustalony podmiot, który nabył lub posiada ten towar lub nie zostało ustalone miejsca zakończenia przewozu na terytorium RP. Ma to ograniczyć możliwość „fikcyjnych” wywozów towarów, np. w ramach tranzytu przez Polskę (art. 22a).

Niższa kara pieniężna w przypadku, gdy nie doszło do uszczupleń podatków

W przypadku gdy towar będzie przewożony ze składu podatkowego oraz podatek akcyzowy i należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający, a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu i dotyczą danych innych niż dotyczące towaru (z wyjątkiem numeru rejestracyjnego drogowego środka transportu), na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika będzie nakładana kara pieniężna w wysokości 2 tys. zł, zamiast 10 tys. zł (art. 24 ust. 1a).

Brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków

Jeżeli w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej zostały stwierdzone naruszenia wynikające z tej ustawy i jednocześnie zostało ustalone, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, nie wymierza się kar pieniężnych (nie wszczyna się postepowania administracyjnego w sprawie o nałożenie kary pieniężnej). Ograniczenie możliwości nakładania przedmiotowych kar pieniężnych nie odnosi się do ujawnienia nieprawidłowości w trakcie tzw. kontroli drogowej. Jeśli w przypadku uregulowania należności Skarbu Państwa po zrealizowaniu przewozu towaru (brak kontroli na drodze) można mówić o nieświadomym zaniechaniu nałożonych obowiązków, to w przypadku wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli drogowej pewności takiej brak. Przepis ten nie dotyczy przewoźników. Przepis jest stosowany z mocą wsteczną także w ramach postępowań administracyjnych (art. 30 ust. 4-5).

Przepisy przejściowe

1. Do przewozów towarów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 10 ustawy zmieniającej).

2. Stosowanie przepisów względniejszych w przypadku nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu. Do postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej do wydania decyzji ostatecznej stosuje się nowe przepisy zawarte w art. 24 ust. 1a i art. 30 ust. 4 zdanie pierwsze. W przypadku gdy ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego postępowania te umarza się. (art. 12 ustawy zmieniającej).

3. Określenie wartości towaru. Przy ustalaniu wysokości nakładanych kar pieniężnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2, dla zdarzeń zaistniałych lub stwierdzonych przed wejściem w życie przepisów ustawy zmieniającej, stosuje się wartość netto przewożonego towaru. (art. 13 ustawy zmieniającej).

4. Niższa kara pieniężna za brak uzupełnienia zgłoszenia przez przewoźnika. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenia przez przewoźnika, dla zdarzeń zaistniałych lub stwierdzonych przed wejściem w życie przepisów ustawy zmieniającej, stosuje się dotychczasowe przepisy art. 22 ust. 2, tzn. nakłada się karę pieniężną w wysokości 5000 zł (art. 13a ustawy zmieniającej).

5. Przepisy wykonawcze. Rozporządzenia wydane na podstawie art. 3 ust. 11 (towary), art. 9 ust. 7 (zgłoszenie) i art. 13 ust. 8 (dokumentowanie kontroli) zachowują moc przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia wejście w życie ustawy zmieniającej (art. 17 ustawy zmieniającej).

6. Brak kar dla przewozów kolejowych w okresie przejściowym. Do dnia 31 lipca 2018 r. do przewozów towarów po krajowej sieci kolejowej, w przypadku naruszenia przepisów, nie będą nakładane kary pieniężne (art. 19 ustawy zmieniającej).

7. Wejście w życie. Ustawa zmieniająca wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego ogłaszania maksymalnych stawek opłat, który wchodzi w życie 1 czerwca 2018 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

29 maja 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt ustawy przewiduje ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców. Jest to odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej. Przewidziano także powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Będzie on jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem internet.

Źródło: premier.gov.pl (op.pb)

Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne

29 maja 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.

Projekt nowelizacji ustawy rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodno-prawnych oraz pobierania opłat za usługi wodne. W projekcie przewidziano także zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zgód i przyrzeczeń wodno-prawnych.

Źródło: premier.gov.pl (op.pb)

RODO - ewolucja czy rewolucja?

25 maja 2018 r. całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). I co teraz?
- Wielu RODO się boi, wielu uważa RODO za rewolucję w działalności swojej firmy, ale pytanie czy rewolucja to jest na pewno dobre słowo? - mówi Jakub Płodzich z Ministerstwa Cyfryzacji
Rzeczywiście - po stronie administratorów danych osobowych - nowe prawo wiąże się z wieloma obowiązkami, które zwłaszcza na początku mogą przytłaczać. Należy jednak pamiętać, że to przede wszystkim reforma dla nas. Reforma proobywatelska, która daje nam wszystkim szereg nowych praw, z których musimy nauczyć się korzystać. Ale musimy też nabyć przekonanie, że prywatność jest wartością, o którą musimy dbać nawzajem.
- RODO nie będzie żadną rewolucją, jeśli nie dokona się ona w naszych głowach, jeśli nie zajdzie rewolucja w świadomości, jeśli nie zdamy sobie sprawy, nie nabierzemy przekonania, że prywatność jest wartością, którą należy chronić, że ochrona danych osobowych dotyczy nas wszystkich i wszyscy musimy o to dbać - mówi Jakub Płodzich.
Wchodzące dzisiaj w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Główny cel reformy to lepsza ochrona naszych danych, ale i uwrażliwienie na to, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone.
Źródło: MC (op.pb)

Firmy, które do 19 maja nie zgłoszą numeru PESEL, zostaną wykreślone z CEIDG

W czwartek,17 maja na stronie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pojawiła się informacja o następującej treści:

"Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu".

 Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie? 

 1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. 

 2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. 

 3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."

Źródło: Ministerstwo Rozwoju/ CEIDG

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

17 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Skuteczna walka z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa i niszczenia cudzych rzeczy – jest jednym z ważniejszych celów nowelizacji ustawy. Obecnie sprawców takich czynów nie spotyka adekwatna sankcja, a orzeczona kara nie odstrasza od ponownych kradzieży w przyszłości. Projekt przewiduje też zaostrzenie kar za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych. Zaproponowano również  wydłużenie terminu zapłaty mandatu.

Przestępstwem ma być kradzież rzeczy powyżej 400 zł, a nie jak obecnie rzeczy o wartości jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. – 525 zł). Kradzież ponad tę kwotę nie będzie już wykroczeniem, ale przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat więzienia.

Dotychczasowe przepisy powodowały, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastała również graniczna kwota kwalifikująca kradzież jako wykroczenie lub przestępstwo. W konsekwencji sądy każdego roku dokonywały przeglądu tysięcy spraw w całym kraju, aby stwierdzić czy dana kradzież, za którą kara nie została jeszcze w całości wykonana, nadal jest przestępstwem czy już tylko wykroczeniem. Sytuacja ta sprawiała, że sprawcy kradzieży często przewlekali postępowania, tak aby z początkiem nowego roku popełnione przez nich przestępstwo zmieniało się w wykroczenie.

Powstanie też elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, który umożliwi skuteczne karanie złodziei. Będzie on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez komendanta głównego Policji. Obecnie sprawcy wykroczeń nie są rejestrowani w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.

Nowy rejestr będzie służył policji, prokuraturze i sądom do tego, aby np. zawodowi złodzieje, popełniający drobne kradzieże w różnych miastach nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia lecz zsumowane, czyli za przestępstwo. Obecnie, jeśli np. w krótkich odstępach czasu dojdzie do trzech kradzieży każdorazowo wartości 200 zł, sprawca może otrzymać trzy mandaty po 200 zł. Po zmianach prawa, taki sprawca będzie karany za przestępstwo. Rozwiązanie to powinno ograniczyć m.in. kradzieże w sklepach dokonywane przez osoby, które wcześniej dopuściły się takich czynów.

Zaostrzono kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych.

Jeśli właściciel, np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu lub życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5 tys. zł, a nawet ograniczeniem wolności. Do tej pory za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia groziła grzywna w wysokości do 250 zł albo nagana. Proponowana regulacja jest konieczna, bo przypadki ataku psów pozostawionych bez opieki zdarzają się dość często, a ich ofiarami nierzadko są dzieci.

Zaproponowano także dłuższy czas na opłacenie mandatu karnego zaocznego.

Z 7 do 14 dni wydłużono termin zapłaty grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego zaocznego, który wystawiany jest np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu. Obecnie wiele tego typu mandatów nie jest opłacanych ze względu na zbyt krótki czas na ich uiszczenie. To z kolei powoduje konieczność kierowania spraw do sądów, mimo że sprawca nie kwestionuje kary pieniężnej i chce ją zapłacić. Dzięki wprowadzonej zmianie uczestnicy postępowania unikną dodatkowych kosztów i marnowania czasu.   

Nowe prawo ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które mają obowiązywać po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia nowelizacji ustawy.

Źródło: premier.gov.pl, (op.zp)

Bez OC - Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

17 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Projekt przewiduje, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w naszym kraju nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) – jeśli poruszają się po terytorium Polski.

Potwierdzenie posiadania dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego i ważnej polisy OC będzie następowało przez organ kontroli ruchu drogowego w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie wymienionych dokumentów, nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra cyfryzacji wskazującego termin, od którego przepis będzie stosowany. Komunikat zostanie ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

W projekcie zaproponowano także zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów, które umożliwią wprowadzanie do niej danych o demontażu bezpośrednio przez stacje demontażu i zapewnią tym podmiotom dostęp do CEP w tym zakresie.

Ponadto, zaproponowano optymalizację działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0. Poszczególne rozwiązania będą wprowadzane w terminach ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewni to stopniowe wprowadzanie nowych funkcji systemu.

Zaproponowano m.in.:

 • ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) z zakresem danych o osobach i jednostkach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów;

 • większą dostępność danych, m.in. przez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców do ponownego wykorzystania – za pomocą interfejsów wymiany danych – nieodpłatnie;

 • wprowadzenie przepisów umożliwiających migrację danych o ośrodkach szkolenia, jeśli chodzi o świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Wprowadzane rozwiązania pozwolą na stopniowe uruchamianie kolejnych e-usług dla obywateli (m.in. „sprawdź swoje uprawnienia”, „sprawdź uprawnienia kierowcy”, „udostępnij swoje dane pracodawcy”). 

Źródło: Premier.gov.pl, op.zp

Kasy online

5 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ustawy zakłada uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług (VAT).

Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS).

Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT.

Podatek VAT stanowi najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa, dlatego jego wielkość i stabilność wpływów jest bardzo ważna z punktu widzenia polityki społecznej i gospodarczej Polski. Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę  rozliczenia podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Postęp technologiczny pozwala na zastosowanie bardziej efektywnych sposobów ewidencjonowania sprzedaży przez podatników, który w efekcie będzie dla nich również mniej uciążliwy.

Nowe rozwiązania pozwolą na stosowanie do ewidencji sprzedaży kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas. Pozwoli to na zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji  oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą do celów analitycznych i kontrolnych. System analizy przekazywanych danych stanowić będzie jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczyni się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

Kasy online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji.

Przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Szef KAS będzie zatem gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym - będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży. Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także do uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców.

Zgodnie z projektem, dopuszczono stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Po wejściuw życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). Kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do któ rej jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat.

Kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii i z elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Wycofywanie to będzie odbywało się w sposób ewolucyjny i zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy.

Zakłada się, ze kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej,  zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, w sytuacji konieczności wymiany pamięci fiskalnej w tej kasie, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online. W związku z powyższym kontrola rozliczeń podatkowych będzie znacznie ułatwiona zarówno dla służb skarbowych, jak i mniej uciążliwa dla samego podatnika.

Zaproponowano też refundację kosztów zakupu kas online w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Rozwiązanie to ma promować kasy online do prowadzenia ewidencji sprzedaży (do podatników, którzy nabyli kasy przed wejściem w życie ustawy będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy). Minister finansów będzie mógł w rozporządzeniu podnieść tę kwotę refundacji.

Ponadto, w związku z częstym niedopełnianiem przez podatników wykonywania obowiązkowego przeglądu technicznego kas, w projekcie zaproponowano wprowadzenie kary 300 zł za niepoddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas, a w przypadku kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii – tylko na podstawie wyniku przeglądu technicznegow książce kasy.

Zaproponowano, aby nowe rozwiązania weszły w życie 1 października 2018 r.

Źródło: premier.gov.pl, op zp

O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

28 marca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przyjętą przez Sejm w dniu 1 marca 2018 r.

Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokument m.in. definiuje organy administracji rządowej jako właściwe w sprawach przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będą nimi minister finansów i Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów dotyczą:

 • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych oraz zakresu obowiązków niektórych kategorii instytucji obowiązanych,

 • przygotowywania krajowej oceny ryzyka oraz na jej podstawie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

 • środków bezpieczeństwa finansowego, których zakres stosowania jest uzależniony od stopnia rozpoznanego ryzyka,

 • ustanowienia systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wymiany informacji pomiędzy GIIF a jednostkami współpracującymi,

 • kar administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane za naruszenia przepisów ustawy (wysokość kar oraz organy uprawnione do ich nakładania),

 • stosowania szczególnych środków ograniczających,

 • zakresu zadań i składu Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

Zmiany w przepisach mają na celu dostosowanie polskiego systemu prawnego do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (IV Dyrektywa).

Przepisy ustawy uwzględniają również nowe zalecenia Financial Action Task Force (FATF) oraz zalecenia kierowane przez Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL pod adresem krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa wykorzystuje też doświadczenia związane ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przepisy ustawy wejdą wżycie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Przepisy dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych wejdą w życie po 18 miesiącach po dniu ogłoszenia ustawy.

Komunikat na stronie Prezydenta RP: Pięć ustaw z podpisem Prezydenta RP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Źródło: KAS, op.zp

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

27 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy. Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.
Zaproponowane rozwiązania mają przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych osobowych.
Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Kolejnym celem przyspieszenia postępowań, prowadzonych w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych, jest wprowadzenie przepisu, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.
Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W projekcie przewidziano również ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych.
Prezes tego Urzędu będzie powoływany na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Będzie go można odwołać tylko w wyjątkowych przypadkach (umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu). Wzmocnieniu pozycji PUODO służyć ma również prawo do samodzielnego nadawania sobie statutu czy możliwość korzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub policji w przeprowadzanej kontroli.
PUODO będzie mógł kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów – wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie wydawał rekomendacje dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych. Każdy podmiot będzie musiał jednak sam ocenić ryzyko związane z wyciekiem danych osobowych i zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.
Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
Źródło: premier.gov.pl (op.pb)

MF udostępni dane podatkowe dużych firm

Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o CIT Ministerstwo Finansów upubliczni dane podatkowe firm, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.
Polskie rozwiązania w tym zakresie są realizacją polityki przejrzystości podatkowej, przyjętej w wielu krajach Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności zostaną opublikowane dane podatkowe za poprzednie lata podatkowe (2012-2016). Ich publikacja nastąpi do końca kwietnia 2018 r. Natomiast dane podatkowe za 2017 r. będą upubliczniane po ich wpłynięciu oraz wstępnej weryfikacji przez urzędy skarbowe. Planowany termin ich publikacji to początek lipca 2018 r.
Jednocześnie MF  przypomina, że termin składania deklaracji CIT-8 za 2017 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) upływa 3 kwietnia 2018 r.
Źródło: MF (op.pb)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej

14 marca br. w Dzienniku Ustaw pod poz. 530 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej

 

Konstytucja Biznesu z podpisem Prezydenta RP

2 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Ustawę z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 2. Ustawę z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 3. Ustawę z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 4. Ustawę z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Ustawę z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 1. Ustawę z 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 2. Ustawę z 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny.

Źródło: prezydent.pl

Sędziowie zmieniają podejście do należytej staranności w VAT

Coraz częściej sądy orzekają, że fiskus powinien szukać prawdziwych oszustów, a nie ściągać należności z majątku oszukanych - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", 28 marca 2018 r.
Korzystne dla podatników wyroki zapadły ostatnio w WSA w Warszawie, a wcześniej w WSA we Wrocławiu oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Eksperci nie mają wątpliwości, że w sądach już zmieniło się podejście do dobrej wiary i należytej staranności w VAT. Prawdopodobnie zdano sobie również sprawę z tego, że orzecznictwo TSUE, które jest korzystne dla uczciwych podatników, nie może pozostawać martwe.  Sądy sprzeciwiły się również pociąganiu do odpowiedzialności zbiorowej wszystkich podatników uczestniczących w łańcuchu dostaw. Uznały, wbrew opinii fiskusa,  że działania każdego podatnika trzeba badać odrębnie, a nie patrzeć na karuzele jak na ciąg zdarzeń.
Źródło: DGP (op.pb)

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla NFOŚiGW.

Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności  oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Natomiast środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji projektów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza. Dokument został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów 2 marca  2018 r.

Dzięki Funduszowi będą finansowane projekty wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Wsparcie w ramach Funduszu otrzymają zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności (czyli pojazdy napędzane energią elektryczną), jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG. Przychody Funduszu będą stanowiły m.in. wpływy z tytułu opłaty zastępczej, które do tej pory były przekazywane do NFOŚiGW oraz część dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego.

Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Ze względów organizacyjnych oraz doświadczenia w prowadzeniu podobnych inicjatyw, zarządzanie Funduszem powierzono NFOŚiGW. Dysponentem Funduszu jest Minister Energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia obsługę bankową.

Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych  na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego. Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą  dochód NFOSiGW (85%) i Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (15%).

Wprowadzenie opłaty emisyjnej nie powinno skutkować bezpośrednim wzrostem cen dla klientów detalicznych. Koszty opłaty rozłożone będą na podmioty zaangażowane w rozwój i wprowadzenie alternatywnych, czystych technologii w transporcie.

Źródło: ME, op.zp

Rozporządzenie MF w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Szczegóły w załączniku.

Źródło: MF (op.pb) 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

6 marca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw.

Nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, a także zwiększenia wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych.

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej. Zapewniają też harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”, a takżeusuwają wątpliwości interpretacyjne, prawne i redakcyjne w różnych obszarach obecnej ustawy. 

Nowe regulacje wpisują się również w realizację celów wskazanych w dokumentach strategicznych: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030).

Zaproponowane zmiany w przepisach wprowadzają:

 • nowe brzmienie definicji: biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (chodzi o wysokoenergetyczne paliwo stałe).
 • możliwość monitorowania oraz oceny rozwoju generacji rozproszonej (produkcja energii  przez mikro instalacje OZE).
 • usprawnienia systemu aukcyjnego w energetyce – dostosowano go do potrzeb i możliwości małych wytwórców energii, np. małych elektrowni wodnych i instalacji biogazowych.
 • nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz), który zapewni im lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań na rynku energii elektrycznej.

Wprowadzono nowy mechanizm rozliczeń zakładający zakup niewykorzystanej  energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.Rozwiązanie to przyczyni się do rozwoju instalacji oze o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym. 

Wprowadzono dwie możliwości sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez wytwórców, którzy zakwalifikują się do systemu sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie: sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda. 

Jeśli chodzi o rozwój biogazowni to zapewni on lepsze zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów oraz produktów ubocznych produkcji rolnej, a ponadto przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców dzięki dodatkowej redukcji odoru, pochodzącego m.in. ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

Z kolei rozwój elektrowni wodnych będzie miał szczególne znaczenie w kontekście realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Obiekty te pełnią bowiem wiele pozytywnych funkcji w środowisku przyrodniczym i gospodarce, a także w życiu społecznym i kulturalnym. Najczęściej chodzi o zwiększanie retencji wody, funkcje przeciwpowodziowe, konserwację koryt rzek, odbudowę i utrzymywanie infrastruktury hydrotechnicznej, poprawę parametrów sieci energetycznej, magazynowanie energii, tworzenie miejsc pracy, a także dbanie o zabytkowe obiekty hydrotechniczne, stanowiące część dziedzictwa kulturowego.

 • zaproponowano także rozwiązania dotyczące sektora energetyki wiatrowej. Jedna z regulacji zakłada, że dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie.
 • wprowadzono rozwiązania, które będą chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania. Zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie niepogorszonym (czyli w stanie pierwotnym) – po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.
 • przedstawiono nową regułę kumulacji pomocy publicznej. Jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Warunek ten stanowi tzw. regułę kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie –  udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Celem systemów wsparcia operacyjnego oze jest stworzenie impulsów do rozwoju technologii wytwarzania, które bez tej pomocy nie rozwinęłyby się. Dzięki wsparciu operacyjnemu realizowany projekt będzie rentowny, czyli zapewni satysfakcjonującą stopę zwrotu.
 • założono likwidację zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach oze. Oświadczenia te, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, zawierają m.in.: informacje o wykorzystaniu surowca energetycznego, wartości otrzymanej pomocy publicznej oraz proponowanej w ofercie aukcyjnej wysokości ceny sprzedaży energii elektrycznej z oze.
 • doprecyzowano elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jest to konieczne ze względu na dokonanie wcześniejszych zmian w ustawie oze, wprowadzonych 1 lipca 2016 r., zakładających uwzględnienie w tych raportach m.in. informacji z rejestrów i sprawozdań.

Zmiany regulacji– co do zasady – wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ME, op.zp

Prokuratorzy będą wnioskowali o surowe kary dla przestępców gospodarczych i finansowych

Prokuratorzy będą żądali surowych kar dla sprawców najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych, a najważniejsze znaczenie przy składaniu przed sądem wniosków co do wymiaru kary będzie miała wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem - wynika z polecenia Prokuratura Krajowego Bogdana Święczkowskiego, opublikowanego na stronie Prokuratury Krajowej 4 marca 2018 r.

Surowe wnioski o kary
Zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora wnioski o wymiar kary w sprawach najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych, popełnianych na szkodę wielu osób, będą składane w górnych granicach ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności. Prokuratorzy będą dążyć przede wszystkim do surowego ukarania osób organizujących i zarządzających przestępczymi procederami. Natomiast zasadniczym elementem branym pod uwagę przy formułowaniu stanowiska prokuratora co wymiaru kary ma być wysokość wyrządzonej przestępstwem szkody.


Wysokość szkody będzie decydować o wnioskowanych karach
Prokurator Krajowy polecił, że w przypadku najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych, a w szczególności oszust (art. 286 kodeksu karnego), wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 kodeksu karnego), przywłaszczenia (art. 284 kodeksu karnego) i prania brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego), wnioskowana kara pozbawienia wolności powinna być uzależniona od wysokości szkody. Prokurator stosujący polecenie będzie teraz uwzględniał, że wymiar kary pozbawienia wolności nie powinien być niższy niż:

 • 3 lata dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 200 000 złotych, tzw. znaczną szkodę majątkową (art. 115 par. 7 kodeksu karnego),
 • 5 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 1 000 000 złotych, tzw. szkodę w wielkich rozmiarach (art. 115 par. 7a kodeksu karnego),
 • 7 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 5 000 000 złotych (pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 par. 6 kodeksu karnego),
 • 10 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 10 000 000 złotych (dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 par. 6 kodeksu karnego).

Odstępstwa od polecenia możliwe, ale wyjątkowe
Prokurator Krajowy w swoim poleceniu przewidział odstępstwa od wspomnianych zasad ustalania wniosków co kary, ale ograniczył je do wyjątkowych przypadków takich jak: konsensualne formy ustalania wymiaru kary i nadzwyczajne jej złagodzenie. Jednocześnie podkreślił, że decyzja prokuratura o odstąpieniu od tych zasad, musi się wiązać z naprawieniem szkody lub uiszczeniem uszczuplonej należności publicznoprawnej w co najmniej znacznej części, przed zakończeniem postępowania sądowego. Zasadą powinno być wnioskowanie o karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia – polecił Prokurator Krajowy.


Dopełnienie wcześniejszych wytycznych Prokuratora Generalnego
Ostatnio wydane polecenie Prokuratora Krajowego co do kar dla przestępców gospodarczych i finansowych jest istotnym uzupełnieniem wytycznych Prokuratora Generalnego sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku z 10 sierpnia 2017 r. oraz wytycznych Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowe popełniane na szkodę wielu pokrzywdzonych przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz działalności bankowej z 12 sierpnia 2016 r.

Źródło: Prokuratura Krajowa, op.zp

Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych

W pierwszych dniach lutego na stronie URE został opublikowany nowy załącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Załącznik umożliwia precyzyjniejsze określenie przeznaczenia wytworzonego i przywożonego paliwa.
 
Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązane są do przekazywania, stosownie do swojej działalności, comiesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Sprawozdania te składa się Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie - zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Jednocześnie URE przypomina, że każde comiesięczne sprawozdanie dotyczące paliw ciekłych składane do Urzędu Regulacji Energetyki powinno zawierać prawidłowo wypełniony załącznik.

Szczegóły wraz z wersją elektroniczną załącznika do sprawozdania znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2017 w sprawie zmiany załącznika do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Źródło: URE

Kolej w SENT

Podczas 58. posiedzenia Sejmu, 6 lutego 2018 r. m.in. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (tzw. SENT).

Podstawowym celem rządowej propozycji zmian w Ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów [Dz.U. 2017 r, poz 708) oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy).

Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma w ocenie rządu prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego i zwiększenia wpływów budżetowych.

Projekt zakłada, że kontrola nie będzie wykonywana na całej trasie przewozu, a np. na bocznicach kolejowych w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych).

Do ustawy wprowadzany jest nowy rozdział, dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę. Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji Infrastruktury.

Źródło: sejm.gov.pl, op.zp

Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Odpowiedź Piotra Walczaka, wiceministra finansów i wiceszefa KAS, z 1 lutego 2018 r. na interpelację poselską nr 18558 posła Jakuba Kuleszy (Kukiz’15).

W ubiegłym roku Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 11 proc. przedsiębiorców, którzy zgłosili przewóz towarów wrażliwych w rejestrze SENT. U co 10. z nich stwierdzono nieprawidłowości – poinformował wiceminister finansów Piotr Walczak w odpowiedzi na interpelację poselską. WIĘCEJ CZYTAJ TU>>>

 

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W Dzienniku Ustaw została ogłoszona Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017 poz. 2245 ).

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele opublikowana w Dzienniku Ustaw

5 lutego 2018 r. została opublikowana Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni [Dz.U. z 2018 r., poz. 305).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 marca, a pierwsza niedziela, w którą przypadnie zakaz handlu związany ze wspomnianą ustawą, przypadnie 11 marca.

[op.zp]

5 lutego 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, a ponadto określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenie obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i obowiązków informacyjnych w zakresie paliw alternatywnych, a także stworzenie zasad funkcjonowania stref czystego transportu.

Infrastruktura dla paliw alternatywnych ma w początkowej fazie powstawać w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych i wzdłuż najważniejszych dróg. Ustawa w tym kontekście koncentruje się na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacjach gazu ziemnego. Ustawa przewiduje, że budowa i utrzymanie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz przedsięwzięcia niezbędne do przyłączania do sieci punktów ładowania są celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto, stanowi, iż budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne (usytuowane w gminach o określonej wielkości) i związane z nimi stanowiska postojowe projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy wskazanej w ustawie. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania przez operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego programu budowy stacji gazu ziemnego.

Ustawa definiuje zasady dotyczące sposobu informowania konsumentów o paliwach alternatywnych, sposób oznakowania dystrybutorów i pojazdów oraz zasady tworzenia i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Ustawa obliguje ponadto ministra właściwego do spraw energii do opracowania krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, zawierających ocenę istniejącego stanu i przyszłego rozwoju rynku paliw alternatywnych w sektorze transportu.

Ustawa przewiduje szereg korzyści dla kierowców pojazdów elektrycznych, m.in. zwolnienie z akcyzy na zakup osobowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem (a do dnia 1 stycznia 2021 r. również pojazdów osobowych hybrydowych, w których energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania), możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów, dodatkowe miejsca parkingowe, podwyższenie stawek odpisów amortyzacyjnych oraz zwolnienie z niektórych opłat.

Ustawa tworzy również ramy prawne dla testowania pojazdów autonomicznych (tj. pojazdów samochodowych, wyposażonych w systemy sprawujące kontrolę nad ruchem pojazdu i umożliwiające jego ruch bez ingerencji kierującego, który w każdej chwili może przejąć kontrolę nad pojazdem) na drogach publicznych.

Ponadto, daje gminom podstawę prawną do wprowadzenia stref czystego transportu przeznaczonych dla pojazdów przyjaznych środowisku. Decyzja o wprowadzeniu stref oraz zasadach ich funkcjonowania pozostanie w gestii samorządów.

Przepisy epizodyczne ustawy określają minimalną liczbę punktów ładowania, jakie powinny być zainstalowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ustawa, co do zasady, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

(op.zp)

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

19 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw [Dz.U. 2018, poz. 169) zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Szczegóły w załączniku. (op.pb.)

Akta pracownicze po nowemu

Senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę dotyczącą elektronizacji i krótszego okresu przechowywania akt pracowniczych. Ustawa trafi teraz do Prezydenta. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. 

- Ustawa ma dwa założenia. Po pierwsze, pracodawcy będą przechowywać akta pracownicze krócej: 10, zamiast obecnych 50 lat. Po drugie, będą mogli prowadzić taką dokumentację w postaci elektronicznej, co jest wyjściem naprzeciw trwającej już w biznesie cyfrowej transformacji  – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.
Wiceszef MPiT podkreśla, że trudno znaleźć uzasadnienie dla aktualnie obowiązującego, 50-letniego okresu przechowywania akt pracowniczych.  - Ten okres jest jednym z najdłuższych na świecie, a wcale nie gwarantuje, że pracownik otrzyma od byłego pracodawcy dokumenty potrzebne do wyliczenia emerytur  – mówi. Roczne koszty administracyjne z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej przedsiębiorców wynoszą ok. 130 mln zł. Skrócenie okresu przechowywania oraz elektronizacja znacząco obniżą te wydatki.

Źródło: MPiT (op.pb)

Opłata Recyklingowa

Konieczność pobierania przez przedsiębiorcę opłaty recyklingowej od każdej sprzedanej torby za zakupy wykonanej z tworzywa sztucznego.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży toreb na zakupy za pośrednictwem kasy fiskalnej.

 Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do licznych pytań naszych członków Polska Izba Paliw Płynnych przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2056).

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w komunikacie z 22 grudnia 2017 r. (www.mf.gov.pl) – Opłata Recyklingowa jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, którą należy wliczyć do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

W konsekwencji nowelizacja wprowadza obowiązek pobierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, opłaty recyklingowej od nabywającego taką torbę.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2389) stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

 Przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie musi być umieszczana kwota zapłaty za torbę (bez opłaty recyklingowej).

 Opłata recyklingowa stanowiąca dochód budżetu państwa ma być uiszczana przez przedsiębiorców do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana (pierwszy raz do 15 marca 2019 roku) na konto Ministerstwa Środowiska.

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Komunikatu Ministerstwa Finansów dostępnego pod poniższym linkiem:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/opodatkowanie-vat-sprzedazy-toreb-na-zakupy-z-tworzyw-sztucznych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

oprac. adw. Norbert Lenkiewicz

URE informuje: Jak prawidłowo złożyć obowiązkowe sprawozdania dot. paliw ciekłych

10 stycznia 2018 r. na stronie URE została opublikowana informacja w sprawie niektórych zasad prawidłowej realizacji obowiązku składania sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Analiza składanych sprawozdań wskazuje na popełnianie przez część przedsiębiorców błędów przy realizacji tego obowiązku, takich jak m.in. przypisywanie określonej ilości paliwa jednocześnie do kilku kodów CN, wskazywanie niepełnego kodu CN, stosowanie niewłaściwych wzorów formularzy sprawozdania lub stosowanie niewłaściwych jednostek miar.

W wielu przypadkach przedsiębiorcy składający sprawozdania i deklarujący przywóz paliw, nie nabywają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej paliw z zagranicy, choć wykazują tak niesłusznie w sprawozdaniach. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów posiadających koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, kupujących przywożone paliwa już na terenie kraju i przedsiębiorstw świadczących wyłącznie usługi transportowe. Ważne jest zatem, aby podmiot świadczący wyłącznie usługę transportu paliwa przez granicę kraju na rzecz innego podmiotu, wskazywał w zakresie ilości przywiezionych paliw ciekłych wartości zerowe.

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie - zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

 (op.zp)

Sejm przegłosował poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele

11 stycznia 2018 r. Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele. Od 1 marca handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany.

Zgodnie z zapisami ustawy od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 r. wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. Ponadto w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.

W uchwalonej przez Sejm ustawie przewidziano szereg wyjątków. W niedziele będzie dozwolony handel m.in.: na stacjach paliw, w piekarniach, cukierniach, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych. W niedziele mogą być również otwarte placówki handlowe, w których handel będzie prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę, który stanie za ladą. Taki handel musi odbywać się "we własnym imieniu i na własny rachunek".

Ustawa przewiduje karę grzywny za złamanie zakazu handlu w niedziele w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł., a  przy uporczywym łamaniu zakazu - karę ograniczenia wolności. Teraz ustawa trafi do podpisu na biurko prezydenta.

Źródło: PAP (op.pb)

Zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia

1 stycznia wchodzą w życie zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747) Rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 100 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT

"Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. będziesz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT" - przypomina Ministerstwo Finansów.

Plik JPK_VAT należy przekazywać bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Oocząwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną (art. 99 ust. 11b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług). Więcej>>

Źródło: MF (op.pb)

URE informuje o zmianach w sprawozdawczości zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z dniem 1 stycznia 2018 r., szereg istotnych zmian związanych z realizacją Narodowych Celów Wskaźnikowych.
Zmiany zostały wprowadzone m.in. w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości, składanych do Urzędu Regulacji Energetyki przez uczestników rynku paliw ciekłych na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Szczegóły w Komunikacie Prezesa URE w sprawie zmian w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości do Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Data publikacji 09.01.2018

(op.zp)

Nowe wymogi dla inwestycji budowlanych

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285). Rozporządzenie wprowadza gruntowne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Przedmiotowy akt prawny jest kluczowy dla uczestników budowlanych procesów inwestycyjnych, głównie inwestorów i projektantów. Nowelizacja wprowadza nowe definicje, jak również precyzuje te już istniejące w obrocie. Największą uwagę branży paliw przykuł wdrażany obowiązek zapewnienia wydzielonych pomieszczeń dostosowanych do karmienia i przewijania dzieci na terenach stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, ujęty w §85a zmienianego rozporządzenia. Obowiązek zapewnienia pomieszczeń do karmienia i przewijania będzie miał zastosowanie wyłącznie do nowoprojektowanych budynków stacji paliw! - zgodnie z definicją budynku zawartą w Ustawie - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332). Co oznacza, iż przywołany obowiązek nie będzie dotyczył np. samoobsługowych stacji paliw, na których nie będzie zlokalizowany budynek. Poniżej wybrane przykłady zmian przepisów, które mogą być istotne dla przedsiębiorców zrzeszonych w PIPP:

 • konieczność urządzania parkingów w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 • zwiększenie szerokości stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 2,5 m (obecnie 2,3 m);
 • minimalna wysokość drogi ewakuacyjnej - 2,2 m;
 • zmiany w odprowadzaniu wód opadowych: „W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych”.

Przepisów komentowanego rozporządzenia nie stosuje się (tj. stosuje dotychczasowe przepisy) do inwestycji, wobec których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (przed dniem 1 stycznia 2018 r):

 • Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;
 • Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Prezydent podpisał tzw. ustawę STIR

28 grudnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Podstawowym celem ustawy jest ograniczenie luki w VAT, spowodowanej wyłudzeniami. W ocenie projektodawców, ustawa przełoży się również na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników, poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

Ustawa przewiduje w szczególności:

1)        dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT;

2)        automatyczne ustalanie w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR), na podstawie danych z banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) oraz danych publicznie dostępnych, wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i SKOK do popełniania wyłudzeń skarbowych;

3)        nałożenie na banki i SKOK obowiązku przekazywania do STIR informacji i zestawień zawierających, odpowiednio, tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK, w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

4)        zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;

5)        przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a także bankom i SKOK, w celu realizacji określonych obowiązków;

6)        określenie zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOK, w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka;

7)        określenie zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOK oraz izbę rozliczeniową;

8)        określenie zasad dokonywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

9)        prowadzenie w formie elektronicznej wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Ustawa wprowadza zmiany w następujących aktach prawnych:

1)        ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

2)        ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3)        ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

4)        ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

5)        ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

6)        ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;

7)        ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

8)        ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

9)        ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

10)    ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

11)    ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

12)    ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;

13)    ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz przepisów dotyczących blokady rachunków podmiotów kwalifikowanych i związanych z nimi przepisów innych ustaw, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło prezydent.pl, op.zp

Wsparcie działalności innowacyjnej

Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201) z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadza zmiany w działalności badawczo-rozwojowej mające na celu uatrakcyjnienie tego segmentu.

Kluczowe zmiany to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty uzyskania przychodu uiszczonej przez przedsiębiorców na działalność badawczo-rozwojową, zwiększenie kwot odliczenia, rozszerzenie katalogu tzw. kosztów kwalifikowanych (należności z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia) oraz ulgi dla podmiotów posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (limit nawet 150% pozostałe podmioty 100%).

(op. N.J.Lenkiewicz)

28 grudnia 2017 r. KAS poinformował o uruchomieniu system rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPRS PL

 • Połączenie w jedną sieć polskiego, estońskiego, łotewskiego i litewskiego systemu rozpoznawania numerów rejestracyjnych to cel uruchomionego dzisiaj (28 grudnia) systemu ANPRS PL.
 • Nad wdrożeniem projektu pracowali funkcjonariusze i pracownicyMinisterstwa Finansów i Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Podstawowe założeniem systemu ANPRS (Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych), to dostarczenie informacji niezbędnych do zwalczania przemytu towarów oraz zapobieganie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Jego działanie opiera się o urządzenia rejestrujące numery tablic pojazdów samochodowych, które rozmieszczone są na granicach zewnętrznych a docelowo na głównych szlakach komunikacyjnych, na granicach wewnętrznych, a także w samochodach operacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

System ANPRS funkcjonuje w administracjach celnych Litwy, Łotwy i Estonii. Włączenie polskiego systemu ANPRS w jedną sieć, umożliwiającą czterem państwom wymianę informacji nastąpiło na bazie porozumienia, zawartego w Brukseli 11 października 2017r.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, 28 grudnia br. Polska po raz pierwszy wymieni się informacjami z krajami bałtyckimi w ramach ANPRS.

"Nowo uruchomiony system pozwoli na lepsze monitorowanie przepływu towarów. Jest istotnym narzędziem wspomagającym zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym przemytu towarów objętych należnościami publicznoprawnymi, narkotyków oraz innych towarów podlegającym zakazom i ograniczeniom m.in. poprzez wykrywanie międzynarodowych szlaków przemytniczych. To także główny element szerszego projektu monitorowania drogowego przewozu towarów" powiedział Dyrektor Izby Administracji  Skarbowej w Rzeszowie kom. Grzegorz Skowronek.

28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony przez ministra energii

Projekt ustawy proponuje regulacje, których celem będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, czyli głównie gazu ziemnego: skroplonego (LNG) i sprężonego (CNG) oraz energii elektrycznej.

Ustawa tworzy podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania CNG/LNG. W praktyce nowa regulacja będzie wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych oraz innowacyjnych form transportu (wśród konsumentów powinno wzrosnąć zainteresowanie pojazdami napędzanymi energią elektryczną lub gazem ziemnym).

To pierwszy dokument, który całościowo określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Szersze zastosowanie paliw alternatywnych zmniejszy uzależnienie transportu od paliw węglowodorowych, a więc od ropy naftowej, i tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza. Ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę europejską w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

W Polsce infrastruktura pozwalająca ładować/tankować pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne jest słabo rozwinięta.

Projekt ustawy zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się samochodów wykorzystujących paliwa alternatywne – bez obawy braku możliwości doładowania. Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych.

W projekcie ustawy określono zasady rozmieszczenia, rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystywania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne dla niej oraz zasady rozwoju infrastruktury ładowania dla drogowego transportu publicznego. Wskazano obowiązki podmiotów publicznych w związku z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych oraz obowiązki informacyjne związane z obszarem paliw alternatywnych. Określono także warunki funkcjonowania stref czystego transportu, a także  zasady realizacji i tworzenia Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji (do opracowania tego dokumentu zobowiązuje dyrektywa).

Projekt ustawy wprowadza nowe pojęcia, jednym z nich jest „ładowanie” – rozumiane jako pobór energii elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, pojazd silnikowy niebędący pojazdem elektrycznym, motorower, rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – realizowany na potrzeby napędu tego pojazdu.

Ładowanie pojazdów elektrycznych to nowy rodzaj działalności gospodarczej – usługa ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, i dlatego nie będzie wymagała koncesji. Usługa ładowania zapewni jednak odpłatne ładowanie pojazdów w ogólnodostępnej stacji ładowania.

W projekcie ustawy określono ścieżkę rozwoju i budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania gazu ziemnego. Wskazano również zasady funkcjonowania tej infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego. Powinno to umożliwić powstawanie sieci bazowej infrastruktury tych paliw, a tym samym przyczynić się do realizacji celów ustawy i Krajowych ram.

Założono odrębną ścieżkę tworzenia infrastruktury przeznaczonej do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Pierwszy etap rozwoju stacji ładowania energią elektryczną przypadnie na lata 2018 i 2019. Infrastruktura w tym okresie powinna rozwijać się na zasadach rynkowych, z dofinansowaniem ze środków publicznych. Jeśli do końca 2019 r. nie zostanie osiągnięta liczba stacji ładowania w gminach spełniających warunki określone w ustawie, to wtedy gmina będzie musiała opracować plan rozwoju brakującej infrastruktury do ładowania pojazdów, a za budowę na jej obszarze brakujących stacji ładowania będzie odpowiadał operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Z kolei operator systemu dystrybucyjnego gazowego będzie musiał przygotować program budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć dotyczących modernizacji i rozbudowy oraz przyłączenia tych stacji do sieci. Operator ten będzie również musiał wybudować stacje gazu ziemnego wskazane w programie budowy. Program ten ma być sporządzony wyłącznie dla gminy, której liczba mieszkańców wynosi co najmniej 100 tys., i w której zarejestrowano co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych, zaś 400 pojazdów samochodowych przypada na 1000 mieszkańców w tej gminie.

Zgodnie z projektem ustawy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad będzie przygotowywał plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania i stacji gazu ziemnego wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T na okres nie krótszy niż 5 lat.

Projekt określa również zasady dotyczące sposobu informowania konsumentów o paliwach alternatywnych, a także oznakowania dystrybutorów i pojazdów oraz utworzenia i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. To rejestr publiczny, który będzie stworzony i prowadzony (przy użyciu systemu teleinformatycznego) przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Ma zapewniać użytkownikom pojazdów elektrycznych i  napędzanych gazem ziemnym informacje ułatwiające korzystanie z tych pojazdów (np. o cenach paliwa alternatywnego).

Projektowana ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia przez rady gmin stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi (energią elektryczną, gazem ziemnym).

Wprowadzenie stref nie będzie obligatoryjne, ale może ułatwić samorządom walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Za wjazd do strefy czystego transportu użytkownicy pojazdów samochodowych spalinowych będą ponosić opłaty. Opłaty te będą dochodem gminy. Obszar takiej strefy zostanie oznaczony znakami drogowymi. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu (bez względu na czas jaki pojazd będzie w niej przebywał) nie będzie mogła przekroczyć 30 zł dziennie. Rada gminy będzie mogła też zwolnić z przyjętych ograniczeń dotyczących wjazdu do strefy czystego transportu. Każda osoba, która nie będzie przestrzegać ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu, może zostać ukarana grzywną do 500 zł.  Strefy czystego transportu będą obowiązywały całą dobę.

Przewiduje się, że po wejściu nowych przepisów m.in.: zakup osobowego samochodu elektrycznego będzie tańszy (zostanie on zwolniony z akcyzy); przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia pojazdu elektrycznego; kierowca samochodu elektrycznego przez jakiś czas będzie uprzywilejowany (chodzi o możliwość korzystania z buspasów do końca 2025 r.) i będzie jeździł taniej (bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania); samorządy chętniej będą wybierać autobusy elektryczne (bo szybsza będzie budowa infrastruktury dla paliw alternatywnych); władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim terenie (chodzi o możliwość ustanawiania stref czystego transportu). Dzięki tym rozwiązaniom poprawi się stan zdrowia ludzi i środowiska.

W projekcie zawarto także regulacje dotyczące wykorzystania dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi (samosterującymi).

Ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu regulacji, które będą obowiązywać w innych terminach.

Zwrot akcyzy dla rolników

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2215) stawka zwrotu podatku akcyzowego będzie wynosiła 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w porównaniu do 2017 r). Natomiast roczny limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 86 zł/1 ha. Przypominamy, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczące paliwa zakupionego w okresie sierpień 2017 r. – styczeń 2018 r. należy składać w miesiącu lutym 2018 r. z kolei w sierpniu 2018 r. w odniesieniu do paliwa zakupionego w okresie luty-lipiec 2018 r.

(op. N.J.Lenkiewicz)

 

Opłata paliwowa w 2018 r.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące w 2018 r. stawki opłaty paliwowej zgodnie z brzmieniem Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 1044)

 1. Benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 11 45 lub CN 2710 11 49, oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami – 131,40 zł za 1 000 l.
 2. Olej napędowy o kodzie CN 2710 1941, wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa – 293,05 zł za 1 000 l.
 3. Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do napędu silników spalinowych o kodach CN 2711 i CN 2901 – 162,27 zł za 1 000 kg.
 4. Wyroby inne niż wskazane w pkt. 1-3 przeznaczone od użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych bez względu na kod CN – 162,27 zł za 1 000 kg.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe procedury przy zatrudnianiu cudzoziemców. Zmianie ulegnie m.in. obowiązująca procedura „oświadczeniowa” dotycząca obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Praca na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

W wyniku wdrożenia przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z  26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375) W konsekwencji Ustawą z  20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2017 r. poz. 1543) wprowadzono zmiany m.in. do Ustawy z  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał Starostawłaściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie, jeżeli:

1)            wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

2)            podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Pierwszeństwo w uzyskaniu zezwolenia będą mieli cudzoziemcy, którzy co najmniej raz w okresie 5 latpoprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę sezonową mają być wydawane na czas określony, jednak nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej – dostęp do informacji o kontrahentach

25 grudnia weszły w życie przepisy Ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz.2169).

Nowelizacja m.in. znosi obowiązek zachowania tajemnicy skarbowej wobec udostępnianych podatnikom informacji o ich kontrahentach. Powyższe pozwoli na prostą weryfikację rzetelności i wiarygodności przedsiębiorców. Podatnicy będą mieli możliwość uzyskania oficjalnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, w którym organ będzie miał obowiązek wskazać informacje dotyczące potencjalnych kontrahentów w zakresie prawidłowości ujawnianych zdarzeń gospodarczych w ramach deklaracji podatkowych czy też zaległości podatkowych.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Porozumienie Polski i USA ws. wymiany raportów CbC

 • Wiceminister finansów Paweł Gruza podpisał dwustronne porozumienie między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC.
 • Podpisanie porozumienia przez stronę amerykańską jest oczekiwane przed końcem roku.

"Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports", czyli porozumienie robocze między właściwymi organami USA i Polski precyzuje zakres, sposób i tryb wymiany informacji o raportach CbC.

W ramach CbCR wielonarodowe grupy kapitałowe prezentują informacje, które dotyczą w szczególności przychodu do opodatkowania, zapłaconych podatków i miejsca prowadzenia działalności. Automatyczna wymiana kluczowych informacji o wszystkich podmiotach w danej grupie kapitałowej ma ułatwić organom podatkowym ocenę ryzyka w zakresie cen transferowych.

Zawieranie porozumień CbCR wynika z zaleceń OECD, przedstawionych w ramach projektu BEPS (Base Erosion Profit Shifting – zmniejszenie podstawy opodatkowania i transfer zysków). Polska jest już stroną wielostronnego porozumienia zawartego w 2016 r. na podstawie wielostronnej konwencji o pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. USA zawierają jedynie porozumienia bilateralne w tym zakresie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy), a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Od 18 kwietnia 2017 r. obowiązuje ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, jednak poszerzenie jej o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi, oznacza kolejne uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie wpływów budżetowych. Po zmianach będzie to ustawa o systemie monitorowania przewozu towarów (konieczne zmiany zostaną również wprowadzone w innych ustawach).

Projekt zakłada, że ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu – będzie ona wykonywana np. na bocznicach kolejowych w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.

Do ustawy wprowadzono także nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Z powodu zmiany przepisów Prawa farmaceutycznego, każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem.

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy oraz zajmujący się wytwarzaniem i importem produktów leczniczych – w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie tej ustawy będą musieli przekazać GIF aktualne listy środków transportu wraz z ich numerami rejestracyjnymi, wykorzystywane w zakresie działalności objętej zezwoleniem. To bardzo ważna regulacja zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Powinna ograniczyć wywóz tych towarów za granicę, którego efektem jest brak specjalistycznych i nowoczesnych leków (głównie ratujących życie) w polskich aptekach. W 2016 r. wywóz leków z naszego kraju za granicę osiągnął wartość 2 mld zł, a na liście leków zagrożonych brakiem dostępności jest obecnie wymienionych ok. 200 pozycji. Systemowi monitorowania drogowego nie będą podlegały przewozy realizowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zaproponowano też nowy wzór zgłoszenia przewozu przesyłanego do rejestru zgłoszeń, co powinno zmniejszyć obciążenia administracyjne przedsiębiorców. Zgłoszenie w nowym kształcie będzie pozwalało na dokonanie jednego zgłoszenia do rejestru w przypadku przewozu różnych towarów (różne pozycje wg Nomenklatury Scalonej) – do jednego odbiorcy i do jednego miejsca ich dostarczenia jednym środkiem transportu.  Ponownie zdefiniowano też miejsce kontroli określając je jako „miejsce dostarczenia towaru” lub „oddział celny urzędu celno-skarbowego zlokalizowany najbliżej miejsca zakończenia przewozu po terytorium kraju”.

Na podstawie nowych przepisów będzie można też informować przewoźnika o konieczności przedstawienia środka transportu do kontroli w miejscu dostarczenia towaru.

Jeśli zaś nie dojdzie do przedstawienia środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie, spowoduje to nałożenie na przewoźnika kary 20 000 zł (powinno to zabezpieczyć wykonanie obowiązku zawiadomienia o dostarczeniu towaru). W innej sytuacji przyjęto, że 100 tys. zł wyniesie kara za niedostarczenie środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie (chodzi o tzw. zniknięcie transportu zarejestrowanego w ramach tranzytu przez Polskę).

Jednocześnie, gdy podmiot wysyłający towar (przedsiębiorca) naruszy przepisy ustawy, co zostanie ujawnione w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej – to kara nie będzie wymierzana, gdy zostanie ustalone, że nie doszło do uszczuplenia należności pieniężnych budżetu państwa. Przepisy te będą stosowane do naruszeń powstałych od 1 maja 2017 r., tj. z mocą wsteczną.

Ponadto, nowe przepisy zapewniają Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prawo do przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem systemów transportowych na drogach krajowych, a także umożliwiają odpowiednim służbom państwowym dostęp do tych danych na potrzeby realizacji ich obowiązków ustawowych (chodzi np. o Krajową Administrację Skarbową, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego).

Wprowadzone przepisy umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie danych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pozyskanych z funkcjonującego systemu poboru opłat oraz inteligentnych systemów transportowych, a także zapewnią zinformatyzowanie wymiany informacji między systemami transportowymi GDDKiA a organami państwa. Dostęp do danych gromadzonych przed GDDKiA, połączony z rozszerzeniem możliwości ich przetwarzania, pozwoli na zwiększenie czynności kontrolnych i analitycznych, m.in. Krajowej Administracji Skarbowej.

Odstąpiono od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), pozostawiono określanie rodzaju towaru na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN). Oznacza to, że system uproszczono, bo według dotychczasowych przepisów towar jest grupowany według jednej podkategorii PKWiU albo jednej pozycji CN, a przedsiębiorcy mają wątpliwości kiedy stosować klasyfikację zgodną z PKWiU, a kiedy z CN.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (jeden artktył ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.). Jednocześnie przez 2 miesiące od daty wejścia nowych przepisów w życie nie będą nakładane kary na przewoźników kolejowych za naruszenia przepisów ustawy – to okres, jaki ustawodawca przewidział na dostosowanie się do nowych regulacji. 

Źródło: premier.gov.pl

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Szczegóły w załączniku. 

(op.pb)

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem zmiany jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji nt. rozkładu zanieczyszczeń.

Rezultatem proponowanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Szczegóły w załączniku. 

Prezydent RP podpisał ustawę o biokomponentach i biopaliwach

8 grudnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach Ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) zmierzających do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2015/1513/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015 r, str. 1 i Dz. Urz. UE L 234 z 31.08.2016, str. 26).

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza dyrektywa 2015/1513/WE związane są z ograniczeniem stosowania biokomponentów produkowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne oraz ze wzrostem wykorzystania tzw. biopaliw zaawansowanych.

Uchwalona ustawa wprowadza mechanizmy mające na celu dostosowanie regulacji prawnych do aktualnej sytuacji na rynku paliwowym po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego, co ma ułatwić podmiotom paliwowym realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

W ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych dokonano doprecyzowania użytych w ustawie definicji, w tym m. in. doprecyzowano, że działalność gospodarcza w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia biokomponentów może być wykonywana samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu.

Ponadto wprowadzono regulację, zgodnie z którą do wytwarzania biokomponentów przez wytwórców nie będzie można stosować biomasy będącej produktami działów powiązanych z rolnictwem (zgodnie z definicją biomasy zawartą w przepisach ustawy), przy dostawie której została zastosowana stawka podatku VAT wyższa niż 5%. Wprowadzone ograniczenie nie odnosi się natomiast do pozostałych rodzajów biomasy, tj. odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, a także ulegających biodegradacji części odpadów przemysłowych i komunalnych.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących zasad wytwarzania przez rolników biopaliw na własny użytek, poprzez umożliwienie rolnikom wykonywania tych czynności bez konieczności posiadania składu podatkowego. Będą oni mogli prowadzić produkcję biopaliw ciekłych na własny użytek poza składem podatkowym.

Ustawa zakłada obowiązek corocznego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o dokonaniu czynności powodujących, że dany podmiot został objęty obowiązkiem realizacji NCW. Obowiązkiem tym zostały objęte wszystkie podmioty, które w trakcie roku kalendarzowego po raz pierwszy dokonały czynności, o których mowa w definicji podmiotu realizującego NCW, powodujących, iż stały się one podmiotami objętymi obowiązkiem realizacji NCW.

Prezes URE będzie ponadto prowadził, na podstawie przekazanych informacji oraz sprawozdań wskazanych w ustawie, wykaz podmiotów realizujących NCW i udostępniał go w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

W ustawie wprowadzono mechanizm opłaty zastępczej polegający na tym, że podmiot realizujący NCW, który udokumentował realizację tego obowiązku na określonym minimalnym poziomie NCW ustalonego na dany rok kalendarzowy może uiścić opłatę zastępczą. Uiszczenie opłaty zastępczej zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach projektu ustawy powoduje wykonanie NCW w danym roku kalendarzowym. Minimalny poziom realizacji NCW, o którym mowa powyżej wynosi co najmniej 85% poziomu obowiązku wynikającego z ustawy.

Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami podmiot realizujący NCW może zrealizować obowiązek zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych z wykorzystaniem biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia.

W nowych regulacjach ustawy wprowadzono mechanizm tzw. obligatoryjnego blendingu biokomponentów w paliwach ciekłych, zgodnie z którym podmiot realizujący NCW jest obowiązany zapewnić w danym kwartale minimalny udział biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych.

Dodano przepis, zgodnie z którym Prezes URE, na podstawie sprawozdań rocznych oraz sprawozdań kwartalnych, będzie opracowywał zbiorczy raport roczny dotyczący rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, w tym realizacji obowiązków wskazanych w ustawie.

W zakresie przepisów przejściowych ustawa stanowi, iż:

- do oceny realizacji w 2017 r. obowiązku zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych wykorzystywanych przez podmiot obowiązany do realizacji NCW oraz do kar pieniężnych z tytułu niezrealizowania tego obowiązku stosuje się przepisy dotychczasowe,

- podmioty, które przed dniem wejścia nowych regulacji uzyskały wpis do rejestru podmiotów sprowadzających w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich rozporządzenia przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej stają się podmiotami sprowadzającymi w rozumieniu ustawy w brzmieniu nadanym obecnie przyjętymi regulacjami,

- do sprawozdań, sprawozdań rocznych i zbiorczych raportów kwartalnych wskazanych w ustawie składanych za okres do końca 2017 r. oraz do kar pieniężnych za niezrealizowanie obowiązków za okres do końca 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto w przepisach przejściowych określono, iż wysokość współczynników redukcyjnych dotyczących określenia minimalnego udziału biokomponentów w latach 2018 i 2019 będzie wynosić odpowiednio 0,86 i 0,82.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem regulacji dotyczącej wykorzystania biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz regulacji odkreślającej minimalny poziom biokomponentów w paliwach, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

(op.zp)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szczegóły w załączniku. D2017000228501.pdf (726.8 KiB) (op.pb)

Ustawa o rynku mocy skierowana do podpisu Prezydenta RP

Parlament zakończył prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Energii ustawą o rynku mocy. Głównym celem rozwiązań zaproponowanych przez ME jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz przemysłu. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta RP.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wprowadzenie mechanizmu rynku mocy zapobiegnie niedoborom mocy wytwórczych, stworzy przedsiębiorstwom energetycznym zachęty ekonomiczne do budowy nowych bloków energetycznych oraz utrzymania i modernizacji istniejących elektrowni. Przyczyni się także do racjonalnego zużywania energii przez odbiorców końcowych.

Po wejściu w życie przepisów, proponowanych w projekcie ustawy, wytwórcy energii elektrycznej, którzy wygrają aukcje mocy, będą otrzymywali wynagrodzenie nie tylko za energię dostarczoną do odbiorców, ale też za gotowość dostarczenia mocy (zdolności do wystarczającej produkcji energii) w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Wprowadzenie rynku mocy pozwoli również na wielomiliardowe oszczędności w ciągu pierwszej dekady funkcjonowania tych rozwiązań. Wynikają one głównie z uniknięcia strat, jakie poniosłaby krajowa gospodarka z powodu niedostarczenia energii oraz z obniżenia kosztu kapitału dla inwestorów w sektorze elektroenergetyki (obniżenie ryzyka inwestycyjnego).

Ustawa o rynku mocy

(op.pb)

Senat przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

7 grudnia Senat przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek.  Jednocześnie Senat odsunął w czasie rządową reformę przesuwając datę wejścia w życie regulacji na 1 stycznia 2019 roku.

Teraz ustawą zajmie się Sejm.

Źródło: PwC (op.pb)

Działania EUROPOLU wymierzone w przestępczość finansową

Polska Policja uczestniczyła w ogólnoeuropejskich działaniach przeprowadzonych w ramach operacji pod nazwą EMMA3 (European Money Mule Action 3) koordynowanych przez Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości EUROPOL-u, których celem była walka z przestępczością związaną z tzw. „mułami finansowymi”. W Polsce akcję nadzorowało i koordynowało Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

20-24 października br. polska Policja pod auspicjami  Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) działającego przy Europolu (Europejskiego Urzędu Policji) oraz we współpracy z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich, przeprowadziła wspólną akcję pod nazwą EMMA3 (European Money Mule Action 3) zmierzającą do wykrycia oraz udaremnienia działań przestępczych związanych z tzw. "mułami finansowymi".

W trakcie akcji EMMA3 policjanci z Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP nadzorowali oraz koordynowali działania w całym kraju, podczas których zidentyfikowano 19 osób tzw. "mułów" i 7 osób zajmujących sie rekrutacją.

W czynnościach prowadzonych na terenie Polski było zaangażowanych 9 banków. Straty oszacowano łącznie na ok. 4,5 mln euro, policjanci zabezpieczyli ok. 52 tyś. euro i zatrzymali  6 osób. Zidentyfikowano również 3 osoby, które padły ofiarą ww. przestępczości.

Tzw. muły finansowe to osoby, które przesyłają nielegalnie zdobyte środki finansowe pomiędzy różnymi kontami bankowymi, często mających siedzibę w różnych krajach oraz w imieniu różnych osób. Są rekrutowani przez przestępców w celu użyczenia swojego konta bankowego do wypłaty jak również transferu pieniędzy na inne konta bankowe (krajowe lub zagraniczne) w zamian za otrzymanie prowizji za świadczone usługi.

Nawet jeżeli tzw. muły nie są osobami zaangażowanymi bezpośrednio w proceder generowania pieniędzy (cyberprzestępstwo, płatności i oszustwa on-line, narkotyki i handel ludźmi itd.), działają nielegalnie, uczestnicząc w procederze tzw. "prania pieniędzy" pochodzących z przestępstwa, pomagając tym samym grupom przestępczym łatwo rozprowadzać skradzione fundusze na całym świecie i pozostać anonimowymi.

Ponad 90% transakcji pieniężnych przy użyciu tzw. mułów finansowych jest związanych z cyberprzestępczością. Nielegalnie pozyskiwane pieniądze często pochodzą z ataków typu "phishing”, złośliwego oprogramowania, oszustw związanych z zakupami on-line oraz dokonywanymi poprzez płatności z wykorzystaniem bezgotówkowych form tj. karty płatnicze.

Jak się przed tym chronić?

- jeśli okazja brzmi zbyt dobrze, aby mogła być prawdziwą, najprawdopodobniej nią nie jest.

- ostrożnie sprawdzaj niepożądane e-maile, jak również rozważnie podchodź do wpisów na stronach internetowych mediów społecznościowych obiecujących możliwości zarabiania pieniędzy,

- sprawdź dane kontaktowe firmy oferującej pracę (adres pocztowy, telefon stacjonarny, stronę internetową) czy są prawidłowe oraz czy firma jest zarejestrowana w Polsce.

- bądź szczególnie ostrożny w przypadku ofert pracy od osób lub firm z zagranicy, gdyż trudniej będzie zweryfikować ich działalność, czy jest zgodna z prawem,

- nigdy nie podawaj nikomu swojego konta bankowego, ani innych danych osobowych, chyba że znasz osobę i jej ufasz.

Co robić?

- Jeżeli otrzymałeś e-maila tego typu nie odpowiadaj na nie i nie klikaj na żaden z linków, które zawierają  podejrzane treści!!!

- Powiadom policję!

Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji uważasz, że uczestniczysz w przestępczym procederze, przestań przekazywać pieniądze natychmiast, powiadom swój bank o transakcji jaką przeprowadziłeś oraz powiadom organy ścigania!

Źródło: policja.pl Biuro dw. z Cyberprzestępczością KGP, op.zp

Dodatkowe informacje:

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci/komunikat-fikcyjne-umowy-o-prace

Kontynuacja szkoleń z JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przedłużają ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK".

W związku z rosnącym zainteresowaniem szkoleniami z zakresu JPK_VAT prowadzonymi w urzędach skarbowych w listopadzie br., akcja „Wtorki z JPK" będzie kontynuowana i szkolenia dla mikroprzedsiębiorców będą realizowane również w grudniu br.

Szkolenia w trzy wtorki grudnia

Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzą eksperci KAS we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych, w następujących terminach: 5.12, 12.12, 19.12.

Uwaga: przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień.

Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Więcej informacji o JPK na stronie Portalu Podatkowego MF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).(op.pb)

Uwaga na fałszywe e-maile rzekomo przesyłane przez KAS

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) otrzymały informację o rozsyłanych na skrzynki pocztowe obywateli i przedsiębiorców wiadomościach, które zawierają załącznik ze złośliwym kodem, udający deklarację. W polu nadawcy widnieje Krajowa Administracja Skarbowa, chociaż wiadomości faktycznie wysłane zostały z zagranicznych, prawdopodobnie przejętych kont pocztowych.

MF informuje, że KAS w prowadzonych sprawach komunikuje się w sposób przewidziany przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a faktury nie są przesyłane drogą elektroniczną.

W przypadku innych wiadomości otrzymywanych w imieniu administracji publicznej należy zawsze sprawdzać nie tylko nazwę, ale i domenę nadawcy. W przypadku Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej jest to mf.gov.pl i mofnet.gov.pl.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Przykładowa treść wiadomości:


Zrzut ekranu z przykładową wiadomością

Agresywna optymalizacja podatkowa problem podatnika czy państwa?

Agresywna optymalizacja podatkowa w Polsce i na świecie była wiodącym tematem XV Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Oszustwa podatkowe uznano za szkodliwe i zapowiedziano współpracę w ich zwalczaniu. Zwrócono uwagę, że plany rządu brytyjskiego, wprowadzenia jednocyfrowej stawki CIT po zakończeniu negocjacji ws. Brexitu, mogą być kolejnym wyzwaniem dla Polski i UE.


Konferencję podatkową w Katowicach zorganizował Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wzięli w niej udział doradcy podatkowi z całej Polski, przedstawiciele resortu finansów, aparatu skarbowego, sądów administracyjnych i pracownicy nauki.
 „W zeszłym roku zastanawialiśmy się, czy istnieje w Polsce system podatkowy, a jeżeli istnieje i istnieją związane z nim zasady, to chcielibyśmy, aby podatnik płacił podatki w wysokości należnej” - powiedział Jan Pytel, przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP. Przypomniał, że Ministerstwo Finansów jako reprezentant suwerena chce, aby podatnik zapłacił 18-19 proc. swojego dochodu i zapewnił, że do tego samego sprowadza się rola doradców podatkowych. „Chcemy, żeby podatnik te 19 proc. podatku płacił, ale nie 30 proc.” - podkreślił.
 Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Filip Świtała zaznaczył, że jego resort „dostrzega doradców podatkowych jako partnerów” i chciałby, aby mieli korzyści ze współpracy z administracją podatkową. Do zawodów zaufania publicznego związanych z dbaniem o przestrzeganie prawa podatkowego zaliczył także biegłych rewidentów.
 „Chcemy, aby optymalizacja podatkowa nie była powodem do zakwestionowania sprawozdania podatkowego przez organy skarbowe” - podkreślił. Dodał, że współpraca zawodów zaufania publicznego może doprowadzić do zmniejszenia skali agresywnej optymalizacji podatkowej i uchylania się od płacenia podatków. Celem jest uzyskanie 19 proc. rzeczywistego opodatkowania w zakresie CIT. „Gdy patrzymy na duże firmy, to skala opodatkowania jest niższa o kilka punktów procentowych” - przyznał.


 Polityka podatkowa wciąż niejasna
 „W Polsce wciąż brakuje klarownej polityki podatkowej oraz jednego ośrodka decyzyjnego, jeżeli chodzi o podatki i prawo podatkowe” - ocenił prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, przewodniczący Komitetu Ekspertów Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK. Wyróżnił jednak dwa „pozytywne elementy” - poprawę kontaktów przedstawicieli fiskusa z doradcami podatkowymi i instytucjami finansowymi oraz „wzrost patriotyzmu podatkowego”.
 Jednocześnie zwrócił uwagę na niepokojące go zjawiska gospodarcze. „Windowanie” PKB głównie przez konsumpcję prowadzi jego zdaniem do „pewnej nierównowagi”. A ponieważ „ekonomia jest nieubłagana”, to kiedyś trzeba będzie ten problem rozwiązać.
 „Albo będziemy się zadłużać jako państwo, albo pobudzimy inflację, co na początku spowoduje, że wzrosną dochody budżetowe, albo nastąpi podwyżka podatków”. Wybór przez władzę trzeciego rozwiązania wydaje mu się najbardziej prawdopodobny, a nawet „nieuchronny”. To z kolei - jak zauważył - może się okazać „wielką perspektywą dla doradców podatkowych w zakresie nowych form opodatkowania”.
 Prof. Bogumił Brzeziński dostrzegł jednocześnie „wysiłki” wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który „usiłuje temu przeciwdziałać”, m.in. poprzez pomysł wprowadzenia „polskiej strefy ekonomicznej”. Jednak wskazał przy tym na nieudane próby tworzenia w Polsce takich stref w przeszłości. Natomiast propagowany za granicą przez polskiego ministra finansów postulat, aby dochody były opodatkowane tam, gdzie powstają, prof. Brzeziński uznał za słuszny, jednak bardzo trudny do zrealizowania.

 Sądy administracyjne też liczą na doradców podatkowych
 „Doradcy podatkowi są dla nas szczególną korporacją, a stale podnoszony poziom ich wiedzy budzi w nas ogromny szacunek” - przyznał sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski. Dodał, że szacunek ten wiąże się również z faktem, że doradcy podatkowi „działają na pierwszej linii frontu”, natomiast sędziowie sądów administracyjnych „mają najwięcej czasu na to, aby zapoznać się z określoną problematyką”.
 Przyznał, że im bardziej sędziowie zagłębiają się w problematykę związaną z szeroko rozumianym unikaniem opodatkowania i przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania, tym więcej widzą tam problemów, tym więcej pytań sami sobie zadają i nie zawsze znajdują dobre odpowiedzi. Przypomniał, że prezes NSA powołał nawet nową komórkę organizacyjną - zespół analiz ekonomicznych - na czele którego stanął prof. Dominik Gajewski z SGH.
 Oceniając formy zwalczania unikania opodatkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie w tym zakresie regulacji art. 119a ordynacji podatkowej oraz wynikające z tej regulacji przesłanki do wszczęcia postępowania podatkowego ze strony organów administracji skarbowej.
 Sędzia Winiarski zaznaczył, że podatnik ma prawo do optymalizacji (np. kosztowych) swoich obowiązków podatkowych, a problem według niego polega na tym, „by ustalić granice owych działań dopuszczalnych, od tych działań, które możemy identyfikować jako optymalizację podatkową stanowiąca wynik nadużycia, bądź obejścia prawa podatkowego”.
 Podał też przykłady wyprowadzania z Polski przez „bardzo duże instytucje bankowe” ogromnych pieniędzy przy wykorzystaniu obligacji singapurskich. Omówił również przykłady „czynności ukrytych” i operacji „ewidentnie sztucznych”, które mają na celu oszukanie fiskusa.
 Sędzia WSA, prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski podkreślił, że powstały w NSA zespół analiz ekonomicznych ma być wsparciem dla sądownictwa administracyjnego i sędziów.
 „Rolą zespołu jest to żeby procesy, instrumenty, zjawiska ekonomiczne, szczególnie te, które są skomplikowane, były lepiej dostrzegane i precyzyjniej analizowane właśnie z punktu widzenia ekonomicznego" - wyjaśnił.
 Według prof. Gajewskiego agresywna optymalizacja podatkowa jest problemem zarówno podatnika, jak i państwa, ale i doradców podatkowych. Dodał, że jest to także „kwestia międzynarodowej, szkodliwej konkurencji podatkowej”. Zwrócił uwagę, że problem ten dotyczy nie tylko poszczególnych państw UE, ale i problematyki tego, jak „postrzegany jest ten temat z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych i samej Unii Europejskiej.
 Jako przykład agresywnej optymalizacji podatkowej przypomniał kwestię opodatkowania w Irlandii jednego z dużych koncernów amerykańskich, gdzie Stany Zjednoczone uznały, że „nie jest to żaden problem”. Podkreślił, że stawka podatkowa tam zastosowana była na poziomie 0,001 proc. dochodu do opodatkowania. „Gdyby taki sam problem wystąpił w Stanach Zjednoczonych, to byłoby to wielkim skandalem i byłoby inaczej postrzegane” - ocenił.
 Według niego można obecnie liczyć jedynie na zredukowanie zjawiska agresywnej optymalizacji podatkowej, natomiast plany jego likwidacji są „fikcją”. Wynika to przede wszystkim z faktu, że podmioty wykorzystujące taką optymalizację działają transgranicznie nie tylko w ramach UE, ale i poza Unią.
 Zwrócił też uwagę na wciąż „świetnie rozwijające się” raje podatkowe, wśród nich w niektórych krajach UE, a także instrumenty, które obniżają realne opodatkowanie np. w Luksemburgu czy Irlandii, co jest uznawane za naruszanie zasady solidarności podatkowej w Unii Europejskiej.
 „Dzisiaj możemy powiedzieć, że nie istnieje jedna, realna polityka podatkowa w Unii Europejskiej, która mogłaby zmierzać do zredukowania tego problemu” - ocenił ekspert. Wskazał też na państwa nadbałtyckie, Czechy i Słowację, które prowadzą - jak powiedział - „bardzo miękką politykę państwa w stosunku do podatników, co nie zniechęca ich do unikania opodatkowania”.
 Według niego nie możemy „zapatrywać się w sposób niemalże ślepy” na to, że Komisja Europejska „ten problem rozwiąże”. W związku z tym jego zdaniem „warto zastanowić się nad stworzeniem pewnego rodzaju naszej wewnętrznej polityki, która będzie polityką zbalansowaną”. Miałaby ona równoważyć interes Skarbu Państwa i uwzględniać interes podatnika w ten sposób, aby nie wprowadzać rozwiązań, które będą niekorzystne zwłaszcza dla małych i średnich firm.
 Prof. Gajewski omówił też typowe „konstrukcje”, które pozwalają całkowicie i „w sposób swobodny” uniknąć płacenia podatków. Wykorzystują one spółki zależne w niektórych państwach, szczególnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy w Libanie.
 Wspomniał także o planach rządu brytyjskiego, które - po zakończeniu negocjacji ws. Brexitu - będą zmierzały do „nowego otwarcia” w polityce podatkowej z jednocyfrową stawką CIT.

 NIK o rekomendacjach dla fiskusa
 „Aparat skarbowy mierzy się ciągle z tymi samymi problemami, niezależnie od zmian legislacyjnych, usprawnień, od wielkiej reformy, którą było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej” – ocenił Maciej Berek, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów NIK.
 Przedstawiciel NIK zwrócił uwagę m.in. na czasochłonność postępowań kontrolnych, co może być związane „ze skomplikowaniem stanu faktycznego, potrzebą pozyskania pomocy prawnej z innego państwa, w którym są dokonywane jakieś czynności gospodarcze”. Z raportu NIK wynika, że postępowanie kontrolne w Polsce trwa średnio niemal 1,5 roku. To zdaniem Izby wymaga ze stronu ministra finansów „refleksji”, gdyż efektem czasochłonności kontroli może być fakt, że nie przynoszą one efektu „w wymiarze materialnym”. Podał dane, według których egzekucja należności sięgała zaledwie 3,7 proc.
 Maciej Berek przypomniał, że w 2009 roku aparat skarbowy nie miał narzędzi informatycznych dotyczących kontroli transakcji zagranicznych, w 2014 - mimo rekomendacji Izby - aparat skarbowy nadal nie potrafił przeciwdziałać wyłudzeniom VAT. NIK ocenia, że w 2016 roku fiskusowi nadal brakuje narzędzi informatycznych, które byłyby właściwie wykorzystywane do typowania podmiotów do kontroli.
 W 2016 NIK zalecała ministrowi finansów wyodrębnienie „pionu wyspecjalizowanego w nadzorowaniu tych, którzy powodują największy uszczerbek w dochodach Skarbu Państwa”. W pracach takiej komórki organizacyjnej mieli wziąć udział przedstawiciele gremiów eksperckich i specjalistów z resortu finansów.
 Po ubiegłorocznej kontroli Izby oceniono, że minister finansów „rzetelnie monitorował skuteczność obowiązujących rozwiązań”, a dynamika wzrostu zaległości w VAT zatrzymała się. Zdaniem NIK minister finansów „rzetelnie wykonuje swoje zadania” i „mocno się stara”, podejmując działania legislacyjne i organizacyjne
 „Potrafimy ustalić jako państwo coraz bardziej masowo fałszywe i puste faktury VAT, natomiast one są jedynie ilustracją tego, co się już zadziało i w zasadzie państwo nie radzi sobie z tym, żeby egzekwować jakąkolwiek istotną część wynikających z decyzji wydawanych przez urzędy skarbowe” - powiedział Maciej Berek. Decyzje egzekucyjne przeważnie dotyczą podmiotów, których nie ma, albo nie mają one żadnego majątku.
 Izba oceniła, że najlepsze efekty (w postaci wartości odzyskania) są w wyniku „zwiększenia poziomu dobrowolnych wpłat podatku i obniżenia kwoty zaległości objętych egzekucją administracyjną”. Dlatego NIK rekomenduje rozwijanie "miękkiej egzekucji" i negocjowanie spłaty należności z dłużnikami.

 STIR w parze z podzielona płatnością
 Filip Świtała, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów zaprezentował uczestnikom konferencji schemat uczestników oszustwa karuzelowego (VAT) i poinformował o projekcie wprowadzenia mechanizmu STIR, czyli systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.
 „Postrzegamy współpracę z doradcami podatkowymi i z biegłymi rewidentami jako ważny element przeciwdziałania agresywnej optymalizacji, bo ani im, ani nam nie zależy na tym, aby ta agresywna optymalizacja występowała” - powiedział.
 Projekt ustawy o STIR jest już przygotowany. Ustawa ma pozwolić na rzeczywistą analizę danych i wychwycenie firm zajmujących się kradzieżą VAT. „Statystyki są smutne” - zauważył Filip Świtała. Przez ostatnie dwa lata wykryto nadużycia o wartości przekraczającej 19 mld zł, czyli ok. 10 mld zł rocznie. Jednak według niego budżet traci w rzeczywistości dwa, trzy razy więcej.
 "To nie tylko kwestia skuteczności, to problem zahaczający o przestępczość przez duże +P+” - powiedział przedstawiciel resortu finansów. Przypomniał przy tym wypowiedź komisarza ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł w Komisji Europejskiej Pierre’a Moskovici, w której ocenił, że skala wyłudzeń jest podobna do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 Filip Świtała zapowiedział, że w plany przekazywania i analizowania danych poprzez STIR są już angażowane banki i Krajowa Izba Rozliczeniowa. Zapewnił jednocześnie, że KIR zatrzyma (jako filtr) dane dotyczące osób fizycznych, które dotrą do KAS jako zagregowane i bez danych osobowych (KAS nie dowie się np. co prywatna osoba kupuje). Na końcu będzie podstawa analityczna do podjęcia decyzji o wykreśleniu kogoś z rejestru podatników VAT.
 Docelowo STIR ma zlikwidować proceder wyłudzeń karuzelowych, ale też ochraniać uczciwych podatników, którzy mogli nie wiedzieć, że stali się elementem przestępczej działalności oszustów.
 Drugim, uzupełniającym systemem będzie split payment (podzielona płatność). „Dopiero funkcjonowanie obu tych systemów doprowadzi do tego, że Polska przestanie być atrakcyjnym miejscem dla mafii wyłudzających VAT” - podkreślił Filip Świtała. Pytany o spodziewany termin wejścia dobrowolnego split payment odpowiedział, że fiskus chciałby, aby stało się to wczesną wiosną przyszłego roku. Zaznaczył przy tym, że obydwa systemy będą wprowadzane stopniowo.

 Podsumowanie XV Konferencji Podatkowej w Katowicach
 „Wszystkim nam chodzi o to, żeby dochody budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego były stabilne, żeby można było realizować wszystkie zadania, które chcielibyśmy, żeby władze naszego kraju realizowały” - powiedziała przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.
 Jej zdaniem uczestnicy konferencji byli zgodni, że optymalizacja podatkowa ma dwie strony. Może być rozumiana jako zbiór pozytywnych zachowań podatnika, który zmierza do tego, żeby uczciwie pracując i prowadząc firmę, uczciwie płacić podatki. „Ale ta uczciwość podatkowa sprowadza się do tego, że on chciałby zapłacić tyle, ile powinien - ani więcej, ani mniej”- podkreśliła.
 Z drugiej strony - jak powiedziała - „mamy agresywną optymalizację podatkową, która zmierza do tego, aby jedynym celem działania było to, żeby zaoszczędzić na podatkach, żeby uniknąć opodatkowania, żeby wytransferować środki finansowe w te miejsca na świecie, gdzie ciężar podatkowy jest znacznie niższy, bądź też nie ma go w ogóle”. Takie zachowania trzeba jej zdaniem oceniać negatywnie.
 Przewodnicząca KRDP zaznaczyła, że funkcjonowanie każdego państwa wymaga, aby jego organy dysponowały odpowiednimi środkami, a podatki są właśnie elementem finansów publicznych. Przypomniała, że Konstytucja RP umiejscawia podatek w systemie finansów publicznych i wskazuje, że obowiązek ponoszenia danin publicznych jest jednym z podstawowych obowiązków obywateli.
 „Optymalizacja podatkowa dokonywana w sposób legalny na pewno nie zagraża interesom budżetu państwa, bo daje podatnikowi gwarancję ochrony jego interesów, daje mu pewność działania, stabilizację i zachętę do tego, żeby podatki płacić w Polsce. Natomiast interesom budżetu zagraża agresywna optymalizacja podatkowa, którą myślę, że my wszyscy zwalczamy i będziemy potępiać” - podkreśliła prof. Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
 „Uzgodniliśmy, że Ministerstwo Finansów pracuje nad polityką pokazania takich praktyk, które w optymalizacji mogą istnieć i nie dostaną łatki czy chorągiewki +agresywne+” - powiedział Piotr Maciejewski, wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału KIDP. Za bardzo cenne dla swojego środowiska zawodowego uznał również zapewnienie przedstawiciela resortu finansów o prowadzeniu prac nad projektem „zaufanego podatnika”. Wyjaśnił, że „zaufany podatnik” byłby obsługiwany przez doradcę podatkowego, a ten - jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, dałby takiemu podatnikowi „stygmat, że jego działania będą pod pierwszym poziomem kontroli”.
Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP, op.zp

Szybszy zwrot VAT na koniec roku

Resort finansów zaplanował powtórkę operacji przyspieszonych zwrotów VAT. Chce jeszcze w grudniu przelać firmom 5 mld zł, które normalnie trafiłyby do nich później - czytamy w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Taki zabieg miał już miejsce w poprzednim roku. Wówczas tylko w grudniu na konta przedsiębiorców wróciło 6,2 mld zł z podatku od towarów i usług. Normalnie termin tych zwrotów przypadał na styczeń i luty. Tempo było na tyle ekspresowe, że część firm otrzymywała VAT w ciągu trzech dni.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna" (op.pb)

Rząd przyjął uchwałę ws.infrastruktury logistycznej sektora naftowego

We wtorek, 28 listopada, Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, przedłożoną przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym przedstawia program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. Chodzi o budowę nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym. Realizacja Polityki w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi w dokumencie są:

Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk)

Za projektem przemawia dynamiczny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, wynikający ze strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie. Istotna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego umożliwi jednoczesne zaspokajanie potrzeb rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku i GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku oraz zapewni bezpieczeństwo tłoczeń w chwili zaistnienia awarii. Inwestycję wykona spółka PERN S.A.

Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia

Inwestycja, którą również wykona spółka PERN S.A., ma poprawić bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Dzięki wykorzystaniu istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw.

Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej

Mając na względzie konieczność objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego przez spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, sprawnej realizacji inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych oraz optymalizacji zarządzania istniejącymi aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw, Rada Ministrów przyjęła program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, dążyć się będzie do realizacji programu działań przez wykonywanie praw ze swoich akcji. Program zakłada, że:

 1. PKN ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A. skoncentrują się na swojej działalności podstawowej, tj. produkcji oraz obrocie paliwami;
 2. podmiotem wiodącym, jeśli chodzi o transport rurociągowy oraz magazynowanie ropy i paliw będzie PERN S.A.;
 3. podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej, poprzez zakup akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., będzie OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Źródło: premier.gov.pl, op.zp

Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych, został skierowany do konsultacji publicznych. Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-o-platnosciach-bezgotowkowych-w-konsultacjach-publicznych/

Z dokumentem można zapoznać się na stronie http://legislacja.gov.pl/projekt/12305606

Źródło: MR (op.pb)

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sejm podczas piątkowego głosowania przyjął zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja przewiduje m.in., że rada gminy będzie mogła ustalić ograniczenia dotyczące sprzedaży alkoholu pomiędzy 22.00 a 6.00.

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Sejm zdecydował o zakazie handlu w niedziele

Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Z ustawy są wyłączone stacje paliw, jeśli spełniają wymogi techniczne dla stacji paliw. Teraz projektem zajmie się Senat.

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Polsko-litewskie porozumienie w sprawie współpracy w zakresie zwalczania oszustw podatkowych

 • 21 listopada 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Szefa KAS z Szefową litewskiej administracji podatkowej.
 • Efektem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy administracjami skarbowymi Polski i Litwy.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili partnerom z Litwy rozwiązania tzw. pakietu paliwowego wdrożone w 2016 r. oraz ich wpływ na ograniczenie szarej strefy i zwiększenie wpływów budżetowych. Zaprezentowali także model funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz doświadczenia KAS w jego stosowaniu. Omówiono również zasady stosowania mechanizmu reverse chargé i wdrażanego przez Polskę modelu systemu podzielonej płatności „split payment".

Zawarte przez sekretarza stanu, Szefa KAS Mariana Banasia i Szefową litewskiej administracji podatkowej Editę Janušienė porozumienie w sprawie bezpośredniej dwustronnej współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania oszustw w podatku od wartości dodanej, umożliwi szybszą wymianę informacji pomiędzy administracjami podatkowymi obu krajów i przyczyni się do zwiększenia skuteczności zwalczania oszustw w podatku VAT.

Porozumienie to stanowi kolejny krok podjęty przez Szefa KAS w celu usprawnienia wymiany informacji podatkowych. Wcześniej podobne porozumienia podpisano także z czeską, słowacką oraz węgierską administracją podatkową.

Źródło: MF, op.zp

URE: Wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale br.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował dane nt. produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale br.

Ze sprawozdaniem można zapoznać się tu: https://www.ure.gov.pl/download/1/8905/InformacjaPURE80-2017.pdf

Kwartał, którego dotyczy ogłoszenie jest pierwszym kwartałem objętym obowiązkiem sprawozdawczym. Jak czytamy w informacji towarzyszącej publikacji:

"Sprawozdania były składane po raz pierwszy i pomimo zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu wytycznych co do ich prawidłowego wypełniania, widoczny był często brak świadomości w jaki sposób należy przekazywać dane do Prezesa URE. Pomimo dokładania wszelkiej możliwej staranności i podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie treści składanych sprawozdań, nie było możliwe wyeliminowanie całości napotkanych nieprawidłowości. Do najczęściej spotykanych błędów należały:

- wskazywanie niewłaściwych jednostek miary lub wagi, stosowanie ton, litrów i m3 niezgodnie z wzorem formularza sprawozdania,
-  brak wskazania kodów CN paliw ciekłych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2039),
- wykorzystywanie znalezionych w internecie wzorów sprawozdania, pochodzących z pierwszych projektów rozporządzenia i nie odpowiadających zakresowi wymaganych danych.

Jednocześnie ustawowy termin ogłoszenia kwartalnych danych dotyczących całkowitych ilości produkcji i przywozu uniemożliwił w wielu przypadkach, w których pojawiły się nieprawidłowości, uzyskanie od przedsiębiorców stosownych wyjaśnień. Ponadto nie wszystkie zobowiązane podmioty wywiązały się z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych.

Trudności związane były również z ustaleniem ilości paliw wyprodukowanych, co wynikało z następujących przyczyn:

- przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem gazu płynnego (LGP) deklarowali jako ilość paliwa wytworzonego cały wolumen paliw służących do wytwarzania paliwa końcowego. Paliwo takie może podlegać wielokrotnie procesom mieszania w różnych instalacjach wytwórczych w kraju, co w ujawnianych sprawozdaniach zwiększa wolumen wytworzonego gazu płynnego (LPG), mimo iż proces taki nie skutkuje zwiększeniem ilości paliwa znajdującego się w obrocie rynkowym,
-  w procesach uszlachetniania paliwa lub dodawania biokomponentów do paliwa dozowane są dodatki w ilości nie przekraczającej kilku procent. Mimo to przedsiębiorcy zajmujący się taką działalnością deklarowali w sprawozdaniach całość wytworzonego paliwa, co skutkowało w praktyce zwielokrotnieniem deklarowanych ilości wyprodukowanego paliwa.

Z uwagi na powyższe wielkości wytworzonych paliw, ujawnione w przekazywanych do Prezesa URE sprawozdaniach, konieczne będzie dalsze podejmowanie czynności mających na celu wyjaśnienie wpływających do Urzędu Regulacji Energetyki informacji. W celu uzyskania rzetelnych informacji zostało dotychczas wszczęte ponad 200 postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary dla przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się w terminie z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych.
W celu zachowania rzetelności publikowanych danych, w przypadkach gdy produkcja benzyn silnikowych, oleju napędowego lub gazu płynnego (LPG) o danym kodzie CN odbywa się również w rafineriach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ilości paliw wyprodukowanych wykazywane są oddzielnie jako:

1) ilość paliw wyprodukowanych przez rafinerie znajdujące się na terenie RP oraz
2) ilość paliw ujawnionych w sprawozdaniach wszystkich przedsiębiorców."

Źródło: URE, op.zp

Przedstaw swoją wizję podatków przyszłości i zostań podatkowym liderem

 • Podatki 4.0: daniny przyszłości" to temat pracy konkursowej w drugiej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
 • Tym razem studenci i absolwenci kierunków prawniczych lub ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na nowe, innowacyjne daniny, uproszczenie prawa podatkowego i walkę z przestępczością gospodarczą.
 • Na najlepszych czeka 12 płatnych stażyw Ministerstwie Finansów.

Tworzenie nowych rozwiązań podatkowych, dostosowanie prawa do rozwoju techniki i szybko zmieniających się technologii to jeden z kluczowych priorytetów Ministerstwa Finansów. To także temat przewodni drugiej edycji konkursu „Podatkowi liderzy". Jak będą wyglądać podatki w dobie czwartej rewolucji przemysłowej? Czy powstaną podatki przyszłości, za których pomocą odbuduje się wpływy do budżetu i stworzy przyjazny i prosty system podatkowy?  

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w czerwcu 2017. W jej wyniku wyłoniono 14 laureatów, którzy w trakcie miesięcznych praktyk poznali tajniki pracy nad nowymi rozwiązaniami podatkowymi. Ministerstwo Finansów chce ponownie zaangażować studentów i  absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Nagrodami dla autorów najlepszych prac kolejny raz będą płatne stażew Ministerstwie Finansów.

Udział w konkursie
Pracę konkursową Podatki 4.0: daniny przyszłości" (praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12) wyślij do 10 grudnia 2017 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

Do pracy dołącz CV, podpisaną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopie dokumentów potwierdzających status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym.

Harmonogram konkursu:

do 13 grudnia – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych

18-19 grudnia – rozmowy kwalifikacyjne

do 22grudnia 2017 – publikacja wyników na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Laureatom oferujemy:

 • płatny staż w Ministerstwie Finansów
 • udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem prawa podatkowego.

Sprawdź się i zostań podatkowym liderem!

 

Pliki do pobrania

Źródło: MF, op.zp

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Źródło: premier.gov.pl (op.pb)

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Wprowadzono regulacje, które mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP). W rezultacie ma to ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce obsługa przedsiębiorców ma być sprawniejsza – uproszczony zostanie proces rejestracji oraz dokonywania zmiany danych wpisywanych do CEIDG.

Źródło: premier.gov.pl (op.pb)

Konkurs MinFinTech otwarty. MF wybierze najlepszych programistów IT i CS

Premier Mateusz Morawiecki otworzył drugi etap konkursu Ministerstwa Finansów „MinFinTech” (Warszawa, 14-15 listopada 2017 r.).

 • Młodzi programiści mają miesiąc na stworzenie oprogramowania identyfikującego międzynarodowych oszustów VAT.
 • W programie nie brakowało spotkań, dyskusji i warsztatów z udziałem przedstawicieli resortu finansów.
 • Na laureatów konkursu czeka 150 tys. zł oraz propozycja pracy w spółce Aplikacje Krytyczne, gdzie pomogą Ministerstwu Finansów w zwalczaniu przestępczości podatkowej. Najlepszych poznamy już w grudniu.

 - Uszczelnianie podatków to nie tylko legislacja i kontrole. To przede wszystkim analiza ogromnych wolumenów danych, analityka big data dużo bardziej zaawansowana niż w jakiejkolwiek firmie komercyjnej - tymi słowami wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przywitał uczestników drugiego etapu „MinFinTech”, czyli konkursu programistycznego zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową  i spółkę Aplikacje Krytyczne. Informatyczna rywalizacja ma wyłonić najlepszych specjalistów z sektora IT i CS, którzy będą mieli szansę dołączyć do zespołu analityków i programistów, na co dzień zwalczających wyłudzenia VAT (czyli tzw. Vatmanów). - Jestem zbudowany jakością waszej pracy. Jesteście niezwykle sprawni w tym co robicie i my też taką sprawność chcemy mieć u siebie. Wasze pomysły, waszą innowacyjność, najnowocześniejsze rozwiązania – jesteście w stanie nam to zaoferować–powiedział podsekretarz stanu w MF Paweł Gruza.

Rywalizacja przeniosła się do Warszawy

Pierwszy etap konkursu miał miejsce podczas maratonu programowania, czyli hackathonu HackYeah, który odbył się w 28-29 października 2017 r. w krakowskiej Tauron Arenie. Tym razem uczestnicy gościli w gmachu Ministerstwa Finansów, gdzie mieli okazję rozmawiać z urzędnikami, którzy na co dzień zmagają się z mafiami vatowskimi i próbami wyłudzeń podatków. Do dyspozycji programistów byli m.in. dyrektorzy: Maciej Kędzierski z Departamentu Informacji Finansowej, Norbert Sewruk z Biura Informacji Wewnętrznej, Jacek Góra z Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych, Wojciech Śliż z Departamentu Podatku od Towaru i Usług oraz Zbigniew Wiliński z Departamentu Poboru Podatków.

 Z programistami rozmawiali również członkowie zarządu spółki Aplikacje Krytyczne, która dostarcza Ministerstwu Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej narzędzia informatyczne pozwalające na szybkie identyfikowanie podatkowych oszustów. Prezes spółki Piotr Towarek podkreślił, że: „szybkość i zwinność technologiczna jest bardzo istotna z punktu widzenia walki z oszustami podatkowymi.” Pasjonaci programowania dopytywali m.in. o biznesową i techniczną stronę konkursu, ale najważniejszym tematem spotkania było praktyczne zastosowanie zaawansowanej analityki do walki z wyłudzeniami państwowych pieniędzy.

 Uczestnicy konkursu otrzymali dwa zadania. Tym razem przygotują oprogramowanie identyfikujące międzynarodowe sieci powiązań biznesowych, wykorzystywane do fikcyjnego obrotu towarami i wyłudzeń zwrotu podatku przy pomocy karuzel VAT. Na autorów najlepszych rozwiązań czekają nagrody w wysokości 35 tys. złotych. Zdobywcy drugiego miejsca  otrzymają 25 tys. zł, a trzeciego - 15 tys. zł. Każde zadanie będzie oceniane i nagradzane osobno – pula nagród to aż 150.000 zł.

 Laureatów konkursu „MinFinTech” poznamy w grudniu. Najlepsi otrzymają propozycję pracy w spółce Aplikacje Krytyczne, gdzie tworzyć będą oprogramowanie służąc walce z podatkowymi oszustami. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi do 20 grudnia 2017.

Źródło: Ministerstwo Finansów, op.zp

Gospodarka rośnie, ale zatory płatnicze też

Pomimo dynamicznie rosnącego PKB, wzrasta liczba firm, którym odbiorcy nie płacą za towar i usługi nawet - 60 dni po terminie wymagalności. Aktualnie o takim problemie informuje już 52 proc. firm, podczas gdy wiosną było ich 45 proc. – wynika z badania wykonanego dla BIG InfoMonitor. Problem z zaległymi płatnościami mają obecnie przede wszystkim firmy handlowe oraz zatrudniające co najmniej 10 pracowników.

Najnowsze, cokwartalne badanie* na temat zatorów płatniczych w mikro, małych i średnich firmach nie przynosi dobrych wieści. Problemów z opóźnionymi o co najmniej 60 dni płatnościami, od odbiorców towarów i usług, doświadczyło w ostatnich 6 miesiącach już 52 proc. przedsiębiorstw.

zatory 1.png

Źródło: BIG InfoMonitor

Firm z kłopotami przybywa, bowiem po II kwartale odsetek firm sygnalizujących kłopoty z uzyskiwaniem płatności wynosił 48 proc., a po I kwartale 45 proc. Obecnie o zaległych płatnościach informują przede wszystkim firmy małe (zatrudniające od 10 do 49 pracowników), średnie (50-249), eksporterzy oraz przedsiębiorstwa działające w handlu.

zatory 2.png

Źródło: BIG InfoMonitor

Poprawy sytuacji spodziewają się nieliczni – tylko 18 proc. ankietowanych. Natomiast prawie 70 proc. badanych firm uważa, że liczba faktur regulowanych z ponad 60 dniowym opóźnieniem utrzyma się na dotychczasowym poziomie, a nawet wzrośnie. Co ósmemu przedsiębiorcy trudno przewidzieć zmiany.

4-procentowy wzrost PKB nie sprzyja małym firmom

- Wzrost nie jest alarmujący, ale pokazuje, że problem długo przeterminowanych płatności jest wciąż aktualny – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. – Na dodatek małym firmom, które w największym stopniu dotyka problem opóźnionych płatności, wcale nie pomaga dobra koniunktura gospodarcza. Statystyki GUS obejmujące I półrocze, okres wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego, pokazują, że kondycja małych firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników uległa w tym czasie pogorszeniu – dodaje Sławomir Grzelczak.

Liczba małych podmiotów osiągających zysk zmniejszyła się, a ponad 30 proc. małych przedsiębiorstw było na minusie. O ponad 5 proc. zwiększyły się ich zobowiązania, w tym długoterminowe o prawie 9 proc. Obniżył się w porównaniu do poprzedniego roku wskaźnik rentowności ze sprzedaży, pogorszyły się też wskaźniki płynności finansowej. Wynika z tego, że małe podmioty gospodarcze nie odnoszą wymiernych korzyści ze wzrostu gospodarczego. Można się domyślać, że dzieje się tak, ponieważ mocniej odczuwają negatywne skutki zjawisk, towarzyszących przyspieszonemu wzrostowi gospodarczemu, takich jak wzrost kosztów, czy trudności ze znalezieniem pracowników. Niezmiennie doskwierają im również opóźnienia płatności od kontrahentów.

Będzie można wpisać dłużnika do BIG już po 30 dniach

Niestety mikro i małe firmy mają najwięcej skrupułów w korzystaniu z możliwości jakie daje Rejestr Dłużników BIG. Ze względu na relacje, a także poczucie, że opóźnienia to swoisty standard, nie spieszą się ze zgłaszaniem niesolidnych dłużników do BIG, choć jest to tani i mało absorbujący sposób na mobilizację niesolidnych płatników. Już samo wysłanie wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Rejestru BIG InfoMonitor przynosi efekty. Im szybsza reakcja i niższa kwota zaległości tym lepszy efekt działania. - Na pewno nie należy zwlekać, a szczególnie pozwalać na wzrost kwoty zadłużenia, bo to tylko obniża szanse na odzyskanie pieniędzy - radzi Sławomir Grzelczak.

Jak ważne jest szybkie podejmowanie kroków wobec dłużnika pokazują nowe rozwiązania prawne, wchodzące w życie już 13 listopada. Pozwolą one wierzycielowi wpisać dłużnika do BIG InfoMonitor już po upływie 30 dni od terminu zapłaty, zamiast obecnych 60 dni.

Zawsze warto też sprawdzać z kim robi się interesy. Obecnie w Rejestrze BIG InfoMonitor widnieje prawie 186 tys. firm z zaległościami sięgającymi 3,4 mld zł. Po uzyskaniu zgody sprawdzanej firmy przedsiębiorca poprzez BIG InfoMonitor może też skontrolować swojego kontrahenta w bazie BIK, gdzie dowie się jak radzi on sobie ze spłatą kredytów. Obecnie przeterminowane płatności kredytowe powyżej 60 dni i na kwotę powyżej 500 zł w BIK ma prawie 56 tys. przedsiębiorstw. Ich wartość to 19,2 mld zł.

*Badanie „Skaner MSP, wśród mikro, małych i średnich firm”. przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych, kwiecień, sierpień, październik 2017 r.

Źródło: BIG InfoMonitor, op.zp

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie oraz niektórych innych ustaw

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Projektowane zmiany legislacyjne mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz walkę z "szarą strefą".  Więcej >>

(op.pb)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Szczegóły w załączniku.

(op.pb)

MR zachęca przedsiębiorców do udziału w przetargach międzynarodowych

7 i 9 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyły się spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich i spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Tematem spotkań było stworzenie sieci instytucji zachęcających i wspierających przedsiębiorców w sięganiu po zlecenia organizacji międzynarodowych.

Instytucje te staną się w najbliższych miesiącach regionalnymi punktami promocji wśród przedsiębiorców wiedzy o warunkach udziału w przetargach organizacji międzynarodowych.

Rynek zamówień organizacji międzynarodowych, których jest ok 8000, to rocznie ok 50 mld USD.

Największymi zleceniodawcami są: Instytucje systemu Narodów Zjednoczonych, które rocznie wydają ok 17,6 mld USD, Grupa Banku Światowego – ok 15-20 mld USD, a także Unia Europejska, NATO i OECD.

Szansę na uzyskanie zamówienia mają firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT , usługi konsultingowe, administracyjne oraz  żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, usługi w zakresie gospodarki wodno-sanitarnej, doradcze i szkoleniowe.

Współpraca z organizacją międzynarodową to szansa na eksport towarów i usług na rzecz wiarygodnego klienta, który zawsze płaci za zamówione dobra w terminie i w ustalonej wysokości.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/miedzynarodowe-zamowienia-publiczne/

Źródło: MR (op.pb)

Instrukcja rejestracji na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT

Zgodnie z treścią  „INSTRUKCJI REJESTRACJI NA PUESC DLA POTRZEB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ DO REJESTRU SENT (e-Przewóz)” (obowiązującej od dnia 28 kwietnia 2017 r.) termin do uzyskania rejestracji zaawansowanej na platformie PUESC został wydłużony o 3 miesiące od dnia rozpoczynającego obowiązywanie ustawy. Obowiązek uzyskania rejestracji powstał z dniem 18 kwietnia 2017 r. wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Prolongata terminu na uzyskanie konta zaawansowanego upływa więc 18 lipca 2017 r. Poniżej przekazujemy Państwu link do wspomnianej instrukcji.

 https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/SENT+instrukcja+rejestracji+na+PUESC_20170428.pdf/ abf4c38c-0752-4d22-a2a0-d25947ad9ce5

Jednocześnie wskazujemy, iż obowiązkiem uzyskania dostępu zaawansowanego objęte są wyłącznie podmioty wysyłające oraz podmioty odbierające, które są jednocześnie podmiotami zgłaszającymi przewóz do rejestru PUESC/SENT.

Obowiązek ten nie dotyczy więc:

1) podmiotu odbierającego obowiązanego jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów,

2) podmiotu prowadzącego stacje paliw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka prawa handlowego),

3) przewoźnika dokonującego zgłoszeń przewozu towarów w ramach tranzytu,

4) przewoźnika uzupełniającego zgłoszenia.

Te podmioty, tak jak dotychczas, muszą posiadać jedynie dostęp na poziomie podstawowym.

oprac. adw. Maksymilian Graś

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Szczegóły w załączniku. 

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

W załączniku do obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.  ogłoszony został jednolity tekst ustawy – Prawo o ruchu drogowym.  Szczegóły w załączniku.

 

Nowy tekst jednolity Ustawy o VAT

Rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia, sprawozdań oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1191/1

oraz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1

(op.pb)

Rozporządzenie ME w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Na stronie BIP RCL został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia nr 40.2.16 znajduje się pod adresem:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289503

(op.pb)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W Dzienniku Ustaw  zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które zostały objęte systemem monitorowania drogowego celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Informacja Prezesa URE dotycząca sposobu wypełniania formularza o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W związku z upływającym 7 lipca br. terminem na realizację obowiązku zgłoszenia do Prezesa URE pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych, na stronie urzędu zostały opublikowane wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Wersja elektroniczna formularza została zamieszczona wraz z informacją na stronie internetowej URE. Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji przedsiębiorstwa oraz przekazać do centrali Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, w terminie najpóźniej do 7 lipca br. Termin zostanie zachowany w przypadku nadania pisma w polskiej placówce pocztowej.

Możliwe jest również przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: dpc@ure.gov.pl, pod warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP: /URE/skrytka.

Szczegóły wraz z elektroniczną wersją formularza znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 38/2017 dotyczącej sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności oraz w załącznikach.

Zmiany w podpisie elektronicznym przy zawiązywaniu spółek

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Uchwalona ustawa ma na celu wyeliminowanie możliwości korzystania za zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 (przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym), co ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego. Zgodnie z przyjętą ustawą obecnie do zawiązywania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w powyższym trybie oraz do składania wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego będą wymagane kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Rozporządzenia ME w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

Polska Izba Paliw Płynnych informuje, iż dnia 23 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 945).
Akt wykonawczy jest uzupełnieniem obowiązku, wynikającego z art. 4ba ust. 4 w zw. z ust. 1 Prawa energetycznego. Przepisy te wskazują, iż przedsiębiorstwo energetyczne, świadczące ściśle określone usługi. przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających te usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Przez usługi w tym zakresie rozumie się magazynowanie, przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych.
Powyższe oznacza, że nowym obowiązkiem zostali objęci wyłącznie Ci koncesjonariusze, którzy usługowo, na rzecz innych podmiotów, zajmują się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych.
UWAGA! Dystrybucja i obrót paliwami ciekłymi to dwa różne rodzaje działalności koncesjonowanej. Obowiązek nie obciąża przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie obrotem paliwami ciekłymi, posiadających koncesję OPC, np. stacji paliw.
Koncesjonariusze, zobowiązani do realizacji nowych obciążeń sprawozdawczych, będą zobowiązani do przedstawienia pierwszej informacji do dnia 14 lipca 2017 r. za miesiąc czerwiec 2017 r. Wynika to z brzmienia art. 29 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1165 – Pakiet energetyczny), który stanowi, iż przedsiębiorstwa energetyczne rozpoczynają realizację obowiązków, o których mowa w art. 4ba ust. 4 Prawa energetycznego, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym weszły w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 Prawa energetycznego.
oprac. adw. Maksymilian Graś

Ustawa o Inspekcji Handlowej

31 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej. [Dz.U. 2017, poz. 1063]

Tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone Ustawą z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823)

Wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U z dnia 30 maja 2017, poz. 1043)

Polska Izba Paliw Płynnych w nawiązaniu do wcześniejszych informacji przypomina, iż w dniu 30 maja 2017r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

W wyniku nowelizacji ustawy prawo energetyczne (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2016 poz. 1165) art. 43e ust. 1 ustawy prawo energetyczne nałożył na podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązek przekazywania do Prezesa URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Do złożenia powyższych informacji (informacja lub aktualizacja informacji) jest zobowiązane: Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, oraz podmiot przywożący

Termin złożenia: 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Organ, do którego informacja ma być składana: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia tj. 07 czerwca 2017 r.

Z uwagi na obszerność dokumentu zachęcamy do zapoznania się całością Rozporządzenia (plik pdf) wraz załącznikami oraz szczegółowym objaśnieniem jak należy prawidłowo wypełnić dokument.

oprac. adw. Norbert J. Lenkiewicz

Wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. Rozporządzenie określa wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. Przepisy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

op. pb

Wyjaśnienia MF co do charakteru gier na automatach

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które dotyczą charakteru gier urządzanych na automatach, Ministerstwo Finansów informuje, że grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach, urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości (art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych).

Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy (art. 2 ust. 5).

Losowość gier

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych całkowita lub częściowa losowość jest zasadniczą cechą charakterystyczną dla gier hazardowych. Gra ma bowiem charakter losowy, gdy dla gracza jej wynik jest nieprzewidywalny. Wprowadzenie dodatkowych elementów o charakterze niehazardowym, np. pytań, które mają jedynie sugerować, że wygrana w grze jest zależna od wiedzy gracza, a nie od przypadku, nie zmienia faktu, że jest to gra na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, jeżeli zawiera w sobie element losowości.

Tylko Minister Rozwoju i Finansów rozstrzyga o charakterze gier na automatach

W przypadku wątpliwości co do charakteru gier na danym urządzeniu podmiot ma możliwość wystąpienia do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o rozstrzygnięcie charakteru gier na automatach (w trybie at. 2 ust. 6 ww. ustawy). Należy przy tym podkreślić, że jedynie decyzja ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozstrzyga o charakterze tych gier w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

W konsekwencji jednostka badająca (upoważniona do badań technicznych automatów i urządzeń do gier) w swoich opiniachnie jest uprawniona do rozstrzygania, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie w rozumieniu ustawy. Przedmiotem opinii wydawanej przez jednostkę badającą jest jedynie to, czy badany automat może być legalnie eksploatowany przez podmiot uprawniony do oferowania gier na automatach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie urządzania tych gier.

Źródło: MF (op.pb)

Powstanie lista działań wskazujących na należytą staranność na potrzeby VAT

Resort finansów pracuje nad listą działań wskazujących na należytą staranność. MF wyjaśnia też w odpowiedzi na interpelację posła Jakuba Kuleszy, jakie okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem, powinny wzbudzić wątpliwości podatnika i zainicjować dokładną kontrolę kontrahenta.

Zdaniem resortu finansów, dołożenie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów nie kończy się na pozyskaniu kopii dokumentów nadania Regon, NIP, odpisu z KRS czy innych dokumentów, np. koncesji na obrót paliwami.  Należy również dokładnie przyjrzeć się okolicznościom towarzyszącym nawiązaniu współpracy i prowadzeniu interesów z kontrahentami. Wątpliwości podatnika powinny, zdaniem MF, wzbudzić te okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem.

Pełna treść interpelacji i odpowiedzi znajduje się pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=CCB4F56774E8473BC12580FB0049DD30

Źródło: Deloitte (op.pb)

Split payment trafił do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający system podzielonej płatność w rozliczaniu podatku VAT (ang. split payment), został opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Split payment ma być dobrowolny - w zamian Ministerstwo Finansów oferuje system zachęt. Ma radykalnie ograniczyć nadużycia i przestępstwa przy rozliczaniu VAT.  Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki tej ustawie w ciągu 10 lat w budżecie państwa przybędzie ok. 82 mld zł. 

Projekt_ustawy_z_dnia_12_05_2017.pdf (129.8 KiB)

(op.pb)

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Przygotowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” ustawa jest najbardziej obszerną zmianą KPA od kilkudziesięciu lat.

Nowelizacja KPA stawia sobie za cel:

1)        przyspieszenie postępowań administracyjnych,

2)        wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami,

3)        zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

By ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało załączoną broszurę informacyjną. Jest to poradnik, opisujący nowo wprowadzone zasady i instytucje. Broszura jest także dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, w zakładce Czym się zajmujemy?/ Sprawniejsze działanie urzędów.

Źródło; Ministerstwo Rozwoju, op. zp

Dostawy paliw do gospodarstw rolnych

Jeżeli rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej transport paliwa do niego nie podlega zgłoszeniu w systemie SENT - informuje Ministerstwo Finansów.

Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą, to przewóz do niego paliwa w ilości  ponad 500 litrów należy zgłosić do rejestru. Wówczas rolnik ten jest podmiotem odbierającym i jego jedynym obowiązkiem w świetle ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) jest potwierdzenie odbioru tego paliwa. W tym celu wystarczy zarejestrować konto na PUESC.

Jednak dla samorządu rolniczego nie jest jasne czy prowadzenie działalności rolniczej (ryczałt, VAT, działy specjalne produkcji rolnej) przez rolników wpisuje się w definicje ww. ustawy, tzn. czy rolnicy są zobowiązani i w jakim zakresie do wypełniania jej przepisów. Dlatego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości samorządu rolniczego i  udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności.

(op.pb)

Konsultacje projektu ustawy o rozwoju elektromobilności i paliwach alternatywnych

Celem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Energii jest pobudzenie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Ministerstwo Energii chce to zrobić poprzez określenie ram prawnych dla rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNGPrzygotowany projektu ustawy wpisuje się w ciąg naszych działań nakierowanych na rozwój elektromobilności. Ich zasadniczym celem jest zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach, rozwój przemysłu elektromobilności oraz dostosowanie sieci energetycznych do zmian zachodzących na rynku motoryzacyjnym.

Szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie umożliwi ograniczenie uzależnienia transportu od paliw węglowodorowych pozwoli również na poprawę jakości powietrza w miastach.

Uwagi do projektu można zgłaszać od 27 kwietnia do końca maja 2017 r. na adres szymon.bylinski@me.gov.pl.

Projekt ustawy o elektromobilnośoci i paliwach alternatywnych

Źródło: ME (op.pb)

Rozporządzenie w sprawie dokumentów KAS

 Dzienniku Ustaw z dnia 25 kwietnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową.

Rozporządzenie (patrz załącznik) określa sposób dokumentowania kontroli operacyjnej  prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, sposób przechowywania i przekazywania wniosków i postanowień związanych ze stosowaniem kontroli  sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli oraz  wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli.

(op.pb)

Nowe akty wykonawcze do pakietu przewozowego

W ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe akty wykonawcze do pakietu przewozowego:

13 kwietnia

14 kwietnia

Rekomendujemy dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami i staranne przygotowanie się do nadchodzących obowiązków.
(op. zp)

Konfiskata rozszerzona - nowelizacja Kodeksu Karnego

11 kwietnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 773),  wprowadzającą m.in. tzw. konfiskatę rozszerzoną zakładającą w szczególności przeniesienie ciężaru udowodnienia legalnego pochodzenia mienia na oskarżonego. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniaach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja dotyczy m.in. przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa, w tym m.in. przedsiębiorstwa, które służyło jego popełnieniu. Zawiera także rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia wobec osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie.
Przygotowana w resorcie sprawiedliwości i uchwalona 23 marca nowela prawna ma w założeniu legislatora uderzyć w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków.

Źródło: prezydent.pl (op.zp)

7 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało zasady rejestracji na Platformie PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (usługa e-Przewóz)

Jeżeli jesteś:

 • podmiotem odbierającym, obowiązanym jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów,
 • podmiotem prowadzącym stacje paliw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka prawa handlowego)
 • przewoźnikiem

powinieneś założyć  jedynie konto na Platformie PUESC tylko z podstawowym poziomem dostępu.

Nie masz obowiązku rejestrowania się w "usłudze e-Klient".

Szczegółowe informacje o sposobie postępowania wszystkich podmiotów korzystających z usługi e-Przewóz znajdują się w „Instrukcji rejestracji na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (e-Przewóz)" (link otwierajacy o nowej karcie).

***

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej. Została ona zbudowana w ramach Programu e-Cło. Na PUESC systematycznie są osadzane kolejne usługi dla naszych Klientów,  w tym przedsiębiorców. Docelowo PUESC stanie się jedynym punktem dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej.

O poszczególnych usługach, które wykorzystują PUESC będziemy informowali na niniejszej stronie oraz na portalach dedykowanych dotychczas poszczególnym systemom informatycznym i usługom KAS.

 Zakres korzystania z PUESC możecie Państwo spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami w oparciu o usługę e-Klienta.

 Poprzez PUESC umożliwiamy również dostęp do e-usług UE – CELNYCH BAZ DANYCH

(op.zp)

Pakiet przewozowy opublikowany

3 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy lub pakiet SENT).

Publikacja jest dostępna pod pozycją nr 708. Poniżej zamieszczamy link do strony z ostateczną wersją ustawy.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1

Zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawa, w zasadniczej części, wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. Oznacza to że zacznie ona obowiązywać od dnia 18 kwietnia 2017 r. Przepisy odnoszące się do kar wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Ustawa musi być realizowana już od dnia 18 kwietnia 2017 r.!!!

Ustawa nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty uczestniczące w obrocie paliwami ciekłymi. Obciążają one zarówno podmioty wysyłające, podmioty odbierające, przewoźników oraz kierowców. Brak realizacji przepisów może skutkować bardzo wysokimi karami, sięgającymi 46% wartości netto przewożonego produktu.

Rekomendujemy dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami i staranne przygotowanie się do nadchodzących obowiązków.

Dostęp do platformy PUESC, w ramach której będą realizowane obowiązki nałożone pakietem przewozowym, może nastąpić dopiero po dokonaniu rejestracji podmiotu oraz jego reprezentantów. Praktyczne wskazówki, jak dokonać rejestracji, w ramach instrukcji oraz filmików instruktarzowych, znajdziecie Państwo pod adresem:

https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=andTmHIEtmB3nMWahj1Jabqs.undefined

oraz

https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze

Rejestracja w poszczególnych urzędach może jednak być różna. Specyfika danego przedsiębiorcy również może wymusić przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Sugeruje się aby dokonać rejestracji z wyprzedzeniem i nie zostawiać jej na ostatnią chwilę.

Pod drugim linkiem w zakładce FAQ znajdziecie Państwo odpowiedzi Ministerstwa Finansów na najczęściej zadawane pytania.

Opracował: adwokat Maksymilian Graś

Zmiana ustawy o grach hazardowych. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Monopol Państwa w zakresie gier na automatach i hazardu w internecie. Sankcje za posiadanie automatów do gier.

Szanowni Państwo,

Polska Izba Paliw Płynnych przypomina, iż 1 kwietna 2017 wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 88, dalej: ustawa hazardowa). Wraz z nią pojawią się nowe kary za nielegalne urządzanie gier hazardowych (bez koncesji) oraz posiadanie automatów do gier, jak również znowelizowany zostanie katalog sankcji za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych ujęty w Rozdziale 9 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy.

 Dla przedsiębiorców działających w branży paliw zaostrzenie przepisów oznaczać będzie w praktyce zakaz posiadania automatów do gier w budynkach/obiektach znajdujących się na terenie prowadzonych stacji paliw.

Gra na automatach poza kasynami będzie możliwa tylko w salonach gier na automatach (art. 5 ust. 1 c ustawy hazardowej)

 Według nowych regulacji gry na automatach będą mogły być organizowane przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców, którzy będą legalnie wykonywali monopol państwa w tym zakresie na podstawie stosownych zezwoleń.

Automaty mają być niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia a organizowanie gier na automatach poza kasynami będzie możliwe jedynie w wydzielonych miejscach (np. w określonej odległości od miejsc kultu religijnego i placówek oświatowych) objętych stałym monitoringiem. Monopolem państwa objęte zostanie również organizowanie gier hazardowych w internecie.

Przyjęte zaostrzone konstrukcje odpowiedzialności za tzw. „udział w organizowaniu gier hazardowych” mają ograniczyć obecną działalność szarej strefy na rynku hazardowych, nadając „hazardowy charakter” wszystkim automatom bez względu na ich oprogramowanie.

Zgodnie Art. 89 ust 1. Ustawy hazardowej karze pieniężnej podlegać będą m.in:

 • Posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;
 • Posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego.

Przewidziana kara to 100.000 zł od każdego automatu!!! (art. 89 ust. 4 pkt 3)

W zakresie naruszenia obowiązków dotyczących gry na automatach kary pieniężne będzie nakładał w drodze decyzji naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze znajduje się niezarejestrowany automat (art. 90 ust. 1 pkt 1)

Na potrzeby odróżnienia sposobu posiadaniu (w celu ustalenia charakteru ewentualnej odpowiedzialności np. właściciela stacji paliw, na terenie której mogą znajdować się automaty do gier) należy posiłkować się definicją zwartą w art. 336 ustawy Kodeks cywilny, który wskazuje, że „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”

Ponadto (poza zaostrzeniem już obowiązujących przepisów) do Kodeksy karnego skarbowego został dodany m.in. art. 107d, który stanowi, iż przestępstwem jest posiadanie automatu do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia urzędowych zamknięć. Za powyższe przestępstwo grozi grzywna do 720 stawek dziennych i/lub kara pozbawienia wolności do lat 3. (w 2017 r. stawka dzienna waha się w granicach: 66,67 zł – 26 666,66 zł, natomiast dla kary grzywny ustalono przedział od 666,70 zł do 19.199.995,20 zł).

Zachęcamy do gruntownego zapoznania ze zmianą komentowanych przepisów oraz Pismem Pana Ministra Mariana Banasia skierowanym do Polskiej Izby Paliw Płynnych informującym o nowych zasadach urządzania gier hazardowych.

W razie pytań oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji.

(opracował: mec. Norbert J.Lenkiewicz)

Automaty tylko w kasynach

1 kwietnia wchodzi w życie Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2017 nr 0 poz. 88].

W odniesieniu do listu ministra Mariana Banasia przesłanym do Polskiej Izby Paliw Płynnych 23 marca br. informujemy przedsiębiorców branży paliwowej, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami urządzanie gier na automatach hazardowych jest dozwolone wyłącznie w kasynach gry, na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji. Ustawa poszerza katalog podmiotów mogących ponieść karę za urządzanie gier hazardowych bez koncesji i zwiększa jej wysokość.

Z tekstem ustawy można zapoznać się tu: Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2017 nr 0 poz. 88]

(op.zp)

Organy KAS

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie pozostałe postanowienia (część obowiązuje już od 1 marca) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U z 2017 r. poz. 448). M.in. na mocy §3 komentowanego rozporządzenia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jest właściwy na całym terytorium RP dokonywania czynności związanych z poborem:

 • Należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.);
 • Podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, o którym mowa w Ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym mowa w art. 103 ust. 5a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 • Opłaty paliwowej, o której mowa w Ustawie z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
 • Opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64c ust. 2 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 • Kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla zezwolenia, o której mowa w art. 140aa ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 • Kaucji, o których mowa w art. 140ad ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 94 ust. 3 Ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 Ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 Ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne;
 • Opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne;

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komentowanego Rozporządzenia.

(opracował:adw. Norbert J. Lenkiewicz)

„Pakiet Wierzycielski”

Przyjęty przez Sejm 9 marca 2017 r.Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności  [druk sejmowy nr 1185] ma poprawić płynność przedsiębiorstw i przeciwdziałać zatorom płatniczym, ułatwić dochodzenie należności i usprawnić funkcjonowanie sądownictwa gospodarczego. „Pakiet wierzycielski” stanowi element Rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Planowany termin wejścia w życie części rozwiązań to czerwiec 2017.

(opracował:adw. Norbert J. Lenkiewicz)

Ministerstwo Finansów uruchomiło system monitorowania drogowego przewozu towarów

Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe przepisy zostały już uchwalone przez parlament i oczekują na podpis prezydenta. Będą obowiązywać 14 dni po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania SENT wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Konto może założyć tylko osoba fizyczna, która zamierza dokonywać zgłoszeń do systemu SENT w imieniu podmiotu.

Dodatkowo podmioty, które mają obowiązek zgłaszania przewozu towarów wskazanych w ustawie, tj. dokonujące:

 1. dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
 2. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
 4. eksportu i dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju

  muszą zarejestrować dane podmiotu oraz ustanowić reprezentację, korzystając z usługi „e-Klient".

Osoby, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, powinny w ciągu 14 dni zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego albo oddziału celnego, aby zweryfikować podane dane. Potrzebny będzie do tego wydrukowany i podpisany wniosek rejestracji osoby fizycznej, który został wysłany w formie elektronicznej z platformy PUESC lub wydrukowany  komunikat UPO, który został wysłany na konto PUESC wnioskodawcy oraz dokument tożsamości.

Dopełnienie tych formalności pozwoli osobie fizycznej na pobranie certyfikatu niekwalifikowanego SC, który jest niezbędny do podpisania pozostałych wniosków składanych w usłudze „e-Klient", tj. rejestracji/aktualizacji podmiotu i zakresu reprezentacji.

MF zachęca wszystkich przedstawicieli podmiotów, aby już dziś założyli konto i zarejestrowali swoje dane, dane podmiotu oraz zakresu reprezentacji na platformie PUESC.

Instrukcja dotycząca uwierzytelniania podmiotów na Platformie PUESC

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. utworzenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej w SISC, rejestracji podmiotu w SISC oraz rejestracji reprezentacji znajdują się w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

MF informuje również, że pod adresem https://test.puesc.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie) zostało udostępnione środowisko, gdzie można testowo założyć konto na platformie PUESC, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia przewozu towaru jako podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik.

Źródło: MF (op.pb)

Projekty aktów wykonawczych do Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń - aktów wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

2 marca 2017 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń Link do projektu rozporządzenia >>> http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295857

7 marca 2017 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów.  Link do projektu rozporządzenia >>>  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296005

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"

2 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano skierowany do konsultacji publicznych Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" (ogłoszony 28 lutego).

Z projektem można zapoznać się tu>>> Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" (ogłoszony 28 lutego).

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Akty wykonawcze do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Od 1 marca obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniach:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 397)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 239)

odnoszące się oczywiście również do procedowaniego właśnie pakietu przewozowego.

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

27 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenia opublikowano: Projekt Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

Zawiera on wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny zasięg ich działania

Z projektem można zapoznać się tu: Projekt Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

25 stycznia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG).

Z tekstem można zapoznać się tu>>> Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(op.pb)

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

Z jednolitym tekstem można zapoznać się po kliknięciu w link

Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów

Informujemy, iż wobec upłynięcia terminu na złożenie wniosków o zmianę koncesji poprzez jej dostosowanie do nowej definicji paliw ciekłych i określenia kodów CN dla poszczególnych rodzajów produktów paliwowych, zwracamy Państwa szczególną uwagę na potrzebę dochowania należytej staranności w bieżącej weryfikacji Państwa kontrahentów.

Podmioty, które nie dochowały obowiązku złożenia wniosku o taką zmianę koncesji utraciły z dniem 17 stycznia 2017 r. prawo wykonywania działalności koncesjonowanej, a prowadzenie z takimi podmiotami współpracy może skutkować bardzo negatywnymi sankcjami.

Rekomendujemy więc bieżącą weryfikację rejestrów i wykazów podmiotów koncesjonowanych zawartych na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, które mają być uaktualniane każdego dnia. Rejestry i wykazy są dostępne pod poniższymi linkami:

http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/rejestry-i-wykazy-konce oraz

http://bip.ure.gov.pl/bip/form/13,Rejestr-podmiotow-przywozacych.html

Rejestry i wykazy mogą jednak zawierać informacje nieaktualne lub nieprawdziwe, stąd też sugerujemy uzyskać dodatkowo od każdego z kontrahentów kopii wniosku wraz z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki lub potwierdzenia nadania przesyłki listem poleconym oraz oświadczenia, iż złożył on w terminie, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę koncesji poprzez jej dostosowanie do nowej definicji paliw ciekłych oraz kodów CN.

Przypominamy, iż obowiązek złożenia wniosku dotyczył wszystkich koncesjonariuszy.

Informacja URE dot. obowiązkowych zmian w koncesjach paliw ciekłych

Informacja ze strony Urzędu Regulacji Energetyki:

Prezes URE przypomina, że do 16 stycznia 2017 r. należy złożyć do Urzędu wnioski o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe oraz o nowe koncesje, w związku z wejściem w życie 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Energii ws. szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu, które jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy - Prawo energetyczne dodanym na mocy noweli z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”).

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie powyższego rozporządzenia, tj. do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność określoną zakresem  art. 16 ust. 1 oraz art. 16a ust. 1 ustawy zmieniającej, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę posiadanych koncesji. Zgodnie z wymogami ustawy zmieniającej wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy - Prawo energetyczne. Oznacza to, że muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN).

Z uwagi na pojawiające się pytania ze strony przedsiębiorców dotyczące sposobu realizacji powyższego obowiązku, Urząd Regulacji Energetyki informuje, że:

 -   Wniosek należy złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, przy czym w postępowaniu wszczętym na wniosek z art. 16 ust. 1 lub art. 16a ustawy zmieniającej mogą zostać wykorzystane dokumenty złożone w Urzędzie we wcześniejszych postępowaniach administracyjnych, o ile zachowały swoją aktualność (ważność). Aby można przyjąć kompletność wniosku zasadnym jest, aby przedsiębiorca wskazał i wymienił dokumenty, których nie załącza, a w których posiadaniu jest już Urząd.
  -  Termin do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy zmieniającej, pozostawiony uznaniu Prezesa URE, zostanie wyznaczony tak, aby był realny i możliwy do zrealizowania w danych okolicznościach.
  -  Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy zmieniającej, URE uwzględni wpisany w ustawę zmieniającą skutek jego niedotrzymania przez przedsiębiorców, tj. wygaśnięcie koncesji (z mocy prawa) z upływem ostatniego dnia terminu do uzupełnienia wniosku.

Urząd dołoży zatem starań, aby terminy były wyznaczane w granicach możliwych do realizacji, tak szeroko nałożonego przez ustawodawcę na przedsiębiorców, obowiązku.

Ustawa zmieniająca, będąca elementem Pakietu Paliwowego, weszła w życie 2 września 2016 r. - zatem regulacje w niej zawarte są obowiązujące i znane przedsiębiorcom od tego czasu.

Więcej:

Komunikat URE znajduje się tu: http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6842,Uwaga-na-termin-16-stycznia-2017-r-dot-obowiazkowych-zmian-w-koncesjach-paliw-ci.html

Pakiet informacyjny URE znajduje się tu: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/paliwa-ciekle

Źródło: URE

Nowe obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych oraz wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących

16 grudnia 2016 Urząd Regulacji Energetyki opublikował na swojej stronie treści nowych rozporządzeń, które dotyczą działalności przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych oraz wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących.

W informacji URE czytamy: "16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Tekst tego rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązków podmiotów sektora paliw ciekłych, wynikających z wejścia w życie ww. rozporządzenia, przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 67/2016 w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe. Wraz z wejściem w życie ww. rozporządzenia zostały również przygotowane oraz opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dotyczące koncesji na paliwa ciekłe (dostępne tutaj).

W Komunikacie Prezesa URE nr 68/2016 w sprawie udostępnienia wzoru wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących znalazły się natomiast informacje dotyczące podmiotów przywożących, w tym obowiązku uzyskania wpisu do rejestru takich podmiotów. Pakiet informacyjny dotyczący podmiotów przywożących wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów przywożących dostępny jest tutaj".

Źródło: URE

Kody CN - rozporządzenie wykonawcze do Prawa energetycznego

15 grudnia 2016 r. Minister Energii podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających koncesjonowaniu (potocznie zwane „rozporządzeniem w sprawie kodów CN”), które jest rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy–prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie weszło w życie 16 grudnia 2016 r.

(patrz: Rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących [Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2039]).

Ww. ustawa nakłada na przedsiębiorców bezwzględny obowiązek dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych i przepisów rozporządzenia w sprawie kodów CN, poprzez złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zmianę koncesji pod rygorem wygaśnięcia, a także szereg innych obowiązków, których termin realizacji został uzależniony od wejścia w  życie rozporządzenia ws. kodów CN.

Zatem od dziś rozpoczynają bieg następujące terminy:

 1. Na złożenie wniosków o zmianę dotychczasowych koncesji w zakresie opisu wyrobów według kodów CN – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 r. Obowiązek ten dotyczy wszystkich koncesjonariuszy. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.
 2. Na złożenie wniosków o udzielnie lub zmianę dotychczasowych koncesji dla podmiotów, w których przypadku na skutek nowej definicji paliw ciekłych (w szczególności co do kodów CN) dopiero powstaje obowiązek uzyskania koncesji lub dotychczasowa koncesja nie obejmuje zakresu działalności, która jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi posiadania koncesji w zakresie określonych wyrobów lub czynności. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.
 3. Na złożenie wniosków o zmianę koncesji OPC dla przedsiębiorców zagranicznych mających w Polsce koncesję OPZ/WPC oraz oddział i polską rejestrację VAT – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów zagranicznych posiadających koncesję OPZ/WPC. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.
 4. Na złożenie wniosków o wpis do rejestru podmiotów przywożących (nowo powstały rejestr) – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów prowadzących działalność, która nie wymaga uzyskania koncesji, ale wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Zwracamy Państwa uwagę, aby wszelkie składane dokumenty były przygotowane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa.

Rozporządzenie ws. kodów CN jest pierwszym rozporządzeniem wykonawczym do Pakietu Energetycznego. Nadal oczekujemy na kolejne rozporządzenia, których termin wejścia w życie będzie uzależniał realizację innych obowiązków, np. w zakresie obowiązku składania nowych cyklicznych raportów do URE o ilościach przywiezionych i wywiezionych paliw czy też w zakresie obowiązku złożenia wykazu o posiadanej infrastruktury.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

Niniejsza informacja została opracowana przy współpracy z:

Kancelaria Prawna KG Kijewski Graś

ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

Telefon: +48 22 856 36 60 , email: biuro@kglegal.pl ; www.kijewskigras.pl

WAŻNE: jakość paliw w kontekście poszczególnych okresów roku

Polska Izba Paliw Płynnych zwraca Państwa szczególną uwagę na jakość paliw w kontekście poszczególnych okresów w trakcie roku.

Dla benzyn wyróżnia się następujące okresy, w których wartości poszczególnych parametrów mogą się zmieniać. Zmiany te wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2013.1058 j.t.). Rozporządzenie określa dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 2,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E5) następujące okresy w ciągu roku:

 1. letni - od 1 maja do 30 września;
 2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października;
 3. zimowy - od dnia 1 listopada do końca lutego.

W przypadku benzyny E5 w poszczególnych okresach zmianom ulegają prężność par, destylacja do temperatury 70oC oraz indeks lotności (VLI).

Rozporządzenie dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu 3,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E10) wyodrębnia tylko jeden specyficzny okres roku, tj. okres letni, trwający od 1 maja do 30 września. W tym okresie obowiązuje parametr prężności par, który w pozostałym okresie w ogóle nie ma określonego parametru. W pozostałym okresie parametry są stałe.

W przypadku wymagań jakościowych dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, podobnie jak w przypadku benzyny E5, wyróżnia cztery okresy. Należą do nich:

 1. okres letni - od 16 kwietnia do 30 września;
 2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada;
 3. okres zimowy - od 16 listopada do końca lutego.

Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku olejów napędowych rozporządzenie wyróżnia dwa jego rodzaje, a mianowicie olej napędowy „standardowy" oraz olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych". Dla obu tych produktów ustalono różne wartości parametrów jakościowych. Szczególnie istotne jest jednak, aby w kontekście zmiany okresu roku weryfikować temperaturę zablokowania zimnego filtru (CFPP).

W okresach przejściowych operatorzy stacji paliw powinni położyć szczególny nacisk na weryfikację świadectw jakości, których dostarczenie jest obowiązkiem sprzedawców paliw. W tym kontekście należy pamiętać o paliwie zgodnym z parametrami obowiązującymi dla poprzedniego okresu, a których resztki mogą zalegać w zbiorniku.

(opr. adwokat Maksymilian Graś)

2 listopada upływa termin złożenia informacji przez posiadaczy koncesji WPC lub OPZ oraz obowiązek prowadzenia wykazu usługobiorców

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że 2 listopada upływa termin złożenia informacji przez posiadaczy koncesji WPC lub OPZ oraz obowiązek prowadzenia wykazu usługobiorców.

1 sierpnia oraz 2 września br. uległy zmianie warunki wykonywania działalności związanej z paliwami ciekłymi, w tym przywozu tych paliw z zagranicy oraz uzyskania i posiadania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, względnie obrót paliwami ciekłymi (także z zagranicą). Wynika to z wejścia w życie ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052 oraz 1165) oraz ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165). Najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 33/2016 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie głębokiej aktualizacji pakietów informacyjnych dotyczących koncesjonowania paliw ciekłych. Zakończenie tych prac i publikacja zaktualizowanych pakietów informacyjnych nastąpi po ogłoszeniu przez Ministra Energii przepisów wykonawczych wprowadzanych w ramach ww. nowelizacji, przy czym szczególnie istotne znaczenie ma rozporządzenie Ministra Energii, określające szczegółowy wykaz paliw ciekłych, zgodnie z nowo wprowadzonym art. 32 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne.

Przypominamy jednocześnie, że ustawa z 22 lipca 2016 r. w art. 21 ust. 1 zobowiązała podmioty, którym została udzielona koncesja WPC lub OPZ, do przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o sposobie spełniania wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 2 listopada 2016 r.

Powyższe wymagania dotyczą podjętych przez koncesjonariusza działań gwarantujących utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z zakresem wykonywanej działalności koncesjonowanej. Informacja, o której mowa  w art. 21 ust. 1, powinna zawierać bądź wskazanie wykorzystywanych w powyższym celu przez koncesjonariusza instalacji magazynowania paliw ciekłych, bądź też wyszczególnienie zawartych umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Niezłożenie powyższej informacji w tym terminie skutkować będzie cofnięciem przez Prezesa URE posiadanej koncesji WPC lub OPZ (art. 21 ust. 2).

Przypominam również, że zgodnie z art. 4ba ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, dodanym ustawą z 22 lipca 2016 r.,  przedsiębiorstwo energetyczne (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 12 jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi) zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 5 dystrybucja jest to rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów z wyłączeniem sprzedaży tych paliw), prowadzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz, zawierający dane usługobiorców określone w art. 4ba ust. 2, ustalany jest na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca oraz udostępniany zgodnie z ust. 3 tego przepisu.

Zgodnie natomiast z art. 30 ustawy z 22 lipca 2016 r., pierwszym miesiącem uwzględnianym w wykazie jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie, tj. październik 2016 r. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 4ba ust. 4, przedsiębiorstwa energetyczne są zobligowane do przekazywania m.in. Prezesowi URE miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, przy czym realizację tego obowiązku sprawozdawczego rozpoczną za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wejdą w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 (rozporządzenie ministra właściwego do spraw energii określające wzór sprawozdania).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

18.10.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt nowelizacji ustawy wstrzymuje czasowo funkcjonowanie podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadziła do polskiego systemu podatkowego podatek od sprzedaży detalicznej. Nowe rozwiązanie weszło w życie l września 2016 r. i ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, muszą składać deklarację podatkową o wysokości podatku oraz obliczać i wpłać podatek na rachunek urzędu skarbowego. Po raz pierwszy obowiązek ten powstanie za wrzesień – w terminie do 25 października 2016 r.

Komisja Europejska, na podstawie decyzji z 19 września 2016 r., wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja obawia się, że progresywne stawki podatku oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami.

Jednocześnie KE zobowiązała Polskę do  zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Zgodnie z komunikatem KE, nie kwestionuje ona prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania, ani celów poszczególnych podatków i opłat. Wskazuje jednak, że system podatkowy powinien być zgodny z prawem unijnym, w tym z zasadami pomocy państwa.

W projekcie nowelizacji zaproponowano, aby przepisy ustawy o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od l stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od września 2016 r. do grudnia 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy tego podatku nie będą musieli składać deklaracji podatkowych o jego wysokości oraz obliczać i wpłacać podatku na rachunek urzędu skarbowego do końca 2017 r. Proponowany okres, w którym ustawa nie będą stosowana, pozwoli Komisji Europejskiej wydać ostateczną decyzję w tej sprawie. 

Dzięki przyjętym zmianom – w sytuacji ewentualnego stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z rynkiem wewnętrznym – nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej, którą trzeba by zwrócić wraz z odsetkami.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(op.zp)

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

04.10.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości - dopiero po upływie 10 lat od uprawomocnienia się wyroku nie będzie można żądać wznowienia postępowania.

Wypełniając orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego proponuje się wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego przepisu, że dopiero po upływie 10 lat od uprawomocnienia się wyroku nie będzie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana. Wznowienie postępowania to nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego wyroku – na gruncie postępowania cywilnego to instrument eliminowania z obrotu prawnego wadliwych prawomocnych orzeczeń sądowych.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że w pewnym zakresie art. 408 Kodeksu postępowania cywilnego, który nie pozwala żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem po upływie 5 lat od jego uprawomocnienia się – jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP (nie można zamykać drogi sądowej) w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji (każdy ma prawo do sądu) i przepisów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o prawie do sądu. Trybunał Konstytucyjny nakazał zmianę tego przepisu w ciągu 18 miesięcy, co oznacza, że traci on moc 3 kwietnia 2017 r. TK stwierdził, że w państwie prawa zapewnienie obywatelowi możliwości dochodzenia sprawiedliwości w drodze skargi sądowej jest wartością bezwzględną.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(op.zp)

MF - limit 15 tys zł dla płatności gotówkowych nie będzie dotyczył potrąceń lub barteru

Obniżenie - z obecnych 15 tys. euro do 15 tys. zł - limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane (przyjmowane) za pośrednictwem rachunku płatniczego, to jedna z zasadniczych zmian przewidzianych Ustawą z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

W ustawach podatkowych (o PIT i CIT*) wprowadzono regulację, która określa skutki podatkowe po stronie kosztów uzyskania przychodów. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązku, który wynika ze znowelizowanego przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (określającego limit wartości transakcji między przedsiębiorcami**).

Zmiany te polegają na:

 1. wyłączeniu możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, albo
 2. obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – w przypadku transakcji odnoszącej się do kosztu zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) będzie dokonywane w miesiącu dokonania płatności z pominięciem rachunku płatniczego.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że wprowadzane od 1 stycznia 2017 r. przepisy podatkowe odwołują się do pojęcia „płatności", wynikającej z transakcji (o której mowa w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób regulowania zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te zatem nie znajdą zastosowania do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym formy uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte omawianymi przepisami. Jakkolwiek dochodzi wówczas do uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują „płatności", które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.

Natomiast w przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m.in. karty płatnicze, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

***

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. nowelizuje przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

** Od przyszłego roku znowelizowany przepis art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej otrzyma brzmienie: „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.".

Źródło Ministerstwo Finansów (op.zp)

Projekt ustawy wymierzonej w wyłudzenia VAT

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało w Sejmie zmiany w projekcie ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT – to tylko jeden z efektów spotkania ministra Zbigniewa Ziobro z polskimi przedsiębiorcami

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez przedsiębiorców uwagom i postulatom, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro postanowił rekomendować, w ramach parlamentarnych prac nad projektem, zmianę niektórych przepisów. Przestępstwo fałszowania faktur VAT będzie traktowane jak zbrodnia dopiero od kwoty przekraczającej 5 mln zł (w tej chwili projekt przewiduje kwotę 1 mln zł). Natomiast zbrodnią kwalifikowaną, czyli przestępstwem zagrożonym karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, będzie fałszowanie faktur od kwoty 10 mln zł, a nie od 5 mln zł,  jak obecnie przewiduje projekt.

- Chodzi o to, aby rzeczywiście ten przepis był wycelowany w najgroźniejszych przestępców, którzy operują w obszarze bardzo dużych kwot i wyprowadzają je ze szkodą dla polskiego budżetu – tłumaczył  Zbigniew Ziobro.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (op.pb)

Od 1 września umowa przed pracą

Obowiązująca od 1 września nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza istotne zmiany obowiązków pracodawcy co do zawierania umów o pracę z pracownikiem. Od 1 września zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, musi mu zostać wręczona umowa o pracę.

Jeżeli umowa nie będzie zawarta na piśmie (np. strony ustalą jej warunki ustnie) pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawcy będzie groziła grzywna. Wcześniej przepisy pozwalały na dopełnienie tych formalności do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin jeszcze nie minął. Wprowadzana zmiana ma zapobiec takim praktykom, a pracownikom pozwoli na korzystanie z pełni praw pracowniczych od początku pracy.
(Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, op. ZP)

Pakiet paliwowy i energetyczny

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie tzw. Pakietu Paliwowego i Pakietu Energetycznego, a w szczególności dat implikujących konieczność zmian posiadanych koncesji OPC czy też wykonania nowych obowiązków sprawozdawczych informujemy, iż ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Ogłoszenie miało miejscu w dniu 2 sierpnia 2016 roku.

Jednakże przepisy przejściowe do poszczególnych regulacji zawartych w ustawie wprowadzają różne daty wejścia w życie tych rozwiązań. Większość nowych regulacji, zwłaszcza tych wprowadzających nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne zacznie obowiązywać dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych – ustawa zawiera odesłania do rozporządzeń Ministra Energii, które określą stosowne wzory dokumentów – sprawozdań i informacji.

Dotyczy to również obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach. Te regulacje zatem wejdą w życie w terminie miesiąca od daty wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Na ten moment daty wejścia w życie tych przepisów nie są znane. Niemniej jednak zaktualizowany w dniu 18 sierpnia 2016 roku, na stronie internetowej Ministerstwa Energii, Wykaz prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2016 roku, obejmuje wszystkie planowane rozporządzenia wraz z przewidywanym terminem ich wydania tj. październik 2016, wynikające ze znowelizowanej wersji ustawy Prawo energetyczne.

O kolejnych zmianach przepisów i publikacji wszystkich wspomnianych przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Energii dotyczących paliw ciekłych oraz rozporządzeń zawierających wzory stosownych sprawozdań i dokumentów, do składania których zobowiązani będą koncesjonariusze, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wykaz prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2016 roku:
http://bip.me.gov.pl/Prawo/Wykaz+prac+legislacyjnych

 

Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych

Pakiet paliwowy – co dalej z koncesjami? cz.II

W związku z docierającymi do Polskiej Izby Paliw Płynnych wieloma pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wejścia w życie tzw. Pakietu paliwowego i Pakietu energetycznego, a w szczególności w związku z wprowadzonymi tymi regulacjami nowymi obowiązkami sprawozdawczymi i informacyjnymi implikującymi konieczność zmian koncesji OPC informujemy, iż ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Ogłoszenie miało miejscu w dniu 2 sierpnia 2016 roku.
 
Jednakże przepisy przejściowe do poszczególnych regulacji zawartych w ustawie wprowadzają różne daty wejścia w życie tych rozwiązań. Większość nowych regulacji, zwłaszcza tych wprowadzających nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, zacznie obowiązywać dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych – ustawa zawiera odesłania do rozporządzeń Ministra Energii, które określą stosowne wzory dokumentów – sprawozdań i informacji.
 
Dotyczy to również obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach. Te regulacje zatem wejdą w życie w terminie miesiąca od daty wejścia w życie przepisów wykonawczych.
 
O kolejnych zmianach przepisów i publikacji wszystkich wspomnianych przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Energii dotyczących paliw ciekłych oraz rozporządzeń zawierających wzory stosownych sprawozdań i dokumentów, do składania których zobowiązani będą koncesjonariusze, będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
oprac. Adam Toczyski, radca prawny

LOO - możliwość odzyskania podatku akcyzowego - publikacja wyroku TSU

Przypominamy, że w wyniku wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie C - 418/14, możliwe jest wznowienie zakończonych postępowań, w których przedsiębiorcy obciążeni zostali zwiększoną stawką akcyzy za nieterminowe złożenie miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców.

Jak już informowaliśmy wyrok ten może stać się skutecznym orężem przedsiębiorców zarówno w postępowaniach zakończonych, w których już zapłacono podatek akcyzowy, jak i w trwających jeszcze postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 • orzeczenie to może stanowić przesłankę wznowienia zakończonych postępowań i skutkować wydaniem pozytywnego orzeczenia, a w konsekwencji zwrotem zapłaconego podatku;
 • orzeczenie to może stanowić istotny argument prawny w sporach prawnych aktualnie toczonych z organami podatkowymi na różnych etapach (urzędy i izby celne, WSA i NSA, postępowania wymiarowe, wznowieniowe, etc);

Uwaga!

Podjęcie działań w Państwa sprawach, w szczególności podjęcie czynności związanych z wznowieniem postępowań uwarunkowane jest dochowaniem określonych terminów, uzależnionych od daty publikacji orzeczenia Trybunału w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wyrok już został opublikowany. Szczegóły na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0418

W indywidualnych sprawach warto zatem przygotować dobrą, merytoryczną argumentację, uzasadniającą zastosowanie w konkretnych przypadkach omawianego Wyroku TSUE C-418/14 i odniesienie tezy tego wyroku nie tylko do opóźnień ze złożeniem miesięcznych zestawień, ale i do innych uchybień, które stały się podstawą wymiaru sankcyjnej stawki podatku akcyzowego. W postępowaniach zakończonych biegną już miesięczne bądź trzymiesięczne terminy na składanie stosownych wniosków wznowieniowych i to zarówno tych na etapach przed organami celnymi, jak i przed sądami administracyjnymi.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Pakiet paliwowy – co dalej z koncesjami?

Do Polskiej Izby Paliw Płynnych docierają sygnały od właścicieli stacji paliw i podmiotów posiadających koncesje o otrzymywanych z oddziałów regionalnych Urzędu Regulacji Energetyki informacji o zmianach przepisów Prawa energetycznego, m.in. w zakresie uregulowań dotyczących koncesji,

Zmiany wywołane zostały wejściem w życie, z początkiem sierpnia 2016 roku, tzw. Pakietu Paliwowego - opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2 sierpnia 2016 r. ustawy z 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Część tych zmian weszła w życie już 3 sierpnia 2016 roku, w pozostałym zakresie zmiany wejdą w życie z dniem 2 sierpnia 2016 r.

Z informacji oddziałów regionalnych Urzędu Regulacji Energetyku wysyłanych do przedsiębiorców wynika m.in., że zgodnie z przywołanymi regulacjami  w terminie miesiąca  od publikacji ww. przepisów niezbędna będzie zmiana koncesji OPC. Jeżeli podmioty nie przedłożą Prezesowi URE stosownych wniosków koncesje wygasną z mocy prawa.

Warto w tym miejscu przytoczyć nowe regulacje prawne, m.in. art. 16 zmienionej Ustawy Prawo energetyczne - w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych do znowelizowanego Prawa Energetycznego, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach.

Do czasu wydania decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na podstawie złożonego wniosku, przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą działalność stosując zasady definiowania paliw ciekłych obowiązujące przed dniem wejścia w życie nowych regulacji.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zmianę koncesji w terminie miesięcznym albo nieuzupełnienia wniosku, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia albo uzupełnienia wniosku. Utrata mocy koncesji nie wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto zwrócić uwagę także na obowiązki wynikające z art. 31 zmienianej ustawy  Prawo energetyczne polegające na zobowiązaniu przedsiębiorstw energetycznych, które przed wejściem w życie ustawy posiadały koncesje, w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, do zgłoszenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych. Ten sam obowiązek dotyczy przedsiębiorstw energetycznych, które uzyskały koncesje, w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie zmienionej ustawy, ale przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Z uwagi na powyższe uregulowania i wynikające z nich obowiązki, a także z uwagi na przedstawioną powyżej interpretację nowych przepisów dokonywaną przez regionalne oddziały URE, wreszcie z uwagi na reżim prawny i sankcje w postaci wygaśnięcia koncesji sygnalizujemy wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym dogłębną analizę opisanych problemów i nowych regulacji. Konsekwencje niedochowania określonych obowiązków w ustawowych terminach mogą być bowiem niebagatelne.

Sprawę będziemy monitorować na bieżąco. Po uzyskaniu dodatkowych informacji, będziemy je Państwu przekazywać.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Opłaty koncesyjne – czy można płacić dwa razy za to samo?

Do Polskiej Izby Paliw Płynnych docierają sygnały od właścicieli stacji paliw, o niepokojącej praktyce stosowanej przez Urząd Regulacji Energetyki, a polegającej na nakładaniu na koncesjonariuszy opłaty rocznej z tytułu zrealizowanego obrotu paliwami ciekłymi w podwójnej wysokości za dany rok. Ponieważ do Izby dociera coraz więcej sygnałów o takich praktykach, poniżej postaramy się przybliżyć to zagadnienie i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące Państwa pytania.

Gdzie tkwi problem? Otóż wedle sygnałów przedsiębiorców Urząd Regulacji Energetyki kieruje wezwania do uiszczenia opłaty rocznej za udzieloną koncesję do koncesjonariuszy, którzy w danym roku wystąpili o przedłużenie koncesji. Jeśli z jakiś względów koncesja nie została odnowiona czy też przedłużona, ale wyrobiona jako nowa i to przy zachowaniu ciągłości, wówczas URE żąda koncesyjnej opłaty rocznej za dany rok, dwa razy – raz za „starą” koncesję, a raz za „nową” koncesję.

Według naszych danych problem dotyczy głównie okresu 2010 i 2011, a przejawia się tym, że podmioty których koncesja wygasła np. w 2010 roku i w tym samy roku uzyskały nową koncesję są ponownie wzywane do ponownego uregulowania opłaty koncesyjnej.

Problem nie jest jednostkowy i nie dotyczy znikomych kwot. Opłaty koncesyjne wnosi się bowiem do marca każdego roku, a ich wysokość ustala się na podstawie obrotów z roku poprzedniego. A zatem w oparciu o obroty np. z 2010 roku koncesjonariusz – stacja paliw powinna, w świetle wykładni URE, zapłacić dwa razy opłatę koncesyjną w 2011 roku (za „starą” i „nową” koncesję).  

Takie stanowisko i wykładnia URE jest o tyle nie zrozumiała, że opłaty koncesyjne są naliczane na podstawie art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059, dalej jako PrEnerg), który stanowi, iż przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty ich działalności. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania przez Prezesa URE tych opłat, z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także kosztów regulacji.

Zgodnie z powyższym, kwestię naliczania opłat, zgodnie z art. 34 ust. 3 PrEnerg, doprecyzowuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz.U.1998.60.387, dalej jako Rozporządzenie). I dla rozstrzygnięcia omawianego problemu najistotniejsze wydają się przepisy §1 i §4 tego Rozporządzenia, które stanowią, iż wysokość corocznej opłaty, wnoszonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, zwanej dalej "opłatą", stanowi iloczyn przychodów przedsiębiorstwa energetycznego, uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie jego działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty, oraz współczynników opłat (…).

 1. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji z urzędu, wnosi pierwszą opłatę w terminie do 30 dni od dnia wydania koncesji.
 3. W terminie określonym w ust. 2 pierwszą opłatę wnosi także przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji na wniosek, jeżeli w roku poprzedzającym udzielenie koncesji uzyskało przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie działalności objętej tą koncesją.

W naszej opinii wykładnia URE jest całkowicie sprzeczna z celem, jakiemu miała służyć regulacja i z literalnym brzmieniem przywołanych powyżej przepisów. Genezą powstania omawianych regulacji było objęcie działalności koncesjonowanej opłatą, która będzie naliczana jednorazowo na podstawie wartości przychodów, uzyskanych ze sprzedaży produktów objętych koncesją, a osiągniętych w roku poprzedzającym. Taka interpretacja byłaby zgodna z brzmieniem przepisów koncesyjnych, które mówią o konkretnej działalności, realizowanej w oparciu o konkretną koncesję.

Dotychczasowa praktyka URE potwierdzała powyższą interpretację tj. za lata 2010 – 2011 URE uznawało za prawidłowe wnoszenie jednej opłaty. Teraz, po pięciu latach URE zaczęło żądać kolejnych (drugich) opłat koncesyjnych wyliczonych w oparciu o te same podstawy. Trudno nie odnieść wrażenia, iż takie działanie to swoiste wykorzystywanie przez organ państwowy kruczków prawnych dla realizacji nieznanych nam celów.

Nie sposób pominąć w tym miejscu także i tego, że opłata koncesyjna, jako obciążenie publicznoprawne o charakterze daniny publicznoprawnej i regulujące ją przepisy muszą być interpretowane w sposób precyzyjny, a w razie wątpliwości wszelkie niejasności winny być rozstrzygane na korzyść podatnika, o czym URE zdaje się całkowicie zapominać.

W związku z powyższym Polska Izba Paliw Płynnych przedstawiając własną wykładnię i ocenę problemu, wystąpiła do Ministra Energii, Ministra Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień z czego wynikają zmiany interpretacyjne wprowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie zasad naliczania rocznej opłaty koncesyjnej. Mamy nadzieję, że szybko otrzymamy interpretacje powyższych instytucji o czym będziemy Państwa informować na łamach kolejnych numerów Paliw Płynnych.

oprac. mec. Adam Toczyski

Sprzedaż detaliczna opodatkowana

6 lipca 2016 r. odbyło się trzecie czytanie, budzącego wiele emocji, rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Ostatecznie ustawa została przyjęta 234 głosami za, przy 207 przeciw i 2 wstrzymujących się głosach. Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 września 2016 roku, choć proces legislacyjnych nie został jeszcze zakończony...

Przedmiotem opodatkowania nowym podatkiem ma być przychód wygenerowany ze sprzedaży detalicznej, przy czym podstawę opodatkowania będzie stanowiła osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000,00 zł. Sam obowiązek podatkowy ma powstawać z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i ma dotyczyć przychodu powyżej tej kwoty.

Ustawodawca przyjął skalą progresywną podatku i wprowadził dwie stawki. 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Pojęcie przychodu ze sprzedaży detalicznej obejmie kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Co ważne przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku VAT. Przychód osiągnięty w danym miesiącu będzie pomniejszany o kwoty wypłacone z tytułu zwrotu towarów.

Ustawa zawiera również pewne wyłączenia. Nie podlega zatem opodatkowaniu m.in. sprzedaż detaliczna paliw stałych, olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych (olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów, a także olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów).

Podatnicy obowiązani będą do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku oraz obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego. Czynności te za miesięczne okresy rozliczeniowe, będą musiały być dokonane w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Jednakże, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 000 000 zł. 

Niemalże w ostatniej chwili, do omawianego projektu, wprowadzono dodatkowe, istotne regulacje, w świetle których w przypadku podatników tworzących grupę kapitałową, obowiązek podatkowy dla każdego z tych podatników powstaje z chwilą osiągnięcia przez grupę kapitałową w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł. Przychód ten oblicza się poprzez zsumowanie przychodów ze sprzedaży detalicznej wszystkich podatników tworzących grupę.

Zgodnie z definicją grupę kapitałową stanowią podatnicy, posługujący się jedną marką handlową (znakiem towarowym) wykorzystywaną do oznaczania punktów sprzedaży detalicznej, które prowadzą, i między którymi istnieją powiązania o charakterze kapitałowym (przez powiązania o charakterze kapitałowym należy rozumieć sytuację, w której jeden z podatników lub inny podmiot posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 20% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio takim prawem). 

O dalszych losach ustawy będziemy Państwa informować na bieżąco. 

oprac. mec. Adam Toczyski            

„Drugi pakiet energetyczny” – kolejny etap walki z szarą strefą – już po pierwszym czytaniu w Sejmie

5 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 653). Akt ten wprowadza zmiany m.in. do takich ustaw jak: Prawo energetyczne, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zmian jest dużo, niektóre to całkiem nowe rozwiązania, niektóre to zmiany już istniejących instytucji.


Projekt wprowadza szereg nowych definicji - paliwa ciekłe, infrastruktura paliw ciekłych, instalacja wytwarzania paliw ciekłych, instalacja magazynowania paliw ciekłych, instalacja przeładunku paliw ciekłych, stacja paliw, stacja kontenerowa, środek transportu paliw ciekłych, podmiot przywożący, magazynowanie, przeładunek paliw ciekłych. Zmieniona została również definicja wytwarzania.


Projekt przewiduje nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych obowiązku prowadzenia wykazu przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących lub odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczą usługi odpowiednio do zakresu swojej działalności.


Zgodnie z projektem Prezes URE ma prowadzić w postaci elektronicznej liczne rejestry w tym m.in. rejestr podmiotów przywożących, wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięto koncesję, wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Nowością jest też rejestr podmiotów przewożących, który ma być prowadzony przez Prezesa URE w postaci elektronicznej. W rejestrze tym ujawnione mają być m.in. takie dane jak rodzaje paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu, rodzaje i lokalizację infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący, wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego. Podmiot przywożący będzie mógł dokonywać przywozu paliw ciekłych po wpisaniu do rejestru.


Wprowadzony został obszerny katalog instytucji i organów uprawnionych do kontroli przedsiębiorcy, w tym w zakresie spełnienia obowiązku posiadania koncesji (w zakresie w jakim dotyczą paliw ciekłych), wpisu do rejestru podmiotów przewożących, zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych. Organy (a uprawnienia w tym zakresie ma otrzymać wiele organów i służb) będą mogły kontrolować spełnienie wymogu prowadzenia sprzedaży paliw ciekłych i świadczenia usług magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w sposób zgodny z art. 43a tj. w zakresie wymogu posiadania koncesji przy obrocie paliwami ciekłymi.


Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą będą obowiązane do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy. Rozszerzono obowiązek dokonania zabezpieczenia majątkowego dla obrotu gazem płynnym LPG z zagranicą.


Dodane zostały nowe przesłanki udzielenia koncesji, a także pojawiły się dodatkowe okoliczności skutkujące odmową jej udzielenia. Badaniem objęto także członków zarządów, rad nadzorczych oraz osób uprawnionych do reprezentowania. Rozbudowane zostały przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego cofnięcia koncesji. Projekt przewiduje, że Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku wnioskodawcy, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełniania przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą lub gdy wydano takie postanowienie wobec członków zarządów, rad nadzorczych oraz osób uprawnionych do ich reprezentowania, do czasu zakończenia postępowania.


Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, będą zobowiązane do przekazywania do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.


Zmianie ma ulec art. 56 regulujący zakres stosowania kar pieniężnych. Co więcej projektodawca przewiduje odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji w postaci grzywny do 5.000.000 zł albo kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.Kto zaś będzie dokonywać przywozu paliw ciekłych bez wpisu do rejestru podlegać będzie grzywnie do 2.500.000 zł. Nadto za przestępstwa określone te odpowiadać ma jak wykonujący działalność bez koncesji, ten kto, na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu nie mającego osobowości prawnej.


oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu – bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska

Z linku poniżej można pobrać Listę Kontrolną opracowaną dla właścicieli stacji paliw wspólnie przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki niej można samodzielnie przygotować się do kontroli ww. służb.

TSUE o obowiązku składania miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców LOO

2 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑418/14 wydał wyrok, który może stać się powodem wznowienia wielu zakończonych postępowań, w których przedsiębiorcy zmuszeni zostali do zapłacenia sankcyjnej stawki podatku akcyzowego w związku z nieterminowym doręczeniem miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego, a w konsekwencji odzyskania zapłaconego podatku.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na podstawie złożonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, stwierdził, że Dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, zmienioną dyrektywą Rady 2004/75/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., oraz zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że:

 • nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, oraz
 • sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na mocy których w braku złożenia takiego zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi wątpliwości.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej badał powyższe zagadnienie na przypadku sprawy, w której przedsiębiorca dokonując sprzedaży oleju opałowego lekkiego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., nie złożył w terminie zestawienia oświadczeń nabywców przewidzianego w art. 89 ust.14 ustawy o podatku akcyzowym. Istotne jest, że w sprawie dokonano sprawdzenia transakcji i nie ma wątpliwości, iż kupujący potwierdzili zakup i zużycie oleju do celów opałowych. Mimo to, z powodu nie złożenia w terminie zestawienia zastosowano stawkę podatku jak była przewidziana dla paliw silnikowych - art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym na podstawie art. 89 ust.16 tej ustawy.

Trybunał stwierdził w uzasadnieniu między innymi, że przepis prawa krajowego taki jak art.89 ust.16 ustawy o podatku akcyzowym, na którego podstawie, w braku złożenia zestawienia oświadczeń nabywców w terminie stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych jest automatycznie stosowana do paliw do ogrzewania, mimo że, jak zostało stwierdzone w postępowaniu głównym, są one wykorzystywane jako paliwa do ogrzewania, narusza ogólną systematykę i cel dyrektywy 2003/96. Trybunał stwierdził także, że takie automatyczne stosowanie stawki przewidzianej dla paliw silnikowych w wypadku niedochowania obowiązku złożenia zestawienia narusza zasadę proporcjonalności.

Wyrok ten otwiera drogę do wznowienia postępowań, w których przedsiębiorcy obciążeni zostali zwiększoną stawką akcyzy za nieterminowe złożenie miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców, w sytuacji gdy olej zużyty był na cele opałowe. Żądanie wznowienia powinno zostać złożone w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Ochrona i rejestracja znaków towarowych

15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zasadniczo zmienia ona mechanizm uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe. Dotychczas Urząd Patentowy szczegółowo badały względne i bezwzględne przesłanki udzielenia prawa ochronnego (tzw. system badawczy), co niekorzystnie wpływało na długość postępowania. Po wejściu w życie nowelizacji Urząd Patentowy będzie badał wyłącznie bezwzględne przesłanki udzielenia prawa ochronnego. W przypadku braku ich naruszenia informacja o zgłoszeniu znaku towarowego będzie ogłaszana w Biuletynie Urzędu Patentowego. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zmiany wymuszają na osobach chcących chronić swoje znaki stały monitoring nowych zgłoszeń. Zniesiony również został obowiązek posiadania interesu prawnego przy żądaniu unieważnienia prawa ochronnego i przy składaniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

17 kwietnia 2016 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza nowe instytucje służące ochronie konsumentów, a także zmienia model kontroli postanowień wzorców umów. Prezes UOKIK uzyskał uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych zakazujących stosowania niedozwolonych postanowień wzorca umów. Uprawniony będzie również, jeśli przemawia za tym interes publiczny, do przedstawiania swojego poglądu przed sądem powszechnym w sprawach dotyczących ochrony konsumentów. Co więcej Prezes UOKIK uzyskał dodatkową kompetencję do wydawania w przypadku praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów decyzji tymczasowych o rygorze natychmiastowej wykonalności. Nadto ustawa wprowadziła możliwość ostrzegania społeczeństwa przy wykorzystaniu radia i telewizji o praktykach naruszających interesy konsumentów, a także wydawania komunikatów o niepokojących zjawiskach, mogących niekorzystnie oddziaływać na konsumenta. Ustawa umożliwia także podstawienie tzw. tajemniczego klienta, czyli osoby pracującej dla urzędu, by bezpośrednio zdobywać dowody na okoliczność praktyk stosowanych przez danego przedsiębiorcę.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Uszczelnienie VAT

Na początku kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. W praktyce ustawa ma umożliwić unowocześnienie obecnie wykorzystywanych systemów oraz stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie stanowił narzędzie organów podatkowych w walce z oszustwami i wyłudzeniami podatku od towaru i usług (VAT), co ma bezpośrednio przełożyć się na uszczelnienie sytemu poboru tego podatku. W tym celu Skarb Państwa ma powołać spółkę celową, której głównym zadaniem będzie stworzenie odpowiednich systemów i ich wdrożenie do funkcjonowania administracji podatkowej. Nowe rozwiązania informatyczne mają przyczynić się do skuteczniejszej walki z szarą strefą.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Spółki energetyczne

1 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działaniach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami energetycznymi. Dotychczas obowiązek ten posiadał Skarb Państwa, obecnie zaś czynności wykonywać będzie Minister właściwy do spraw energii. W efekcie Ministerstwo Energii sprawuje nadzór właścicielski nad takimi spółkami, jak m.in.: Enea SA, Energa SA, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, czy Tauron Polska Energia SA.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Naprawienie szkody z naruszenia prawa konkurencji

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ustawa ma na celu realizację (transpozycję) przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L349/1). Głównym zadaniem przedsiębranej inicjatywy jest zharmonizowanie modelu dochodzenia naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem prawa konkurencji. Jest to wynikiem dostrzeżonej przez unijnego prawodawcę potrzeby harmonizacji w dziedzinie materialnego i procesowego prawa procesowego, a także skodyfikowania bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie praktyk antykonkurencyjnych. Dyrektywa powinna zostać wdrożona do krajowego porządku prawnego do 27 grudnia 2016 roku.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Współpraca organów ścigania z instytucjami zajmującymi się ochroną interesów ekonomicznych i finansowych Polski

Na początku lat 90. XX w. przestępczość w naszym kraju przybrała formę zorganizowaną, o wysokim profesjonalizmie podejmowanych przedsięwzięć oraz specjalizacją, przez co stała się niezwykle groźna dla obywateli, jak i dla bezpieczeństwa państwa.

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

Z alkoholem bez zmian – na razie

maj 2016 r.

Polska to kraj sprzeczności. Z jednej strony przyzwyczailiśmy się już, że alkohol jest nierozerwalnie związany z naszą kulturą i jest dostępny na każdym kroku. Z drugiej zaś systematycznie podejmowane są próby ograniczenia obywatelom dostępu do alkoholu i punktów sprzedaży.

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa mec. Maksymiliana Grasia opublikowanego w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

 

Dodatki do paliw - podlegają opłacie paliwowej?

Opis zagadnienia został opublikowany w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

Zawieszenie działalności a PIT-36

maj 2016 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wyjaśnił, że zawieszenie działalności nie zwalnia przedsiębiorcy ze złożenia PIT-36, ponieważ zawieszenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej zaprzestaniem. Interpretacja ta została wydana przy następującym stanie faktycznym. Pewien przedsiębiorca zawiesił swoją działalność gospodarczą od 31 grudnia 2014 r. do końca grudnia 2015 r. W tym czasie na cały rok wyjechał do Wielkiej Brytanii, a przez ten okres jedyny dochód, jaki odniósł, pochodził z emerytury. Po powrocie wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Izby Skarbowej, zadając pytanie, czy musi złożyć PIT-36, mimo że firma przez cały rok była zawieszona. Uzasadnieniem stanowiska organu podatkowego jest to, że osoba, która czasowo zawiesiła swoją aktywność gospodarczą, nie przestaje być osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera podobnych regulacji prawnych.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Zniesienie taryfy na gaz

czerwiec 2016 r.

Ministerstwo Energii przygotowało projekt zmiany Prawa energetycznego, który zakłada odstąpienie od regulowania cen gazu ziemnego przez Prezesa URE. Uwolnienie następowałoby stopniowo. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą zwolnione będzie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi URE. Projektodawca, kierując się kryterium wielkości zużycia, podzielił odbiorców paliwa na grupy. Od 1 kwietnia 2017 r. taryfowanie zostałyby zniesione stosunku do dużych przedsiębiorstw, które zużywają gaz w co najmniej jednym punkcie w ilości równej lub większej 278 GWh rocznie. Kolejne zwolnienie odnosiłoby się do odbiorców zużywających poniżej 278 GWh – od 1 października 2017 r. W stosunku do odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych taryfowanie zostałoby zniesione od 1 stycznia 2024 r. Bezpośrednia konieczność wprowadzenia zmian wystąpiła na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10 września 2015 r. w sprawie C-36/14.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Obowiązujące przepisy w zakresie urządzania gier hazardowych

czerwiec 2016 r.

Poniżej prezentujemy informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów dotyczącą obowiązujących przepisów w zakresie urządzania gier hazardowych:

„W Polsce warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). Zgodnie z nią działalność w zakresie gier hazardowych jest działalnością reglamentowaną, co oznacza, że warunkiem koniecznym do jej prowadzenia jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia (wyjątkiem są jedynie tzw. małe loterie fantowe i małe gry bingo fantowe, na których urządzanie nie jest wymagane zezwolenie, ale których urządzanie musi zostać zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu celnego).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.

Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy (art. 2 ust. 5 ustawy).

Biorąc pod uwagę treść art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych kluczowe jest rozważenie, czy dana gra spełnia następujące warunki:

 • jest rozgrywana na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych,
 • jest o wygrane:

- pieniężne, czyli takie wygrane, które są wypłacane w gotówce,

- rzeczowe, tzn., że wygrane są wydawane w formie przedmiotu albo zgodnie z art. 2 ust. 4 polegają na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwości rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze,

 • gra zawiera element losowości.

Z kolei, mając na względzie treść art. 2 ust. 5 ustawy o grach hazardowych dla stwierdzenia, że dana gra jest grą w rozumieniu treści wspomnianego przepisu koniecznym jest ustalenie, czy dana gra spełnia następujące warunki:

 • jest rozgrywana na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych,
 • jest organizowana w celach komercyjnych,
 • grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej,
 • gra ma charakter losowy.

Tym samym, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 39 listopada 2009 r. o grach hazardowych, aby określona gra na automatach została uznana za grę hazardową, podlegającą przepisom wspomnianej ustawy, niezbędne jest łączne spełnienie wyżej wskazanych warunków.

Należy podkreślić, że w przypadku gdy w badanej grze element losowości występuje bez względu na etap tej gry, a wynik gry (wygrana rzeczowa lub pieniężna) jest nieprzewidywalny z punktu widzenia możliwości grającego, to mamy do czynienia z grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że wprowadzenie różnych elementów dodatkowych (np. elementu wiedzy, czy zręczności), mających stworzyć pozory braku losowości, nie pozbawia gry, co do zasady, charakteru losowego, jeśli w konsekwencji wynik całej gry zależy od przypadku.

Z powyższego wynika, że każda gra, w której występuje element losowości, a wynik gry uzależniony jest od przypadku jest grą w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

Istotne jest, w takiej sytuacji ustalenie czy dane urządzenie (automat) umożliwia prowadzenie gier zawierających element losowości. W przypadku stwierdzenia, że przynajmniej jedna z gier ma charakter losowy wówczas gry na takim urządzeniu (automacie) podlegają przepisom ustawy o grach hazardowych.

Niejednokrotnie podmioty oferujące produkty/usługi podlegające pod ustawę o grach hazardowych przekonują swoich odbiorców o ich niehazardowym charakterze, posługując się przy tym szeregiem specjalistycznych, ale fragmentarycznych, ekspertyz prawnych, interpretacji podatkowych, certyfikatów instytucji innych krajów Unii Europejskiej czy opiniami jednostek badawczych, potwierdzających że oprogramowanie służące do prowadzenia oferowanych konkursów nie zawiera elementów losowych, zaś urządzenia na których zostało ono zainstalowane nie są urządzeniami do prowadzenia gier hazardowych.”

„Obroty Paliw” z ARM

Agencja Rezerw Materiałowych 1 marca 2016 r. udostępniła aplikację internetową umożliwiającą producentom i handlowcom przesyłanie w systemie elektronicznym informacji o ilości przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw oraz wielkości produkcji paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej.

Aplikacja „Obroty Paliw” https://oplata.arm.gov.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, przywozu ropy naftowej i paliw w myśl art. 2 pkt 18 oraz 19 ustawy o zapasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.). Informacje przesyłane elektronicznie nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku przesyłania w wersji papierowej (tradycyjna poczta) lub elektronicznej (platforma ePUAP) wymaganych informacji zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.).

Wdrożenie Unijnego Kodeksu Celnego

W związku z wdrożeniem Unijnego Kodeksu Celnego, które nastąpi 1 maja 2016 r., uprzejmie informujemy, że na stronie Internetowej Ministerstwa Finansów publikowane są informacje i opisy zagadnień dotyczące najważniejszych zmian w przepisach celnych oraz odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców w tym zakresie pytania, w tym również dotyczące zabezpieczenia długu celnego.

Zachęcamy zainteresowane osoby do bieżącego śledzenia tych informacji.

Powiązane linki:

 

Solidarna odpowiedzialności – problemy praktyczne

Tekst został opublikowany w numerze sierpniowym miesięcznika "Paliwa Płynne" 2013

1 października 2013 roku weszły w życie (z małymi wyjątkami) przepisy Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Minęły zatem pierwsze miesiące funkcjonowania w praktyce tzw. solidarnej odpowiedzialności, za nieuregulowane zobowiązania w podatku VAT. Czas ten pokazał, że nowe regulacje budzą wiele pytań i wątpliwości, zgłaszanych przez przedsiębiorców także przy okazji spotkań i szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Przynajmniej część z nich postaramy się wyjaśnić.

Uzasadnione podstawy

Zgodnie z treścią art. 105a: „podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów (m.in. paliw), odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej”.

Pytania i wątpliwości dotyczą przede wszystkim użytych sformułowań i ich definicji, a dotyczących w szczególności: „uzasadnionych podstaw”, „okoliczności dostawy”, „uzasadnienia ekonomicznego” oraz „wartości rynkowej”. Na co zatem nabywcy towarów wrażliwych powinni zwrócić przede wszystkim uwagę i jak zminimalizować ryzyko transakcji. Pytanie są o tyle istotne, że wszystkie przesłanki pozytywne, jak i negatywne odpowiedzialności mogą być i będą przedmiotem czynności dowodowych.

Weryfikacja transakcji i kontrahenta

De facto „gwarancję” rzetelności oraz zminimalizowanie ryzyka transakcji dałaby analiza dokumentów sprzedażowych i rozliczeniowych naszego dostawcy, a przede wszystkim:

 • rejestr sprzedaży VAT
 • deklaracja VAT wraz z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego
 • potwierdzenie płatności podatku do urzędu skarbowego

W praktyce jednak przedsiębiorcy nie chcą „pokazywać” takich dokumentów, bo ujawniają one ich tajemnice handlowe. Zwłaszcza ten pierwszy dokument „pokazuje” o sprzedawcy w zasadzie wszystko. Co zatem sprawdzić, albo na co uważać, by w sposób maksymalnie możliwy zabezpieczyć transakcję?

Koniecznie zatem powinniśmy sprawdzić ogólnodostępne rejestry, ewidencje i podstawowe dane oraz uzyskać od kontrahenta możliwe szeroką dokumentację:

Braki lub wątpliwości co do powyższych już powinny wzbudzić wątpliwości i przynajmniej spowodować bardziej ostrożną i staranną weryfikację i oceną takiej planowanej transakcji.

Na pewno naszą wątpliwość powinny wzbudzić:

 • płatności gotówkowe
 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktów handlowych oraz składanie zamówień wyłącznie telefonicznie lub mailowo
 • dostawy wyłącznie własnym transportem
 • brak oznaczeń na środkach transportu
 • brak siedziby, brak biura, brak pracowników, brak identyfikacji wizualnej lub internetowej dostawcy
 • niejasne i podejrzane okoliczności nawiązania kontaktu, sposobu dokonywania dostawy i rozliczeń.

Niestety, obowiązujące regulacje nie umożliwiają stworzenia zamkniętej listy przesłanek pozytywnych bądź negatywnych, których weryfikacja przed transakcją dawałaby pewność rzetelności transakcji. Trzeba zatem w każdym konkretnym przypadku dokonywać własnej weryfikacji kontrahenta i uzyskać jak najwięcej danych, które w razie późniejszej kontroli pozwolą nam na dowodzenie rzetelności i poprawności transakcji, a w szczególności, że dokonana transakcja nie niosła za sobą ryzyka nierzetelności bądź oszukańczych zamiarów sprzedawcy.

Wniosek do US

Samo złożenie kaucji gwarancyjnie nie musi być poprzedzone złożeniem wniosku w tym zakresie. Z ostrożności jednak, i na to wskazuje praktyka części urzędów skarbowych, warto złożyć krótki wniosek o przyjęcie kaucji gwarancyjnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w którym wskażemy:

 • formy kaucji gwarancji (depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa spełniająca kryteria o których mowa w art. 33e ordynacji podatkowej lub pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub tej kasie);
 • okres, na jaki składana jest kaucja (z terminem ważności min. 12 miesięcy lub bezterminowo);
 • wskazanie przewidywanej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów wrażliwych;
 • nr rachunku do zwrotu kwoty kaucji gwarancyjnej – w przypadku wpłaty depozytu pieniężnego

Wątpliwości konstytucyjne

Pytania i wątpliwości, a przede wszystkim krytyczne uwagi przedsiębiorców dotyczące omawianych regulacji zdążyły już znaleźć zwój wyraz w sprawie skierowanej w tej materii do Trybunału Konstytucyjnego. Otóż grupa posłów na sejm złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 105a-105c ustawy o podatku od towarów i usług z Konstytucją RP, a w szczególności z jej art. 2 oraz z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3.

Przywołana sprawa dotyczy zbadania, czy tzw. „solidarna odpowiedzialność” za zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, wprowadzona do ustawy o podatku od towarów i usług od 1 października 2013 roku nie narusza zasad konstytucyjnych. Jak argumentują sami wnioskodawcy, rozwiązanie to (solidarna odpowiedzialność) jest rażąco niesprawiedliwe – nakłada karę na kogoś, kto nie poniósł żadnej winy. Po drugie, zgodnie z uregulowaniami to nie urząd musi udowodnić przedsiębiorcy winę, ale sam przedsiębiorca musi udowadniać swoją niewinność przed urzędem. Po trzecie wreszcie, mechanizm ten łamie zasadę pewności prawa, zgodnie z którą obywatel powinien wiedzieć, jakie obowiązki i konsekwencje niesie za sobą każde jego działanie, w tym przypadku zakup.

Sprawa będzie rozpoznana pod sygnaturą K 62/13, a o jej dalszych losach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Adam Toczyski, radca prawny

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Głównym celem dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest dekarbonizacja transportu oraz osiągnięcie udziału paliw odnawialnych w ogólnym rynku paliw transportowych na poziomie co najmniej 10%. Ma ona również nie obciążać finansowo państw członkowskich bądź organów regionalnych lub lokalnych. Według niej państwa członkowskie powinny mieć możliwość wdrażania dyrektywy z wykorzystaniem szerokiego zakresu zachęt i środków regulacyjnych i pozaregulacyjnych, w ścisłej współpracy z podmiotami działającymi w sektorze prywatnym, które powinny odgrywać kluczową rolę we wspieraniu rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Dyrektywa określa minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych. Dodatkowo do 2020 r. państwa członkowskie są zobowiązane do utworzenia odpowiedniej liczby publicznie dostępnych punktów ładowania, aby zapewnić możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych przynajmniej w aglomeracjach miejskich i podmiejskich i innych obszarach gęsto zaludnionych. W przypadku gazu LNG termin na dostosowanie się do dyrektywy upływa w 2025 roku.

(oprac. Krystian Kunda)

Trwa proces legislacyjny projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Dokument jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Do 5 lutego szefowie poszczególnych ministerstw mogą zgłaszać uwagi do projektu ustawy. Pierwotna wersja projektu (z 5 września 2015 r.) przewidywała wyłączenie spod opodatkowania sprzedaży paliw. W opinii branży paliwowej, reprezentowanej przez PIPP i POPiHN, proponowane obecnie rozwiązania nakładają nieproporcjonalnie duże obciążenia na handel paliwami.

Marże w obrocie detalicznym paliwami znajdują się od lat na niskim poziomie - na przestrzeni ostatnich 5 lat wynoszą one dla benzyny i oleju napędowego tylko nieznacznie powyżej 2%.

Należy nadmienić, iż obrót paliwami płynnymi, ze względu na poziom ceny i podatków w nich zawartych generuje miesięcznie kilkumilionowy przychód nawet przez małe przedsiębiorstwa. W sektorze paliwowym operuje kilkanaście tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś już dochody budżetowe z podatku VAT i akcyzy zawartej w 1 l paliwa przekraczają 50 mld zł rocznie. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się obciążeniu dodatkowym podatkiem sprzedaży detalicznej paliw, bo będzie to w ponad 70% podatek od podatku.

Nowe stawki opłaty paliwowej i akcyzy na paliwa silnikowe w 2016 r.

W bieżącym miesiącu opublikowane zostały dwa obwieszczenia określające stawki opłaty paliwowej i akcyzy na paliwa silnikowe, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa w obwieszczeniu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016, określił następujące wartości:

1) 129,41 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

2) 288,05 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

3) 159,71 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016, określił następujące wartości dla:

1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów;

2) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów;

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów;

4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

 • skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów
 • w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ),

b)pozostałych - 14,22 zł/1 GJ;

5)pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, po jego przyjęciu przez Rząd 7 lipca 2015 r., trafił do Sejmu. W założeniu projekt ma przede wszystkim zwiększyć ochronę konsumentów wobec usług finansowych. Nowe przepisy przewidywać będą też istotne zmiany sposobu kontroli wzorców umów konsumenckich. Zwiększą się również uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na przykład poprzez wydawanie decyzji tymczasowych w celu gwarantowania szybkiej reakcji organu w sytuacji wystąpienia praktyk zagrażających zbiorowym interesom klientów.

Prawo odstąpienia od umowy w razie poważnego zagrożenia terminowej zapłaty

Przewidziany w art. 552 kc stan majątkowy kupującego (dostawcy), uzasadniający skuteczne odstąpienie przez sprzedającego (dostawcę) od umowy, powinien stwarzać realne i poważne zagrożenie terminowej zapłaty za rzeczy, które mają być jeszcze dostarczone w wykonaniu umowy. Jest to fragment wyroku Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2015 r. w sprawie V CSK 127/14. Z godnie z art. 552 kc, jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

Art. 286 kk a zaniechanie fiskusa

Ustawowe upoważnienie udzielone organowi podatkowemu (organowi kontroli skarbowej) do zaniechania sprawdzenia prawidłowości samoobliczenia podatku w deklaracji (art. 21 § 2 Ordynacji podatkowej i art. 99 ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług), w której podatnik zaniżył podatek należny, wyklucza realizację przez niego znamion z art. 286 § 1 kk w postaci doprowadzenia tego organu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zaniechanie pobrania podatku należnego. Jest to teza z postanowienia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2015 r. (sygn. akt: I KZP 2/15), którym SN zmierzył się z wnioskiem Sądu Apelacyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia, czy w: „doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem", w rozumieniu art. 286 § 1 kk, mieści się działanie sprawcy polegające na przedstawieniu w ramach procedury samoobliczania podatku, deklaracji podatkowej zaniżającej kwotę podatku podlegającego odprowadzeniu na rzecz Skarbu Państwa, prowadzące do nieotrzymania przez organ podatkowy, nie podejmujący w tym zakresie żadnych działań, podatku w wysokości należnej zgodnie z przepisami prawa? Zagadnienie było rozstrzygane na kanwie sprawy, w której podatnik został skazany za oszustwa podatkowe (art. 56 § 1 kks), w związku ze składaniem deklaracji VAT-7 podających nieprawdę. Oskarżyciel publiczny zaś, nie zgadzając się z takim wyrokiem Sadu Okręgowego, złożył apelację, wnioskując, że podatnik powinien odpowiadać za naruszenie art. 286 kk.

Odpowiedzialność za obraźliwe komentarze

Europejski Trybunał Praw Człowieka precedensowym wyrokiem z 16 czerwca 1015 r. w sprawie Delfie SA przeciwko Estonia stwierdził, że nie stanowi naruszenia prawa do wolności wypowiedzi uznanie odpowiedzialności komercyjnego serwisu internetowego za obraźliwe komentarze czytelników. W artykule 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wskazane jest m.in., że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Wyrok ETPC wskazuje jednak, że wolność ta nie jest absolutna. Tego samego dnia ETPC wydał również ciekawy wyrok w sprawie Lebedinschi przeciwko Republice Mołdowy, w którym stwierdził, że naruszeniem prawa do rzetelnego procesu cywilnego jest brak odniesienia się przez sąd w uzasadnieniu orzeczenia do ważnego dla rozstrzygnięcia sprawy argumentu strony. Inaczej mówiąc: wadliwe uzasadnienie może naruszać prawo do rzetelnego procesu sądowego, które wyrażaart. 6 Konwencji.

Prawo celne – nowy tekst jednolity

22 czerwca opublikowano jednolity tekst ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne. Ogłoszenie to nie zmienia samo w sobie treści aktu, jedynie uwzględnia dotychczasowe zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2011).

Odpowiedzialność spadkobiercy

W wyroku z 11 marca 2015 r. w sprawie I FSK 230/14 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy ma charakter konstytutywny, zatem winna być doręczona zobowiązanemu w ciągu 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy spadkodawcy. Wskazany wyrok zapadł w sprawie dotyczącej odpowiedzialności spadkobiercy związku z zaległościami spadkodawcy w podatku od towarów i usług.

Prace nad projektem zmian w akcyzie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 17 czerwca wpłynął do Sejmu, tym samym rozpoczęty została parlamentarny etap legislacyjny projektu. Zmiany mają za zadanie ułatwić działalność podmiotom trudniącym się obrotem wyrobami akcyzowymi. Projekt zakłada między innymi możliwość wyboru w określonych sytuacjach właściwego organu w zakresie podatku akcyzowego, ograniczenie dokumentacji związanej z kontrolą wyrobów, wprowadzenie możliwości zastąpienia dokumentacji prowadzonych w zakresie akcyzy dokumentacją wymaganą względami księgowymi lub podatkowymi. Nowe regulacje w większości miałyby wejść w życie od 31 lipca 2015 r. Proces legislacyjny można śledzić na stronie www.sejm.gov.pl.

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

W lipcu wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015.643). Zgodnie z rozporządzeniem wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach lub Warszawy będzie można wystąpić z wnioskiem o interpretację dotyczącą akcyzy, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych. Do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów prawa podatkowego innych niż podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług właściwe są:

DIS w Warszawie – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

DIS w Katowicach – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim.

Sąd Najwyższy o odprawie dla pracownika

Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lipca 2015 r. stwierdził, że: „Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 kp z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy”.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

2015-06-29

Z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana odnosi się między innymi do wysokości zabezpieczeń składanych przez dostawców paliw ciekłych, którzy  chcą zwolnić swoich klientów z solidarnej odpowiedzialności za ewentualnie niezapłacony podatek VAT.

Do końca czerwca br. wskazywano, iż z solidarnej odpowiedzialności zwolniony jest podmiot kupujący benzyny lub olej napędowy między innymi od dostawcy, który ustanowił kaucję gwarancyjną, która odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł. W przepisie tym zmienia się jego ostatnia część odnosząca się do maksymalnej wartości. Od dnia 1 lipca będzie to już 10.000.000 zł. Podwyższeniu uległa także minimalna wartość zabezpieczenia z dotychczasowych 200.000 zł do 1.000.000 zł. Wprowadzono ponadto wiele zmian o charakterze technicznym odnoszących się zarówno do samej kwoty, sposobu zwrotów.

Dodatkowo podmiot składający kaucję gwarancyjną jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie kaucji gwarancyjnej.

 

Oznakowanie stacji paliw - zawartość biokomponentów w sprzedawanym paliwie

2015-05-22

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2014.1088) zmianie uległa definicja paliw ciekłych. Zgodnie z nowym brzmieniem definicji za paliwa ciekłe uznaje się:

a)  benzyny silnikowe zawierające do 10,0% objętościowo biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 oraz z 2014 r. poz. 457 i 900), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym,

b)  olej napędowy zawierający do 7,0% objętościowo biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

Zmiana weszła w życie dnia 14 października 2014 r.

W tym kontekście niezwykle ważny pozostaje obowiązek prawidłowego oznakowania stacji paliw, tak aby klient mógł z łatwością stwierdzić, jaka zawartość biokomponentów znajduje się w zbiornikach stacji paliw.

Zgodnie z art. 9a przywołanej ustawy przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych są obowiązani do zamieszczenia na stacjach paliwowych czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tych stacjach, w szczególności informacji o zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych. Informacje te należy umieścić na stacji paliwowej w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny. Przepisy te stosuje się odpowiednio do stacji zakładowych.

W konsekwencji, na każdej stacji paliw, powinna znaleźć się informacja jaka jest zawartość biokomponentów w sprzedawanym paliwie. W przypadku stacji paliw sprzedających benzyny o podwyższonej zawartości biokomponentów należy informować klienta odnośnie konieczności upewnienia się przez konsumenta, czy paliwa te mogą być stosowane w używanym przez niego silniku.

Jeżeli paliwo zawiera dodatki metaliczne (chodzi tu w szczególności o związki manganu) taka informacja również musi znaleźć się na dystrybutorach.

Powyższe obowiązki muszą być spełnione od dnia wejścia w życie ustawy, a kontrola spełnienia tych wymogów została powierzona Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z przepisami:

Art. 35a. Karze pieniężnej podlega:

4)   przedsiębiorca, który nie zamieszcza na stacji paliwowej lub stacji zakładowej informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tej stacji w sposób określony w art. 9a;

Art. 35c. 

1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w art. 35a pkt 1-4, 6 i 8, wynosi 5000 zł.

Odmowa uznania prawa jazdy w kraju UE

2015-05-17

W wyroku z dnia 23 kwietnia 2015 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-260/13 Sevda Aykul przeciwko Land Baden - Württemberg orzekł, że jedno państwo Unii Europejskiej może odmówić uprawnienia do kierowania pojazdem na jego własnym terytorium posiadaczowi prawa jazdy wydanego w innym kraju członkowskim sytuacji, w której dojdzie do wykroczenia drogowego wywołującego niezdolność takiego kierowcy do prowadzenia pojazdu. Jednakże odmowa uznania prawa jazdy nie powinna być bezterminowa, a warunki przywrócenia uprawnienia powinny odpowiadać zasadzie proporcjonalności.

 

Trybunał Konstytucyjny o bankowym tytule egzekucyjnym

2015-05-17

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie P 45/12 stwierdził, że bankowy tytuł egzekucyjny narusza konstytucyjną zasadą równości. Trybunał orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Wskazane przepisy mają utracić moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 

Projekt zmian w ustawie o systemie tachografów cyfrowych

2015-05-17

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (http://www.rcl.gov.pl/) pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem tworzonego aktu jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, tj. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Nowe przepisy mają ograniczyć proceder manipulowania danymi, przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa sytemu tachografów, egzekwowania przepisów socjalnych oraz zapewnienia uczciwej konkurencji przedsiębiorców na rynku transportu drogowego.

 

Trybunał Konstytucyjny o odpowiedzialności karnej za fikcyjną fakturę

2015-05-17

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze P 40/13 orzekł, że art. 62 § 2 Kks w zakresie, w jakim dopuszcza odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, polegające na wystawieniu faktury dokumentującej czynność niewykonaną, tej samej osoby fizycznej, która uprzednio, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, została zobowiązana do zapłaty podatku w kwocie wykazanej na tej fakturze, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Inaczej mówiąc nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie art. 62 § 2 Kks osoby fizycznej, która za ten sam czyn zobowiązana została do zapłaty podatku w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Baza wiążących informacji akcyzowych

2015-05-17

Na stronie internetowej Izby Celnej we Wrocławiu (http://www.icwroclaw.pl/) udostępniona została baza wiążących informacji akcyzowych. WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Możliwość zwrócenia się do organu o wydanie takiej decyzji istnieje od pierwszego stycznia tego roku.

 

Możliwość uzyskania zapisu obrazu z postępowania

2015-04-17

Na skutek wejścia w życie zmian do Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1296) od 27 marca 2015 r. strona postępowania może uzyskać z akt sprawy zapis obrazu. Zgodnie ze zmienionym art. 9 Kpc strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt, a treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Strony i uczestnicy postępowania mają również prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny albo posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych, wydaje się z akt sprawy zapis dźwięku. W postępowaniu nieprocesowym potrzebę uzyskania zapisu obrazu i dźwięku należy właściwie usprawiedliwić.

 

Wzmożone kontrole skarbowe

2015-04-17

31 marca 2015 r. Kontrola Skarbowa rozpoczęła działania kontrolne mające na celu ograniczenie procederu wyłudzeń podatku VAT. Akcja prowadzona jest głównie na zachodzie kraju, na nieistniejących już przejściach granicznych. Działania podjęte zostały również na byłym przejściu granicznym z Litwą. Czynności Kontroli Skarbowej wspierane są przez inne służby, w tym Straż Graniczną i Inspektorat Transportu Drogowego. Kontroli poddawane są w szczególności dokumenty przewozowe transportowanych na terytorium kraju paliw.

 

Nowa forma organizacji administracji podatkowej

2015-04-17

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211). Jednym z zadań nowelizacji jest scentralizowanie działań w zakresie poboru podatków i rozliczeń finansowych oraz usprawnienie funkcjonowania organów podatkowych. Jednym urzędem, stanowiącym jednocześnie jedną jednostkę budżetową, mają się stać działające na terenie województwa Izby skarbowe oraz podległe im urzędy skarbowe. Ustawa uprościła też zasady postępowania audytowego. Novum jest instytucja monitorowania posiadaczy świadectw lub zezwoleń wydanych w postępowaniu audytowym. Warto wspomnieć, że przepisy otoczyły ochroną funkcjonariuszy, którzy dopuściliby się popełnienia przestępstwa w wyniku realizacji polecenia służbowego.

 

TK zajmie się sprawami LOO sprzed 2009

2015-04-17

Trybunał Konstytucyjny po wstępnym etapie kontroli przyjął do rozpoznania skargę dotyczącą opodatkowania sprzedaży oleju opałowego w 2005 roku. Skarga obejmuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 87, poz. 825 ze zm.) i ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.). 20 marca 2015 r. została przyjęta do rozpatrzenia również inna skarga konstytucyjna dotycząca przepisów na sprzedaż oleju opałowego za lata 2004-2009. Biorąc pod uwagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lutego tego roku, można mieć nadzieję na pozytywne rozpatrzenie również i tych spraw.

 

Projekt zmian w ustawie o VAT

2015-04-17

Prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług w szybkim tempie zmierzają ku końcowi. Swoje stanowisko wyraził już Senat, wprowadzając 19 marca 2015 r. poprawki do projektu.Ustawa zakłada znaczne podniesienie poziomu kaucji gwarancyjnych w odniesieniu do paliw (poz. 10 i 11 załącznik nr 13). Obecnie wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, z tym że nie może być niższa niż 200.000 zł. Projekt zakłada ustanowienie progu wyjściowego na poziomie 1 000 000 zł. W celu zaś uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej nowelizacja wskazuje, iż wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadać powinna co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosi co najmniej 10.000.000 zł. Obecnie przepisy wskazują na kwotę 3.000.000 zł.

 

Ustawa hazardowa zgodna z Konstytucją?

2015-03-09

Dwa kwestionowane artykuły ustawy o grach hazardowych są zgodne z konstytucją - orzekł 11 marca br. Trybunał Konstytucyjny.

Zapytania miały związek z nakazem prawa unijnego, zgodnie z którym projekty aktów prawnych zawierających tzw. przepisy techniczne należy notyfikować do Komisji Europejskiej. W ocenie sądów kwestionowane art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych mają charakter przepisów technicznych, a nie zostały notyfikowane. Trybunał uznał jednak, że nie jest to wystarczający powód, by orzec o niekonstytucyjności tych przepisów i nie ma też pewności, czy na rządzie w ogóle spoczywał w tym wypadku obowiązek notyfikacji do KE. 

„Nie sposób bowiem jednoznacznie ustalić, czy zawarte w (projekcie) przepisy miały rzeczywiście charakter techniczny”. Generalnie, niedochowanie obowiązków konsultacyjnych czy opiniodawczych może być rozpatrywane w kategoriach naruszenia demokratycznego państwa prawnego i zasady legalizmu. „Jest oczywiste, że żaden z przepisów Konstytucji nie normuje tej kwestii (notyfikacji) ani też nie odwołuje się do niej wprost czy nawet pośrednio. Notyfikacja tzw. przepisów technicznych jest przede wszystkim unijną procedurą, w jakiej państwo członkowskie jest obowiązane do informowania Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich o projektowanych przepisach (...). Notyfikacja nie ma zakotwiczenia w przepisach Konstytucji" - podkreślił sędzia, uzasadniając wyrok. Trybunał uznał również, że kwestionowane przepisy ustawy o grach hazardowych nie naruszają zasady proporcjonalności.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o biopaliwach

2015-03-09

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 12 lutego 2015 roku.

 Nowelizacja ta reguluje sprawy związane z wdrożeniem przepisów dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowelizacja m.in. zmienia definicje np. uznanego systemu certyfikacji, świadectwa czy poświadczenia na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów zatwierdzonych przez KE. Dodano przepisy precyzujące kryteria, które powinny spełniać biokomponenty, a które składają się na kryteria zrównoważonego rozwoju.

Ważne daty po wyroku TK dla sprzedawców oleju opałowego

2015-03-09

12 lutego 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie - nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane. 

Opłaty zapasowe

2015-01-23

Rozporządzeniem z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej Minister Gospodarki ustalił, iż stawka opłaty zapasowej wynosi 43 zł za tonę ekwiwalentu ropy naftowej, zaś  99 zł za tonę gazu płynnego LPG. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Na skutek przeprowadzonej w zeszłym roku nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1695), z początkiem 2015 roku producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w wielkości odpowiadającej iloczynowi 68 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym. Do 31 grudnia zeszłego roku obowiązkowe rezerwy wynosiły 76 dni.

 

Opłata paliwowa

2015-01-23

Z nowym rokiem weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 roku m.in. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym(art. 1 pkt 3 i art. 3 pkt 18 ustawy obowiązuje od 27 listopada zeszłego roku). Akt ten zakłada czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej, przy zmniejszeniu stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015 – 2019, zależnie od rodzaju paliwa, opłata paliwa zwiększy się o 25 zł / 1000 kg lub 25 zł / 1000 l. Wpływ tej zmiany na ceny paliw ma niwelować, proporcjonalnie zmniejszony podatek akcyzowy.

 

Kaucje gwarancyjne w podatku VAT

2015-01-23

W trakcie prac legislacyjnych jest rządowy projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo zamówień publicznych. Projekt przewiduje zmiany minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej dla podmiotów dostarczających paliwa. Proponuje się m.in. podniesienie minimalnej wysokości kaucji gwarancyjnej do 1 mln zł, a maksymalnej do 10 mln zł. Z uzasadnienia projektu wynika, iż kaucja w maksymalnej wysokości pozwalałoby pozostać podmiotowi dokonującemu dostaw paliw w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, bez względu na wielkość dokonywanej sprzedaży, i jednocześnie kaucja taka zwalniałaby nabywcę od odpowiedzialności solidarnej bez względu na wielkość zakupów w danym miesiącu.

 

Rozliczanie VAT od samochodów i paliwa

2015-01-23

W tym kontekście warto również przypomnieć, iż od kwietnia 2014 roku zmieniły się zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od samochodów. W myśl nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnik może odliczyć całość podatku VAT od nabycia, używania oraz paliwa do samochodu osobowego pod warunkiem jednak jego używania wyłącznie w celach służbowych. W przypadku wykorzystania samochodu dla celów mieszanych podatnik może odliczyć 50% podatku VAT w zakresie wydatków eksploatacyjnych (z wyłączeniem paliwa). Możliwość odliczenia 50% kwoty podatku VAT od paliwa do samochodu używanego w celach mieszanych będzie możliwa od 1 lipca 2015 roku.

 

 

Rozliczanie służbowych aut

2015-01-23

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadziła jeszcze jedną dość istotną i to nie tylko dla szeroko rozumianej branży paliwowej zmianę. Otóż od nowego roku weszły w życie postanowienia regulujące zasady rozliczania i opodatkowania świadczeń uzyskiwanych przez pracowników w związku z użytkowaniem przez nich samochodu służbowego dla celów prywatnych. Wprowadzono bowiem znaczące zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w tym zakresie.

Zgodnie z nowymi regulacjami wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi:  250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 i 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. 

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wyżej wskazanych kwot. Ponadto, jeżeli świadczenie takie jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną zgodnie z postanowieniami ustawy (powyżej) i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

 

Wiążąca Informacja Akcyzowa

2015-01-23

Przywołana powyżej ustawa dereglacyjna wprowadziła również do ustawy o podatku akcyzowym instytucję Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Od pierwszego stycznia tego roku przedsiębiorca może zwrócić się o wydanie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa: 1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), albo2) rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. 

 

Koncesje OPZ

2015-01-23

W ubiegłym roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 900). Ustawa ta wprowadziła m.in. nowy rodzaj koncesji na obrót paliwami z zagranicą (OPZ). Wraz z wprowadzeniem tej nowej formy reglamentacji rynku ustanowiono również nowe wymogi związane z jej uzyskaniem, jak i obowiązkowym zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z prowadzeniem działalności w sektorze paliwowym (10.000.000 złotych). Warto zaznaczyć, iż koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, nie jest aktem samodzielnym. Wymaga również uprawnienia (koncesji) do obrotu krajowego.

Ustawa w art. 43a stanowi, iż działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane koncesje, w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi, z wyłączeniem sprzedaży dla odbiorcy końcowego

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5 ustawy, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi na podstawie posiadanych koncesji „krajowych” na obrót paliwami ciekłymi, które zamierzają podjąć albo kontynuować działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, są zobowiązane do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na taki obrót oraz zabezpieczenia majątkowego.

Ważną datą zatem dla przedsiębiorców paliwowych stał się zatem 23 stycznia 2015 roku bowiem od tej daty podmioty, które prowadzą działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, muszą posiadać koncesję OPZ. To z kolei oznacza, że przy dostawach paliw dokonywanych po dniu 23 stycznia 2015 roku trzeba żądać i weryfikować u dostawcy paliwa koncesji OPZ.

Z tą też datą traci swój byt prawny lista przedsiębiorców uprawnionych do funkcjonowania na rynku paliw ciekłych, które – nie posiadając koncesji OPZ - mogą wykonywać działalność objętą wymogiem posiadania takiej koncesji.

CBŚP

2015-01-19

Centralne Biuro Śledcze Policji stanie się jednostką odrębną od Komendy Głównej Policji. Na wniosek Komendanta Głównego Policji minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie powoływać Komendanta CBŚP. Zastępcy zaś będą powoływani przez Komendanta Głównego Policji na wniosek Komendanta CBŚP. Oprócz wyodrębnienia struktur zmiany ulegną zwiększeniu uprawnienia komendanta CBŚP do środków finansowych Policji, ponadto zyska kompetencje polityki kadrowej wobec funkcjonariuszy w nowej jednostce. Zmiany wprowadza ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1199) obowiązująca od 9 października br. 8 września wszedł w życie art. 8 ustawy, który stanowi, że Komendant Główny Policji ma 30 dni na przygotowanie tymczasowego regulaminu organizacyjnego CBŚP.

ZUS od zlecenia

2015-01-19

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy przewidujące ozusowanie umów zlecenia. Składki rentowe i emerytalne mają być odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kwoty równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. Od stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę to 1750 zł. Nowelizacja zakłada również objęcie obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego członków rad nadzorczych - przepisy dotyczące tej kategorii podmiotów mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

 

KKS w TK

2015-01-19

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył m.in. przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego przewidujące zawieszenie karnego postępowania skarbowego, gdy jego kontynuowanie jest w istotny sposób utrudnione w związku z trwającym postępowaniem przed organami podatkowymi, celnymi, kontroli skarbowej lub sądami administracyjnymi. Skarga RPO obejmuje również Ordynację podatkową, której przepisy umożliwiają dochodzenie przedawnionych zobowiązań podatkowych, jako że zobowiązania te nie wygasają po pięciu latach na skutek zawieszenia biegu terminu, a co konsekwencji powoduje, że mogą być dalej egzekwowane. W ocenie RPO powoduje to niepewność podatników co do sytuacji prawnej zobowiązań i może być sprzeczna z zasadą ochrony zaufania obywatela do organów państwa. Rozciągnięcie określonych ustawowo terminów może osłabiać pewność obrotu prawnego i nie sprzyja szybkiemu załatwianiu spraw przez organy państwa. Przepis art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej został zaskarżony w zakresie, w jakim bieg terminu nie rozpoczyna się lub ulega zawieszeniu już rozpoczęty w momencie wszczęcia postępowania w sprawie, zamiast wszczęcia przeciwko osobie. W ocenie RPO taka regulacja nie daje odpowiednich gwarancji procesowych i nie zapewnia właściwego bezpieczeństwa prawnego obywatelowi.

Nowa opłata paliwowa

2015-01-19

6 listopada Prezydent RP podpisał ustawę z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja zakłada czasowe podniesienie opłaty paliwowej, a zarazem zmniejszenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015-2019 zależnie od rodzaju paliwa opłata zwiększy się o 25 zł/1000 kg lub 25 zł/1000 l. Aby ograniczyć wpływ tych zmian na ceny paliw, o tyle samo ulegnie zmieszeniu akcyza. W 2015 r. FK ma otrzymać on 500 mln zł ze środków KFD, do którego trafia 80% opłaty paliwowej. Między 2016 a 2019 corocznie z KFD zostanie przekazane 400 mln zł do FK. Dzięki zmianom optymalnemu wykorzystaniu mają ulec środki unijne z nowej perspektywy finansowej, co pozwoli na zwiększenie inwestycji i poprawę infrastruktury.

Rejestr Dłużników

2015-01-19

Resort finansów poinformował o uzgodnieniu projektu założeń zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zakładający stworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. 17 października projekt został przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Rejestr ma spełniać funkcje informacyjne oraz ma wpłynąć na dobrowolne wywiązywanie się przez podatników z należności publiczno-prawnych. Ma mieć zastosowanie wobec rozstrzygnięć wydanych po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego. Projekt zakłada jednolite dla organów publicznych i indywidualnych użytkowników kryteria wyszukiwania: NIP, REGON, PESEL. Ochrona praw do prywatności ma być zagwarantowana m.in. poprzez umożliwienie dostępu po zalogowaniu.