Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu paliwa.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.paliwa.pl, korzystania z niego przez użytkowników, w szczególności zasady korzystania z treści zawartych w serwisie.
 1. Pojęcia pisane wielką literą w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

a) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Serwisu.

b) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod domeną www.paliwa.pl.

c) Administrator - podmiot świadczący usługi na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 19 lok. 521, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987, NIP: 526-030-79-79, REGON: 632054268.

d Użytkownik –każda osoba korzystająca z Serwisu.

e) Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, przez które należy rozumieć:

 • - usługę bezpłatnego dostępu do treści składających się na zasoby Serwisu tj. informacji o działalności Polskiej Izby Paliw Płynnych, jej ofercie i ofercie jej partnerów i kontrahentów, informacji branżowych takich jak teksy, artykuły, newsy, zdjęcia, grafiki, materiały dźwiękowe i filmowe.
 • - utrzymywania Konta Użytkownika,
 • - usługę Newsletter,
 • - dostępu do internetowej bazy przedsiębiorców,
 • - dostęp do usługi „Ogłoszenia”.

f) Konto – bezpłatne konto stanowiące profil zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika, zawierający jego dane, zabezpieczony hasłem dostępowym, umożliwiające korzystanie przez Użytkowników z części zastrzeżonej dla „zalogowanych” użytkowników.

g) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

 1. Przeglądanie zawartości ogólno dostępnej części Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkownika. Dostęp do części Serwisu zastrzeżonej wyłącznie dla „zalogowanych” Użytkowników wymaga uprzedniego założenia Konta poprzez zarejestrowanie Użytkownika. Skorzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu może wymagać od Użytkowników podania swoich danych osobowych.
 1. Użytkownik w celu korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa powszechnego, a także dobrych obyczajów przy korzystaniu z Serwisu.
 1. Regulamin stanowi integralny element każdej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

§2

Usługi

 1. Każdy Użytkownik ma prawo bezpłatnego dostępu do części ogólnodostępnej Serwisu bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 1. Użytkownik może bezpłatnie założyć własne Konto dokonując rejestracji poprzez zamieszczony w tym celu w Serwisie formularz oraz w sposób odpowiedni je personalizując. Konto zabezpieczone będzie hasłem dostępowym ustanowionym przez Użytkownika, który również ustanowi swój indywidualny identyfikator (login) składający się z szeregu wybranych przez siebie znaków.
 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny lub logując się do Serwisu oświadcza, że:
 3. podane w nim dane są kompletne, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i są jego danymi osobowymi,
 4. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 5. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie rejestruje się w czyimś imieniu,
 6. Użytkownik dzięki założeniu Konta uzyska dostęp do części Serwisu dostępnego wyłącznie dla „zalogowanych” użytkowników.
 1. Użytkownik ma prawo skorzystania z usługi Newsletter, polegającej na otrzymywaniu informacji, w tym i informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ankiet i tym podobnych wiadomości na adres skrzynki pocztowej.
 1. Zamówienie usługi Newsletter może nastąpić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w tym celu w Serwisie, jak również poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowej podczas wypełniania innych formularzy dostępnych w Serwisie w tym podczas rejestracji Konta.
 2. Zgoda na otrzymywanie wiadomości newsletter, w tym informacji handlowych, może być w każdym czasie cofnięta. W tym celu Użytkownik w części Serwisu obsługiwanej samodzielnie może osobiście w każdym czasie cofnąć swoją zgodę. Jeżeli taka forma samodzielnego cofnięcia zgody nie jest dostępna, powinien skontaktować się z Administratorem.
 3. Administrator umożliwia Użytkownikowi bezpłatny niewymagający rejestracji dostęp do danych zawartych w internetowej bazy przedsiębiorców oraz do informacji zawartych w module „Ogłoszenia”.
 4. Wszelkie dane osobowe udostępniane przez Użytkownika Administratorowi są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o zasadach postępowaniach Administratora z danymi osobowymi Użytkowników, prawach Użytkownika w zakresie swoich danych osobowych zawiera Polityka prywatności dostępnej pod adresem (podać dokładny link).
 5. W Serwisie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich. Operator zastrzega, iż nie ma wpływu na treści zawarte na takich stronach internetowych.
 6. Treści opublikowane w Serwisie, jak również udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem usługi Newsletter, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 7. Użytkownik Serwisu może korzystać z zamieszczonych w nim utworów,
  w szczególności artykułów redakcyjnych, i innych przedmiotów praw własności intelektualnej wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym też zakresie Użytkownik może korzystać z baz danych zamieszczonych w Serwisie, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Niniejsze postanowienie dotyczy również utworów i innych treści udostępnianych Użytkownikowi za pośrednictwem usługi Newsletter.
 8. Zabronione jest korzystanie z materiałów (utworów, baz danych itp.) zamieszczonych w Serwisie i udostępnionych za pośrednictwem usługi Newsletter, w sposób naruszający dozwolony użytek oraz w sposób wykraczający poza normalne z nich korzystanie.
 9. Treści składające się na zasoby Serwisu, jego elementy, w tym znaki znaki towarowe podlegają ochronie prawnej przysługującej Administratorowi lub innym podmiotom. Korzystanie z tych treści w sposób inny niż przewidziany w pkt. 15 niniejszego Regulaminu, a w szczególności rozpowszechnię i kopiowanie treści wymaga uzyskania wyraźnej zgody Administratora lub innego uprawnionego podmiotu.
 10. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Operator zabrania dalszego rozpowszechniania artykułów publikowanych w Serwisie.

§3

Oferty reklamowe

 1. Publikowane w Serwisie informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 1. Postanowienie §3 ust. 1 powyżej Regulaminu dotyczy w szczególności ofert znajdujących się w części Serwisu „Ogłoszenia”jak również ofert własnych Operatora. W celu ustalenia warunków oferty własnej Operatora należy skontaktować się z osobą wskazaną pod daną informacją. W związku z powyższym, Operator zastrzega sobie prawo zmiany informacji o swojej ofercie, jej uzupełniania, a także usunięcia.

§4

Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo skonfigurowaną przeglądarkę internetową. Korzystanie
  z niektórych funkcjonalności i treści zawartych w Serwisie może wymagać od Użytkowników zainstalowania oprogramowania typu Java.
 1. Serwis posługuje się plikami „cookies” - danymi informatycznymi zapisywanymi czasowo w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki „cookies” zapisywane są
  w urządzeniu końcowym przy każdym odwiedzeniu i opuszczeniu przez użytkownika serwisu. Więcej o plikach „cookies” w Polityce prywatności dostępnej pod adresem (podać dokładny link).

§5

Zastrzeżenia

 1. Treści zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika zawartych
  w Serwisie informacji w jakichkolwiek celach gospodarczych i biznesowych,
  w szczególności nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z tego tytułu.
 1. Operator dokłada szczególnej staranności w sporządzaniu i doborze informacji oraz aktualizowaniu treści Serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich prawidłowość i aktualność.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z zakłóceniami dostępu do Serwisu, awarią sprzętu lub serwera i innymi wadami technicznymi.
 1. Operator ma prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu, w celu przeprowadzenia konserwacji, ulepszenia, wprowadzenia nowych funkcjonalności itp.

§6

Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń do funkcjonowania Serwisu i świadczonych Usług, Użytkownik może skierować reklamację na adres e-maila: izba@paliwa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Reklamacja powinna zawierać informacje o nieprawidłowościach oraz dane Użytkownika umożliwiające rozpatrzenie i odpowiedź na reklamację.
 3. Administrator będzie rozpatrywać złożone reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana na adres podany przez Użytkownika.
 4. Decyzja Administratora jest ostateczna.

§7

Rozwiązanie Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika może nastąpić w każdym czasie na żądanie Użytkownika.
 2. Żądanie rozwiązania Umowy przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności poprzez:
 3. Zaprzestanie korzystania z Serwisu w zakresie części ogólnodostępnej.
 4. Usunięcie Konta Użytkownika.
 5. Złożenia oświadczenia Administratorowi na piśmie lub na adres elektronicznej skrzynki pocztowej.
 6. Administratora może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem w każdym czasie, w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem bez podania przyczyny, przy czym zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o zamiarze rozwiązania Umowy przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie, na Koncie Użytkownika lub poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Użytkownika, z co najmiej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 8. W razie rozwiązania Umowy usługi dostępu do Konta Użytkownika, Konto zostaje Usunięte.
 9. Administrator ma prawo do zaprzestania świadczenia wszystkich lub niektórych Usług oferowanych w Serwisie, w tym do całkowitego zamknięcia Serwisu, bez podania przyczyny. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie lub wysłanie wiadomości na podany adres e-mail Użytkownika.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny takiej zmiany.
 2. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny pod adresem paliwa.pl. Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie w Serwisie stosownej informacji przez okres co najmniej 14 dni, Użytkowników którzy posiadają Konta Administrator powiadomi także drogą elektroniczną na podany przez nich adres e-mailowy lub poprzez zamieszczenie w ich Koncie stosownej informacji.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu e-mail, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 4. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy osobom trzecim bez zgody Administratora Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2015 roku.